จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,614.53526.0079.9 %5.0416.31105.3774.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,127.99842.0073.1 %5.0663.53214.0367.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,834.301,951.8031.1 %5.0587.4682.3286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี15,286.0816,026.00-4.8 %0.02,432.001,219.3349.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,069.211,025.0074.8 %5.0260.1563.6575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,899.25768.0080.3 %5.0350.96142.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,631.971,128.0075.6 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,565.01283.0092.1 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,095.65431.0089.5 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,690.70495.0086.6 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,517.78335.0090.5 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,540.141,926.0057.6 %5.0541.34720.10-33.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,383.20887.7062.8 %5.0504.10370.5026.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,001.723,716.067.1 %3.5967.78535.7144.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,606.531,070.0058.9 %5.0606.47517.0414.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,877.52888.0069.1 %5.0568.45528.857.0 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,132.032,166.0057.8 %5.01,481.211,995.01-34.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,054.912,575.80-25.3 %0.0475.30302.4636.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,238.702,243.9847.1 %5.01,119.90757.1732.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,487.511,099.0068.5 %5.0815.64439.5546.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,017.4311,117.00-84.7 %0.01,100.89310.7271.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,351.851,578.0052.9 %5.0758.59670.4711.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,239.848,611.1829.6 %5.04,423.77175.7596.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 65,794.997,831.02-35.1 %0.02,283.44774.9866.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,831.15673.0076.2 %5.0701.5586.2187.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,628.64650.0075.3 %5.0511.40309.0439.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,210.442,976.007.3 %3.5758.61537.0429.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,796.8035,377.15-637.5 %0.01,348.101,722.41-27.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,833.934,569.10-61.2 %0.0549.43454.1017.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,347.151,821.0045.6 %5.0758.61322.5657.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,553.9112,839.76-70.0 %0.01,614.5397.2494.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี5,692.5115,197.00-167.0 %0.01,646.011,696.30-3.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,212.911,560.00-28.6 %0.0568.53511.4610.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,144.331,363.0056.7 %5.0720.56273.5262.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,393.1415,391.24-353.6 %0.0777.62986.38-26.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,400.212,215.7049.6 %5.0868.65247.1971.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,793.162,591.007.2 %3.5549.4235.1693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,170.032,370.0043.2 %5.01,101.98312.5571.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 750,053.8817,666.3497.6 %5.07,022.40260.7096.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 2,725.563,978.52-46.0 %0.0201.6037.7981.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,548.27716.0071.9 %5.0473.3568.7485.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,309.162,039.0038.4 %5.0682.53396.8241.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,138.131,220.0061.1 %5.0663.53396.1540.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,968.794,132.00-4.1 %0.01,005.81568.0843.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,440.651,849.0046.3 %5.0625.49827.53-32.3 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,464.152,939.8934.1 %5.0900.161,154.45-28.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,381.441,628.8451.8 %5.0644.51343.9246.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 133,727.899,753.2571.1 %5.01,234.72552.0055.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,652.349,143.79-244.7 %0.01,849.19786.8657.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,118.195,973.6350.7 %5.02,880.29714.1275.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี21,475.874,453.7379.3 %5.0308.52161.7947.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี63,940.3115,824.5675.3 %5.0447.33419.406.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.0090,074.000.0 %0.00.001,128.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี84,141.9522,742.2073.0 %5.0834.73942.40-12.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,319.883,067.007.6 %3.5777.62719.067.5 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,279.57622.8772.7 %5.09,068.05250.6597.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,532.9015,646.87-83.4 %0.01,794.734,401.00-145.2 %0.0
รวม 1,171,286 292,512 75.03 % 65,602 30,860 52.96 %