จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,902.66103.0097.9 %5.0431.54140.0367.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา233,912.0910,187.0495.6 %5.0191.20560.50-193.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,408.545,128.1058.7 %5.084.99250.61-194.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)25,464.1545,746.60-79.7 %0.0162.54288.15-77.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,763.361,303.0052.8 %5.0228.19127.3044.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,330.6087.0097.4 %5.0470.35104.2377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,129.8214,825.00-33.2 %0.01,909.88512.9673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,729.06415.0088.9 %5.0172.9291.2047.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,747.72450.0088.0 %5.0220.37112.1049.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,670.77215.0094.1 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,673.74480.0086.9 %5.0258.15112.1056.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,642.36284.0092.2 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,907.92483.0087.6 %5.0300.34109.2563.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,071.781.00100.0 %5.0482.63104.4878.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง10,874.374,941.7054.6 %5.0998.36474.3052.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,231.121,698.0047.4 %5.0610.14622.25-2.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,818.161.00100.0 %5.0400.7448.4587.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,994.911,752.0064.9 %5.01,376.391,322.403.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,949.531,183.0070.0 %5.0633.37184.3070.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,802.51723.0074.2 %5.0558.70409.4326.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,570.03222.0093.8 %5.0939.0241.8095.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,356.344,879.0023.2 %5.01,464.32458.4768.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,693.163,052.8635.0 %5.01,262.29804.6536.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,194.571,985.0037.9 %5.0634.76279.7455.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา12,954.099,400.8327.4 %5.01,281.31165.2287.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,065.182,464.0039.4 %5.0996.0757.0094.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,820.5525.0098.6 %5.050.39107.60-113.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,457.84704.0071.4 %5.0463.6270.6684.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,822.79433.0084.7 %5.0482.64349.1227.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,898.503,589.007.9 %3.5920.00367.5060.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,167.9023,368.85-460.7 %0.0843.94866.22-2.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,338.534,347.0058.0 %5.02,118.01408.0280.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา1,226.131,754.00-43.1 %0.0315.60258.7018.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,336.668,933.67-41.0 %0.01,189.1377.1493.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,640.731,279.0088.0 %5.0748.86879.24-17.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,573.513,455.353.3 %1.5843.94222.1473.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,963.292,090.0057.9 %5.0748.91147.5280.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,072.942,884.6643.1 %5.01,034.10356.2565.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,676.742,562.1430.3 %5.0805.91168.0579.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,236.643,117.0066.3 %5.0763.66685.1610.3 %5.0
รจก.ยะลา 12,276.9042,415.68-245.5 %0.0447.23675.00-50.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,356.284,302.00-28.2 %0.0577.71342.0040.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,574.892,639.0026.2 %5.0599.90221.3563.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,685.691,720.0036.0 %5.0440.21325.8526.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,352.705,015.65-15.2 %0.01,072.13739.1531.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,675.781,014.0072.4 %5.0843.94227.7273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,232.522,246.0046.9 %5.01,021.43166.8083.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา47,254.433,359.8892.9 %5.0409.5825.5093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 185,958.2414,636.5883.0 %5.021,059.47911.9395.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 222,354.1011,028.8650.7 %5.01,127.71301.7873.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต319,221.615,252.7972.7 %5.01,865.091,101.1541.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2547.29937.44-71.3 %0.0135.18307.80-127.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา57,570.9149,184.9914.6 %5.01,276.041,138.1010.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา36,001.501,342.0096.3 %5.0782.7790.2588.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา11,719.241,650.0085.9 %5.0476.28133.0072.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน16,022.2115,098.705.8 %2.5465.65855.00-83.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,116.5511,880.0060.6 %5.0943.35352.8362.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,313.2816,396.46-59.0 %0.03,102.932,668.6514.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา56,132.0057,042.48-1.6 %0.01,236.08509.5758.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,600.184,182.00-16.2 %0.0767.87516.8032.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,565.36195.0092.4 %5.0463.62299.8335.3 %5.0
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.)8,291.91110.0098.7 %0.03,376.1126.6099.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา75,227.012.00100.0 %5.021,480.793.70100.0 %5.0
รวม 970,983 412,481 57.52 % 91,755 23,901 73.95 %