จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,706.151,590.0041.2 %5.0433.38105.7375.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,314.412,256.2431.9 %5.0738.9581.6289.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,803.461,400.0050.1 %5.0547.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี16,484.4314,396.6812.7 %5.03,571.07817.6977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,886.231,471.0075.0 %5.0317.7761.7580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,627.511,903.0058.9 %5.0343.5252.0884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,644.611,354.0070.8 %5.0252.6895.7662.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,680.251,132.0069.2 %5.0227.2768.4469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,668.791,170.0068.1 %5.0267.2952.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,392.991,108.0067.3 %5.0186.3669.4662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,584.37846.0076.4 %5.0316.8276.7975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,408.51692.0079.7 %5.0139.4035.2474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,371.54961.0071.5 %5.0196.7634.7582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,603.98413.0088.5 %5.0191.7775.2060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,227.9781.0097.5 %5.0175.7342.7575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,029.39291.0092.8 %5.0294.6671.6375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,425.76828.0081.3 %5.0184.3365.8164.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,127.975,334.00-4.0 %0.01,138.30807.5029.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,574.792,025.00-28.6 %0.0851.75322.0562.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,188.831,015.0075.8 %5.0585.53485.6017.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,571.50678.0073.6 %5.0509.50430.4515.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,603.862,371.0034.2 %5.0813.702,490.62-206.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,906.628,474.72-344.5 %0.0457.65682.63-49.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,436.113,411.0023.1 %5.01,270.07933.2326.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,277.182,479.0024.4 %5.0756.64453.5540.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี7,602.6912,324.82-62.1 %0.01,365.22361.2373.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)8,880.578,327.286.2 %3.02,746.85104.5096.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,185.052,034.0036.1 %5.0730.23313.1257.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,493.094,285.974.6 %2.01,688.14180.3389.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,136.707,303.90-19.0 %0.02,691.814,052.50-50.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,392.186,366.1924.1 %5.02,898.67275.5090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,872.151,516.0060.8 %5.0661.5698.3485.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,124.731,433.6054.1 %5.0509.43504.660.9 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,455.622,148.0037.8 %5.0756.72384.4249.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,142.508,779.00-22.9 %0.01,308.101,936.86-48.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,589.583,508.0023.6 %5.0813.70740.629.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,670.462,535.1430.9 %5.0718.6172.3889.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี8,433.949,119.82-8.1 %0.01,650.61105.7293.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี2,943.261,577.0046.4 %5.0623.53424.5331.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,340.892,786.0016.6 %5.0800.73326.8059.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,510.952,298.0049.1 %5.01,060.931,255.90-18.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,256.683,409.0019.9 %5.01,041.88354.3566.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,651.584,613.0018.4 %5.0680.5939.4694.2 %5.0
สพ.สระบุรี13,442.909,199.4931.6 %5.0583.86485.2616.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี54,146.1043,808.2619.1 %5.0975.50529.5045.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,269.62955.0057.9 %5.0376.32254.6032.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,258.614,322.86-1.5 %0.0813.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,156.092,091.0033.7 %5.0756.64366.4851.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,037.925,699.765.6 %2.51,498.30532.7064.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,202.932,287.0028.6 %5.0775.69187.9575.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,647.813,708.89-1.7 %0.0699.59591.8515.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 136,871.1013,919.6162.2 %5.0972.75485.5250.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒38,640.0210,087.8273.9 %5.01,516.69564.6562.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี9,831.883,217.7967.3 %5.0343.14241.4529.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี77,341.1192,758.00-19.9 %0.01,483.281,045.0029.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,189.1118,180.0037.7 %5.0760.05639.4515.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์26,642.7450,162.00-88.3 %0.0823.811,724.41-109.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี76,364.7938,319.1649.8 %5.0731.03765.54-4.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี24,311.0122,384.007.9 %3.5645.08848.69-31.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี42,519.2917,895.0057.9 %5.0628.88712.50-13.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค43,819.3318,744.0057.2 %5.0574.141,048.15-82.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี9,088.4018,526.47-103.8 %0.01,602.471,645.08-2.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,037.4612,415.61-37.4 %0.03,551.191,511.8557.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,084.4216,317.9922.6 %5.01,054.21362.9065.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,247.144,443.0015.3 %5.01,003.881,082.88-7.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,453.471,274.8048.0 %5.0523.55290.9344.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี35,785.807,197.0079.9 %5.03,439.874,474.29-30.1 %0.0
รวม 785,598 561,493 28.53 % 64,178 40,673 36.63 %