จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี10,329.111,590.0084.6 %5.03,556.18105.7397.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,427.832,256.2434.2 %5.0738.9581.6289.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,899.401,400.0051.7 %5.0547.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,048.5414,396.6815.6 %5.03,571.07817.6977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,087.661,471.0075.8 %5.0317.7761.7580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,785.871,903.0060.2 %5.0343.5252.0884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,634.311,354.0070.8 %5.0252.6895.7662.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,404.231,132.0066.7 %5.0227.2768.4469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,794.341,170.0069.2 %5.0267.2952.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,509.101,108.0068.4 %5.0186.3669.4662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,707.03846.0077.2 %5.0316.8276.7975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,525.15692.0080.4 %5.0139.4035.2474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,416.44961.0071.9 %5.0158.7234.7578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,727.31413.0088.9 %5.0191.7775.2060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,338.4481.0097.6 %5.0175.7342.7575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,167.28291.0093.0 %5.0294.6671.6375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,577.22828.0081.9 %5.0184.3365.8164.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,303.466,000.00-13.1 %0.01,138.30570.0049.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,628.682,025.00-24.3 %0.0851.75322.0562.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,332.171,015.0076.6 %5.0585.53485.6017.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,659.50678.0074.5 %5.0509.50430.4515.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,727.192,371.0036.4 %5.0813.702,490.62-206.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,540.408,474.72-29.6 %0.01,527.53682.6355.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,587.913,411.0025.7 %5.01,270.07933.2326.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,389.332,479.0026.9 %5.0756.64453.5540.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี7,862.8612,324.82-56.7 %0.01,365.22361.2373.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,184.478,327.289.3 %4.52,746.85104.5096.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,294.042,034.0038.3 %5.0730.23313.1257.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)5,336.764,285.9719.7 %5.01,688.14180.3389.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,346.707,303.90-15.1 %0.02,691.814,052.50-50.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,679.377,800.0010.1 %5.02,898.67275.5090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,004.661,516.0062.1 %5.0491.6798.3480.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,227.431,433.6055.6 %5.0509.43504.660.9 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,301.692,148.0034.9 %5.0642.63384.4240.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,386.928,779.00-18.8 %0.01,308.101,936.86-48.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,746.643,508.0026.1 %5.0813.70740.629.0 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,796.062,535.1433.2 %5.0718.6172.3889.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี8,722.569,119.82-4.6 %0.01,650.61105.7293.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี9,979.471,533.0084.6 %5.0528.45334.6936.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,455.222,786.0019.4 %5.0800.73326.8059.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,665.312,298.0050.7 %5.01,060.931,255.90-18.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,402.353,409.0022.6 %5.01,041.88354.3566.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,844.984,613.0021.1 %5.0680.5939.4694.2 %5.0
สพ.สระบุรี13,902.939,199.4933.8 %5.0583.86485.2616.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี55,999.0143,808.2621.8 %5.0975.50529.5045.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,347.29955.0059.3 %5.0376.32254.6032.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,264.092,091.0035.9 %5.0756.64366.4851.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,244.555,699.768.7 %4.01,498.30532.7064.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,312.542,287.0031.0 %5.0775.69187.9575.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,772.643,708.891.7 %0.5699.59591.8515.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 122,079.2613,919.6137.0 %5.0931.19485.5247.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,962.3010,087.8274.8 %5.01,516.69594.8960.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,168.333,217.7968.4 %5.0343.14241.4529.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี79,987.7692,758.00-16.0 %0.01,483.281,045.0029.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,187.9818,180.0039.8 %5.0760.05639.4515.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์27,554.4750,162.00-82.0 %0.0823.811,724.41-109.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี78,978.0438,319.1651.5 %5.0731.03765.54-4.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี25,142.9522,384.0011.0 %5.0645.08848.69-31.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี43,974.3217,895.0059.3 %5.0628.88712.50-13.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค45,318.8518,744.0058.6 %5.0574.141,048.15-82.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี7,158.0718,526.47-158.8 %0.01,489.721,645.08-10.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,346.7212,415.61-32.8 %0.03,551.191,511.8557.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,805.9416,317.9925.2 %5.01,054.21362.9065.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,426.704,443.0018.1 %5.01,003.881,082.88-7.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,537.431,274.8049.8 %5.0523.55290.9344.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,010.417,197.0080.6 %5.03,439.874,474.29-30.1 %0.0
รวม 798,268 557,693 30.14 % 66,457 40,040 39.75 %