จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ0.00200.000.0 %0.00.00279.520.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,728.251,041.0061.8 %5.0331.250.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.001,447.000.0 %0.00.00137.090.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,191.704,288.0017.4 %5.0894.371,465.85-63.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ7,051.710.000.0 %0.0283.00105.8762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36259.09-3.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย516.860.000.0 %0.0393.07105.0273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ5,514.296,218.18-12.8 %0.0666.18116.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ0.001,500.000.0 %0.00.00827.450.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,725.17450.0083.5 %5.0340.63237.5030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.002,250.000.0 %0.00.0024.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ0.00732.000.0 %0.00.00606.240.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,332.69553.0076.3 %5.0476.02394.7817.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,992.82981.0067.2 %5.0742.25802.94-8.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,630.051,666.0354.1 %5.0816.24565.7130.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)0.001,403.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,784.626,807.48-17.7 %0.0856.34173.4679.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,970.21997.0074.9 %5.0666.18807.50-21.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,636.41667.0074.7 %5.0666.1825.8396.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,533.31487.0080.8 %5.0514.05402.6021.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.003,001.000.0 %0.00.00579.250.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ0.003,060.000.0 %0.00.00649.500.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,452.85364.0096.1 %5.0552.09329.8640.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ0.00668.000.0 %0.00.00311.020.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,533.452,455.0074.2 %5.0976.66567.1741.9 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 26,009.0120,056.7222.9 %5.0683.92663.023.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,444.20812.0066.8 %5.0233.0994.6559.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,775.382,015.5227.4 %5.0326.82207.1036.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ7,117.241,099.0084.6 %5.02,377.00108.0995.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,893.371,273.7856.0 %5.0628.15196.6568.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ879.330.000.0 %0.0830.33163.4380.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ129,709.4511,343.1291.3 %5.01,632.281,242.7523.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,477.312,539.2160.8 %5.0289.47118.7559.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา17,697.867,501.5457.6 %5.0751.08228.0069.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.0011,756.000.0 %0.00.001,068,642.900.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,630.46741.0071.8 %5.0552.09586.72-6.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 279,872 88,614 0.00 % 18,692 11,909 0.00 %