จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,855.48598.0079.1 %5.0399.29157.5460.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,114.4116,951.0237.5 %5.0348.68335.153.9 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง18,911.199,025.5652.3 %5.067.720.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,927.801,019.0065.2 %5.0551.42281.3349.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,363.143,651.00-8.6 %0.0608.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,417.9913,626.00-19.3 %0.02,567.10961.4062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,572.711,205.0078.4 %5.0303.0785.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,022.561,108.0072.5 %5.0256.4883.1467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,015.68758.0081.1 %5.0296.40100.2766.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,351.45557.0087.2 %5.0236.0585.8263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,855.45284.0092.6 %5.0253.0191.8463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,902.68404.0089.6 %5.0314.7471.4477.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,854.38184.0095.2 %5.0263.8370.7673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,818.26404.0089.4 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,498.23266.0092.4 %5.0139.7866.2052.6 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,764.602,910.1973.0 %5.0916.66233.7074.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,361.175,810.06-33.2 %0.01,140.921,235.00-8.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,910.032,381.0018.2 %5.0532.41164.1169.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,061.071,642.0059.6 %5.01,026.81888.9313.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,990.701,523.0049.1 %5.0665.52436.0534.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,152.83794.0074.8 %5.0646.50593.758.2 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,328.131,541.0064.4 %5.01,121.901,062.555.3 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,134.873,007.00-40.9 %0.0539.91566.20-4.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,441.283,783.0830.5 %5.01,216.97991.8018.5 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,631.941,707.9053.0 %5.0836.66185.0077.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,302.0615,211.43-141.4 %0.01,331.08219.7583.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง145,076.9489,560.0038.3 %5.0397.97198.4550.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,708.042,625.0029.2 %5.01,007.81210.9079.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,891.383,705.5537.1 %5.03,572.250.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,111.141,412.0054.6 %5.065.0294.97-46.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,415.43589.0082.8 %5.0760.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,064.60927.0069.8 %5.0608.4789.2485.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,557.062,876.0019.1 %5.0798.63250.2568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,276.3623,464.00-273.8 %0.01,616.323,131.87-93.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,487.205,705.00-27.1 %0.01,045.84140.6786.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,398.921,518.0071.9 %5.0817.65288.8064.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,527.9012,385.26-89.7 %0.01,426.84147.2589.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,937.092,378.0039.6 %5.01,026.81684.0033.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,976.705,179.84-30.3 %0.0931.74580.9037.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,600.612,295.0036.3 %5.0836.66239.3571.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,106.312,393.0041.7 %5.01,026.82247.9575.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,194.573,448.00-7.9 %0.0627.4950.3592.0 %5.0
สพ.ตรัง11,623.8510,402.0010.5 %5.0958.60151.0584.2 %5.0
รจจ.ตรัง 135,107.6145,063.0066.6 %5.0910.921,120.95-23.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,257.101,142.0064.9 %5.0437.330.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,861.982,618.0032.2 %5.0893.71290.7067.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,022.97881.0070.9 %5.0589.45228.0061.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,897.314,186.0814.5 %5.01,007.79464.5553.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,922.201,131.0061.3 %5.0684.5354.1992.1 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,493.824,453.100.9 %0.5798.63252.1568.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,913.745,856.8446.3 %5.0404.91449.05-10.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)34,639.169,740.4071.9 %5.02,420.35997.6558.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 126,062.1512,217.1553.1 %5.01,231.72637.0048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 224,469.2711,368.5253.5 %5.01,353.511,086.1719.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,442.664,701.0527.0 %5.0308.00639.35-107.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง59,827.8256,530.005.5 %2.51,038.21533.9048.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง26,279.4841,844.00-59.2 %0.0763.89947.45-24.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,792.0418,291.46-2.8 %0.0631.81379.4040.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง19,229.0914,790.8223.1 %5.0582.62391.1232.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง50,760.1822,160.0156.3 %5.0662.26638.503.6 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,169.369,179.0039.5 %5.0624.74166.2573.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,144.0425,025.0051.1 %5.0758.60269.2364.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,201.3615,426.00-51.2 %0.01,745.40642.7763.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,379.2218,211.0048.5 %5.0738.31196.1273.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 2,980.252,301.0022.8 %5.0817.65679.2516.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,481.85809.0067.4 %5.0361.2647.5086.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง33,409.0014,067.0157.9 %5.03,989.866,907.92-73.1 %0.0
รวม 959,258 603,206 37.12 % 58,161 33,558 42.30 %