จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,700.33509.0086.2 %5.0349.05105.4569.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,118.079,518.0054.9 %5.054.80104.93-91.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด22,700.6819,330.8214.8 %5.069.3260.9812.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,864.291,415.0050.6 %5.0539.2188.6883.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,291.051,070.0075.1 %5.0551.5993.2083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,801.659,196.0037.9 %5.01,699.18634.6062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,933.791.00100.0 %5.0238.7027.5288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,760.01442.0088.2 %5.0311.9370.4877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,686.09318.0091.4 %5.0222.7132.1185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,442.44365.0089.4 %5.0131.7053.5759.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,973.24241.0093.9 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,141.52312.2492.5 %5.0204.5881.5360.1 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,610.0012,720.75-32.4 %0.01,107.56540.9651.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,111.332,237.6845.6 %5.01,017.15930.058.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,481.74507.0079.6 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,232.581,710.0059.6 %5.0710.35678.994.4 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,843.531,273.0073.7 %5.0805.43415.6248.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,418.77834.0075.6 %5.0767.40228.9570.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,040.36798.0080.2 %5.0786.41519.8533.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,094.101,043.0079.5 %5.01,090.671,111.76-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,745.882,690.00-54.1 %0.0403.12696.94-72.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,840.041,107.0071.2 %5.0938.54956.62-1.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,214.362,037.6036.6 %5.0544.36428.2121.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,919.1210,959.91-122.8 %0.01,014.6166.0093.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,432.32910.0036.5 %5.0691.33431.6537.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,230.58485.0085.0 %5.0691.3363.2790.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด5,682.66917.0083.9 %5.0463.14449.892.9 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,287.662,631.0020.0 %5.0691.33229.6966.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,088.9223,354.00-471.2 %0.0881.491,712.61-94.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,666.394,016.00-141.0 %0.0630.791,187.50-88.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,704.042,342.3436.8 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,522.043,644.02-3.5 %0.0641.32111.9782.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,099.30764.0075.3 %5.0501.17546.50-9.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,363.582,568.0023.7 %5.0685.04250.2063.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,230.051,356.0058.0 %5.0342.29617.50-80.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,170.731,144.0063.9 %5.0526.25202.4761.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,103.102,752.1611.3 %5.0259.1854.7878.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,180.541,546.0051.4 %5.0617.63250.9259.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 538,310.8131,725.8694.1 %5.0570.001,478.64-159.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,932.594,393.00-11.7 %0.0198.06270.64-36.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,501.17499.0080.0 %5.0349.05193.4444.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,249.172,055.0060.9 %5.01,154.36248.9078.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,860.90925.0067.7 %5.0539.21246.1554.3 %5.0
สปส.จ.ตราด4,551.172,666.0041.4 %5.0786.41617.6221.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด2,915.17962.0067.0 %5.0558.22109.1980.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,218.121,817.4056.9 %5.0380.7374.4680.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด7,145.16236.4296.7 %5.01,332.20515.7661.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด125,643.3530,494.3075.7 %5.0968.151,024.56-5.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,683.4112,619.9132.5 %5.0561.75367.4734.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,663.637,622.0061.2 %5.0562.26543.873.3 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,365.6712,515.81-69.9 %0.01,302.751,076.5517.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,944.142,515.2014.6 %5.0453.22811.58-79.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,442.08548.4077.5 %5.0200.25314.13-56.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,034.208,404.0050.7 %5.02,266.823,618.15-59.6 %0.0
รวม 955,188 249,065 73.93 % 34,517 25,673 25.62 %