จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,348.701.00100.0 %5.0456.89100.8977.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,340.8328,116.0064.1 %5.0318.49358.93-12.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,986.6621,925.008.6 %4.061.4585.41-39.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54380.91-96.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,706.621,377.0049.1 %5.0609.02116.4980.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,666.9457.0097.9 %5.0590.0035.7693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,442.0710,952.0066.2 %5.02,795.861,100.2760.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,035.24926.0081.6 %5.0280.6552.8481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,002.28470.0088.3 %5.0204.7153.4373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,503.91426.0087.8 %5.0267.8952.4580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,411.39435.0087.2 %5.0189.4656.0170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,450.43230.0093.3 %5.0195.6753.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,413.34195.0094.3 %5.0306.6151.1983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,133.77341.0091.8 %5.0350.1753.5584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,485.00400.0088.5 %5.0380.2652.9786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,960.30397.0090.0 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,392.50241.0092.9 %5.0215.6853.6975.1 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี5,664.234,564.4019.4 %5.0962.78446.3453.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,580.451,615.1754.9 %5.0710.84511.5728.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,403.11712.0070.4 %5.0500.14248.7550.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,384.98417.0082.5 %5.0297.43535.98-80.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,192.612,359.0043.7 %5.0761.58697.618.4 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,926.86788.0073.1 %5.0704.10427.2239.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,408.821,240.0048.5 %5.0475.91265.4544.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,932.992,358.0040.0 %5.01,122.45894.7620.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,723.572,613.4229.8 %5.0989.34480.0751.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,381.172,679.0038.9 %5.01,316.67421.7868.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,394.491,578.0053.5 %5.0894.2659.0093.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี6,991.6567.7499.0 %5.01,521.79628.7958.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,240.781,304.0059.8 %5.0799.18884.13-10.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,332.43579.0082.6 %5.0875.2435.2496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,557.34437.0082.9 %5.0551.97219.6860.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,695.273,575.003.3 %1.5951.31172.9081.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,081.6518,239.00-346.9 %0.01,141.471,845.41-61.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,440.156,470.00-45.7 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,569.76990.0072.3 %5.0761.1557.9992.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,350.335,790.00-33.1 %0.01,160.4842.9796.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,734.02916.0080.7 %5.0551.97777.75-40.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,738.082,374.0036.5 %5.01,027.27523.2949.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,710.601,549.0058.3 %5.0875.24267.2369.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,942.602,019.0048.8 %5.01,103.44327.2670.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,181.932,072.0034.9 %5.0647.0545.6093.0 %5.0
สพ.จันทบุรี11,576.235,874.0049.3 %5.0429.57341.3520.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 56,266.4360,159.00-6.9 %0.0874.24700.5219.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 4,579.9510,097.00-120.5 %0.0407.47560.01-37.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,647.011.00100.0 %5.0513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,417.965,108.00-15.6 %0.01,084.42609.7143.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,899.971,476.0049.1 %5.0685.08102.6985.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,704.322,576.0045.2 %5.01,046.39353.6366.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,181.182,135.0032.9 %5.0761.15397.6247.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,748.661,953.0028.9 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 117,731.1415,101.4114.8 %5.01,968.73190.5090.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,041.8910,792.5728.2 %5.01,533.00493.7367.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,655.464,365.6022.8 %5.01,952.57527.1873.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,739.564,056.15-8.5 %0.0332.30394.36-18.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,863.5672,330.99-9.8 %0.01,401.26705.9549.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี20,784.359,657.0053.5 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม24,521.3510,600.0056.8 %5.0689.39357.2048.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว26,640.894,240.2684.1 %5.0764.25396.6048.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,385.2319,260.0055.6 %5.01,708.491,721.46-0.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,990.242,529.0015.4 %5.0723.12114.2084.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,422.83637.0073.7 %5.0494.92260.9147.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี121,785.5913,503.7588.9 %5.051,023.772,634.4494.8 %5.0
รวม 718,424 390,247 45.68 % 99,262 25,313 74.50 %