จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,265.81240.0089.4 %5.0293.23105.4564.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,931.766,565.1049.2 %5.069.01194.84-182.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,746.40969.0064.7 %5.0369.2957.3384.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,150.112,105.0033.2 %5.0540.44101.4281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,390.5612,650.40-21.7 %0.02,746.31586.1578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,892.81836.0082.9 %5.0230.2255.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,820.36271.0092.9 %5.0238.4257.9575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,913.46484.0087.6 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,846.39397.0089.7 %5.0217.0664.6070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,862.35364.0090.6 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,751.40316.0091.6 %5.0130.6685.5034.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,795.98266.0093.0 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,806.75230.0094.0 %5.0190.53107.3543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,732.78444.0088.1 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,400.5729.0099.1 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,988.04220.0094.5 %5.0172.2976.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,721.57163.0095.6 %5.0250.2160.1975.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,074.123,028.7969.9 %5.0510.83372.4027.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,702.611,065.0071.2 %5.0540.45394.2527.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,731.09579.0078.8 %5.0392.42237.5039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,249.651,140.0078.3 %5.01,434.211,015.0029.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,129.801,354.0056.7 %5.0540.45543.46-0.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี2,892.83548.0081.1 %5.0540.46597.55-10.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,400.741,676.0061.9 %5.0721.111,018.70-41.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,176.779,855.52-352.8 %0.0473.18685.90-45.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,699.604,228.6710.0 %5.01,263.041,256.900.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,444.711,911.8944.5 %5.0673.55261.2561.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,331.5110,119.9917.9 %5.01,129.93280.9375.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,535.572,194.2037.9 %5.0711.58296.5658.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,247.49962.0057.2 %5.043.2077.95-80.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,299.34740.0077.6 %5.0616.5045.6092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,726.32172.0093.7 %5.0369.3193.1074.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,343.412,886.4033.5 %5.0787.66327.5558.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี2,361.541,550.8834.3 %5.01,129.931,834.22-62.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,032.534,139.0017.8 %5.01,320.09720.1045.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,826.441,040.0082.2 %5.0697.54385.8744.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,719.677,602.00-32.9 %0.01,415.1796.9093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,111.751,490.0085.3 %5.0521.42494.955.1 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,665.691,427.0061.1 %5.0768.65418.0045.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,431.48680.0084.7 %5.0844.69189.0577.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,384.811,948.0055.6 %5.0787.66507.3035.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,733.331,921.0029.7 %5.0407.3293.4177.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี27,955.0410,635.0062.0 %5.0544.60171.0068.6 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี48,971.79125,957.73-157.2 %0.0772.39559.6027.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,040.46820.0073.0 %5.0380.06236.5737.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,282.662,942.8031.3 %5.01,015.84532.0547.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,321.661,188.9064.2 %5.0540.44380.0029.7 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,556.625,428.75-19.1 %0.01,008.95291.6571.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,149.1680.0098.1 %5.0844.71175.0079.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,225.31819.5884.3 %5.01,004.54958.654.6 %2.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,045.841,910.0076.3 %5.0992.48437.3855.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 171,423.0910,375.4485.5 %5.0730.801,639.81-124.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 214,021.739,233.9134.1 %5.01,839.664,380.75-138.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 358,738.857,679.3786.9 %5.0723.02483.9033.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,723.573,142.9745.1 %5.0315.8992.5370.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี39,481.1838,528.002.4 %1.0780.301,141.90-46.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี29,893.7127,465.008.1 %4.0640.34625.102.4 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี61,627.4327,300.9855.7 %5.0578.66469.3018.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี71,554.7220,107.7371.9 %5.0619.531,898.70-206.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี39,410.2215,132.9961.6 %5.0573.041,199.61-109.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี151,676.9729,539.2480.5 %5.0475.252,120.83-346.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,695.6914,982.00-28.1 %0.01,334.012,105.65-57.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,175.192,013.5936.6 %5.0559.47416.4325.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,078.51493.0084.0 %5.0312.24322.05-3.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,193.4912,858.0070.9 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 908,513 459,444 49.43 % 48,390 50,871 -5.13 %