จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,614.53526.0079.9 %5.0416.31105.3774.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,127.990.000.0 %0.0663.53214.0367.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,834.301,951.8031.1 %5.0587.4682.3286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี15,286.0816,026.00-4.8 %0.02,432.001,219.3349.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,069.211,025.0074.8 %5.0260.1563.6575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,899.25768.0080.3 %5.0350.96142.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,631.971,128.0075.6 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,565.010.000.0 %0.0274.570.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,517.78335.0090.5 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,383.20887.7062.8 %5.0504.10370.5026.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,001.723,716.067.1 %3.5967.78535.7144.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,606.531,070.0058.9 %5.0606.47517.0414.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.00888.000.0 %0.00.00528.850.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,054.912,575.80-25.3 %0.0475.30302.4636.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี0.001,099.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,017.4311,117.00-84.7 %0.01,100.89310.7271.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)0.000.000.0 %0.00.00175.750.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 65,794.997,831.02-35.1 %0.02,283.44774.9866.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,831.15673.0076.2 %5.0701.5586.2187.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,628.64650.0075.3 %5.0511.40309.0439.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี0.002,976.000.0 %0.00.00537.040.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี0.0035,377.150.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.001,821.000.0 %0.00.00322.560.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,553.9112,839.76-70.0 %0.01,614.5397.2494.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.0015,197.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,212.911,560.00-28.6 %0.0568.53511.4610.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,144.331,363.0056.7 %5.0720.56273.5262.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,400.212,215.7049.6 %5.0868.65247.1971.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,793.162,591.007.2 %3.5549.4235.1693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,170.032,370.0043.2 %5.01,101.98312.5571.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,548.27716.0071.9 %5.0473.3568.7485.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,355.520.000.0 %0.0701.550.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.001,220.000.0 %0.00.00396.150.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.004,132.000.0 %0.00.00568.080.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,440.651,849.0046.3 %5.0625.49827.53-32.3 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,464.152,939.8934.1 %5.0900.161,154.45-28.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.009,143.790.0 %0.00.00786.860.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,118.195,973.6350.7 %5.02,880.29714.1275.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี0.004,453.730.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี63,940.3115,824.5675.3 %5.0447.33419.406.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,319.883,067.007.6 %3.5777.62719.067.5 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,279.57622.8772.7 %5.09,068.05250.6597.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 180,557 104,213 0.00 % 33,179 10,845 0.00 %