จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล0.00793.000.0 %0.00.0093.100.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,826.6819,527.6936.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,573.884,815.93-87.1 %0.0411.67196.6552.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล0.001,470.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,989.1811,247.00-40.8 %0.01,818.85820.8054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,092.87559.0086.3 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน0.00486.000.0 %0.00.0074.100.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,461.05400.0088.4 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ0.00440.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,396.43482.0085.8 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า5,538.31551.0090.1 %5.0355.6770.7180.1 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล0.007,194.210.0 %0.00.00284.050.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,585.323,228.0029.6 %5.0643.19109.4883.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,237.041,576.0051.3 %5.0696.91523.4524.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล0.001,163.400.0 %0.00.00364.800.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,459.952,013.0054.9 %5.01,153.29888.2523.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,946.421,645.0044.2 %5.0582.81485.6116.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,930.38809.0072.4 %5.0411.67431.75-4.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล0.001,745.000.0 %0.00.00529.380.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล3,943.032,572.0034.8 %5.0868.92569.0034.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,758.102,130.0043.3 %5.0906.09806.5511.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,843.251,198.0057.9 %5.0544.78392.3528.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,460.299,260.14-107.6 %0.0960.26243.2074.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล0.002,101.000.0 %0.00.00276.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0.00599.000.0 %0.00.0048.860.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล0.00817.000.0 %0.00.0036.110.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,610.32572.0078.1 %5.0449.70178.1260.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,603.073,772.21-4.7 %0.0620.85178.1071.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,830.681.00100.0 %5.01,795.08997.2544.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,998.344,400.00-10.0 %0.0963.13455.0552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล991.591,563.00-57.6 %0.0383.27133.0065.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,572.478,182.51-79.0 %0.01,020.1894.2690.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,699.151,122.0089.5 %5.0544.78311.6042.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,404.989,146.13-168.6 %0.0772.97532.0031.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,847.871,330.0053.3 %5.0305.49366.27-19.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,218.421,804.0043.9 %5.0681.10350.9048.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,669.262,037.0023.7 %5.0449.70144.1867.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,820.178,531.013.3 %1.5375.45130.1165.3 %5.0
รจจ.สตูล 0.0023,939.000.0 %0.00.00631.740.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,432.56464.0080.9 %5.0373.64137.7563.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,444.421,723.0050.0 %5.0772.97335.3556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,722.571,020.0062.5 %5.0487.73229.9052.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล0.004,183.930.0 %0.00.00539.600.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,299.172,313.0046.2 %5.0620.8597.0084.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.007,038.300.0 %0.00.00628.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล48,872.3810,246.4179.0 %5.01,277.841,520.57-19.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,172.733,296.3121.0 %5.0305.88530.92-73.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,778.2725,814.17-0.1 %0.0689.511,226.33-77.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู32,971.0315,446.0053.2 %5.0577.04230.7760.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,527.3712,715.26-33.5 %0.01,288.801,412.65-9.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,989.081,382.6053.7 %5.0582.81118.1579.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,247.77620.0080.9 %5.0335.61133.0060.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,894.179,913.4569.9 %5.02,486.513,140.90-26.3 %0.0
รวม 394,402 229,795 41.74 % 32,999 35,104 -6.38 %