จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,601.57339.0087.0 %5.0261.9877.9970.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,171.285,159.000.2 %0.5813.45158.3280.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,923.751,573.0046.2 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 133,589.8928,216.0016.0 %5.04,882.871,213.1575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 222,951.4829,000.00-26.4 %0.03,563.23756.0878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 326,156.6118,621.7028.8 %5.03,510.66792.0577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,232.754,784.008.6 %4.0452.1495.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,379.312,161.0050.7 %5.0395.1061.7584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,130.152,500.6059.2 %5.0452.1456.7787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง4,282.511,738.0059.4 %5.0300.0299.3166.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,718.47621.0083.3 %5.0396.57113.5271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 26,846.6029,000.00-323.6 %0.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 13,887.681,923.0050.5 %5.0444.6088.4980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,746.441,937.0059.2 %5.0429.44104.6175.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,041.925,685.005.9 %2.51,079.99393.0963.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 23,735.675,733.00-53.5 %0.0837.63715.2214.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ3,793.252,660.0029.9 %5.0813.45285.0065.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,348.961,215.0048.3 %5.0281.00373.18-32.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,305.382,534.0041.1 %5.0414.11281.2032.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,128.493,496.00-11.7 %0.0634.76360.4143.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,255.112,362.00-88.2 %0.0258.73357.20-38.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,188.323,374.0019.4 %5.01,003.61689.7031.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ6,532.5214,210.00-117.5 %0.01,174.75202.6382.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,297.961,276.0061.3 %5.0642.30351.5045.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,594.34866.0075.9 %5.0680.3435.6694.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,784.91846.0077.6 %5.0414.11254.6038.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,127.232,990.0027.6 %5.0794.43334.2057.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ4,829.5334,524.79-614.9 %0.01,288.851,499.14-16.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,626.113,666.00-1.1 %0.0813.45680.3016.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,492.832,274.008.8 %4.0281.0052.8281.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,269.2511,829.00-124.5 %0.01,421.96125.7091.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,278.482,654.0074.2 %5.0471.16418.6811.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,489.482,498.0028.4 %5.0604.27266.7855.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,099.653,258.0020.5 %5.0851.48222.1273.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,637.643,655.0073.2 %5.01,802.28432.2576.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,161.5210,993.00-113.0 %0.01,269.83177.1086.1 %5.0
สพ.สมุทรปราการ374,005.3814,132.0096.2 %5.0808.23433.3046.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา25,090.2923,405.006.7 %3.01,041.26954.208.4 %4.0
รจก.สมุทรปราการ 120,730.75134,000.00-11.0 %0.01,905.992,321.80-21.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,441.41972.0060.2 %5.0319.03152.0052.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,902.199,988.00-69.2 %0.01,421.96436.0569.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ30,363.9052,000.00-71.3 %0.02,322.74552.8976.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,642.708,564.00-28.9 %0.01,022.62419.9058.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ62,988.5641,109.0034.7 %5.05,909.731,532.5574.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,128.161,531.0051.1 %5.0509.19171.0066.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,227.774,034.00-228.6 %0.0488.81291.1940.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 119,166.0214,738.0023.1 %5.0856.48676.3721.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,639.5811,163.00-140.6 %0.0863.03421.5451.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ9,703.875,191.0046.5 %5.0298.28143.1752.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ91,082.4280,302.0011.8 %5.01,544.13732.0252.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ31,863.3827,999.0012.1 %5.0648.181,731.08-167.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ61,466.0924,434.0060.2 %5.0451.731,035.50-129.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์26,977.9116,000.0040.7 %5.0399.93203.9849.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ37,701.6314,100.0062.6 %5.013,596.411,694.8087.5 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย865,515.94305,083.5364.8 %5.014,542.095,187.7564.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,646.305,000.00-37.1 %0.0851.48559.3434.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,503.06680.0080.6 %5.0281.00197.1329.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ43,697.066,550.0085.0 %5.03,064.625,254.15-71.4 %0.0
รวม 2,067,121 1,051,148 49.15 % 87,635 37,229 57.52 %