จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,902.66103.0097.9 %431.54140.0367.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา233,912.09111.00100.0 %191.20210.90-10.3 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,408.545,128.1058.7 %84.99250.61-194.9 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)25,464.1545,746.60-79.7 %162.54288.15-77.3 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,763.361,303.0052.8 %228.19127.3044.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,330.6087.0097.4 %470.35104.2377.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,129.8214,825.00-33.2 %1,909.88512.9673.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,729.06415.0088.9 %172.9291.2047.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,747.72450.0088.0 %220.37112.1049.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,670.77215.0094.1 %245.06142.5041.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,673.74480.0086.9 %258.15112.1056.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,642.36284.0092.2 %141.560.9599.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,907.92483.0087.6 %300.34109.2563.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,071.781.00100.0 %482.63104.4878.4 %
ด่านศุลกากรเบตง10,874.374,941.7054.6 %998.36474.3052.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,231.121,698.0047.4 %610.14622.25-2.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,818.161.00100.0 %400.7448.4587.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,994.911,752.0064.9 %1,376.391,322.403.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,949.531,183.0070.0 %633.37184.3070.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,802.51723.0074.2 %558.70409.4326.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,570.03222.0093.8 %939.0241.8095.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,356.344,879.0023.2 %1,464.32458.4768.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,693.163,052.8635.0 %1,262.29804.6536.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,194.571,985.0037.9 %634.76279.7455.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,954.099,400.8327.4 %1,281.31165.2287.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,065.182,464.0039.4 %996.0757.0094.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,820.5525.0098.6 %50.39107.60-113.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,457.84704.0071.4 %463.6270.6684.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,822.79433.0084.7 %482.64349.1227.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,898.503,589.007.9 %920.00367.5060.1 %
สำนักงานจังหวัดยะลา4,167.9023,368.85-460.7 %843.94866.22-2.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,338.534,347.0058.0 %2,118.01408.0280.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา1,226.131,754.00-43.1 %315.60258.7018.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,336.668,933.67-41.0 %1,189.1377.1493.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,640.731,279.0088.0 %748.86879.24-17.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,573.513,455.353.3 %843.94222.1473.7 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,963.292,090.0057.9 %748.91147.5280.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,072.942,884.6643.1 %1,034.10356.2565.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,676.742,562.1430.3 %805.91168.0579.1 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,077.683,117.0061.4 %763.66685.1610.3 %
รจก.ยะลา 12,276.9042,415.68-245.5 %447.23675.00-50.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,356.284,302.00-28.2 %577.71342.0040.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,574.892,639.0026.2 %599.90221.3563.1 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,685.691,720.0036.0 %440.21325.8526.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,352.705,015.65-15.2 %1,072.13739.1531.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,675.781,014.0072.4 %843.94227.7273.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,232.522,246.0046.9 %1,021.43166.8083.7 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา47,254.433,359.8892.9 %409.5825.5093.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 185,958.2414,636.5883.0 %21,059.47911.9395.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 222,354.1011,028.8650.7 %1,127.71301.7873.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต319,221.615,252.7972.7 %1,865.091,101.1541.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2547.29937.44-71.3 %135.18307.80-127.7 %
วิทยาลัยเทคนิคยะลา57,570.9149,184.9914.6 %1,276.041,138.1010.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา36,001.501,342.0096.3 %782.7790.2588.5 %
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,719.241,650.0085.9 %476.28133.0072.1 %
วิทยาลัยการอาชีพรามัน16,022.2115,098.705.8 %465.65855.00-83.6 %
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,116.5512,233.0059.4 %943.35175.7581.4 %
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,313.2816,396.46-59.0 %3,102.932,668.6514.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา56,132.0057,042.48-1.6 %1,236.08509.5758.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,600.184,182.00-16.2 %767.87516.8032.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,565.36195.0092.4 %463.62299.8335.3 %
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.)8,291.91110.0098.7 %3,376.1126.6099.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา75,227.012.00100.0 %21,480.793.70100.0 %
รวม 970,983 412,481 57.52 % 91,755 23,901 73.95 %