จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,139.36492.0084.3 %5.0177.85108.5339.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี738.58821.00-11.2 %0.0228.19118.7548.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,217.671,006.0068.7 %5.0323.2786.7473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,465.245,084.3031.9 %5.01,561.85573.8063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,900.37820.0083.3 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี537.90921.00-71.2 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,066.32320.0092.1 %5.0153.6658.9061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,073.10630.0084.5 %5.0157.6153.8665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,060.03189.0095.3 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,080.07286.0093.0 %5.0145.6443.7070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,442.441,306.0062.1 %5.0539.17500.127.2 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,990.221,179.0070.5 %5.0744.13437.9641.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,264.86782.0076.0 %5.0458.93370.8519.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,838.67331.0088.3 %5.0287.78207.9327.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,400.67989.9177.5 %5.0915.31827.009.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,743.702,576.65-47.8 %0.0350.00412.68-17.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,118.552,104.0048.9 %5.0801.18643.1519.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,952.537,513.9716.1 %5.01,257.56105.5891.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,636.271,796.0050.6 %5.0611.05427.0230.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,962.93433.0085.4 %5.0515.9771.0586.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,796.94722.0074.2 %5.0268.77140.8547.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,567.572,211.0038.0 %5.0511.55210.0458.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,774.933,719.9822.1 %5.0991.341,896.52-91.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,118.873,366.0045.0 %5.01,409.73399.1071.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,181.301,537.0063.2 %5.0361.30330.698.5 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,497.885,599.53-1.8 %0.01,190.64255.1378.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,667.28792.0092.6 %5.0367.82370.49-0.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,075.522,167.0546.8 %5.0746.90462.4238.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,454.822,766.00-90.1 %0.0582.59253.9056.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,645.451,071.0076.9 %5.0649.09207.6668.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,371.232,671.3020.8 %5.0439.8847.1789.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,470.691,895.0045.4 %5.0534.99288.6046.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,794.1638,530.9817.7 %5.0633.83664.80-4.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,793.53580.0079.2 %5.0268.77176.0034.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,452.49844.0075.6 %5.0515.97178.4165.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,016.04765.0074.6 %5.0278.00255.038.3 %4.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,796.862,397.5136.9 %5.0611.05292.1052.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,496.241,590.2854.5 %5.0537.34160.5970.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,539.376,556.0013.0 %5.02,072.74393.4381.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ7,521.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ350.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)8,448.044,459.2047.2 %5.02,490.53447.5082.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,715.512,229.0017.9 %5.0242.06215.7710.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี51,590.4926,673.7048.3 %5.0907.51490.2046.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 231,158.4871.2099.8 %5.0447.82442.501.2 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี78,483.3719,327.0075.4 %5.0524.831,698.93-223.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี22,400.1912,584.0043.8 %5.0455.392,001.19-339.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,304.3610,283.3122.7 %5.0985.821,032.66-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,341.801,697.0049.2 %5.0482.09102.6078.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,611.35574.0087.6 %5.0306.80198.9535.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,964.444,617.5487.2 %5.02,227.973,852.30-72.9 %0.0
รวม 453,159 191,878 57.66 % 31,839 22,732 28.61 %