จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,192.94401.0081.7 %5.0753.36174.3576.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา38,323.6822,918.0040.2 %5.0276.94158.2442.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา4,768.19591.3087.6 %5.0162.44217.87-34.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา3,911.023,720.004.9 %2.01,114.67293.3073.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,766.091,759.0036.4 %5.01,556.41112.6192.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา2,646.021,740.0034.2 %5.0455.5695.3679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 924,014.7523,242.003.2 %1.53,305.90237.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 211,534.918,996.4022.0 %5.02,621.561,622.7938.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 119,171.8746,200.00-141.0 %0.04,705.481,634.8065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 14,832.273,460.6628.4 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3058.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,121.3670.0097.8 %5.0200.2345.5677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,376.66892.0073.6 %5.0357.73147.3558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,722.30477.0087.2 %5.0243.59108.7255.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,212.99425.0086.8 %5.0241.8986.7964.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,074.56182.0094.1 %5.0430.5571.8183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,218.71281.0091.3 %5.0259.4341.6184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,188.19595.0081.3 %5.0412.5066.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,132.74535.0082.9 %5.0191.2273.9761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,272.53350.0089.3 %5.0273.7787.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,051.33316.0089.6 %5.0171.040.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,158.06177.0094.4 %5.0234.6416.0193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,264.02208.0093.6 %5.0440.3869.6584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,224.87393.0087.8 %5.0281.0383.3370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,034.66233.0092.3 %5.0267.5215.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,134.88243.0094.1 %5.0371.6356.7284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,177.15732.0077.0 %5.0351.7735.1090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,864.021,071.0078.0 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,106.98643.0084.3 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,269.55347.0089.4 %5.0519.2649.4990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,227.25755.0076.6 %5.0469.1589.1181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,159.04648.0079.5 %5.0388.36103.7973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,216.62842.0073.8 %5.0403.2085.5278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,053.61399.0086.9 %5.0344.5116.4295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม2,965.01102.0096.6 %5.0314.1915.8495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,529.27198.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,579.584,852.75-6.0 %0.01,958.16676.5865.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,733.595,702.7015.3 %5.02,750.04908.0067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56408.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,475.22530.0078.6 %5.0370.98304.0018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,443.14524.0078.6 %5.0635.22399.9537.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,110.08903.0057.2 %5.0465.99285.0038.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,215.09711.0067.9 %5.0507.80419.9017.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,317.461,359.8441.3 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,267.592,860.0012.5 %5.0829.43117.9585.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,146.593,287.0020.7 %5.01,494.99740.0550.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 52,802.961,125.9659.8 %5.01,533.76366.1776.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,738.28874.0068.1 %5.0962.54548.1543.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 856,628.0144,256.2121.8 %5.025,799.967,138.6572.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,105.171,354.0056.4 %5.0896.57377.2257.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,440.19598.0075.5 %5.0867.46390.4555.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์229,596.05588,404.50-156.3 %0.03,783.522,919.0522.8 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,413.634,230.004.2 %2.02,355.122,216.855.9 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,210.575,315.5956.5 %5.04,765.743,663.7823.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,364.798,835.0022.3 %5.01,583.612,632.81-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา1,969.823,747.00-90.2 %0.0666.741,642.66-146.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,324.022,515.4560.2 %5.02,578.901,211.2553.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,738.294,716.640.5 %0.51,894.321,060.2044.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,372.571,792.4946.9 %5.01,441.622,081.27-44.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา27,765.4121,889.9421.2 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 50,183.8917,318.5365.5 %5.0225.481,029.98-356.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)10,362.0824,392.56-135.4 %0.04,264.016,976.80-63.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,805.106,692.001.7 %0.52,821.68812.2571.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,586.801,311.0063.4 %5.01,369.13406.9270.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,108.673,219.00-3.5 %0.01,228.76417.4666.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,163.369,502.55-54.2 %0.02,578.902,566.020.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 58,462.6010,407.00-23.0 %0.04,031.671,926.2552.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,492.479,473.38-26.4 %0.03,530.10857.5075.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,842.78565.0080.1 %5.0105.60135.09-27.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,086.88303.0072.1 %5.046.780.9098.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,391.75653.0053.1 %5.030.5672.74-138.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,145.70690.0078.1 %5.01,114.6756.9294.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,344.211,077.0067.8 %5.01,076.64362.6966.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,409.282,355.0030.9 %5.01,228.78767.9437.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,078.818,746.00-72.2 %0.01,818.262,998.32-64.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,818.613,215.0052.8 %5.02,027.44361.9582.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,204.851,839.0056.3 %5.01,209.75199.6683.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,298.9112,666.77-23.0 %0.02,445.79246.0589.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,390.6610,251.00-60.4 %0.03,140.781,181.8062.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,314.261,662.0083.9 %5.01,247.78490.2060.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,401.892,410.0029.2 %5.01,266.80421.2866.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,239.502,667.0037.1 %5.01,666.15393.1476.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,371.381,882.0070.5 %5.02,065.47227.0689.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,134.334,741.007.7 %3.51,209.757.2999.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา78,790.5320,736.0073.7 %5.0900.85621.1231.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา57,849.372,948.3094.9 %5.01,067.50374.6264.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 43,266.7655,103.00-27.4 %0.01,610.80603.5062.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 116,959.4199,120.0615.3 %5.02,014.70984.2651.1 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 70,566.75128,906.32-82.7 %0.01,842.621,784.503.2 %1.5
ทสญ.นครราชสีมา71,607.2236,576.0048.9 %5.01,889.001,282.5032.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 38,748.7315,032.00-71.8 %0.02,604.871,822.8730.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,415.381,235.0048.9 %5.0810.41249.7869.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,137.565,195.00-1.1 %0.01,494.99731.5051.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา416,299.8416,091.0096.1 %5.022,778.02890.0896.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,017.371,555.0061.3 %5.01,076.64548.2149.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา8,510.889,517.40-11.8 %0.02,673.991,107.5458.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา2,883.324,225.86-46.6 %0.01,038.60214.3679.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,855.155,406.007.7 %3.52,485.511,847.9725.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา11,999.516,715.0044.0 %5.01,437.94950.9533.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,084.593,445.1215.7 %5.0865.14186.6278.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา9,526.906,168.0035.3 %5.02,292.75477.1779.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 147,442.2010,907.9977.0 %5.01,004.21594.1240.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 210,064.3910,126.56-0.6 %0.0647.15394.5239.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,678.866,897.3240.9 %5.01,977.25357.1281.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 413,466.358,778.0034.8 %5.01,674.791,160.3230.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 53,431.347,137.20-108.0 %0.01,596.54514.8467.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 644,314.6910,056.8077.3 %5.01,294.19762.0341.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 710,802.261.00100.0 %5.01,587.390.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)42,886.047,808.1081.8 %5.01,038.23701.6332.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,488.006,610.9411.7 %5.0575.97632.50-9.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา92,521.8787,968.014.9 %2.02,326.402,109.009.3 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24,391.1418,854.4022.7 %5.01,195.63852.8628.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี44,248.71120.0599.7 %5.01,423.091,569.75-10.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ44,271.1845,564.00-2.9 %0.01,481.66582.8360.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา144,896.11100,265.0030.8 %5.01,466.851,549.15-5.6 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา50,371.2312,320.0075.5 %5.01,014.41479.0852.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา45,283.9229,984.0033.8 %5.01,396.76358.2674.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง55,268.9111,989.9978.3 %5.01,258.17105.6391.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย34,212.4136,064.00-5.4 %0.01,444.34961.0133.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,475.25792.5468.0 %5.01,918.1487.4995.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่66,818.9224,488.9263.4 %5.01,358.771,320.602.8 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา50,955.9952,420.00-2.9 %0.01,259.513,403.50-170.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง87,522.2920,220.0076.9 %5.01,285.38845.0734.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา29,407.8329,751.00-1.2 %0.02,975.363,141.04-5.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา75,543.279,168.6887.9 %5.05,057.644,082.2419.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา36,356.3525,825.0029.0 %5.01,387.51922.3633.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.190.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา42,480.9329,304.2731.0 %5.03,779.111,887.7550.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,350.741,684.0049.7 %5.01,285.81644.9049.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,061.335,676.00-39.8 %0.01,986.571,350.5232.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,476.461,432.0042.2 %5.01,461.3572.4995.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา2,883.981,080.5062.5 %5.0474.57458.453.4 %1.5
ตำรวจภูธรภาค 348,669.2826,778.0045.0 %5.018,901.428,488.8455.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา16,097.3322,592.00-40.3 %0.06,684.612,283.0065.8 %5.0
รวม 2,885,974 2,053,208 28.86 % 253,036 117,352 53.62 %