จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,738.49339.0087.6 %5.0261.9877.9970.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ0.005,159.000.0 %0.00.00158.320.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,102.431,573.0049.3 %5.0452.140.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 329,677.4518,621.7037.3 %5.03,510.660.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 135,357.7833,000.006.7 %3.04,882.871,213.1575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 20.0029,000.000.0 %0.00.00756.080.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง4,507.911,738.0061.4 %5.0214.7299.3153.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,914.18621.0084.1 %5.0331.36113.5265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,092.291,923.0053.0 %5.0369.2388.4976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์0.001,937.000.0 %0.00.00104.610.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,206.9529,000.00-302.4 %0.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,508.160.000.0 %0.0452.140.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,852.462,161.0055.5 %5.0395.1061.7584.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,359.925,685.0010.6 %5.01,079.99393.0963.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ3,992.892,660.0033.4 %5.0813.45285.0065.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,472.591,215.0050.9 %5.0281.00373.18-32.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ10,729.092,534.0076.4 %5.0357.06281.2021.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,293.143,496.00-6.2 %0.0634.77360.4143.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ0.002,362.000.0 %0.00.00357.200.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,408.763,374.0023.5 %5.01,003.61689.7031.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ6,689.5414,210.00-112.4 %0.01,098.74202.6381.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,471.531,276.0063.2 %5.0642.31351.5045.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,783.52866.0077.1 %5.0632.8035.6694.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,984.12846.0078.8 %5.0414.11254.6038.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,176.452,990.0028.4 %5.0794.43334.2057.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ1,904.873,666.00-92.5 %0.0813.19680.3016.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,624.042,274.0013.3 %5.0280.9352.8281.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,546.5811,829.00-113.3 %0.01,421.96125.7091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ0.002,654.000.0 %0.00.00418.680.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,673.132,498.0032.0 %5.0604.59266.7855.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,315.423,258.0024.5 %5.0764.87222.1271.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,355.413,655.0074.5 %5.01,802.28432.2576.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,433.1810,298.00-89.5 %0.01,269.83177.1086.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,410.8323,405.0011.4 %5.01,041.26954.208.4 %4.0
สพ.สมุทรปราการ393,689.8814,132.0096.4 %5.0808.23433.3046.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 122,809.06134,000.00-9.1 %0.01,868.192,321.80-24.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,569.90972.0062.2 %5.0319.03152.0052.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ0.009,588.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ0.0052,000.000.0 %0.00.00552.890.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,992.328,564.00-22.5 %0.01,022.62419.9058.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,303.7541,109.0038.0 %5.05,909.731,532.5574.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ0.001,531.000.0 %0.00.00171.000.0 %0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,292.394,034.00-212.1 %0.0488.81291.1940.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,174.7514,738.0026.9 %5.0858.34676.3721.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 20.0011,163.000.0 %0.00.00421.540.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,214.605,191.0049.2 %5.0298.28143.1752.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.0080,302.000.0 %0.00.00412.110.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,540.4013.00100.0 %5.0648.181,665.88-157.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์28,397.8016,000.0043.7 %5.0399.93203.9849.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ0.0017,236.000.0 %0.00.001,694.800.0 %0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,838.215,000.00-30.3 %0.0851.48559.3434.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,687.43680.0081.6 %5.0281.00197.1329.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,996.910.000.0 %0.03,064.625,254.15-71.4 %0.0
รวม 906,585 433,445 0.00 % 39,344 21,978 0.00 %