จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,266.52401.0082.3 %5.0753.36173.8576.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา39,580.1922,918.0042.1 %5.0276.94158.2442.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา4,924.53591.3088.0 %5.0162.44217.87-34.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,039.253,720.007.9 %3.51,114.67293.3073.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,856.781,759.0038.4 %5.01,556.41112.6192.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา2,732.771,740.0036.3 %5.0511.0295.3681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 99,324.0623,242.00-149.3 %0.03,229.84237.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 119,800.4546,200.00-133.3 %0.04,705.481,653.1064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,913.108,996.4024.5 %5.02,621.561,622.7938.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 14,990.703,460.6630.7 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,120.171.00100.0 %5.0345.3058.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,223.7070.0097.8 %5.0200.2347.7576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,487.37892.0074.4 %5.0357.73147.3558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,844.34477.0087.6 %5.0243.59108.7255.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,318.34425.0087.2 %5.0241.8986.7964.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,175.37182.0094.3 %5.0430.5573.5882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,324.24281.0091.5 %5.0259.4341.6184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,292.72595.0081.9 %5.0412.5066.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,235.46535.0083.5 %5.0191.2273.9761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,379.82350.0089.6 %5.0273.7787.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,151.37316.0090.0 %5.0171.040.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,261.61177.0094.6 %5.0234.6416.0193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,371.03208.0093.8 %5.0440.3869.6584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,330.60393.0088.2 %5.0281.0383.3370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,134.15233.0092.6 %5.0267.5215.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,270.45243.0094.3 %5.0263.1056.7278.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,281.32732.0077.7 %5.0351.7735.1090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,023.501,071.0078.7 %5.0426.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,241.64643.0084.8 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,310.89347.0089.5 %5.0384.6549.4987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,333.06755.0077.3 %5.0469.1589.1181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,262.62648.0080.1 %5.0388.36100.9574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,322.09842.0074.7 %5.0375.8985.5277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,153.72399.0087.3 %5.0290.3218.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,062.22102.0096.7 %5.0272.2115.8494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,644.98198.0094.6 %5.0388.702.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,729.734,852.75-2.6 %0.01,958.16676.5865.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,954.365,702.7018.0 %5.02,750.04908.0067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,179.27903.0058.6 %5.05,665.55285.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,287.71711.0068.9 %5.0507.80419.9017.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,491.471,359.8445.4 %5.0667.00380.0043.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,140.730.000.0 %0.01,000.56408.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.00530.000.0 %0.00.00304.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,523.25524.0079.2 %5.0635.22399.9537.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา0.002,860.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,282.543,287.0023.2 %5.01,494.99740.0550.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 52,894.861,125.9661.1 %5.01,533.76366.1776.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,828.06874.0069.1 %5.0962.54548.1543.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 858,484.6644,256.2124.3 %5.025,799.967,138.6572.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,206.981,354.0057.8 %5.0896.57419.1353.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,520.20598.0076.3 %5.0867.46390.4555.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,610.920.000.0 %0.04,765.740.000.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์214,817.81588,404.50-173.9 %0.08,905.052,919.0567.2 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,558.344,230.007.2 %3.52,355.122,216.855.9 %2.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.008,835.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,034.403,747.00-84.2 %0.0455.881,642.66-260.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,531.362,515.4561.5 %5.01,999.561,275.0036.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,893.644,716.643.6 %1.51,793.841,060.2040.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,483.091,792.4948.5 %5.01,441.622,081.27-44.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา28,675.7521,889.9423.7 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 51,829.2617,318.5366.6 %5.0225.481,081.54-379.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)10,701.8224,392.56-127.9 %0.04,264.016,976.80-63.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,704.401,311.0064.6 %5.01,369.13406.9270.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,365.449,502.55-49.3 %0.02,357.872,476.31-5.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 58,740.0610,407.00-19.1 %0.04,031.671,926.2552.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา0.009,473.380.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา0.00565.000.0 %0.00.00135.090.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,122.52303.0073.0 %5.046.780.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,437.38653.0054.6 %5.030.5672.74-138.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,248.84690.0078.8 %5.0532.4556.9289.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,453.861,077.0068.8 %5.01,076.64362.6966.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,521.062,355.0033.1 %5.01,228.78767.9437.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,245.328,746.00-66.7 %0.01,818.262,998.32-64.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,042.173,215.0054.3 %5.02,027.44361.9582.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,342.721,839.0057.7 %5.01,209.75199.6683.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา0.0012,666.770.0 %0.00.00246.050.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,600.1910,251.00-55.3 %0.03,140.781,181.8062.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,652.441,662.0084.4 %5.01,247.78490.2060.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,513.432,410.0031.4 %5.0972.21421.2856.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,378.502,667.0039.1 %5.01,666.15393.1476.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,580.281,882.0071.4 %5.01,941.65227.0688.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา1,615.074,741.00-193.5 %0.0632.347.0498.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา81,373.8220,736.0074.5 %5.0900.85621.1231.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา59,746.082,948.3095.1 %5.01,067.50374.6264.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 44,685.3555,103.00-23.3 %0.01,610.80603.5062.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 0.0023,371.060.0 %0.00.00984.260.0 %0.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 72,880.42128,906.32-76.9 %0.01,842.621,784.503.2 %1.5
ทสญ.นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,035.5715,032.00-66.4 %0.02,604.871,822.8730.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา0.005,195.000.0 %0.00.00731.500.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา429,949.0316,091.0096.3 %5.022,778.02890.0896.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,149.081,555.0062.5 %5.0689.46548.2120.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา8,789.939,517.40-8.3 %0.02,673.991,107.5458.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา2,977.864,225.86-41.9 %0.01,038.55214.3679.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,047.125,406.0010.6 %5.02,485.511,847.9725.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร0.003,445.120.0 %0.00.00186.620.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา9,839.266,168.0037.3 %5.02,292.75477.1779.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 148,997.6810,907.9977.7 %5.01,004.21433.7056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20.0010,126.560.0 %0.00.00394.520.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30.006,897.320.0 %0.00.00357.120.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 413,907.878,778.0036.9 %5.01,674.791,160.3230.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 53,543.847,137.20-101.4 %0.01,596.54514.8467.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 645,767.6310,056.8078.0 %5.01,294.19762.0341.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)44,292.147,808.1082.4 %5.01,038.23701.6332.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา0.0087,968.010.0 %0.00.002,109.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย0.0036,064.000.0 %0.00.00961.010.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.00792.540.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่69,009.7124,488.9264.5 %5.01,358.771,320.602.8 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.000.000.0 %0.00.00845.070.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา30,372.0229,751.002.0 %1.02,975.363,141.04-5.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา0.009,168.680.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา37,548.3625,825.0031.2 %5.01,387.51922.3633.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,229.190.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,073.195,676.00-39.4 %0.01,986.571,350.5232.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,557.661,432.0044.0 %5.01,461.3572.4995.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา2,978.531,080.5063.7 %5.01,112.17458.4558.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.018,901.428,488.8455.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา16,625.1245,184.00-171.8 %0.06,684.612,425.2063.7 %5.0
รวม 1,746,605 1,366,225 0.00 % 200,953 82,946 0.00 %