จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล2,759.57793.0071.3 %5.0392.6593.1076.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,373.3519,527.6935.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,114.374,815.93-54.6 %0.0525.77196.6562.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,928.471,470.0049.8 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,206.2511,247.00-37.1 %0.01,818.85820.8054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,045.19559.0086.2 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,853.18486.0087.4 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,897.70400.0089.7 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,388.59440.0090.0 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,979.32482.0087.9 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,822.15551.0088.6 %5.0355.6770.7180.1 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,015.377,194.2134.7 %5.0821.72284.0565.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,406.753,228.0026.7 %5.0643.19109.4883.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,483.401,576.0054.8 %5.0696.91523.4524.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,834.101,163.4058.9 %5.0411.67364.8011.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,390.382,013.0054.1 %5.01,153.29888.2523.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,217.191,645.0048.9 %5.0582.81485.6116.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,148.14809.0074.3 %5.0411.67431.75-4.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,523.191,745.0030.8 %5.0392.65529.38-34.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,143.945,094.00-22.9 %0.0869.11569.0034.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,017.172,130.0047.0 %5.0906.09806.5511.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,917.271,198.0058.9 %5.0582.81392.3532.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,574.089,260.14-102.4 %0.0960.26243.2074.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,340.952,101.0037.1 %5.0620.85262.2057.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,099.33599.0071.5 %5.024.1848.86-102.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,514.11817.0076.8 %5.0715.9236.1195.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,885.97572.0080.2 %5.0449.70178.1260.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,548.893,772.21-6.3 %0.0620.85169.6072.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,686.422,712.6059.4 %5.01,776.06997.2543.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,996.004,400.00-10.1 %0.0982.15455.0553.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,098.681,563.0049.6 %5.0658.88133.0079.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,599.598,182.51-77.9 %0.01,039.2094.2690.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,227.591,122.0089.0 %5.0544.78311.6042.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,669.489,146.13-149.2 %0.0772.97532.0031.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,015.741,330.0055.9 %5.0305.49366.27-19.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,486.021,804.0048.3 %5.0681.10350.9048.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,944.582,037.0030.8 %5.0449.70144.1867.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,651.018,531.011.4 %0.5375.18130.1165.3 %5.0
รจจ.สตูล 23,975.6023,939.000.2 %0.5521.35631.74-21.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,710.58464.0082.9 %5.0373.64137.7563.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,698.221,723.0053.4 %5.0772.97335.3556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,656.981,020.0061.6 %5.0487.73229.9052.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,270.004,183.932.0 %1.0677.89539.6020.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,235.642,313.0045.4 %5.0620.8597.0084.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,763.645,752.80-52.9 %0.0715.93578.1019.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล48,981.7910,246.4179.1 %5.01,277.841,520.57-19.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,128.983,296.3120.2 %5.0329.57530.92-61.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล49,691.6442,558.0014.4 %5.0944.551,135.30-20.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,407.7925,814.17-1.6 %0.0689.511,268.57-84.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,032.9515,446.0055.9 %5.0577.04230.7760.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,620.1312,715.26-32.2 %0.01,288.801,412.65-9.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,213.331,382.6057.0 %5.0563.80118.1579.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,982.07620.0079.2 %5.0354.62133.0062.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,410.139,913.4569.4 %5.02,486.513,140.90-26.3 %0.0
รวม 445,583 287,905 35.39 % 35,868 23,419 34.71 %