จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,570.26614.0076.1 %5.0352.08105.3070.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง13,875.257,322.3347.2 %5.062.84120.98-92.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,045.084,473.72-46.9 %0.0558.83187.1566.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,755.771,280.0065.9 %5.0599.3092.3684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,624.4612,449.00-17.2 %0.02,425.13728.1370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,935.34619.0084.3 %5.0347.4442.5487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,980.55345.0091.3 %5.0243.8551.5278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,924.22357.0090.9 %5.0247.5769.4571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,939.56364.0090.8 %5.0260.2981.4168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,793.24173.0095.4 %5.0383.9670.8181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,879.33241.0093.8 %5.0282.4863.5277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,872.78174.0095.5 %5.0145.8427.9680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,898.62397.0089.8 %5.0204.1388.9756.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง3,976.854,081.91-2.6 %0.0829.42460.7544.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,427.89648.0073.3 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,815.941,540.0068.0 %5.0752.40392.8347.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,433.591,317.0061.6 %5.0446.86369.2617.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,244.70809.0075.1 %5.0618.30611.801.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,374.422,012.0040.4 %5.0808.47855.00-5.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,020.891,817.0010.1 %5.0487.58180.3463.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,723.591,927.0059.2 %5.01,264.841,264.220.0 %0.5
ส.ป.ก. พัทลุง4,686.932,348.0049.9 %5.0607.71521.4814.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,331.038,090.1739.3 %5.01,207.81316.2773.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,474.232,101.0039.5 %5.0732.41413.2543.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,800.32962.0046.6 %5.045.54106.40-133.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,799.44507.9381.9 %5.0447.1650.0988.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,020.571,007.0066.7 %5.0523.23433.2017.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,383.692,494.5126.3 %5.0675.35367.6545.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,320.4330,980.00-272.3 %0.01,226.821,457.13-18.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,237.036,625.00-26.5 %0.01,473.18659.6555.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,238.241,577.0062.8 %5.0580.65279.0451.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,450.546,850.11-25.7 %0.01,188.7946.6496.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,713.642,159.0041.9 %5.0827.49572.6230.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,518.20842.0076.1 %5.0751.43158.0679.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,249.482,033.0052.2 %5.0827.49107.4587.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,244.974,486.86-38.3 %0.0637.3324.1896.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,617.431,691.0084.1 %5.02,900.43372.1587.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 46,706.8426,381.5043.5 %5.0856.30328.3461.7 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 5,870.465,819.000.9 %0.5397.15467.87-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,599.07664.0074.5 %5.0409.14104.5074.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,839.78645.0077.3 %5.0575.56152.0073.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,016.604,470.66-11.3 %0.0903.55273.0869.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,654.73379.0089.6 %5.0789.45105.1086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 173,701.0110,297.6386.0 %5.01,083.46603.5044.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 241,978.287,312.5282.6 %5.01,165.01701.2039.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง40,939.553,965.7690.3 %5.0320.6745.7385.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,271.6281,324.007.9 %3.51,618.32442.6172.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม24,370.4916,550.0032.1 %5.0674.06391.0942.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง86,347.1118,399.6078.7 %5.01,918.041,324.8730.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,206.0911,103.2439.0 %5.0597.2472.0087.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,229.79226.0698.5 %5.0510.42737.17-44.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,119.3213,693.9965.0 %5.0525.74770.91-46.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง13,110.3513,696.56-4.5 %0.01,715.761,805.53-5.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,319.941,695.5448.9 %5.0656.34205.8268.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,339.37846.0063.8 %5.0443.78240.0345.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง13,886.3415,815.20-13.9 %0.04,090.153,363.0017.8 %5.0
รวม 700,705 351,001 49.91 % 45,625 24,254 46.84 %