จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,080.03578.0085.8 %5.0401.75105.7273.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี10,721.125,982.8244.2 %5.061.64168.39-173.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,076.702,250.0026.9 %5.0463.54110.3676.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,743.481,413.0048.5 %5.0331.4139.7388.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 535,840.4345,640.00-27.3 %0.09,230.74423.4495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,059.25860.3083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,902.8313,644.5427.8 %5.03,586.24939.7873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 322,193.7128,238.40-27.2 %0.03,449.461,131.2167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 14,865.191,834.0062.3 %5.0328.8457.9582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,960.271,091.0081.7 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,098.97273.0075.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,521.56675.0089.6 %5.0222.95105.7152.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,884.521,896.0061.2 %5.0392.5837.3390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6552.2587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,329.491,034.0076.1 %5.02,770.2685.5096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7360.0781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 23,773.901.00100.0 %5.0247.34104.3057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,535.651,123.0075.2 %5.0291.1039.9086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,668.30566.0092.6 %5.0333.2897.3570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,365.5990.0097.3 %5.0313.04105.9766.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,419.271,364.0074.8 %5.0392.582.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,820.68987.0074.2 %5.0296.5940.7986.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,038.618,241.60-171.2 %0.0628.001,209.35-92.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,067.362,352.0042.2 %5.01,027.871,125.75-9.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,628.105,234.5031.4 %5.02,208.10518.7076.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,198.664,940.00-17.7 %0.01,105.34310.6571.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,674.101,582.0066.2 %5.0670.33698.26-4.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,059.013,438.8115.3 %5.0698.35359.7048.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,526.681,253.0050.4 %5.0553.88320.1442.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 99,993.1639,812.00-298.4 %0.03,394.643,987.00-17.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,741.322,035.0045.6 %5.01,457.30321.1078.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี2,904.571,318.0054.6 %5.0460.88674.50-46.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,361.152,421.0044.5 %5.01,276.49551.0056.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,911.366,422.3918.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,772.582,527.00-42.6 %0.0390.16299.2923.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,683.272,430.0048.1 %5.0858.13810.165.6 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,096.372,847.008.1 %4.0403.9773.7881.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,098.842,544.0037.9 %5.01,742.371,791.10-2.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,527.7534,843.25-231.0 %0.01,789.92354.2880.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 18,872.601,380.0092.7 %5.03,465.327,641.80-120.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,840.748,410.00-44.0 %0.01,602.661,472.508.1 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,759.0923.8199.4 %5.0838.94303.6563.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,313.186,560.33-52.1 %0.0919.95836.479.1 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,980.139,717.93-8.2 %0.03,663.262,158.2541.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,180.421,716.0046.0 %5.0820.1044.8894.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,336.313,906.97-17.1 %0.0577.08308.5746.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,040.272,601.8014.4 %5.0437.84437.010.2 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,521.5926,751.20-384.5 %0.01,311.91242.7081.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,467.535,226.00-50.7 %0.0507.94565.13-11.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,104.821,453.0053.2 %5.0546.0348.4691.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี2,907.5422,457.37-672.4 %0.0508.88138.5972.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,019.331,819.0039.8 %5.0682.61510.6725.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,905.982,803.0042.9 %5.0953.21465.7751.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,528.868,145.50-222.1 %0.0443.97387.6012.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,357.047,708.147.8 %3.52,740.721,144.0258.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,247.945,976.00-84.0 %0.0744.0471.2790.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 81,042.6215,404.0081.0 %5.0766.48367.6552.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,788.968,641.0048.5 %5.0835.19580.9930.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 32,341.971.00100.0 %5.0438.620.9599.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา80,129.2271,511.0010.8 %5.01,405.302,528.75-79.9 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 23,104.3112,019.0048.0 %5.0649.70186.1471.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,172.129,016.0036.4 %5.02,602.583,207.46-23.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,441.15919.0062.4 %5.0190.16100.5347.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,279.365,730.36-8.5 %0.01,493.19913.7138.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี20,559.7423,708.01-15.3 %0.01,508.80421.5872.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชลบุรี7,137.869,280.98-30.0 %0.01,865.98629.4066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,119.722,064.0033.8 %5.0636.48944.68-48.4 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,458.955,711.23-291.5 %0.0596.11458.6623.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ7,702.774,486.1641.8 %5.0874.21304.9965.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1285,752.7217,980.8493.7 %5.0940.71430.6654.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 221,581.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,157.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 315,009.766,109.3959.3 %5.0571.32521.328.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)8,065.847,873.382.4 %1.0936.1495.2789.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ16,222.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ506.35ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,513.652,237.0711.0 %5.0262.40225.1514.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี62,310.9464,500.00-3.5 %0.01,367.362,028.85-48.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ63,929.9091,806.62-43.6 %0.0900.201,822.75-102.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี93,366.3665,200.0030.2 %5.0533.641,082.86-102.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี21,821.9227,342.00-25.3 %0.0834.1611.8598.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม24,447.6615,223.1437.7 %5.0624.34483.3022.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)21,913.7739,729.58-81.3 %0.0570.76729.00-27.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี19,294.4626,558.85-37.7 %0.02,169.543,323.39-53.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,424.0119,082.16-331.3 %0.01,935.992,619.45-35.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,354.7929,572.00-61.1 %0.01,188.9235.9897.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,863.810.000.0 %0.0544.51329.0739.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี18,636.3015,928.0014.5 %5.0838.31163.3480.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 4,869.645,435.67-11.6 %0.0934.20861.137.8 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)5,717.1015,054.00-163.3 %0.02,270.70615.9072.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,798.083,013.0020.7 %5.0993.20205.2079.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,622.484,993.00-8.0 %0.01,359.8924.8498.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,027.781,912.0036.9 %5.0390.33327.0616.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 228,332.9034,714.68-22.5 %0.010,259.366,372.8137.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี40,029.0616,062.8659.9 %5.04,939.976,138.57-24.3 %0.0
รวม 1,370,986 1,028,398 24.99 % 117,960 73,892 37.36 %