จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,628.02614.0076.6 %5.0352.08105.3070.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,435.887,322.3313.2 %5.051.99120.98-132.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,113.504,473.72-43.7 %0.0558.83187.1566.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,840.171,280.0066.7 %5.0599.3092.3684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,863.2212,449.00-14.6 %0.02,425.13728.1370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,023.78619.0084.6 %5.0347.4442.5487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,070.01345.0091.5 %5.0243.8551.5278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,012.40357.0091.1 %5.0247.5769.4571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,028.08364.0091.0 %5.0260.2981.4168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,878.48173.0095.5 %5.0383.9670.8181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,966.51241.0093.9 %5.0282.4863.5277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,959.80174.0095.6 %5.0145.8427.9680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,986.22397.0090.0 %5.0204.1388.9756.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,066.214,081.91-0.4 %0.0829.42460.7544.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,482.45733.0070.5 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,924.161,540.0068.7 %5.0752.40392.8347.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,510.751,317.0062.5 %5.0446.86369.2617.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,317.62809.0075.6 %5.0618.30611.801.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,450.252,012.0041.7 %5.0808.47855.00-5.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,066.311,817.0012.1 %5.0487.58180.3463.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,829.731,927.0060.1 %5.01,264.841,264.220.0 %0.5
ส.ป.ก. พัทลุง4,792.262,348.0051.0 %5.0607.71521.4814.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5,931.228,090.17-36.4 %0.01,017.65316.2768.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,552.312,101.0040.9 %5.0732.41413.2543.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,840.78962.0047.7 %5.045.54106.40-133.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,862.34507.9382.3 %5.0447.1650.0988.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,088.451,007.0067.4 %5.0523.23433.2017.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,459.732,494.5127.9 %5.0675.35237.5064.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,507.4130,980.00-264.2 %0.01,226.821,457.13-18.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,354.716,625.00-23.7 %0.01,473.18659.6555.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง1,071.561,577.00-47.2 %0.0357.46279.0421.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,649.586,850.11-21.2 %0.01,188.7946.6496.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,797.102,159.0043.1 %5.0827.49572.6230.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,597.26842.0076.6 %5.0751.43158.0679.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,344.982,033.0053.2 %5.0827.49107.4587.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,317.894,486.86-35.2 %0.0637.3324.1896.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,856.031,691.0084.4 %5.02,900.43372.1587.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 47,756.4426,381.5044.8 %5.0856.30328.3461.7 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 6,002.385,819.003.1 %1.5397.15467.87-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,657.47664.0075.0 %5.0409.14104.5074.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,903.60645.0077.8 %5.0575.56152.0073.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,106.864,470.66-8.9 %0.0903.55273.0869.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,736.85379.0089.9 %5.0789.45105.1086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 242,921.617,312.5283.0 %5.01,165.01701.2039.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 175,357.2210,297.6386.3 %5.01,083.46603.5044.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง41,859.543,965.7690.5 %5.0320.6745.7385.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง90,255.2581,324.009.9 %4.51,618.32442.6172.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม24,918.1416,550.0033.6 %5.0674.06391.0942.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง88,218.8818,399.6079.1 %5.01,918.041,324.8730.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,615.2211,103.2440.4 %5.0597.2472.0087.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,572.03226.0698.5 %5.0510.42737.17-44.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,998.4113,693.9965.8 %5.0525.74770.91-46.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,037.3613,696.56-36.5 %0.01,767.651,805.53-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,394.541,695.5450.1 %5.0418.35205.8250.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,391.94846.0064.6 %5.0443.78240.0345.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,198.4015,815.20-11.4 %0.04,090.153,363.0017.8 %5.0
รวม 694,373 352,129 49.29 % 45,034 24,487 45.63 %