จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,199.31526.0076.1 %5.0459.07142.2769.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว7,869.585,279.0032.9 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,167.9913,205.40-155.5 %0.0111.7671.0336.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,832.151,313.0053.6 %5.0725.30150.9479.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,496.131,323.0047.0 %5.0668.2552.6692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,625.126,256.0027.5 %5.01,523.97814.0546.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,618.16732.0079.8 %5.0269.1649.0281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,318.09250.0092.5 %5.0286.250.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,403.57324.0090.5 %5.0425.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,348.66531.0084.1 %5.0278.3995.9865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,322.31534.0083.9 %5.0333.2681.2475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,782.36831.0078.0 %5.0386.8898.0374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,210.45252.0092.2 %5.0220.090.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,037.661,667.0058.7 %5.01,124.631,592.53-41.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,167.58526.0083.4 %5.0459.07144.5468.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,322.381,852.0070.7 %5.0699.82107.4284.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,150.221,551.0050.8 %5.0915.46403.5355.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,782.86976.0064.9 %5.0668.25221.4466.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,069.59891.5071.0 %5.0516.12714.25-38.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,200.032,312.0027.8 %5.0858.412,647.80-208.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,677.12642.0061.7 %5.0458.221,098.82-139.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,331.071,334.0060.0 %5.0954.0872.9492.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,517.073,167.5129.9 %5.01,447.91387.4973.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว6,500.818,425.32-29.6 %0.01,295.78217.4683.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,618.671,267.0072.6 %5.0858.41541.5036.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว2,934.00712.0075.7 %5.0437.3781.6181.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,456.98354.0085.6 %5.0573.17470.4717.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,578.001.00100.0 %5.0615.030.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว54,836.5846,047.6716.0 %5.023,164.18905.4596.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,240.911,675.0048.3 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,650.001,417.1874.9 %5.0472.54422.3710.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,567.147,104.57-99.2 %0.0991.52176.6182.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,226.67639.0093.8 %5.0687.27647.905.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว2,861.532,189.0023.5 %5.0744.31370.6850.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,216.451,678.00-37.9 %0.0501.67413.6817.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,432.72550.0084.0 %5.0972.51323.0066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,302.212,265.001.6 %0.5592.1935.1294.1 %5.0
สพ. สระแก้ว10,410.113,562.0065.8 %5.0763.33514.9632.5 %5.0
รจจ.สระแก้ว 42,554.8528,344.0033.4 %5.0919.33834.059.3 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,331.07783.0066.4 %5.0516.71290.2743.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,057.141,959.0035.9 %5.0801.36489.4638.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,866.41948.0066.9 %5.0611.20182.4770.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,029.495,360.5211.1 %5.01,067.59780.9026.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,507.461,170.0066.6 %5.0763.33225.8370.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,391.8810,061.843.2 %1.53,672.78294.8092.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,595.968,173.0147.6 %5.01,292.83786.9139.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,609.383,448.0070.3 %5.0988.4752.6794.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 115,173.0911,410.1024.8 %5.01,496.94865.5142.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,992.8918,065.0141.7 %5.01,595.321,223.1523.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว28,408.412,442.0091.4 %5.0204.70144.2429.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว48,859.1237,437.0423.4 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว20,325.9128,755.00-41.5 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น77,403.7921,054.4472.8 %5.0843.791,025.28-21.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว3,780.9711,012.20-191.3 %0.01,774.951,851.47-4.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1,333.191,454.00-9.1 %0.0611.88472.8722.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,588.561,197.0053.8 %5.0497.11125.9774.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว65,461.828,993.6086.3 %5.035,588.3811,338.2568.1 %5.0
รวม 598,554 326,230 45.50 % 102,806 37,897 63.14 %