จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส565.201,029.00-82.1 %0.0462.22251.6545.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,756.2717,128.53-34.3 %0.076.90106.83-38.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,896.079,176.4942.3 %5.0101.7017.0783.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,054.445,098.47-25.8 %0.0614.36261.0557.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,159.091,990.0037.0 %5.0614.3550.6291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,822.1810,080.00-2.6 %0.02,249.731,373.2439.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,921.39970.0075.3 %5.0205.6592.7754.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,951.48287.0092.7 %5.0181.4193.6348.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,912.5413.3199.7 %5.0160.3896.7439.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,900.48276.0092.9 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,948.18324.0091.8 %5.0294.6493.9968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,884.85435.0088.8 %5.0329.2495.9370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,919.95391.0090.0 %5.0362.7695.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,874.68214.0094.5 %5.0433.7542.0290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,265.82671.0084.3 %5.0406.6359.5385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,996.84265.0093.4 %5.0252.0087.2965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ13,124.7314.7599.9 %5.06,800.4396.9598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,847.26257.0093.3 %5.0187.7097.4248.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,476.7018,891.82-99.4 %0.01,234.78355.3071.2 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,654.6710,734.797.9 %3.5720.09431.3040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,866.004,328.3760.2 %5.0842.54673.5520.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,772.24537.0080.6 %5.0440.77147.2566.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,579.04629.0075.6 %5.0500.83313.5037.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,648.131.00100.0 %5.0257.16224.2012.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,956.171,096.0062.9 %5.0519.2876.9985.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,417.421,049.0069.3 %5.0728.45484.2033.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,523.87720.6091.5 %5.0642.89565.9112.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,187.552,292.0045.3 %5.01,051.721,136.12-8.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,681.571,819.4032.2 %5.0502.14248.4050.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,013.292,031.0049.4 %5.0975.671,225.33-25.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,319.98903.0072.8 %5.0690.42725.05-5.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,608.896,921.6919.6 %5.01,165.82193.5283.4 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส79,986.2186,039.00-7.6 %0.0611.44373.0039.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,459.211,281.0063.0 %5.0747.46510.9631.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,555.305,710.00-60.6 %0.063.23140.84-122.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,435.391,202.0065.0 %5.0861.5634.5796.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,182.85640.0079.9 %5.0633.37408.3235.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,359.362,509.6090.1 %5.09,970.22359.4096.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,979.2827,050.00-35.4 %0.03,504.782,706.5722.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,987.474,014.0019.5 %5.01,508.101,995.66-32.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส1,080.811,653.00-52.9 %0.0444.54310.1630.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,382.067,364.00-36.8 %0.01,199.33175.2085.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,370.731,134.0084.6 %5.0709.43731.42-3.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,576.783,286.008.1 %4.0880.58421.8052.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,135.291,957.0052.7 %5.0823.53298.6963.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,468.952,562.0042.7 %5.01,127.78351.3768.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,848.532,263.0020.6 %5.0481.2464.6986.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,382.285,442.0047.6 %5.0445.65244.0645.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 34,827.0328,351.0718.6 %5.0635.601,209.73-90.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,500.947,005.00-100.1 %0.0614.35275.3255.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,068.821,733.0043.5 %5.0576.32380.9533.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,593.474,055.2827.5 %5.01,241.85817.9534.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,041.883,558.0029.4 %5.0804.51303.6962.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,650.243,834.3917.5 %5.0994.67977.351.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 198,560.7316,109.4783.7 %5.01,237.431,271.58-2.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 239,593.4810,854.1372.6 %5.01,846.571,441.1522.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 315,480.557,785.5649.7 %5.01,084.04874.1519.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,795.646,552.0033.1 %5.0845.28781.477.5 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,763.162,515.0033.2 %5.0693.25153.6077.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,798.1310,817.9962.4 %5.0816.91703.0013.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก43,644.5115,269.5765.0 %5.0806.341,566.65-94.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,724.9413,628.00-27.1 %0.01,935.372,683.24-38.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,267.121,868.5042.8 %5.0652.38657.19-0.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,752.712,238.0018.7 %5.0443.22176.8660.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส62,905.6822,472.0064.3 %5.06,072.2212,129.50-99.8 %0.0
รวม 738,674 466,587 36.83 % 69,139 43,832 36.60 %