จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา879.50753.0014.4 %5.0353.73124.7464.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,958.512,858.703.4 %1.5490.2883.0083.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,352.012,958.0011.8 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,716.871,082.0060.2 %5.0601.7691.8384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,029.4317,171.004.8 %2.04,100.701,581.4261.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,310.691,405.0067.4 %5.0335.47152.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,597.62723.0079.9 %5.0215.10113.3347.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,885.50747.0080.8 %5.0311.6957.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,572.70500.0086.0 %5.0369.1235.1590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,736.991,044.0072.1 %5.0219.8843.7080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,757.761,200.0068.1 %5.0190.6595.0050.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,669.35867.0076.4 %5.0246.66104.5057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,433.15445.0087.0 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน719.48253.0064.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,503.8760.0098.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,882.652,986.0023.1 %5.0823.28707.9414.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,922.852,392.4039.0 %5.0906.02602.6133.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,960.172,253.0023.9 %5.0658.81285.0056.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,660.83748.0071.9 %5.0582.74799.67-37.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,643.554,284.007.7 %3.51,833.52810.8655.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,698.312,640.0028.6 %5.0867.98920.70-6.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา1,956.581,816.007.2 %3.5513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,893.162,481.0036.3 %5.01,096.201,110.90-1.3 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา26,244.953,774.0085.6 %5.010,585.69318.7297.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา6,731.816,295.946.5 %3.01,229.29441.0064.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,400.611,894.00-35.2 %0.0536.52580.36-8.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา2,628.55695.0073.6 %5.0715.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,544.211,377.0045.9 %5.0525.70322.1438.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,263.393,133.004.0 %2.0829.95312.0062.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,178.2227,300.00-553.4 %0.01,020.111,375.40-34.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,220.584,499.00-39.7 %0.0810.94485.0940.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา2,884.961,009.0065.0 %5.0677.8267.1090.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา4,868.648,690.40-78.5 %0.01,457.48104.1392.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,707.032,043.0056.6 %5.0906.02485.9746.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา2,991.351,133.0062.1 %5.0677.82416.0138.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,734.30299.0093.7 %5.01,201.00572.7352.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,418.763,832.00-12.1 %0.0658.8135.8594.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา10,781.432,779.0074.2 %5.0734.87232.7668.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 67,956.0452,817.5422.3 %5.01,169.76773.8233.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,871.17995.0065.3 %5.0610.02130.3878.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,382.014,254.0121.0 %5.0930.78307.3867.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,279.061,049.0068.0 %5.0734.87370.5049.6 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,154.9316,893.53-84.5 %0.01,736.691,292.3325.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,241.351,182.0063.5 %5.0449.15233.7248.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา28,636.056,514.3877.3 %5.011,258.26779.9593.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 119,622.3017,129.7912.7 %5.0955.76302.4168.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,533.369,964.72-119.8 %0.01,656.61752.3954.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,004.186,967.8053.6 %5.01,963.77152.3392.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,515.992,500.26-64.9 %0.0300.68171.0043.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 31,023.9921,672.2030.1 %5.0883.90469.3546.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา57,313.6853,557.006.6 %3.01,304.091,180.989.4 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา76,417.3140,000.0047.7 %5.0808.191,311.00-62.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา19,468.2416,913.8413.1 %5.0673.131,721.70-155.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,329.6413,217.0023.7 %5.0679.25451.0933.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง70,670.0726,644.0062.3 %5.0667.251,126.29-68.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม62,354.6928,112.2054.9 %5.0741.901,072.88-44.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา7,907.5014,902.89-88.5 %0.01,661.30944.9643.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,481.073,212.007.7 %3.5772.93718.107.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,449.65658.0073.1 %5.0449.63217.1451.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา12,478.198,228.0034.1 %5.03,625.083,858.86-6.4 %0.0
รวม 696,431 467,806 32.83 % 72,685 31,815 56.23 %