จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี0.00240.000.0 %0.00.00105.450.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี11,753.496,565.1044.1 %5.065.44194.84-197.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,434.41969.0060.2 %5.0369.2957.3384.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,840.892,105.0025.9 %5.0540.44101.4281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี9,896.1012,650.40-27.8 %0.02,746.31586.1578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,481.42836.0081.3 %5.0230.2255.1076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,309.20271.0091.8 %5.0238.4257.9575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,421.89484.0085.9 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,521.76397.0088.7 %5.0217.0664.6070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,520.41364.0089.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,297.25316.0090.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,294.72266.0091.9 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,316.00230.0093.1 %5.0190.53107.3543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,240.58444.0086.3 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น0.0029.000.0 %0.00.00142.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,804.40220.0094.2 %5.0172.2976.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,226.49163.0094.9 %5.0250.2160.1975.9 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี0.003,028.790.0 %0.00.00372.400.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี1,904.031,664.0012.6 %5.0959.93673.5529.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ628.37579.007.9 %3.5411.44237.5042.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,225.511,140.0078.2 %5.01,510.271,015.0032.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี0.001,354.000.0 %0.00.00543.460.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี0.00548.000.0 %0.00.00597.550.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,444.991,676.0062.3 %5.0740.131,018.70-37.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,070.959,855.52-375.9 %0.0473.18685.90-45.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,494.554,228.675.9 %2.51,263.041,256.900.5 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,134.771,911.8939.0 %5.0673.55261.2561.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี12,806.5710,119.9921.0 %5.01,129.93280.9375.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,224.812,194.2032.0 %5.0711.58296.5658.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,247.49962.0057.2 %5.043.2077.95-80.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,033.43740.0075.6 %5.0635.5245.6092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,548.56172.0093.3 %5.0426.3693.1078.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,710.032,886.4022.2 %5.0787.66327.5558.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี0.001,550.880.0 %0.00.001,834.220.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี0.004,139.000.0 %0.00.00720.100.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี1,476.991,040.0029.6 %5.0366.39385.87-5.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,778.567,602.00-31.6 %0.01,415.1796.9093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,421.271,490.0085.7 %5.0521.42494.955.1 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.001,427.000.0 %0.00.00418.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,172.96680.0083.7 %5.0844.69189.0577.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,491.901,948.0056.6 %5.0959.88507.3047.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,570.241,921.0025.3 %5.0426.3493.4178.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี28,497.5410,635.0062.7 %5.0542.10171.0068.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี0.00125,957.730.0 %0.00.00559.600.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,729.77820.0070.0 %5.0378.59236.5737.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,151.282,942.8029.1 %5.01,091.90532.0551.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,321.601,188.9064.2 %5.0540.44380.0029.7 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,456.155,428.75-21.8 %0.01,008.95291.6571.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,278.1380.0098.1 %5.0731.14175.0076.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,225.90819.5884.3 %5.01,004.54958.654.6 %2.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี0.001,910.000.0 %0.00.00437.380.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 165,381.0910,375.4484.1 %5.0730.801,639.81-124.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 213,163.989,233.9129.9 %5.01,845.434,380.75-137.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 319,704.357,679.3761.0 %5.0723.02483.9033.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,700.293,142.9744.9 %5.0297.6892.5368.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี30,305.0838,528.00-27.1 %0.0810.781,141.90-40.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี0.0027,465.000.0 %0.00.00625.100.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี56,590.8827,300.9851.8 %5.0578.66469.3018.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี0.0020,107.730.0 %0.00.001,898.700.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี37,114.0315,132.9959.2 %5.0564.291,199.61-112.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี165,315.8829,539.2482.1 %5.0495.682,120.83-327.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี0.0014,982.000.0 %0.00.002,105.650.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,865.242,013.5929.7 %5.0559.47416.4325.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,544.61493.0086.1 %5.0312.24322.05-3.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,196.4412,858.0070.9 %5.06,743.8315,923.58-136.1 %0.0
รวม 800,423 458,133 42.76 % 47,278 50,713 -7.27 %