จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้0.002,284.500.0 %0.00.00538.510.0 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,403.904,645.0090.8 %5.0245.45419.85-71.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,364.44613.2081.8 %5.0398.68426.98-7.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0061,774.000.0 %0.00.00543.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,556.038,529.5063.8 %5.0596.13285.5652.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.001.000.0 %0.00.00233.400.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.002,768.690.0 %0.00.00134.180.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,270.7479,212.00-190.5 %0.08,176.70565.2593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,256.1837,394.39-145.1 %0.03,572.391,078.5169.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.001,707.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1760.9681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,337.83989.0077.2 %5.0563.29108.5980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,551.10437.0087.7 %5.0375.44141.2662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,604.24332.0090.8 %5.0407.76124.3169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,653.38474.0087.0 %5.0299.32106.4964.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,511.02665.0081.1 %5.0246.38159.8235.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,532.93427.0087.9 %5.0347.48106.9669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย0.00422.000.0 %0.00.0034.940.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,578.48652.0081.8 %5.0340.0671.0579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 10.002,109.000.0 %0.00.00247.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00109.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,440.21381.0088.9 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,478.32441.0087.3 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,412.74251.0092.6 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,171.30272.0091.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,526.95344.0090.2 %5.0194.4959.8569.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,673.9314,195.77-46.7 %0.02,272.581,396.3038.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,379.7922,421.50-36.9 %0.01,526.54681.1555.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา0.0070,118.000.0 %0.00.00532.460.0 %0.0
ด่านศุลกากรสงขลา0.0017,318.890.0 %0.00.00487.760.0 %0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,843.305,381.52-192.0 %0.0901.64258.8071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,087.759,543.20-87.6 %0.01,898.511,277.5232.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,628.3411,870.77-79.1 %0.01,855.531,212.2034.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา0.001,728.600.0 %0.00.00303.040.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,531.455,363.243.0 %1.51,669.4212,021.30-620.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,292.106,953.8943.4 %5.01,583.14811.7548.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1611,472.4943,215.00-276.7 %0.04,227.994,624.60-9.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,672.261,539.0067.1 %5.01,291.52247.5380.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.002,519.000.0 %0.00.00262.200.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,381.951,503.9065.7 %5.01,583.131,413.6010.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,697.973,619.6023.0 %5.01,342.59462.0065.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,802.6810,381.3929.9 %5.01,665.81712.1057.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา3,907.673,683.705.7 %2.51,887.80921.0951.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.003,463.410.0 %0.00.001,584.000.0 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,584.662,316.7335.4 %5.01,004.44438.9556.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 90.001,335.180.0 %0.00.001,911.640.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา30,317.3825,372.5616.3 %5.02,664.50230.8591.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 0.0011,456.650.0 %0.00.004,989.750.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.001.000.0 %0.00.001.950.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,586.533,455.003.7 %1.51,022.90470.0954.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)0.002,913.280.0 %0.00.001,129.730.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.0010,998.150.0 %0.00.002,322.840.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.0012,868.680.0 %0.00.00323.650.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,993.1325,627.5226.8 %5.0470.47504.36-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,813.811.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,813.81486.2573.2 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,651.761,350.0063.0 %5.0889.78224.5674.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา0.001,159.000.0 %0.00.00552.710.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา0.002,201.000.0 %0.00.00272.290.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.0037,067.630.0 %0.00.005,555.450.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.001,635.880.0 %0.00.00414.090.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา0.0018,401.000.0 %0.00.00993.950.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,579.551,818.4149.2 %5.0578.10854.05-47.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.004,362.180.0 %0.00.00816.050.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,562.902,958.0035.2 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา0.0011,681.170.0 %0.00.00267.900.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,000.7815,355.0068.7 %5.0797.14488.7338.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา0.0070,158.610.0 %0.00.001,168.430.0 %0.0
รจจ.สงขลา 0.001.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
ทสญ.สงขลา 0.0014,552.500.0 %0.00.00454.150.0 %0.0
ทสบ.สงขลา 0.0058,985.000.0 %0.00.00142.580.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,837.397,299.7347.2 %5.01,843.571,801.282.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,511.651,275.0063.7 %5.0965.83583.7839.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,900.1119,626.0050.8 %5.02,386.43497.6579.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,837.551,827.0052.4 %5.01,117.95507.3054.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา0.007,024.590.0 %0.00.00691.130.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา0.001,353.030.0 %0.00.00764.160.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,297.843,461.1234.7 %5.01,830.34736.8559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.001.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,302.899,876.01-129.5 %0.0783.27348.5055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)31,776.365,403.0083.0 %5.064,781.23776.5098.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,847.6512,192.9364.0 %5.01,010.331,401.25-38.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,318.404,500.3289.8 %5.0408.05445.03-9.1 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา0.009,252.860.0 %0.00.00279.510.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.001,675.000.0 %0.00.00593.750.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.002,560.000.0 %0.00.001,377.500.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0044,857.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.0029,710.450.0 %0.00.00934.330.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.0034,528.000.0 %0.00.00445.500.0 %0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.002,500.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.001.000.0 %0.00.0011,554.140.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.007,500.000.0 %0.00.001,444.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ0.001.000.0 %0.00.00672.600.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,625.561,477.6643.7 %5.0634.89213.5066.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา0.0026,517.550.0 %0.00.005,061.240.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา0.001.000.0 %0.00.001,544.780.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา18,680.3918,166.362.8 %1.01,019.71469.0254.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,579.63205.0094.3 %5.01,172.75266.1777.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,080.423,650.7228.1 %5.0664.14562.6015.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,537.456,180.86-11.6 %0.01,983.88190.0090.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.005,890.570.0 %0.00.00290.150.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,554.902,106.0017.6 %5.0454.3131.7493.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา0.00768.000.0 %0.00.00157.120.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 90.003,345.000.0 %0.00.0010,160.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,226.3610,014.2734.2 %5.04,364.294,475.53-2.5 %0.0
รวม 1,862,967 1,029,900 44.72 % 238,460 106,946 55.15 %