จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,593.85509.0085.8 %5.0349.05105.4569.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,510.369,518.0053.6 %5.054.80104.93-91.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด22,047.4219,330.8212.3 %5.069.3260.9812.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,781.861,415.0049.1 %5.0539.2188.6883.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,167.571,070.0074.3 %5.0551.5991.2983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,375.709,196.0036.0 %5.01,699.18632.7062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,820.591.00100.0 %5.0238.7025.6289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,651.81442.0087.9 %5.0311.9370.4877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,580.02318.0091.1 %5.0222.7132.1185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,343.38365.0089.1 %5.0131.7053.5759.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,858.90241.0093.8 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,022.34312.2492.2 %5.0204.5881.5360.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,333.4512,720.75-36.3 %0.01,107.56540.9651.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,993.022,237.6844.0 %5.01,017.15930.058.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,410.32507.0079.0 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,110.781,710.0058.4 %5.0710.35678.994.4 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,704.141,273.0072.9 %5.0805.43415.6248.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,870.09834.0070.9 %5.0577.24227.0560.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,563.85798.0077.6 %5.0634.29517.9518.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด4,947.511,043.0078.9 %5.01,090.671,111.76-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,695.642,690.00-58.6 %0.0403.12696.94-72.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,729.541,107.0070.3 %5.0938.54955.67-1.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,121.862,037.6034.7 %5.0544.36428.2121.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,777.5610,959.91-129.4 %0.01,014.6166.0093.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,391.10910.0034.6 %5.0691.33431.6537.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,137.61485.0084.5 %5.0691.3363.2790.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด5,519.13917.0083.4 %5.0463.14449.892.9 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,193.052,631.0017.6 %5.0691.33229.6966.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด3,971.2523,354.00-488.1 %0.0881.491,712.61-94.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,618.434,016.00-148.1 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,597.452,342.3434.9 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,420.693,644.02-6.5 %0.0641.32111.9782.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,010.11764.0074.6 %5.0501.17546.50-9.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,221.762,568.0020.3 %5.0666.02281.5857.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,137.101,356.0056.8 %5.0342.29665.95-94.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,079.491,144.0062.9 %5.0526.25202.4761.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,013.802,752.168.7 %4.0259.1854.7878.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,089.011,546.0050.0 %5.0617.63250.9259.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 522,819.8431,725.8693.9 %5.0570.001,478.64-159.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,819.424,393.00-15.0 %0.0198.06270.64-36.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,429.19499.0079.5 %5.0349.05193.4444.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,098.112,055.0059.7 %5.01,154.36248.9078.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,778.57925.0066.7 %5.0539.21246.1554.3 %5.0
สปส.จ.ตราด4,420.202,666.0039.7 %5.0786.41617.6221.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด2,831.28962.0066.0 %5.0558.22109.1980.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,096.741,817.4055.6 %5.0380.7374.4680.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด13,360.14236.4298.2 %5.01,332.20515.7661.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,987.2330,494.3075.0 %5.0968.151,024.56-5.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,145.7612,619.9130.5 %5.0561.75367.4734.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,097.777,622.0060.1 %5.0562.26543.873.3 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,153.7112,515.81-75.0 %0.01,302.751,076.5517.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,904.452,515.2013.4 %5.0472.24811.58-71.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,371.80548.4076.9 %5.0200.25314.13-56.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 16,544.018,404.0049.2 %5.02,266.823,618.15-59.6 %0.0
รวม 933,270 249,065 73.31 % 34,155 25,743 24.63 %