จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,793.71103.0097.9 %5.0431.54140.0367.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา228,714.0510,187.0495.5 %5.0191.20560.50-193.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,132.795,128.1057.7 %5.084.99250.61-194.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)24,898.2848,271.00-93.9 %0.0162.54288.15-77.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,701.951,303.0051.8 %5.0228.19127.3044.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,256.5987.0097.3 %5.0470.35104.2377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา10,882.4914,825.00-36.2 %0.01,909.88512.9673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,646.19415.0088.6 %5.0172.9291.2047.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,664.44450.0087.7 %5.0220.37112.1049.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,589.20215.0094.0 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,592.10480.0086.6 %5.0258.15112.1056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,561.42284.0092.0 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,821.08483.0087.4 %5.0300.34109.2563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา3,981.301.00100.0 %5.0482.63104.4878.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,632.724,941.7053.5 %5.0998.36474.3052.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,159.321,698.0046.3 %5.0610.14622.25-2.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,733.311.00100.0 %5.0400.7448.4587.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,883.911,752.0064.1 %5.01,376.391,322.403.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,861.761,183.0069.4 %5.0633.37184.3070.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,740.23723.0073.6 %5.0558.70409.4326.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,490.70222.0093.6 %5.0939.0241.8095.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,215.094,879.0021.5 %5.01,464.32458.4768.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,588.863,052.8633.5 %5.01,262.29804.6536.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,123.571,985.0036.5 %5.0634.76279.7455.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,666.229,400.8325.8 %5.01,281.31165.2287.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,974.842,464.0038.0 %5.0996.0757.0094.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39107.60-113.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,403.34704.0070.7 %5.0463.6270.6684.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,760.06433.0084.3 %5.0482.64349.1227.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,811.873,589.005.8 %2.5920.00367.5060.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,955.8723,368.85-371.5 %0.01,224.2622,003.42-1,697.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,108.794,347.0057.0 %5.02,118.01408.0280.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,742.291,754.0053.1 %5.0668.97258.7061.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,195.858,933.67-44.2 %0.01,189.1377.1493.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,360.241,279.0087.7 %5.0729.84879.24-20.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,494.103,455.351.1 %0.5843.94222.1473.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,852.992,090.0056.9 %5.0748.91147.5280.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,960.212,884.6641.8 %5.01,034.10356.2565.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,212.622,562.1420.2 %5.0496.04168.0566.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,031.383,117.0065.5 %5.0763.66685.1610.3 %5.0
รจก.ยะลา 12,004.0842,415.68-253.3 %0.0447.23675.00-50.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,281.704,302.00-31.1 %0.0577.71342.0040.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,495.452,639.0024.5 %5.0599.90221.3563.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,626.011,720.0034.5 %5.0440.21325.8526.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,255.975,015.65-17.8 %0.01,072.13739.1531.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,594.101,014.0071.8 %5.0843.94227.7273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,138.462,246.0045.7 %5.01,021.43166.8083.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา46,204.333,359.8892.7 %5.0409.5825.5093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,794.475,252.7972.1 %5.01,865.091,101.1541.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 184,048.0514,636.5882.6 %5.021,059.47911.9395.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,857.3511,028.8649.5 %5.01,127.71301.7873.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2535.13937.44-75.2 %0.0135.18307.80-127.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา56,291.5649,184.9912.6 %5.01,276.041,138.1010.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา35,201.471,342.0096.2 %5.0782.7790.2588.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,458.811,650.0085.6 %5.0476.28133.0072.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน20,341.2315,098.7025.8 %5.0640.79855.00-33.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง29,447.3011,880.0059.7 %5.0943.35352.8362.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,084.1016,396.46-62.6 %0.03,102.932,668.6514.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,884.6257,042.48-3.9 %0.01,236.08509.5758.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,520.184,182.00-18.8 %0.0767.87516.8032.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,508.35195.0092.2 %5.0463.62299.8335.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา73,256.3316,214.0077.9 %5.021,480.796,567.0569.4 %5.0
รวม 956,317 440,916 53.89 % 92,335 52,129 43.54 %