จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,275.44526.0076.9 %5.0459.07142.2769.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,141.995,279.0035.2 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,346.8813,205.40-147.0 %0.0111.7671.0336.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,930.191,313.0055.2 %5.0725.30150.9479.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,582.531,323.0048.8 %5.0668.2552.6692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,923.696,256.0029.9 %5.01,523.97814.0546.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,743.40732.0080.4 %5.0269.1649.0281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,432.95250.0092.7 %5.0286.250.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,521.39324.0090.8 %5.0425.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,464.57531.0084.7 %5.0278.3995.9865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,437.31534.0084.5 %5.0333.2681.2475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,913.29831.0078.8 %5.0386.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,321.58252.0092.4 %5.0220.090.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,177.421,667.0060.1 %5.01,124.631,592.53-41.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,277.23526.0083.9 %5.0459.07144.5468.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,541.231,852.0071.7 %5.0699.82107.4284.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,259.261,551.0052.4 %5.0915.46403.5355.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,879.19976.0066.1 %5.0668.25221.4466.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,175.84891.5071.9 %5.0516.12714.25-38.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,310.802,312.0030.2 %5.0858.412,647.80-208.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,735.17642.0063.0 %5.0458.221,098.82-139.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,446.381,334.0061.3 %5.0954.0872.9492.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,673.433,167.5132.2 %5.01,447.91387.4973.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว6,725.848,425.32-25.3 %0.01,295.78217.4683.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,778.541,267.0073.5 %5.0858.41541.5036.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,035.56712.0076.5 %5.0437.3781.6181.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,542.03354.0086.1 %5.0573.17470.4717.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,683.931.00100.0 %5.0615.030.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว56,734.7746,047.6718.8 %5.023,164.18905.4596.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,353.091,675.0050.0 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,845.581,417.1875.8 %5.0472.54422.3710.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,690.627,104.57-92.5 %0.0991.52176.6182.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,580.67639.0094.0 %5.0687.27647.905.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว2,960.582,189.0026.1 %5.0744.31370.6850.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,258.561,678.00-33.3 %0.0501.67413.6817.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,551.55550.0084.5 %5.0972.51323.0066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,381.912,265.004.9 %2.0592.1935.1294.1 %5.0
สพ. สระแก้ว10,770.463,562.0066.9 %5.0763.33514.9632.5 %5.0
รจจ.สระแก้ว 44,027.9028,344.0035.6 %5.0919.33834.059.3 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,411.76783.0067.5 %5.0516.71290.2743.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,162.961,959.0038.1 %5.0801.36105.4586.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,965.64948.0068.0 %5.0611.20182.4770.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,238.205,360.5214.1 %5.01,067.59780.9026.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,628.871,170.0067.8 %5.0763.33310.6559.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,751.6010,061.846.4 %3.03,672.78294.8092.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,815.418,173.0148.3 %5.01,292.83786.9139.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,011.243,448.0071.3 %5.0988.4752.6794.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 115,698.3111,410.1027.3 %5.01,496.94865.5142.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 232,065.7218,065.0143.7 %5.01,595.321,223.1523.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว2,043.452,442.00-19.5 %0.0204.700.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว50,550.4037,437.0425.9 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,029.5028,755.00-36.7 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น80,083.1521,054.4473.7 %5.0843.791,025.28-21.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว3,107.2511,012.20-254.4 %0.01,758.041,851.47-5.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1,379.341,454.00-5.4 %0.0611.88472.8722.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,678.161,197.0055.3 %5.0497.11125.9774.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว67,727.818,993.6086.7 %5.035,588.3811,338.2568.1 %5.0
รวม 590,782 326,230 44.78 % 102,789 37,357 63.66 %