จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,275.13419.0081.6 %5.0335.23134.3459.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท11,706.927,597.5035.1 %5.045.34139.63-208.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,633.151,840.0030.1 %5.0506.37109.9478.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,846.501,546.2945.7 %5.0601.4549.8891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,923.588,702.002.5 %1.02,503.02460.8681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,285.06413.0087.4 %5.0187.00133.7828.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา3,954.68600.0084.8 %5.0190.8787.7754.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,278.61341.0089.6 %5.0191.7565.4365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,447.63652.0085.3 %5.0215.2458.9972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,433.92797.0076.8 %5.0337.0340.7587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,236.1961.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,550.972,668.0024.9 %5.0811.91557.7631.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,125.12440.0079.3 %5.0335.64217.5935.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท0.001,362.450.0 %0.00.00187.830.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,109.593,332.03-7.2 %0.0655.38389.2940.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1244,320.1323,523.8646.9 %5.018,531.482,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,523.301,952.0022.6 %5.0468.31262.2044.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,782.834,547.504.9 %2.01,438.151,865.28-29.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,924.8312,707.4554.5 %5.01,541.85445.1671.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,881.9119.5899.0 %5.0429.38553.27-28.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,241.134,394.10-3.6 %0.01,051.26295.4571.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,096.012,323.0043.3 %5.01,206.25911.6224.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท0.002,070.000.0 %0.00.00157.240.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,036.901,974.1351.1 %5.01,617.652,977.62-84.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,012.301,963.5451.1 %5.0886.69338.2961.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,260.981,219.0062.6 %5.0791.53328.6758.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,068.16349.4288.6 %5.0639.4864.6089.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท64,889.01901.0098.6 %5.04,554.24511.2888.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,081.633,123.82-1.4 %0.0696.531,009.32-44.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,970.686,552.39-31.8 %0.01,209.96182.0585.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,763.973,312.5071.8 %5.01,249.10571.7254.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท0.001,306.390.0 %0.00.00433.360.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,019.758,751.97-117.7 %0.0696.0335.6394.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,515.312,455.0076.7 %5.0677.51550.0518.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,917.672,826.0027.9 %5.0677.49435.4735.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,217.062,432.3524.4 %5.0715.52319.5355.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,202.532,730.0014.8 %5.01,083.71360.8166.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,589.262,309.0010.8 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท0.00853.000.0 %0.00.00361.330.0 %0.0
รจจ.ชัยนาท 0.0015,884.000.0 %0.00.00248.290.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,776.452,677.003.6 %1.5430.31100.0676.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,853.192,991.00-4.8 %0.0636.99344.4345.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,418.751,487.0038.5 %5.0411.29264.8535.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท0.003,784.200.0 %0.00.00269.410.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท0.001,297.590.0 %0.00.00123.620.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,495.43397.0084.1 %5.0783.77165.3078.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท353,995.8812,828.3496.4 %5.01,262.93218.1982.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท0.006,683.040.0 %0.00.00504.580.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท103,955.9485,766.9917.5 %5.01,802.55866.2851.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท0.0023,899.000.0 %0.00.001,736.950.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม0.0010,034.000.0 %0.00.00796.100.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท0.00955.000.0 %0.00.00981.590.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,229.74880.5160.5 %5.0506.37295.7241.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท0.001,158.000.0 %0.00.00261.530.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท46,151.1718,511.6859.9 %5.02,649.043,201.80-20.9 %0.0
รวม 1,139,682 314,584 72.40 % 63,378 27,494 56.62 %