จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,554.86738.0071.1 %5.0347.10200.9142.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,040.693,145.0722.2 %5.0632.3452.2591.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,171.8178.5397.5 %5.0537.2151.7290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,468.0710,796.0019.8 %5.02,141.44767.2864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,672.73764.0079.2 %5.0237.4535.7185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,677.60860.0076.6 %5.0285.1099.4365.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,462.71305.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4849.2980.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,487.921,776.0049.1 %5.0632.25539.5214.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,312.291,722.0067.6 %5.0499.23514.11-3.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,578.601,103.0069.2 %5.0708.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,486.401,504.0056.9 %5.0556.27259.6953.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,203.85714.0077.7 %5.0442.18392.7411.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก10,590.731,926.0081.8 %5.01,012.66624.8338.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,556.173,729.20-139.6 %0.0363.70136.4362.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,901.492,403.0038.4 %5.0936.59587.8137.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,475.351,583.0454.4 %5.0689.39153.8177.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,363.998,196.12-28.8 %0.01,316.9176.1494.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก2,969.271,306.0056.0 %5.0651.35177.8472.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,207.623,114.462.9 %1.0613.3231.8794.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,585.63904.0065.0 %5.0442.18499.98-13.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,097.082,000.0035.4 %5.0651.35190.1970.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,234.7720,505.00-384.2 %0.01,069.712,233.86-108.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,565.205,556.00-21.7 %0.01,240.85691.6644.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,352.031,677.0050.0 %5.0765.45104.0986.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก12,965.4310,705.4117.4 %5.01,278.88121.0390.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,215.452,070.0035.6 %5.0708.36259.2863.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,527.042,891.0018.0 %5.0632.34170.2473.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,755.361,510.0073.8 %5.0822.50177.3678.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก2,834.592,882.00-1.7 %0.0394.4689.4977.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก2,939.051,419.0051.7 %5.0594.31316.9146.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก647,521.3116,620.0097.4 %5.06,305.941,211.1880.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,370.161,179.0050.3 %5.0309.07149.8251.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,332.861,078.0067.7 %5.0651.35247.7462.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,478.921,062.0057.2 %5.0404.15142.5864.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,235.463,295.0022.2 %5.0803.44375.0353.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,944.241,056.0073.2 %5.0651.35145.9477.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,861.201,991.5930.4 %5.0518.2440.9592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก23,364.7814,440.6538.2 %5.01,178.041,389.07-17.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,151.492,659.0015.6 %5.0265.51469.00-76.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก74,472.3666,327.0010.9 %5.01,197.581,246.40-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก53,372.0920,183.0062.2 %5.0469.071,326.20-182.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์28,320.5310,176.0064.1 %5.0488.991,028.05-110.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก7,222.1113,946.86-93.1 %0.01,199.92882.6026.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,502.221,594.0071.0 %5.0575.291,039.15-80.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,562.67678.0073.5 %5.0366.11174.1752.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก34,551.917,011.0679.7 %5.02,215.335,585.84-152.1 %0.0
รวม 1,033,518 261,180 74.73 % 38,345 25,059 34.65 %