จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,511.08526.0079.1 %5.0416.31105.3774.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,004.22842.0072.0 %5.0663.53214.0367.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,722.151,951.8028.3 %5.0587.4682.3286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี16,057.1115,900.001.0 %0.52,584.131,219.3352.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,863.461,025.0078.9 %5.0260.1563.6575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,779.56768.0079.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,448.691,128.0074.6 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,423.95283.0091.7 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,933.59431.0089.0 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,544.66495.0086.0 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,378.59335.0090.1 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,360.501,926.0055.8 %5.0541.34720.10-33.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,539.17887.7074.9 %5.0504.10370.5026.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี3,843.383,716.063.3 %1.5967.78535.7144.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,503.391,070.0057.3 %5.0606.47517.0414.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,763.66888.0067.9 %5.0568.45528.857.0 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี4,928.972,166.0056.1 %5.01,481.211,995.01-34.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,973.602,575.80-30.5 %0.0475.30302.4636.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,070.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,119.90757.1732.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,557.891,099.0069.1 %5.0815.64439.5546.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,224.6311,117.00-78.6 %0.01,291.05310.7275.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,219.221,578.0051.0 %5.0758.59670.4711.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,755.538,611.1826.7 %5.04,423.77175.7596.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 65,923.787,831.02-32.2 %0.02,283.44774.9866.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,719.13673.0075.2 %5.0701.5586.2187.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,524.63650.0074.3 %5.0511.40309.0439.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,083.412,976.003.5 %1.5758.61537.0429.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,607.0035,377.15-667.9 %0.01,348.101,722.41-27.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,721.804,569.10-67.9 %0.0549.43454.1017.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,214.711,821.0043.4 %5.0758.61322.5657.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,255.0112,839.76-77.0 %0.01,614.5397.2494.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,251.2115,197.00-14.7 %0.02,026.751,696.3016.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,164.921,560.00-33.9 %0.0568.53511.4610.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,019.921,363.0054.9 %5.0720.56273.5262.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,258.8815,391.24-372.3 %0.0777.62986.38-26.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,226.112,215.7047.6 %5.0868.65247.1971.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,682.642,591.003.4 %1.5549.4235.1693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,005.032,370.0040.8 %5.01,101.98312.5571.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 720,375.5017,666.3497.5 %5.07,022.40260.7096.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,222.973,978.525.8 %2.5310.4437.7987.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,447.44716.0070.7 %5.0473.3568.7485.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,178.222,039.0035.8 %5.0682.53396.8241.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,013.961,220.0059.5 %5.0663.53396.1540.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,811.754,132.00-8.4 %0.01,005.81568.0843.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,304.511,849.0044.0 %5.0625.49827.53-32.3 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,287.522,939.8931.4 %5.0900.161,133.30-25.9 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,247.642,074.4436.1 %5.0644.51257.0160.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,547.399,143.79-258.9 %0.01,849.19786.8657.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 132,393.349,753.2569.9 %5.01,234.72552.0055.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)11,638.695,973.6348.7 %5.02,880.29714.1275.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี20,626.114,453.7378.4 %5.0308.52161.7947.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี61,410.3015,824.5674.2 %5.0447.33419.406.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบ90,074.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,128.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี80,812.60362.2099.6 %5.0834.73895.28-7.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี5,884.5011,289.38-91.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,188.523,067.003.8 %1.5777.62719.067.5 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,189.37622.8771.6 %5.09,068.05250.6597.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,195.2715,646.87-90.9 %0.01,794.734,401.00-145.2 %0.0
รวม 1,140,771 279,497 75.50 % 66,553 30,705 53.86 %