จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,660.11738.0072.3 %5.0347.10200.9142.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,207.163,145.0725.2 %5.0632.3452.2591.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,302.4978.5397.6 %5.0537.2151.7290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,022.9410,796.0023.0 %5.02,141.44767.2864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,824.04764.0080.0 %5.0237.4535.7185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,829.11860.0077.5 %5.0285.1099.4365.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,605.37305.0091.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4649.2978.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,631.621,776.0051.1 %5.0632.25539.5214.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,531.151,722.0068.9 %5.0499.23514.11-3.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,726.031,103.0070.4 %5.0708.400.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,630.031,504.0058.6 %5.0556.27259.6953.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,335.85714.0078.6 %5.0442.18392.7411.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,027.061,926.0082.5 %5.01,012.66624.8338.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก34,482.22550.0098.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,062.232,403.0040.8 %5.0936.59587.8137.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,618.521,583.0456.3 %5.0689.39153.8177.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,626.178,196.12-23.7 %0.01,316.9176.1494.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,091.601,306.0057.8 %5.0651.35177.8472.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,339.773,114.466.7 %3.0613.3231.8794.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,692.15904.0066.4 %5.0442.18499.98-13.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,224.682,000.0038.0 %5.0651.35190.1970.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,409.2320,505.00-365.0 %0.01,069.710.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,753.275,556.00-16.9 %0.01,240.85691.6644.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,490.131,677.0052.0 %5.0765.45104.0986.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,499.5910,705.4120.7 %5.01,278.88121.0390.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,347.922,070.0038.2 %5.0708.36259.2863.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,672.352,891.0021.3 %5.0632.34170.2473.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,992.481,510.0074.8 %5.0822.50177.3678.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก2,951.372,882.002.4 %1.0394.4689.4977.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,060.131,419.0053.6 %5.0594.31316.9146.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก674,316.1316,969.0097.5 %5.06,306.991,211.1880.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,467.811,179.0052.2 %5.0309.07149.8251.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,470.171,078.0068.9 %5.0651.35247.7462.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,581.041,062.0058.9 %5.0404.15142.5864.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,409.963,295.0025.3 %5.0803.44375.0353.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,106.741,056.0074.3 %5.0651.35145.9477.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,979.081,991.5933.1 %5.0518.2440.9592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,327.3814,440.6540.6 %5.01,178.041,389.07-17.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,281.332,659.0019.0 %5.0265.51469.00-76.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก146,764.5966,327.0054.8 %5.01,197.581,246.40-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก55,570.9420,183.0063.7 %5.0469.071,326.20-182.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก7,519.6513,946.86-85.5 %0.01,199.921,017.5215.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,728.901,594.0072.2 %5.0575.291,039.15-80.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,668.24678.0074.6 %5.0366.11174.1752.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,112,839 241,163 78.33 % 34,189 16,210 52.59 %