จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,248.12578.0086.4 %5.0401.75105.7273.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,162.815,982.8246.4 %5.061.64168.39-173.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,203.452,250.0029.8 %5.0463.54110.3676.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,855.711,413.0050.5 %5.0331.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 537,317.0145,640.00-22.3 %0.09,230.74423.4495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 323,108.0528,238.40-22.2 %0.03,449.461,131.2167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 119,847.351.00100.0 %5.05,059.25862.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 219,825.6613,644.5431.2 %5.03,662.31938.7874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,790.24675.0090.1 %5.0222.95105.7152.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 17,425.321.00100.0 %5.0327.7360.9781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 23,929.381.00100.0 %5.0247.34104.3057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,722.511,123.0076.2 %5.0291.1039.9086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,984.22566.0092.9 %5.0333.2897.3570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,504.2590.0097.4 %5.0313.04105.9766.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,642.541,364.0075.8 %5.0392.582.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,978.09987.0075.2 %5.0296.5940.7986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,085.751,896.0062.7 %5.0392.5837.3390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0423.6552.2587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,507.861,034.0077.1 %5.02,770.2685.5096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,065.631,834.0063.8 %5.0328.8457.9582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,205.821,091.0082.4 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,144.25273.0076.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,234.932,352.0044.5 %5.01,027.871,125.75-9.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,942.375,011.5036.9 %5.02,208.10518.7076.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,371.644,940.00-13.0 %0.01,105.34310.6571.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,866.671,582.0067.5 %5.0670.33698.26-4.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,443.203,438.8122.6 %5.0698.35359.7048.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,630.781,253.0052.4 %5.0553.88320.1442.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 910,404.8639,812.00-282.6 %0.03,394.643,987.00-17.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,710.002,035.0045.1 %5.01,381.24321.1076.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,024.241,318.0056.4 %5.0460.88674.50-46.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,540.822,421.0046.7 %5.01,276.49551.0056.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,237.296,422.3922.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,845.612,527.00-36.9 %0.0390.16299.2923.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี75.992,430.00-3,097.8 %0.0268.64810.16-201.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,223.942,847.0011.7 %5.0403.9773.7881.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,267.702,544.0040.4 %5.01,742.371,791.10-2.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,868.7534,843.25-220.6 %0.01,751.89354.2879.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 12,463.671,380.0088.9 %5.0517.847,641.80-1,375.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,913.9623.8199.4 %5.0838.94303.6563.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)3,806.386,560.33-72.4 %0.0792.58836.47-5.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,350.109,717.93-3.9 %0.03,663.262,158.2541.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,311.441,716.0048.2 %5.0820.1044.8894.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,473.763,906.97-12.5 %0.0577.08308.5746.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,165.522,601.8017.8 %5.0437.84437.010.2 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,749.0726,751.20-365.3 %0.01,311.91242.7081.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,610.395,226.00-44.7 %0.0507.94565.13-11.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,232.741,453.0055.1 %5.0546.0348.4691.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,027.3322,457.37-641.8 %0.0508.88138.5972.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,143.721,819.0042.1 %5.0682.61510.6725.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,108.102,803.0045.1 %5.0953.211.9099.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 3,276.724,036.14-23.2 %0.0515.851,144.02-121.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,381.755,976.00-76.7 %0.0744.0471.2790.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,381.4515,404.0081.7 %5.0766.48367.6552.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,480.648,641.0050.6 %5.0835.19580.9930.4 %5.0
รจก.ชลบุรี 33,674.411.00100.0 %5.0438.620.9599.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา83,430.4271,511.0014.3 %5.01,405.302,528.75-79.9 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 24,056.1712,019.0050.0 %5.0649.70186.1471.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,755.999,016.0038.9 %5.02,602.583,207.46-23.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,541.72919.0063.8 %5.0190.1664.6366.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,496.865,730.36-4.2 %0.01,493.19913.7138.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,406.7723,708.01-10.8 %0.01,508.80421.5872.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ชลบุรี7,431.939,280.98-24.9 %0.01,865.98629.4066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี0.002,064.000.0 %0.00.00944.680.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี3,551.600.000.0 %0.0596.110.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,020.114,486.1644.1 %5.0874.21304.9965.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1297,525.3117,980.8494.0 %5.0940.71430.6654.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 315,628.146,109.3960.9 %5.0571.32521.328.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)0.007,873.380.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.0016,222.420.0 %0.00.00506.350.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,617.212,237.0714.5 %5.0262.40225.1514.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี64,878.0564,500.000.6 %0.51,367.362,028.85-48.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ66,563.7291,806.62-37.9 %0.0900.201,822.75-102.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี97,212.9165,200.0032.9 %5.0533.641,082.86-102.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี22,720.9527,342.00-20.3 %0.0834.1611.8598.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม25,454.8715,223.1440.2 %5.0624.34483.3022.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)22,816.5939,729.58-74.1 %0.0570.76729.00-27.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20,089.3626,558.85-32.2 %0.02,169.543,323.39-53.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,606.2719,082.16-314.3 %0.01,935.992,619.45-35.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี19,110.9829,572.00-54.7 %0.01,188.9235.9897.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,981.801.00100.0 %5.0544.51330.9739.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,404.0915,928.0017.9 %5.0838.31163.3480.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 3,469.505,435.67-56.7 %0.0934.20861.137.8 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)5,952.6315,054.00-152.9 %0.02,270.70615.9072.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,954.553,013.0023.8 %5.0993.20205.2079.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,997.824,993.000.1 %0.51,153.7824.8497.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,152.521,912.0039.4 %5.0946.51327.0665.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 229,500.1734,714.68-17.7 %0.010,259.366,372.8137.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี41,678.1916,062.8661.5 %5.04,939.976,138.57-24.3 %0.0
รวม 1,413,250 984,061 30.37 % 107,539 68,789 36.03 %