จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส565.201,029.00-82.1 %462.22251.6545.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,756.2717,128.53-34.3 %76.90106.83-38.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,984.429,176.4942.6 %101.7017.0783.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,054.445,098.47-25.8 %614.36261.0557.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,159.091,990.0037.0 %614.3550.6291.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,822.1810,080.00-2.6 %2,249.731,373.2439.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,921.39970.0075.3 %205.6592.7754.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,951.48287.0092.7 %181.4193.6348.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,912.5413.3199.7 %160.3896.7439.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,900.48276.0092.9 %182.2176.0058.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,948.18324.0091.8 %321.0693.9970.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,884.85435.0088.8 %329.2495.9370.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,919.95391.0090.0 %362.7695.4473.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,874.68214.0094.5 %433.7542.0290.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,265.82671.0084.3 %406.6359.5385.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,996.84265.0093.4 %252.0087.2965.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ13,124.7314.7599.9 %6,800.4396.9598.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,847.26257.0093.3 %187.7097.4248.1 %
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,476.7073,803.03-678.8 %1,234.78355.3071.2 %
ด่านศุลกากรตากใบ11,654.6710,734.797.9 %720.09431.3040.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,866.004,328.3760.2 %842.54673.5520.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,772.24537.0080.6 %440.77147.2566.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,579.04629.0075.6 %500.83313.5037.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,648.131.00100.0 %257.16224.2012.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,956.171,096.0062.9 %519.2876.9985.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,417.421,049.0069.3 %728.45484.2033.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,523.87720.6091.5 %642.89565.9112.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,187.552,292.0045.3 %1,051.721,136.12-8.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,681.571,819.4032.2 %502.14248.4050.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,013.292,031.0049.4 %975.67109.5788.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,319.98903.0072.8 %690.42725.05-5.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,608.896,921.6919.6 %1,165.82193.5283.4 %
ท่าอากาศยานนราธิวาส79,986.2186,039.00-7.6 %611.44373.0039.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,459.211,281.0063.0 %747.46510.9631.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,555.305,710.00-60.6 %63.23140.84-122.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,435.391,202.0065.0 %861.5634.5796.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,182.85640.0079.9 %633.37408.3235.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,359.362,509.6090.1 %9,970.22359.4096.4 %
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,979.2827,050.00-35.4 %3,504.782,706.5722.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,987.474,014.0019.5 %1,508.101,995.66-32.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส0.001,653.000.0 %0.00310.160.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,382.067,364.00-36.8 %1,199.33175.2085.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,370.731,134.0084.6 %709.43731.42-3.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,576.783,286.008.1 %880.58421.8052.1 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,135.291,957.0052.7 %823.53298.6963.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,468.952,562.0042.7 %1,127.78351.3768.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,848.532,263.0020.6 %481.2464.6986.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,382.285,442.0047.6 %445.65244.0645.2 %
รจจ.นราธิวาส 34,827.0328,351.0718.6 %635.601,209.73-90.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,500.947,005.00-100.1 %614.35275.3255.2 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,068.821,733.0043.5 %576.32380.9533.9 %
สปส.จ.นราธิวาส5,593.474,055.2827.5 %1,241.85817.9534.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,041.883,558.0029.4 %804.51303.6962.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,650.243,834.3917.5 %994.67977.351.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 198,560.7316,109.4783.7 %1,293.161,271.581.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 239,593.4810,854.1372.6 %1,846.571,441.1522.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 315,480.557,785.5649.7 %1,084.04874.1519.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,795.646,552.0033.1 %845.28620.7326.6 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,763.162,515.0033.2 %693.25153.6077.8 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,798.1310,817.9962.4 %816.91703.0013.9 %
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก43,644.5115,269.5765.0 %806.341,566.65-94.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,724.9413,628.00-27.1 %1,935.372,683.24-38.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,267.121,868.5042.8 %652.38657.19-0.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,752.712,238.0018.7 %443.22176.8660.1 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส62,905.6822,472.0064.3 %6,072.2212,129.50-99.8 %
รวม 738,674 466,587 36.83 % 69,139 43,832 36.60 %