จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,195.42492.0084.6 %5.0177.85108.5339.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี751.77821.00-9.2 %0.0228.19118.7548.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,275.131,006.0069.3 %5.0323.2786.7473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,598.545,084.3033.1 %5.01,561.85573.8063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,987.88820.0083.6 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี547.50921.00-68.2 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,138.93320.0092.3 %5.0153.6658.9061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,145.83630.0084.8 %5.0157.6153.8665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,132.53189.0095.4 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,152.93286.0093.1 %5.0145.6443.7070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,503.921,306.0062.7 %5.0539.17500.127.2 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,061.471,179.0071.0 %5.0744.13437.9641.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,323.16782.0076.5 %5.0458.93370.8519.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,889.36331.0088.5 %5.0287.78207.9327.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,479.25989.9177.9 %5.0915.31827.009.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,774.832,576.65-45.2 %0.0350.00412.68-17.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,192.102,104.0049.8 %5.0801.18643.1519.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี9,112.407,513.9717.5 %5.01,257.56105.5891.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,701.201,796.0051.5 %5.0611.05427.0230.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,015.84433.0085.6 %5.0515.9774.7985.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,846.88722.0074.6 %5.0268.77140.8547.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,631.282,211.0039.1 %5.0511.55210.0458.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,860.203,719.9823.5 %5.0991.341,896.52-91.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,228.143,366.0046.0 %5.01,409.73399.1071.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี1,085.761,537.00-41.6 %0.0155.78330.69-112.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,596.055,599.53-0.1 %0.01,190.64255.1378.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,857.77792.0092.7 %5.0367.82370.49-0.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,148.302,167.0547.8 %5.0746.90462.4238.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,480.802,766.00-86.8 %0.0582.59253.9056.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,709.211,071.0077.3 %5.0649.09207.6668.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,431.432,671.3022.2 %5.0439.8847.1789.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,532.671,895.0046.4 %5.0534.99288.6046.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 47,629.7738,530.9819.1 %5.0633.83664.80-4.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,843.41580.0079.6 %5.0268.77176.0034.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี0.00844.000.0 %0.00.00178.410.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,069.89765.0075.1 %5.0278.00255.038.3 %4.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,864.662,397.5138.0 %5.0611.05292.1052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,558.671,590.2855.3 %5.0537.34160.5970.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,674.016,556.0014.6 %5.02,072.74393.4381.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,764.002,229.0019.4 %5.0242.06215.7710.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,511.7526,673.7049.2 %5.0907.51490.2046.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 231,714.8971.2099.8 %5.0447.82442.501.2 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี79,884.8619,327.0075.8 %5.0524.831,698.93-223.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,800.1912,584.0044.8 %5.0455.392,001.19-339.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,541.9310,283.3124.1 %5.0985.821,032.66-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,401.481,697.0050.1 %5.0482.09102.6078.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,693.70574.0087.8 %5.0306.80198.9535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,606.674,617.5487.4 %5.02,227.973,852.30-72.9 %0.0
รวม 434,929 185,038 57.46 % 28,472 21,840 23.29 %