จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,342.76240.0089.8 %5.0293.23105.4564.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,617.826,565.1048.0 %5.069.01194.84-182.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,839.68969.0065.9 %5.0369.2957.3384.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,257.102,105.0035.4 %5.0540.44101.4281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,743.4512,650.40-17.7 %0.02,746.31586.1578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,058.98836.0083.5 %5.0230.2255.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,950.11271.0093.1 %5.0238.4257.9575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,046.37484.0088.0 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,977.02397.0090.0 %5.0217.0664.6070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,993.52364.0090.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,878.80316.0091.9 %5.0130.6685.5034.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,924.90266.0093.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,936.04230.0094.2 %5.0190.53107.3543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,859.55444.0088.5 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,516.0629.0099.2 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,123.49220.0094.7 %5.0172.2976.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,847.96163.0095.8 %5.0250.2160.1975.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,416.263,028.7970.9 %5.0510.83372.4027.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี1,967.471,664.0015.4 %5.0959.93673.5529.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ677.66579.0014.6 %5.0411.44237.5042.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,616.821,140.0079.7 %5.01,510.271,015.0032.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี990.751,354.00-36.7 %0.0424.96543.46-27.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี2,991.08548.0081.7 %5.0540.46597.55-10.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,550.201,676.0063.2 %5.0721.111,018.70-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,211.619,855.52-345.6 %0.0473.18685.90-45.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,859.214,228.6713.0 %5.01,263.041,256.900.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,561.701,911.8946.3 %5.0673.55261.2561.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,750.3210,119.9920.6 %5.01,129.93280.9375.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,655.652,194.2040.0 %5.0711.58296.5658.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,323.82962.0058.6 %5.043.2077.95-80.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,411.39740.0078.3 %5.0616.5045.6092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,819.28172.0093.9 %5.0369.3193.1074.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,490.922,886.4035.7 %5.0787.66327.5558.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี2,441.751,550.8836.5 %5.01,129.931,834.22-62.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,203.444,139.0020.5 %5.01,320.09720.1045.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี1,539.791,040.0032.5 %5.0366.39385.87-5.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,913.927,602.00-28.5 %0.01,415.1796.9093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,455.171,490.0085.7 %5.0521.42494.955.1 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,790.181,427.0062.4 %5.0768.65418.0045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,581.98680.0085.2 %5.0844.69189.0577.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,533.731,948.0057.0 %5.0807.75507.3037.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,826.161,921.0032.0 %5.0407.3293.4177.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี28,789.8110,635.0063.1 %5.0537.62171.0068.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี50,634.98125,957.73-148.8 %0.0772.39559.6027.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,143.72820.0073.9 %5.0380.06236.5737.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,428.112,942.8033.5 %5.01,015.84532.0547.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,434.471,188.9065.4 %5.0540.44380.0029.7 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,711.375,428.75-15.2 %0.01,008.95291.6571.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,290.0880.0098.1 %5.0731.14175.0076.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,402.78819.5884.8 %5.01,004.54958.654.6 %2.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี0.001,910.000.0 %0.00.00437.380.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 173,848.7810,375.4486.0 %5.0730.801,639.81-124.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 214,497.949,233.9136.3 %5.01,839.664,380.75-138.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 360,733.767,679.3787.4 %5.0723.02483.9033.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,917.953,142.9746.9 %5.0315.8992.5370.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี37,893.3838,528.00-1.7 %0.0780.301,141.90-46.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี30,908.9727,465.0011.1 %5.0640.34625.102.4 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี63,720.4427,300.9857.2 %5.0578.66469.3018.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี73,984.8820,107.7372.8 %5.0619.531,898.70-206.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี40,034.7715,132.9962.2 %5.0573.041,199.61-109.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี173,372.7329,539.2483.0 %5.0495.682,120.83-327.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,092.9014,982.00-23.9 %0.01,334.012,105.65-57.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,283.032,013.5938.7 %5.0559.47416.4325.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,183.06493.0084.5 %5.0312.24322.05-3.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,694.4012,858.0071.9 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 800,423 458,133 42.76 % 47,278 50,713 -7.27 %