จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้2,928.092,284.5022.0 %5.0668.45538.5119.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,029.154,645.0090.7 %5.0245.45419.85-71.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,365.42613.2081.8 %5.0407.56426.98-4.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา43,180.6061,774.00-43.1 %0.0176.24543.00-208.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,692.638,529.5064.0 %5.01,718.23285.5683.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,741.6211,868.00-150.3 %0.01,384.20233.4083.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,216.762,768.6913.9 %5.0794.68134.1883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,334.8479,212.00-189.8 %0.08,176.70565.2593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,682.2437,394.39-138.5 %0.03,534.361,078.5169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,707.1565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.1560.9680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,694.54989.0078.9 %5.0563.29108.5980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,033.48437.0089.2 %5.0375.44141.2662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,891.85332.0091.5 %5.0407.76124.3169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,848.42474.0087.7 %5.0299.32106.4964.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,970.65665.0083.3 %5.0246.38159.8235.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,994.68427.0089.3 %5.0347.48106.9669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,899.21422.0089.2 %5.0460.0134.9492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,050.27652.0083.9 %5.0340.0671.0579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,910.072,109.0064.3 %5.0510.74247.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56109.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,874.91381.0090.2 %5.0182.5580.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,933.83441.0088.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,886.39251.0093.5 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,806.44272.0092.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,009.51344.0091.4 %5.0194.4959.8569.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,406.6514,195.77-50.9 %0.02,272.581,396.3038.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์14,774.6722,421.50-51.8 %0.01,526.54681.1555.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา27,462.7970,118.00-155.3 %0.02,058.45532.4674.1 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,420.5917,318.89-105.7 %0.01,320.26487.7663.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,829.605,381.52-194.1 %0.0901.64258.8071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 96,917.949,543.20-37.9 %0.01,917.531,277.5233.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,429.7211,870.77-84.6 %0.01,855.531,212.2034.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,261.111,728.6047.0 %5.0832.74303.0463.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,648.895,363.245.1 %2.51,726.4712,021.30-596.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1211,906.486,953.8941.6 %5.01,583.14811.7548.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,841.091.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1610,809.2943,215.00-299.8 %0.04,037.834,624.60-14.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,532.741,539.0066.0 %5.01,291.52247.5380.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,574.662,519.0044.9 %5.0775.67262.2066.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,185.702,751.0013.6 %5.0832.711,451.60-74.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,659.571,503.9067.7 %5.01,583.131,413.6010.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,979.583,619.6027.3 %5.01,390.57462.0066.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,591.6110,381.3933.4 %5.01,602.40712.1055.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,192.853,683.7012.1 %5.01,887.80921.0951.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,122.473,915.00-84.5 %0.0561.69702.99-25.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,966.893,463.4142.0 %5.01,973.701,584.0019.7 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,916.302,316.7340.8 %5.01,023.45438.9557.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 979,508.451,335.1898.3 %5.04,654.301,911.6458.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา35,712.7325,372.5629.0 %5.02,664.50230.8591.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 10,823.7411,456.65-5.8 %0.04,310.854,989.75-15.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,449.411.00100.0 %5.01,815.761.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,898.543,455.0011.4 %5.01,022.90470.0954.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,539.842,913.2817.7 %5.01,120.911,129.73-0.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,073.1510,998.158.9 %4.04,174.592,322.8444.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 813,904.0012,868.687.4 %3.54,368.68323.6592.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,732.9525,627.5226.2 %5.0470.47504.36-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,800.321.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,800.32486.2573.0 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,624.611,350.0062.8 %5.0889.78224.5674.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,969.431,159.0061.0 %5.0756.67552.7127.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,139.212,201.0029.9 %5.0699.62272.2961.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา5,784.8537,067.63-540.8 %0.01,498.275,555.45-270.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,452.8010,483.88-62.5 %0.02,220.90727.3767.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา1,221.851,635.88-33.9 %0.0528.82414.0921.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,297.561.00100.0 %5.03,190.721.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,280.0218,401.0017.4 %5.02,782.54993.9564.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,465.071,818.4147.5 %5.0889.79854.054.0 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,621.424,362.1888.1 %5.014,999.66816.0594.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,801.702,958.0038.4 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,612.872,935.0047.7 %5.01,308.11550.0558.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,452.5811,388.00-229.8 %0.0851.73107.8887.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,110.3211,681.1731.7 %5.0700.04267.9061.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา47,612.0415,355.0067.7 %5.0802.60488.7339.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา67,805.9470,158.61-3.5 %0.01,356.001,168.4313.8 %5.0
รจจ.สงขลา 51,203.821.00100.0 %5.01,090.101.0099.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 33,609.4114,552.5056.7 %5.0835.38454.1545.6 %5.0
ทสบ.สงขลา 62,761.3958,985.006.0 %3.01,287.72142.5888.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,420.527,299.7345.6 %5.01,843.571,801.282.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,977.101,038.0073.9 %5.0661.59333.4549.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,757.311,275.0066.1 %5.0946.81583.7838.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา37,023.7419,626.0047.0 %5.02,353.77497.6578.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,023.631,827.0054.6 %5.01,079.92507.3053.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,392.187,024.59-30.3 %0.01,479.26691.1353.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,755.061,353.0364.0 %5.0748.97764.16-2.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,593.503,461.1238.1 %5.01,830.34736.8559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,369.251.00100.0 %5.01,308.141.0099.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้3,961.609,876.01-149.3 %0.0783.27348.5055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 137,703.5112,192.9367.7 %5.01,013.801,401.25-38.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3117,908.419,782.2091.7 %5.01,690.731,061.9737.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)27,214.705,403.0080.1 %5.064,781.23776.5098.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,875.831.00100.0 %5.0387.640.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,017.504,500.3289.8 %5.0447.53445.030.6 %0.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา15,754.429,252.8641.3 %5.0393.10279.5128.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,065.171,675.0095.7 %5.01,055.79593.7543.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ38,138.732,560.0093.3 %5.0804.751,377.50-71.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา89,139.2944,857.0049.7 %5.0708.62682.103.7 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,022.4029,710.45-85.4 %0.0803.86934.33-16.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร68,294.2534,528.0049.4 %5.0956.43445.5053.4 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์77,549.482,500.0096.8 %5.0694.02475.0031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา15,661.291.00100.0 %5.0740.6311,554.14-1,460.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี38,025.267,500.0080.3 %5.0869.911,444.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ27,863.251.00100.0 %5.0767.32672.6012.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,016.861,477.6651.0 %5.0634.89213.5066.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,907.0426,517.55-48.1 %0.02,193.715,061.24-130.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา10,294.2111,614.00-12.8 %0.02,831.801,544.7845.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,143.0318,166.365.1 %2.51,012.22469.0253.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,553.01205.0094.2 %5.01,172.75266.1777.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,127.853,650.7228.8 %5.0702.17562.6019.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,809.156,180.86-6.4 %0.01,983.88443.6577.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,221.245,890.57-39.5 %0.01,553.38290.1581.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,535.912,106.0017.0 %5.0470.4831.7493.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,788.82768.0072.5 %5.0604.54157.1274.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 952,259.6441,145.0021.3 %5.020,178.3210,160.0049.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,148.7510,014.2733.9 %5.04,364.294,475.53-2.5 %0.0
รวม 1,876,790 1,167,081 37.82 % 251,129 117,158 53.35 %