จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,560.39200.0092.2 %5.0380.94279.5226.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,588.415,153.0021.8 %5.044.52120.65-171.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,986.871,041.0065.1 %5.0331.2594.0371.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,088.391,447.0053.1 %5.0609.13137.0977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,534.414,288.0022.5 %5.0894.371,465.85-63.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,937.74627.0084.1 %5.0266.58105.8760.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36111.1955.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย5,424.17396.0092.7 %5.0393.07105.0273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,836.74464.0087.9 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,696.82392.0089.4 %5.0258.090.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,638.21162.0095.5 %5.0338.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,669.98372.0089.9 %5.0220.860.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,040.556,218.18-2.9 %0.0666.18116.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,383.251,500.0065.8 %5.0818.31827.45-1.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,996.69792.0073.6 %5.0571.10168.6370.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,241.982,250.0030.6 %5.0799.2924.0897.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,846.13732.0074.3 %5.0552.09606.24-9.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,777.49553.0080.1 %5.0476.02394.7817.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,486.82981.0071.9 %5.0742.25802.94-8.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,032.251,666.0358.7 %5.01,008.47565.7143.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,400.551,403.0058.7 %5.0799.2935.7395.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,566.826,807.48-3.7 %0.0856.34173.4679.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,885.87997.0074.3 %5.0628.15807.50-28.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,213.38667.0079.2 %5.0666.1825.8396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,775.08487.0082.5 %5.0514.05402.6021.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,165.863,001.005.2 %2.5628.15545.8313.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,488.321.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,239.904,842.00-14.2 %0.01,065.52969.959.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ14,071.383,060.0078.3 %5.01,503.48649.5056.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,314.63364.0096.5 %5.0552.09329.8640.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,079.411,356.0056.0 %5.0647.17757.52-17.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,437.752,646.0040.4 %5.0780.28307.1860.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,978.57668.0086.6 %5.0723.23311.0257.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,685.031.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,352.882,455.0076.3 %5.0938.63567.1739.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 28,299.2220,056.7229.1 %5.0682.12663.022.8 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,696.82812.0069.9 %5.0437.9994.6578.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,955.772,015.5231.8 %5.0590.12207.1064.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,585.131,099.0085.5 %5.02,548.77108.0995.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,138.171.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,192.961,273.7860.1 %5.0628.15196.6568.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,957.423,739.72-26.5 %0.0590.12163.4372.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ141,898.4711,343.1292.0 %5.01,629.971,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,113.282,539.2164.3 %5.0313.16118.7562.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา19,386.877,501.5461.3 %5.0751.08228.0069.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ59,556.4516,695.0072.0 %5.0647.851,043.16-61.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,455.6011,756.00-24.3 %0.01,513.171,124.7625.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,297.86741.0077.5 %5.0552.09586.72-6.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,311.941.00100.0 %5.0323.890.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ13,327.751.00100.0 %5.02,557.370.95100.0 %5.0
รวม 473,596 137,565 70.95 % 40,190 17,595 56.22 %