จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,270.701.00100.0 %5.0456.89100.8977.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 775,739.1128,116.0062.9 %5.0318.49358.93-12.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,190.0621,925.005.5 %2.561.4585.41-39.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54122.9936.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,616.731,377.0047.4 %5.0609.02116.4980.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,578.3757.0097.8 %5.0590.0035.7693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี31,364.6610,184.0067.5 %5.02,795.86814.0370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,868.02926.0081.0 %5.0280.6552.8481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,869.36470.0087.9 %5.0204.7153.4373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,387.54426.0087.4 %5.0267.8952.4580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,298.09435.0086.8 %5.0189.4656.0170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,335.84230.0093.1 %5.0195.6753.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,299.98195.0094.1 %5.0306.6151.1983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,996.49341.0091.5 %5.0350.1753.5584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,369.26400.0088.1 %5.0380.2652.9786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,828.78411.0089.3 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,279.83260.0092.1 %5.0215.6853.6975.1 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี5,476.124,564.4016.6 %5.0962.78446.3453.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,461.541,615.1753.3 %5.0710.84511.5728.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,323.30712.0069.4 %5.0500.14248.7550.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,305.77417.0081.9 %5.0382.68535.98-40.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,053.372,359.0041.8 %5.0761.58697.618.4 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,829.66788.0072.2 %5.0704.10427.2239.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,233.051,240.0044.5 %5.0437.88265.4539.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,802.382,358.0038.0 %5.01,122.45894.7620.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,599.912,613.4227.4 %5.0989.34480.0751.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,235.672,679.0036.8 %5.01,316.67421.7868.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,281.751,578.0051.9 %5.0894.2659.0093.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี6,759.4567.7499.0 %5.01,521.79628.7958.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,133.151,304.0058.4 %5.0799.18934.71-17.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,221.76579.0082.0 %5.0875.2435.2496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,472.41437.0082.3 %5.0551.97219.6860.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,572.543,575.00-0.1 %0.0951.31172.9081.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ3,946.1018,239.00-362.2 %0.01,141.471,845.41-61.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,292.706,470.00-50.7 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,451.21990.0071.3 %5.0761.1557.9992.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,205.865,790.00-37.7 %0.01,160.4842.9796.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,576.81916.0080.0 %5.0551.97777.75-40.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,613.942,374.0034.3 %5.01,027.27523.2949.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,587.371,549.0056.8 %5.0875.24267.2369.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,811.662,019.0047.0 %5.01,103.44327.2670.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,076.262,072.0032.6 %5.0647.0545.6093.0 %5.0
สพ.จันทบุรี11,191.785,874.0047.5 %5.0429.57341.3520.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 54,397.8060,159.00-10.6 %0.0874.24700.5219.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,953.6510,097.0015.5 %5.0478.57560.01-17.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,570.691.00100.0 %5.0513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,271.245,108.00-19.6 %0.01,084.42609.7143.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,803.661,476.0047.4 %5.0685.08102.6985.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,548.092,576.0043.4 %5.01,046.39353.6366.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,075.532,135.0030.6 %5.0761.15397.6247.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,688.941,953.0027.4 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 117,142.2815,101.4111.9 %5.01,968.73190.5090.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 214,542.347,690.0047.1 %5.01,533.00493.7367.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,384.684,365.6018.9 %5.01,952.57527.1873.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,633.644,056.15-11.6 %0.0403.36394.362.2 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี63,676.2172,330.99-13.6 %0.01,401.26705.9549.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี20,094.109,992.1050.3 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม23,706.9810,600.0055.3 %5.0689.39357.2048.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,756.144,240.2683.5 %5.0764.25396.6048.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี41,944.4019,260.0054.1 %5.01,708.491,721.46-0.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,890.942,529.0012.5 %5.0723.12114.2084.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,342.37637.0072.8 %5.0494.92260.9147.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี117,741.0513,503.7588.5 %5.051,023.772,634.4494.8 %5.0
รวม 701,973 386,745 44.91 % 99,451 24,819 75.04 %