จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,716.031,029.0062.1 %5.0462.22251.6545.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,472.8017,128.53-37.3 %0.076.90106.83-38.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,542.829,176.4941.0 %5.0101.7017.0783.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,964.345,098.47-28.6 %0.0614.36261.0557.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,088.891,990.0035.6 %5.0614.3550.6291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,603.9110,080.00-5.0 %0.02,249.731,373.2439.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,834.25970.0074.7 %5.0205.6592.7754.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,863.67287.0092.6 %5.0181.4193.6348.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,825.5913.3199.7 %5.0160.3896.7439.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,813.80276.0092.8 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,860.44324.0091.6 %5.0294.6493.9968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,798.52435.0088.5 %5.0329.2495.9370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,832.84391.0089.8 %5.0362.7695.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,788.58214.0094.4 %5.0433.7542.0290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,171.02671.0083.9 %5.0406.6359.5385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,908.02265.0093.2 %5.0252.0087.2965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ964.7414.7598.5 %5.0201.8796.9552.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,761.77257.0093.2 %5.0187.7097.4248.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,266.1118,891.82-103.9 %0.01,234.78355.3071.2 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,395.6810,734.795.8 %2.5720.09431.3040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,624.534,328.3759.3 %5.0842.54673.5520.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,710.63537.0080.2 %5.0440.77147.2566.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,521.73629.0075.1 %5.0500.83313.5037.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,589.281.00100.0 %5.0257.16224.2012.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,890.481,096.0062.1 %5.0519.2876.9985.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,126.493,989.0067.1 %5.01,470.071,108.6524.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,341.481,049.0068.6 %5.0728.45484.2033.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,334.45720.6091.4 %5.0642.89565.9112.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,094.492,292.0044.0 %5.01,051.721,136.12-8.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,621.981,819.4030.6 %5.0502.14248.4050.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,924.102,031.0048.2 %5.0975.671,225.33-25.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,246.20903.0072.2 %5.0690.42725.05-5.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,417.586,921.6917.8 %5.01,165.82193.5283.4 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส78,208.7486,039.00-10.0 %0.0611.44373.0039.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,382.341,281.0062.1 %5.0747.46510.9631.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,476.295,710.00-64.3 %0.063.23140.84-122.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,359.051,202.0064.2 %5.0861.5634.5796.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,112.12640.0079.4 %5.0633.37408.3235.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส24,047.322,509.6089.6 %5.09,646.95359.4096.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,535.3027,050.00-38.5 %0.03,504.782,706.5722.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,876.644,014.0017.7 %5.01,508.101,995.66-32.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,395.131,653.0051.3 %5.0747.48310.1658.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,262.467,364.00-39.9 %0.01,199.33175.2085.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,206.941,134.0084.3 %5.0709.43731.42-3.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,497.303,286.006.0 %3.0880.58421.8052.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,043.391,957.0051.6 %5.0823.53298.6963.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,369.642,562.0041.4 %5.01,127.78351.3768.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,785.232,263.0018.7 %5.0481.2464.6986.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,151.575,442.0046.4 %5.0445.65244.0645.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 34,053.1028,351.0716.7 %5.0635.601,209.73-90.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,423.147,005.00-104.6 %0.0614.35275.3255.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,972.733,437.0013.5 %5.0994.67532.8946.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,000.621,733.0042.2 %5.0576.32380.9533.9 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,469.174,055.2825.9 %5.01,241.85817.9534.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,929.843,558.0027.8 %5.0804.51303.6962.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,546.903,834.3915.7 %5.0994.67977.351.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 315,136.547,785.5648.6 %5.01,084.04874.1519.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,577.966,552.0031.6 %5.0845.28781.477.5 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 196,503.3816,109.4783.3 %5.01,269.751,271.58-0.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 238,958.6110,854.1372.1 %5.01,846.571,441.1522.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,679.532,515.0031.6 %5.0693.25153.6077.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,158.1710,817.9961.6 %5.0816.91703.0013.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก42,674.6315,269.5764.2 %5.0806.341,566.65-94.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,486.6113,628.00-30.0 %0.01,935.372,683.24-38.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,326.611,868.5043.8 %5.0709.43657.197.4 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,691.542,238.0016.9 %5.0443.22176.8660.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส61,507.7822,472.0063.5 %5.06,072.2212,129.50-99.8 %0.0
รวม 731,724 420,755 42.50 % 65,436 47,060 28.08 %