จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,293.60614.0073.2 %5.0371.09105.3071.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,219.577,322.3310.9 %5.051.99120.98-132.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,546.304,473.72-75.7 %0.0520.80187.1564.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,601.731,280.0064.5 %5.0599.3092.3684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง9,690.1712,449.00-28.5 %0.02,310.74728.1368.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,427.17619.0081.9 %5.0347.4442.5487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,479.04345.0090.1 %5.0243.8551.5278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,405.13357.0089.5 %5.0247.5769.4571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,615.50364.0089.9 %5.0260.2981.4168.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,785.24173.0095.4 %5.0383.9670.8181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,359.79241.0092.8 %5.0282.4663.5277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,360.70174.0094.8 %5.0145.8427.9680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,386.03397.0088.3 %5.0204.1388.9756.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง3,961.954,081.91-3.0 %0.0829.42460.7544.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,465.02733.0070.3 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,906.841,540.0068.6 %5.0771.41392.8349.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,069.991,317.0057.1 %5.0446.86369.2617.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง2,950.12809.0072.6 %5.0618.30611.801.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,451.392,012.0041.7 %5.0846.50855.00-1.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง0.001,817.000.0 %0.00.00188.840.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,396.211,927.0056.2 %5.01,264.841,264.220.0 %0.5
ส.ป.ก. พัทลุง4,668.672,348.0049.7 %5.0607.71521.4814.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5,467.748,090.17-48.0 %0.01,017.65316.2768.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,105.052,101.0032.3 %5.0713.40413.2542.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,793.58962.0046.4 %5.045.54106.40-133.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,477.49507.9379.5 %5.0447.1650.0988.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,010.971,007.0066.6 %5.0523.23433.2017.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง6,955.342,494.5164.1 %5.0675.35237.5064.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,171.0530,980.00-279.1 %0.01,226.821,457.13-18.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,006.277,668.00-53.2 %0.01,473.18659.6555.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง1,049.991,577.00-50.2 %0.0357.46279.0421.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,194.926,850.11-31.9 %0.01,150.7646.6495.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,387.162,159.0036.3 %5.0827.49572.6230.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,296.54842.0074.5 %5.0751.43158.0679.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,286.922,033.0052.6 %5.0827.49107.4587.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,238.734,486.86-38.5 %0.0637.3324.1896.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,888.711,691.0084.5 %5.02,900.43372.1587.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 0.0026,381.500.0 %0.00.00328.340.0 %0.0
ทสป.บ้านนาวง 5,853.535,819.000.6 %0.5401.28467.87-16.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,485.83664.0073.3 %5.0409.14104.5074.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,550.17645.0074.7 %5.0575.56152.0073.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,733.614,470.66-19.7 %0.0903.55273.0869.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,641.39379.0089.6 %5.0789.45105.1086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 237,777.867,312.5280.6 %5.01,165.01701.2039.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 164,937.8110,297.6384.1 %5.01,083.46603.5044.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง40,582.653,965.7690.2 %5.0299.1945.7384.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,941.0181,324.007.5 %3.51,618.32442.6172.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม0.0016,550.000.0 %0.00.00391.090.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง0.0018,399.600.0 %0.00.001,324.870.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,137.9011,103.2438.8 %5.0597.2472.0087.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน14,968.59226.0698.5 %5.0507.50737.17-45.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 38,972.8113,693.9964.9 %5.0525.74770.91-46.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง9,953.7813,696.56-37.6 %0.01,767.651,805.53-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 2,994.391,695.5443.4 %5.0418.35205.8250.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,647.91846.0068.1 %5.0443.78240.0345.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง13,834.7515,815.20-14.3 %0.04,090.153,363.0017.8 %5.0
รวม 694,373 352,129 49.29 % 45,034 24,487 45.63 %