จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,560.39200.0092.2 %5.0380.94279.5226.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,981.001,041.0065.1 %5.0331.250.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.001,447.000.0 %0.00.00137.090.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,534.414,288.0022.5 %5.0894.371,465.85-63.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ7,715.870.000.0 %0.0283.00105.8762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36259.09-3.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย639.910.000.0 %0.0393.07105.0273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,040.556,218.18-2.9 %0.0666.18116.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,383.251,500.0065.8 %5.0818.31827.45-1.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,984.96450.0084.9 %5.0340.63168.6350.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.002,250.000.0 %0.00.0024.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,841.43732.0074.2 %5.0552.09606.24-9.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,761.65553.0080.0 %5.0476.02394.7817.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,486.82981.0071.9 %5.0742.25802.94-8.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,023.451,666.0358.6 %5.0835.25565.7132.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)0.001,403.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,566.826,807.48-3.7 %0.0856.34173.4679.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,885.87997.0074.3 %5.0628.15807.50-28.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,195.78667.0079.1 %5.0666.1825.8396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,775.08487.0082.5 %5.0514.05402.6021.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.003,001.000.0 %0.00.00579.250.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,638.623,060.0015.9 %5.0776.96649.5016.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,302.89364.0096.5 %5.0552.09329.8640.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ1,244.14668.0046.3 %5.0456.38311.0231.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,352.882,455.0076.3 %5.0938.63567.1739.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 28,299.2220,056.7229.1 %5.0682.12663.022.8 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,677.17812.0069.7 %5.0233.0994.6559.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,990.392,015.5232.6 %5.0326.82207.1036.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,573.401,099.0085.5 %5.02,281.92108.0995.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,169.501,273.7859.8 %5.0628.15196.6568.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ919.220.000.0 %0.0811.31163.4379.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ141,898.4711,343.1292.0 %5.01,629.971,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,113.282,539.2164.3 %5.0313.16118.7562.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา19,386.877,501.5461.3 %5.0751.08228.0069.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,868.9311,756.00-32.6 %0.01,513.171,068,642.90-70,522.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,297.86741.0077.5 %5.0552.09586.72-6.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 279,872 88,614 0.00 % 18,692 11,909 0.00 %