จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,919.64598.0079.5 %5.0399.29157.5460.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,723.7316,951.0238.9 %5.0348.68335.153.9 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,336.179,025.5653.3 %5.067.720.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,780.541,019.0063.4 %5.0551.42281.3349.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,438.723,651.00-6.2 %0.0608.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,674.5713,626.00-16.7 %0.02,567.10961.4062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,576.85266.0092.6 %5.0139.7866.2052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,281.761,205.0077.2 %5.0303.0785.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,112.961,108.0073.1 %5.0256.4883.1467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,105.92758.0081.5 %5.0296.40100.2766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,449.23557.0087.5 %5.0236.0585.8263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,942.09284.0092.8 %5.0253.0191.8463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,990.38404.0089.9 %5.0314.7471.4477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,941.00184.0095.3 %5.0263.8370.7673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,904.06404.0089.7 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,006.502,910.1973.6 %5.0916.66233.7074.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,459.185,810.06-30.3 %0.01,140.921,235.00-8.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,975.432,381.0020.0 %5.0532.41164.1169.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,152.331,642.0060.5 %5.01,026.81888.9313.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,057.901,523.0050.2 %5.0665.52436.0534.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,223.68794.0075.4 %5.0646.50593.758.2 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,469.251,541.0055.6 %5.0722.571,062.55-47.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,182.853,007.00-37.8 %0.0539.91566.20-4.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,563.563,783.0832.0 %5.01,216.97991.8018.5 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,713.561,707.9054.0 %5.0836.66185.0077.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,443.6815,211.43-136.1 %0.01,331.08219.7583.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง148,337.0989,560.0039.6 %5.0397.97198.4550.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,791.362,625.0030.8 %5.01,007.81210.9079.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,023.783,705.5538.5 %5.03,572.250.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,181.061,412.0055.6 %5.065.0294.97-46.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,491.94589.0083.1 %5.0760.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,133.46927.0070.4 %5.0608.4789.2485.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,637.002,876.0020.9 %5.0798.63250.2568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,417.4023,464.00-265.6 %0.01,616.323,131.87-93.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,588.045,156.00-12.4 %0.01,045.84428.9959.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง1,466.591,518.00-3.5 %0.0480.68288.8039.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,674.5912,385.26-85.6 %0.01,426.84155.0089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,025.572,378.0040.9 %5.01,026.81684.0033.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,066.065,179.84-27.4 %0.0931.74580.9037.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,681.532,295.0037.7 %5.0836.66239.3571.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,198.592,393.0043.0 %5.01,026.82247.9575.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,266.353,448.00-5.6 %0.0627.4950.3592.0 %5.0
สพ.ตรัง24,402.8710,402.0057.4 %5.01,042.09151.0585.5 %5.0
รจจ.ตรัง 138,143.7345,063.0067.4 %5.0910.921,120.95-23.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,330.301,142.0065.7 %5.0437.330.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,948.762,618.0033.7 %5.0893.71290.7067.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,090.91881.0071.5 %5.0589.45228.0061.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,007.374,186.0816.4 %5.01,007.79464.5553.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,987.861,131.0062.1 %5.0684.5354.1992.1 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,594.804,453.103.1 %1.5798.63252.1568.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,159.005,856.8447.5 %5.0404.91449.05-10.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 126,647.8212,217.1554.2 %5.01,231.72637.0048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,019.1511,368.5254.6 %5.01,353.511,086.1719.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)35,417.569,740.4072.5 %5.02,420.35997.6558.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,587.442,780.2257.8 %5.0308.00639.35-107.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง61,172.2656,530.007.6 %3.51,038.21533.9048.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,412.2941,844.00-71.4 %0.0718.17947.45-31.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,191.8618,291.46-0.5 %0.0631.81379.4040.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง19,661.219,369.0052.3 %5.0582.62391.1232.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง48,128.3922,160.0154.0 %5.0662.26638.503.6 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,510.259,179.0040.8 %5.0624.74166.2573.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด52,293.3425,025.0052.1 %5.0758.60269.2364.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,958.8615,426.00-54.9 %0.01,705.93642.7762.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,174.2618,211.0049.7 %5.0738.31196.1273.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,047.232,301.0024.5 %5.0817.65679.2516.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,537.63809.0068.1 %5.0361.2647.5086.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง34,159.7614,067.0158.8 %5.03,989.866,907.92-73.1 %0.0
รวม 980,878 595,315 39.31 % 57,423 33,854 41.04 %