จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง0.00598.000.0 %0.00.00157.540.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,328.5116,951.0238.0 %5.0348.68335.153.9 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง18,840.379,025.5652.1 %5.067.720.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง0.001,019.000.0 %0.00.00281.330.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,856.323,651.00-27.8 %0.0608.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง0.0013,626.000.0 %0.00.00961.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,316.10266.0092.0 %5.0139.7866.2052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง0.001,205.000.0 %0.00.0085.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง0.001,108.000.0 %0.00.0083.140.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,483.42758.0078.2 %5.0296.40100.2766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,964.82557.0086.0 %5.0236.0585.8263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,516.40284.0091.9 %5.0253.0191.8463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,380.77404.0088.1 %5.0314.7471.4477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,350.86184.0094.5 %5.0263.8370.7673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,305.36404.0087.8 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง0.002,910.190.0 %0.00.00233.700.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,182.375,810.06-38.9 %0.01,159.931,235.00-6.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,522.662,381.005.6 %2.5494.37164.1166.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,717.441,642.0055.8 %5.01,026.81888.9313.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,498.491,523.0056.5 %5.0665.52436.0534.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,829.38794.0071.9 %5.0646.50593.758.2 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,076.761,541.0049.9 %5.0722.551,062.55-47.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง0.003,007.000.0 %0.00.00566.200.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,655.493,783.0833.1 %5.01,197.95991.8017.2 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง0.001,707.900.0 %0.00.00185.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง5,991.3515,211.43-153.9 %0.01,331.08219.7583.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง0.0089,560.000.0 %0.00.00198.450.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง0.002,625.000.0 %0.00.00210.900.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,556.213,705.5533.3 %5.03,439.780.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0.001,412.000.0 %0.00.0094.970.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,480.26589.0083.1 %5.0510.150.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,742.61927.0066.2 %5.0608.4789.2485.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,232.642,876.0011.0 %5.0798.63250.2568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง0.0023,464.000.0 %0.00.003,131.870.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง0.005,156.000.0 %0.00.00428.990.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง0.001,518.000.0 %0.00.00288.800.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง5,324.2412,385.26-132.6 %0.01,445.85155.0089.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,921.762,378.0039.4 %5.01,026.81684.0033.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,650.235,179.84-41.9 %0.0931.74580.9037.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,275.382,295.0029.9 %5.0836.66239.3571.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง0.002,393.000.0 %0.00.00247.950.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,867.663,448.00-20.2 %0.0627.4950.3592.0 %5.0
สพ.ตรัง20,650.9110,402.0049.6 %5.01,014.47151.0585.1 %5.0
รจจ.ตรัง 0.0045,063.000.0 %0.00.001,120.950.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง0.001,142.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,482.442,618.0024.8 %5.0893.70290.7067.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,610.58881.0066.3 %5.0551.42228.0058.7 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,472.884,186.086.4 %3.01,007.79464.5553.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง0.001,131.000.0 %0.00.0054.190.0 %0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,476.994,453.100.5 %0.5798.62252.1568.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,105.415,856.8447.3 %5.0404.91449.05-10.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10.0012,217.150.0 %0.00.00637.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20.0011,368.520.0 %0.00.001,086.170.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)0.009,740.400.0 %0.00.00997.650.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,415.432,780.2256.7 %5.0292.21639.35-118.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง58,469.1456,530.003.3 %1.51,038.21533.9048.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง0.0018,291.460.0 %0.00.00379.400.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง19,361.239,369.0051.6 %5.0585.54391.1233.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง0.0022,160.010.0 %0.00.00638.500.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน0.009,179.000.0 %0.00.00166.250.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด0.0025,025.000.0 %0.00.00269.230.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง0.0015,426.000.0 %0.00.00642.770.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,875.2018,211.0050.6 %5.0757.03196.1274.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 0.002,301.000.0 %0.00.00679.250.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,116.21809.0061.8 %5.0342.2547.5086.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,739.8314,067.0155.7 %5.03,989.866,907.92-73.1 %0.0
รวม 980,878 595,315 39.31 % 57,423 33,854 41.04 %