จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,049.66492.0083.9 %5.0177.85108.5339.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี691.73821.00-18.7 %0.0228.19118.7548.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,814.201,006.0064.3 %5.0323.2786.7473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,743.795,084.3024.6 %5.01,561.85573.8063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,196.99820.0080.5 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี521.47921.00-76.6 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,044.28320.0092.1 %5.0153.6658.9061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,600.89630.0082.5 %5.0157.6153.8665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,431.85189.0094.5 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,484.74286.0091.8 %5.0145.6443.7070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,073.151,306.0057.5 %5.0558.18500.1210.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี0.001,179.000.0 %0.00.00437.960.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,852.86782.0072.6 %5.0458.93370.8519.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี0.00331.000.0 %0.00.00207.930.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,963.64989.9175.0 %5.0915.31827.009.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,701.862,576.65-51.4 %0.0360.72412.68-14.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี0.002,104.000.0 %0.00.00643.150.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,884.127,513.9715.4 %5.01,257.56105.5891.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,213.951,796.0044.1 %5.0611.05427.0230.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,789.06433.0084.5 %5.0477.9474.7984.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,399.69722.0069.9 %5.0268.77140.8547.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี0.002,211.000.0 %0.00.00210.040.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,299.233,719.9813.5 %5.0991.341,896.52-91.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,624.903,366.0040.2 %5.01,409.73399.1071.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี1,036.231,537.00-48.3 %0.0155.78330.69-112.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,056.105,599.53-10.7 %0.01,190.64255.1378.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,368.55792.0092.4 %5.0367.82370.49-0.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,959.082,167.0545.3 %5.0746.90462.4238.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,413.862,766.00-95.6 %0.0582.59253.9056.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,645.911,071.0076.9 %5.0668.10207.6668.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี2,970.722,671.3010.1 %5.0458.8947.1789.7 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,053.591,895.0037.9 %5.0534.99288.6046.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 44,318.8638,530.9813.1 %5.0635.72664.80-4.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี0.00580.000.0 %0.00.00176.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี0.00844.000.0 %0.00.00178.410.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,611.44765.0070.7 %5.0278.00255.038.3 %4.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,356.362,397.5128.6 %5.0611.05292.1052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,575.081,590.2855.5 %5.0537.34160.5970.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,323.726,556.0010.5 %5.02,072.74393.4381.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,636.752,229.0015.5 %5.0218.38215.771.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,830.0226,673.7046.5 %5.0907.51490.2046.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 230,268.2471.2099.8 %5.0447.82442.501.2 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี76,240.9919,327.0074.7 %5.0524.831,698.93-223.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,098.0412,584.0040.4 %5.0445.232,001.19-349.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,803.7010,283.3125.5 %5.0991.451,032.66-4.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,928.021,697.0042.0 %5.0482.09102.6078.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,612.39574.0087.6 %5.0306.80198.9535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,865.864,617.5487.1 %5.02,227.973,852.30-72.9 %0.0
รวม 434,929 185,038 57.46 % 28,472 21,840 23.29 %