จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,754.64419.0084.8 %5.0335.23134.3459.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,569.067,597.5039.6 %5.045.34139.63-208.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,141.491,840.0041.4 %5.0506.37109.9478.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,381.081,546.2954.3 %5.0601.4549.8891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,986.648,702.0012.9 %5.02,369.91460.8680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,029.40413.0089.8 %5.0187.00133.7828.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,769.45600.0087.4 %5.0190.8787.7754.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,030.66341.0091.5 %5.0191.7565.4365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,699.77652.0086.1 %5.0215.2458.9972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,234.04797.0081.2 %5.0337.0340.7587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,672.8061.0096.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,273.222,668.0037.6 %5.0811.91557.7631.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,726.02440.0083.9 %5.0392.69217.5944.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,822.601,362.4564.4 %5.0772.60187.8375.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,659.793,332.039.0 %4.0666.35389.2941.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,008.8523,523.8650.0 %5.018,531.482,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,033.211,952.0035.6 %5.0468.31262.2044.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,406.824,547.5015.9 %5.01,438.151,865.28-29.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท30,566.5812,707.4558.4 %5.01,541.85445.1671.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,029.7319.5899.0 %5.0429.38553.27-28.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,658.164,394.105.7 %2.51,051.26295.4571.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,831.062,323.0051.9 %5.01,206.25911.6224.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,545.572,070.0041.6 %5.0715.55157.2478.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,612.821,974.1357.2 %5.01,598.632,977.62-86.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,555.111,963.5456.9 %5.0886.69338.2961.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,779.701,219.0067.7 %5.0772.51328.6757.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,595.98349.4290.3 %5.0639.4864.6089.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท80,530.98901.0098.9 %5.04,554.24511.2888.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,628.663,123.8213.9 %5.0696.531,009.32-44.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,335.146,552.39-22.8 %0.01,209.96182.0585.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,519.143,312.5073.5 %5.01,249.10571.7254.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท1,002.801,306.39-30.3 %0.0358.34433.36-20.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,699.838,751.97-86.2 %0.0658.0035.6394.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,953.102,455.0077.6 %5.0677.51550.0518.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,534.342,826.0037.7 %5.0677.49435.4735.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,671.392,432.3533.7 %5.0715.52319.5355.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,740.952,730.0027.0 %5.01,150.80360.8168.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,101.142,309.0025.5 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท10,635.54853.0092.0 %5.0442.64361.3318.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 31,100.6715,884.0048.9 %5.0563.21248.2955.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,026.962,677.0011.6 %5.0430.31100.0676.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,378.292,991.0011.5 %5.0680.04344.4349.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,921.581,487.0049.1 %5.0411.29264.8535.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,671.393,784.2033.3 %5.0753.58269.4164.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,370.941,297.5961.5 %5.0601.45123.6279.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,913.18397.0086.4 %5.0783.77165.3078.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท379,595.5912,828.3496.6 %5.01,260.62218.1982.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท47,699.826,683.0486.0 %5.0523.98504.583.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท109,238.2785,766.9921.5 %5.01,802.55866.2851.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท31,218.8723,899.0023.4 %5.0630.521,736.95-175.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม77,589.0010,034.0087.1 %5.0503.52796.10-58.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท55,554.63955.0098.3 %5.01,219.95981.5919.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,899.22880.5169.6 %5.0525.39295.7243.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท557.391,158.00-107.8 %0.0296.49261.5311.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท48,608.5318,511.6861.9 %5.02,649.043,201.80-20.9 %0.0
รวม 1,139,682 314,584 72.40 % 63,378 27,494 56.62 %