จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้2,998.102,284.5023.8 %5.0668.45538.5119.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 651,528.164,645.0091.0 %5.0245.45419.85-71.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,466.25613.2082.3 %5.0407.56426.98-4.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,474.4061,774.00-38.9 %0.0176.24543.00-208.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,402.528,529.5065.0 %5.01,718.23285.5683.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,883.691.00100.0 %5.01,384.20233.4083.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,313.142,768.6916.4 %5.0794.68134.1883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,153.8679,212.00-181.4 %0.08,176.70565.2593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,152.1237,394.39-131.5 %0.03,534.361,078.5169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,707.1565.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.1560.9680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,835.20989.0079.5 %5.0563.29108.5980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,154.33437.0089.5 %5.0375.44141.2662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,008.46332.0091.7 %5.0407.76124.3169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,963.73474.0088.0 %5.0299.32106.4964.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,089.62665.0083.7 %5.0246.38159.8235.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,114.37427.0089.6 %5.0347.48106.9669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,016.04422.0089.5 %5.0460.0134.9492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,171.63652.0084.4 %5.0340.0671.0579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,087.162,109.0065.4 %5.0510.74247.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56109.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,991.01381.0090.5 %5.0182.5580.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,051.70441.0089.1 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,002.84251.0093.7 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,920.49272.0093.1 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,129.64344.0091.7 %5.0194.4959.8569.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,688.4914,195.77-46.5 %0.02,272.581,396.3038.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,217.3622,421.50-47.3 %0.01,526.54681.1555.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา28,285.6470,118.00-147.9 %0.02,058.45532.4674.1 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,672.8917,318.89-99.7 %0.01,320.26487.7663.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,884.425,381.52-185.6 %0.0901.64258.8071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,582.479,543.20-70.9 %0.01,917.531,277.5233.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,622.3711,870.77-79.3 %0.01,855.531,212.2034.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา1,529.031,728.60-13.1 %0.0483.02303.0437.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,818.145,363.247.8 %3.51,726.4712,021.30-596.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,263.236,953.8943.3 %5.01,583.14811.7548.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,956.181.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1611,133.1643,215.00-288.2 %0.04,037.834,624.60-14.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,668.551,539.0067.0 %5.01,291.52247.5380.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,711.732,519.0046.5 %5.0594.89262.2055.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,281.151.00100.0 %5.0832.710.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,799.181,503.9068.7 %5.01,583.131,413.6010.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,128.783,619.6029.4 %5.01,390.57462.0066.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,058.7810,381.3935.4 %5.01,602.40712.1055.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,318.483,683.7014.7 %5.01,887.80921.0951.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.003,463.410.0 %0.00.001,584.000.0 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,033.642,316.7342.6 %5.01,023.45438.9557.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 981,890.721,335.1898.4 %5.04,654.301,911.6458.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา36,782.7825,372.5631.0 %5.02,664.50230.8591.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,148.0411,456.65-2.8 %0.04,310.854,989.75-15.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,582.721.00100.0 %5.01,815.761.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,015.353,455.0014.0 %5.01,022.90470.0954.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,763.032,913.2822.6 %5.01,139.921,129.730.9 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,434.8910,998.1511.6 %5.04,174.592,322.8444.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,320.5912,868.6810.1 %5.04,368.68323.6592.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก35,773.6425,627.5228.4 %5.0470.47504.36-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,854.261.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,854.26486.2573.8 %5.072.6370.013.6 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,733.221,350.0063.8 %5.0889.78224.5674.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,058.401,159.0062.1 %5.0756.67552.7127.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,233.272,201.0031.9 %5.0699.62272.2961.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา5,958.1837,067.63-522.1 %0.01,498.275,555.45-270.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา724.171,635.88-125.9 %0.0258.58414.09-60.1 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,947.5918,401.0019.8 %5.02,782.54993.9564.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,568.891,818.4149.0 %5.0540.07854.05-58.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา37,718.694,362.1888.4 %5.014,999.66816.0594.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,945.572,958.0040.2 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,622.9911,681.1733.7 %5.0700.04267.9061.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา49,038.6115,355.0068.7 %5.0802.60488.7339.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา69,837.5870,158.61-0.5 %0.01,356.001,168.4313.8 %5.0
รจจ.สงขลา 52,738.021.00100.0 %5.01,090.101.0099.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 34,616.4414,552.5058.0 %5.0835.38454.1545.6 %5.0
ทสบ.สงขลา 64,641.8958,985.008.8 %4.01,287.72142.5888.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,822.637,299.7347.2 %5.01,843.571,801.282.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,869.891,275.0067.1 %5.0946.81583.7838.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา38,133.0719,626.0048.5 %5.02,353.77497.6578.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,144.191,827.0055.9 %5.01,079.92507.3053.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,553.757,024.59-26.5 %0.01,479.26691.1353.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,867.571,353.0365.0 %5.0748.97764.16-2.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,761.103,461.1239.9 %5.01,830.34736.8559.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,500.161.00100.0 %5.01,308.141.0099.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,080.309,876.01-142.0 %0.0783.27348.5055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,030.135,403.0080.7 %5.064,781.23776.5098.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 138,833.2012,192.9368.6 %5.01,013.801,401.25-38.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3158,002.031.00100.0 %5.01,674.570.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,171.741.00100.0 %5.0387.640.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,336.384,500.3290.1 %5.0447.53445.030.6 %0.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,226.469,252.8643.0 %5.0393.10279.5128.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่40,235.661,675.0095.8 %5.01,055.79593.7543.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ39,281.472,560.0093.5 %5.0804.751,377.50-71.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา88,347.8844,857.0049.2 %5.0708.620.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,502.4829,710.45-80.0 %0.0803.86934.33-16.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร70,340.5234,528.0050.9 %5.0956.43445.5053.4 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.002,500.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,130.541.00100.0 %5.0740.6311,554.14-1,460.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี39,164.597,500.0080.9 %5.0869.911,444.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,698.101.00100.0 %5.0767.32672.6012.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,107.261,477.6652.4 %5.0634.89213.5066.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,443.5826,517.55-43.8 %0.02,193.715,061.24-130.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา10,602.661.00100.0 %5.02,831.801,544.7845.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,716.6018,166.367.9 %3.51,012.22469.0253.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,659.47205.0094.4 %5.01,172.75266.1777.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,281.503,650.7230.9 %5.0702.17562.6019.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,983.216,180.86-3.3 %0.01,983.88443.6577.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,347.725,890.57-35.5 %0.01,553.38290.1581.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,611.892,106.0019.4 %5.0470.4831.7493.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,872.38768.0073.3 %5.0604.54157.1274.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 950,628.883,345.0093.4 %5.019,117.8110,160.0046.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,602.6410,014.2735.8 %5.04,364.294,475.53-2.5 %0.0
รวม 1,862,967 1,029,900 44.72 % 238,460 106,946 55.15 %