จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.0020,628.240.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,740.2081.0097.0 %5.0541.40287.9046.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,510.602,125.0039.5 %5.0693.94150.1978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง21,118.3222,507.00-6.6 %0.03,741.330.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,829.41898.0076.5 %5.0225.3261.2072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.001,292.000.0 %0.00.0047.410.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.001,526.000.0 %0.00.00112.770.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,829.02819.0078.6 %5.0204.0959.9870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,165.341,244.0075.9 %5.0370.12141.4861.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา328.72232.0029.4 %5.0292.8953.5781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 24,782.2413,492.00-182.1 %0.0263.4052.2580.2 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 10.002,183.000.0 %0.00.00787.550.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.002,072.000.0 %0.00.00564.050.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.001,638.000.0 %0.00.00270.790.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง0.00840.000.0 %0.00.00248.020.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง2,981.73961.0067.8 %5.0527.63560.50-6.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,036.243,360.3544.3 %5.01,193.19818.3431.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,042.222,466.00-20.8 %0.0448.14125.2172.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง22,113.571,378.0093.8 %5.08,609.43714.5091.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง2,924.341,114.0061.9 %5.0430.13188.1056.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,963.37788.0073.4 %5.0641.7271.3288.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.002,245.000.0 %0.00.00280.730.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง6,662.794,440.0033.4 %5.0975.20779.3220.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,468.781,154.0066.7 %5.0497.110.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,036.608,626.40-42.9 %0.01,477.53177.4088.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,177.823,638.0086.1 %5.010,473.00446.6795.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,292.503,473.0044.8 %5.01,117.12308.0072.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,577.193,198.16-102.8 %0.0735.020.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง0.0018,933.330.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.ระยอง97,647.129,145.7690.6 %5.0327.21255.7321.8 %5.0
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,436.511,414.0042.0 %5.0375.47246.6934.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง0.002,423.000.0 %0.00.00756.980.0 %0.0
สปส.จ.ระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,747.04900.0067.2 %5.0546.64165.5869.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง1,138.534,511.56-296.3 %0.0484.250.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,327.1614,724.5819.7 %5.01,536.16947.5838.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,404.298,566.0076.5 %5.01,115.411,526.61-36.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,277.733,285.93-0.3 %0.0259.09152.5041.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00136,231.000.0 %0.00.001,647.330.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.001,741.000.0 %0.00.00779.900.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.0014,456.000.0 %0.00.001,169.450.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.004,315.000.0 %0.00.00887.120.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง0.00143.100.0 %0.00.00142.120.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0012,276.200.0 %0.00.007,667.650.0 %0.0
รวม 296,559 118,543 0.00 % 32,644 8,291 0.00 %