จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,354.73572.0075.7 %5.0119.14106.6110.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,421.963,366.5054.6 %5.054.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,209.7320,628.24-542.7 %0.0150.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,638.7181.0096.9 %5.0541.40287.9046.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,380.582,125.0037.1 %5.0693.94150.1978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง20,336.1622,507.00-10.7 %0.03,741.331,605.8157.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,687.58898.0075.6 %5.0225.3261.2072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,010.881,292.0067.8 %5.0214.9247.4177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,582.921,526.0057.4 %5.0328.71112.7765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,449.85299.0091.3 %5.0137.8860.5756.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,687.20819.0077.8 %5.0204.0959.9870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,974.031,244.0075.0 %5.0370.12141.4861.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา316.55232.0026.7 %5.0292.8953.5781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,778.20781.0079.3 %5.0158.8356.5364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4052.2580.2 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด8,624.634,848.5743.8 %5.01,582.0257.9596.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,517.842,183.0051.7 %5.02,044.00787.5561.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ2,072.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ564.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,998.511,638.0059.0 %5.0435.03270.7937.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,655.281,876.0048.7 %5.0906.17251.9572.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,863.43840.0078.3 %5.0584.61248.0257.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง2,998.70961.0068.0 %5.0527.63560.50-6.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,812.683,360.3542.2 %5.01,193.19818.3431.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง1,966.582,466.00-25.4 %0.0448.14125.2172.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,664.8919.8199.6 %5.01,686.85334.3680.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง21,294.551,378.0093.5 %5.08,609.43714.5091.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง2,816.031,114.0060.4 %5.0430.13188.1056.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง85,928.9317,210.0080.0 %5.035,780.42629.2498.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,861.842,116.0045.2 %5.0907.95475.0047.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,853.62788.0072.4 %5.0641.7273.2288.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,797.14980.0065.0 %5.0508.61665.41-30.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,354.522,245.0033.1 %5.0641.52280.7356.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง52,751.6336,463.7030.9 %5.024,838.012,384.1490.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง6,416.024,440.0030.8 %5.0975.20779.3220.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,340.311,154.0065.5 %5.0497.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,813.028,626.40-48.4 %0.01,477.53177.4088.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,620.661,309.0050.1 %5.0451.56370.6817.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง25,208.273,638.0085.6 %5.010,473.00446.6795.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,618.441,809.00-11.8 %0.0627.53368.8341.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,059.443,473.0042.7 %5.01,117.12308.0072.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง3,839.623,198.1616.7 %5.0735.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง21,900.8718,933.3313.5 %5.0616.69372.6239.6 %5.0
สพ.ระยอง94,030.569,145.7690.3 %5.0327.21255.7321.8 %5.0
รจก.ระยอง 130,011.1198,745.6624.0 %5.01,905.063,284.03-72.4 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 93,278.6614,318.0084.7 %5.01,041.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,346.271,414.0039.7 %5.0375.47246.6934.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,269.607,176.72-68.1 %0.01,117.12822.9826.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,521.002,423.00-59.3 %0.0793.85756.984.6 %2.0
สปส.จ.ระยอง8,458.6711,261.00-33.1 %0.01,611.54918.6843.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,645.30900.0066.0 %5.0546.64165.5869.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง8,543.204,511.5647.2 %5.0484.25290.4640.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก2,709.104,583.77-69.2 %0.0531.5552.8290.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 117,648.3814,724.5816.6 %5.01,536.16947.5838.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235,055.988,566.0075.6 %5.01,115.411,526.61-36.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,156.343,285.93-4.1 %0.0259.09152.5041.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง119,688.57136,231.00-13.8 %0.02,208.573,205.10-45.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด25,416.2738,113.00-50.0 %0.0679.49779.90-14.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย32,910.8728,074.8214.7 %5.0823.601,116.25-35.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,142.6713,848.0050.8 %5.0699.81419.4540.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง26,553.2414,456.0045.6 %5.0603.201,169.45-93.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง5,880.0421,811.36-270.9 %0.01,549.171,733.75-11.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 3,830.324,315.00-12.7 %0.01,041.06887.1214.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง441.71143.1067.6 %5.0356.48142.1260.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง27,967.2512,276.2056.1 %5.06,100.547,667.65-25.7 %0.0
รวม 1,033,912 633,764 38.70 % 129,461 41,026 68.31 %