จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,744.70419.0084.7 %5.0335.23134.3459.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,523.687,597.5039.3 %5.045.34139.63-208.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,130.151,840.0041.2 %5.0506.37109.9478.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,368.871,546.2954.1 %5.0601.4549.8891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,950.588,702.0012.5 %5.02,369.91460.8680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,014.85413.0089.7 %5.0187.00133.7828.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,752.23600.0087.4 %5.0190.8787.7754.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,016.11341.0091.5 %5.0191.7565.4365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,682.80652.0086.1 %5.0215.2458.9972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,218.75797.0081.1 %5.0337.0340.7587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,666.7661.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,257.792,668.0037.3 %5.0811.91557.7631.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,727.22440.0083.9 %5.0392.69217.5944.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,808.801,362.4564.2 %5.0772.60187.8375.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,646.573,332.038.6 %4.0666.35389.2941.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,839.1423,523.8649.8 %5.018,531.482,850.0084.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,022.261,952.0035.4 %5.0468.31262.2044.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,387.314,547.5015.6 %5.01,438.151,865.28-29.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท30,456.2312,707.4558.3 %5.01,541.85445.1671.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,022.4119.5899.0 %5.0429.38553.27-28.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,641.354,394.105.3 %2.51,051.26295.4571.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,813.622,323.0051.7 %5.01,206.25911.6224.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,532.772,070.0041.4 %5.0715.55157.2478.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,596.171,974.1357.0 %5.01,598.632,977.62-86.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,538.671,963.5456.7 %5.0886.69338.2961.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,766.051,219.0067.6 %5.0772.51328.6757.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,584.78349.4290.3 %5.0639.4864.6089.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท80,240.25901.0098.9 %5.04,554.24511.2888.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,707.623,123.8215.7 %5.0734.561,009.32-37.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,315.886,552.39-23.3 %0.01,209.96182.0585.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,473.943,312.5073.4 %5.01,249.10571.7254.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,328.131,306.3960.7 %5.0620.47433.3630.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,108.708,751.97-71.3 %0.01,114.8835.6396.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,913.562,455.0077.5 %5.0677.51550.0518.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,517.972,826.0037.4 %5.0677.49435.4735.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,441.863,024.3531.9 %5.01,019.77319.5368.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,727.442,730.0026.8 %5.01,150.80360.8168.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,089.942,309.0025.3 %5.0487.360.9599.8 %5.0
สพ.ชัยนาท10,597.14853.0092.0 %5.0442.64361.3318.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 30,988.4015,884.0048.7 %5.0563.21248.2955.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,016.042,677.0011.2 %5.0430.31100.0676.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,366.102,991.0011.1 %5.0680.04344.4349.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,911.031,487.0048.9 %5.0411.29264.8535.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,650.923,784.2033.0 %5.0753.58269.4164.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,358.771,297.5961.4 %5.0601.45123.6279.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,902.66397.0086.3 %5.0783.77165.3078.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท378,225.1912,828.3496.6 %5.01,260.62218.1982.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท47,527.626,683.0485.9 %5.0523.98504.583.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท108,843.9185,766.9921.2 %5.01,802.55866.2851.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท178,810.4523,899.0086.6 %5.03,348.321,736.9548.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม77,308.9010,034.0087.0 %5.0503.52796.10-58.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท55,354.07955.0098.3 %5.01,219.95981.5919.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,888.75880.5169.5 %5.0525.39295.7243.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท555.371,158.00-108.5 %0.0296.49261.5311.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท48,433.0518,511.6861.8 %5.02,649.043,201.80-20.9 %0.0
รวม 1,284,314 315,195 75.46 % 67,196 28,833 57.09 %