จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา915.73753.0017.8 %5.0353.73124.7464.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,080.392,858.707.2 %3.5490.2883.0083.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,490.102,958.0015.2 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,828.801,082.0061.8 %5.0601.7691.8384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา57,303.0218,000.0068.6 %5.04,100.701,140.0072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,488.281,405.0068.7 %5.0335.47152.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,745.83723.0080.7 %5.0215.10113.3347.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,045.58747.0081.5 %5.0311.6957.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,719.89500.0086.6 %5.0369.1235.1590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,890.951,044.0073.2 %5.0219.8843.7080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,912.571,200.0069.3 %5.0190.6595.0050.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,820.52867.0077.3 %5.0246.66104.5057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,574.59445.0087.6 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน749.12253.0066.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,648.2260.0098.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,042.612,986.0026.1 %5.0823.28707.9414.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,078.282,392.4041.3 %5.0906.02602.6133.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,082.122,253.0026.9 %5.0658.81285.0056.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,770.45748.0073.0 %5.0582.74799.67-37.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,850.672,640.0031.4 %5.0867.98920.70-6.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,881.224,284.0012.2 %5.01,852.54810.8656.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,037.181,816.0010.9 %5.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,053.552,481.0038.8 %5.01,096.201,110.90-1.3 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา27,326.213,774.0086.2 %5.010,585.69318.7297.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,009.156,295.9410.2 %5.01,229.29441.0064.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,458.311,894.00-29.9 %0.0536.52580.36-8.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา2,736.85695.0074.6 %5.0715.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,649.031,377.0048.0 %5.0525.70322.1438.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,397.843,133.007.8 %3.5829.95312.0062.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,350.3627,300.00-527.5 %0.01,020.111,375.40-34.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,353.274,499.00-34.2 %0.0810.94485.0940.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,003.821,009.0066.4 %5.0677.8267.1090.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,069.228,690.40-71.4 %0.01,457.48104.1392.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,900.952,043.0058.3 %5.0906.02485.9746.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,114.591,133.0063.6 %5.0677.82340.8149.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,929.34299.0093.9 %5.01,201.00572.7352.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,559.603,832.00-7.7 %0.0658.8135.8594.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,225.612,779.0075.2 %5.0734.87232.7668.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,755.7352,817.5425.4 %5.01,169.76773.8233.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,989.46995.0066.7 %5.0610.02130.3878.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,603.744,254.0124.1 %5.0930.78307.3867.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,414.151,049.0069.3 %5.0734.87370.5049.6 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,532.0916,893.53-77.2 %0.01,736.691,292.3325.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,374.891,182.0065.0 %5.0449.15233.7248.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา29,815.816,514.3878.2 %5.011,258.26779.9593.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 120,430.7117,129.7916.2 %5.0955.76302.4168.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,720.139,964.72-111.1 %0.01,656.61752.3954.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,622.336,967.8055.4 %5.01,963.77152.3392.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,578.452,500.26-58.4 %0.0300.68171.0043.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,302.1321,672.2032.9 %5.0883.90469.3546.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,674.9134,157.0042.8 %5.01,304.091,195.008.4 %4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา77,192.7240,000.0048.2 %5.0808.191,311.00-62.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,270.3016,913.8416.6 %5.0673.131,721.70-155.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,043.5913,217.0026.7 %5.0679.25451.0933.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง73,581.5726,644.0063.8 %5.0667.251,126.29-68.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม64,923.6128,112.2056.7 %5.0741.901,152.25-55.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,233.2814,902.89-81.0 %0.01,661.30944.9643.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,624.483,212.0011.4 %5.0772.93718.107.1 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,550.57658.0074.2 %5.0449.63217.1451.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา12,992.278,228.0036.7 %5.02,680.673,858.86-44.0 %0.0
รวม 761,321 449,235 40.99 % 71,759 31,392 56.25 %