จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล0.00793.000.0 %0.00.0093.100.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,280.0219,527.6937.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,931.154,815.93-64.3 %0.0411.67196.6552.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,015.881,470.0051.3 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,451.2111,247.00-33.1 %0.01,818.85820.8054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,165.94559.0086.6 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,968.21486.0087.8 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,498.85400.0088.6 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,519.59440.0090.3 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,098.11482.0088.2 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,966.10551.0088.9 %5.0355.6770.7180.1 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,344.187,194.2136.6 %5.0821.72284.0565.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,538.303,228.0028.9 %5.0643.19109.4883.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,587.391,576.0056.1 %5.0696.91523.4524.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,918.701,163.4060.1 %5.0411.67364.8011.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,521.432,013.0055.5 %5.01,153.29888.2523.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,313.231,645.0050.4 %5.0582.81485.6116.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,242.11809.0075.0 %5.0411.67431.75-4.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,598.511,745.0032.8 %5.0392.65529.38-34.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,267.632,572.0039.7 %5.0869.11569.0034.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,137.092,130.0048.5 %5.0906.09806.5511.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,004.351,198.0060.1 %5.0582.81392.3532.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,710.619,260.14-96.6 %0.0960.26243.2074.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,440.682,101.0038.9 %5.0620.85276.0055.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,162.00599.0072.3 %5.045.0448.86-8.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,619.00817.0077.4 %5.0715.9236.1195.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,972.12572.0080.8 %5.0449.70178.1260.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,654.833,772.21-3.2 %0.0620.85178.1071.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,886.021.00100.0 %5.01,776.06997.2543.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,115.284,400.00-6.9 %0.0982.15455.0553.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล982.931,563.00-59.0 %0.0375.08133.0064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,736.908,182.51-72.7 %0.01,039.2094.2690.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,532.901,122.0089.3 %5.0544.78311.6042.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,779.019,146.13-142.0 %0.0772.97532.0031.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,105.771,330.0057.2 %5.0305.49366.27-19.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,590.091,804.0049.8 %5.0681.10350.9048.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,032.472,037.0032.8 %5.0449.70144.1867.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,909.258,531.014.2 %2.0375.18130.1165.3 %5.0
รจจ.สตูล 24,691.2923,939.003.0 %1.5521.35631.74-21.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,791.49464.0083.4 %5.0373.64137.7563.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,808.611,723.0054.8 %5.0772.97335.3556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,736.291,020.0062.7 %5.0487.73229.9052.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,397.464,183.934.9 %2.0677.89539.6020.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,362.032,313.0047.0 %5.0620.8597.0084.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล0.007,038.300.0 %0.00.00628.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล50,443.9310,246.4179.7 %5.01,277.841,520.57-19.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,252.243,296.3122.5 %5.0329.57530.92-61.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล26,231.2625,814.171.6 %0.5689.511,226.33-77.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู36,078.7115,446.0057.2 %5.0577.04230.7760.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,907.3012,715.26-28.3 %0.01,288.801,412.65-9.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,309.261,382.6058.2 %5.0563.80118.1579.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,071.08620.0079.8 %5.0354.62133.0062.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,377.609,913.4570.3 %5.02,486.513,140.90-26.3 %0.0
รวม 394,402 229,795 41.74 % 32,999 35,104 -6.38 %