จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,714.12695.1374.4 %5.0584.36279.3152.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์14,884.095,980.0059.8 %5.080.50373.26-363.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์1,898.714,363.56-129.8 %0.0470.26244.9447.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,680.811,481.9344.7 %5.0717.4770.3590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์16,661.7510,056.0039.6 %5.02,695.13926.3465.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0367.10116.3968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง2,996.18274.0090.9 %5.0228.9577.2066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง2,995.63380.0087.3 %5.0237.1852.9177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,316.45869.0073.8 %5.0423.7435.0591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,373.17383.0088.6 %5.0403.460.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย2,966.03270.0090.9 %5.0418.8734.4591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,110.12457.0085.3 %5.0367.38119.4067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,268.86453.0086.1 %5.0323.0374.5476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,007.61269.0091.1 %5.0293.5583.6571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,589.13543.0084.9 %5.0308.08139.3954.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,138.38315.0090.0 %5.0350.6868.8280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,128.48456.0085.4 %5.0268.7774.7272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,881.51200.0094.8 %5.0306.2651.4483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,090.53513.0083.4 %5.0264.9314.2794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช2,990.10171.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,806.85107.0097.2 %5.0177.6715.9091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์2,909.52105.0096.4 %5.0295.5710.9396.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,129.64271.0091.3 %5.0376.9034.8290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์2,993.78255.0091.5 %5.0308.4315.9794.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์2,896.461,814.2837.4 %5.0945.661,171.35-23.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,458.031,160.5552.8 %5.0504.7690.2582.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,492.85646.0074.1 %5.0581.00209.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,530.13918.0063.7 %5.0539.88228.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,688.74581.0078.4 %5.0520.18427.5017.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,417.171,251.7463.4 %5.01,135.821,275.63-12.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,208.511,031.5267.9 %5.0831.57821.591.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,335.82633.0072.9 %5.0679.42709.80-4.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,368.652,665.5039.0 %5.01,325.982,208.20-66.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,174.502,196.00-1.0 %0.0605.291,426.90-135.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,706.152,684.0027.6 %5.01,287.95587.7654.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์10,511.459,752.007.2 %3.51,915.48659.3965.6 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์552,911.8846,904.8491.5 %5.04,355.78465.9089.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,287.241,597.6951.4 %5.0869.58337.2561.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์5,842.45453.0092.2 %5.0122.2184.3930.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,606.49872.0081.1 %5.0106.65676.50-534.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์1,788.93660.7263.1 %5.0527.3142.5291.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,302.40507.0078.0 %5.0660.42299.3554.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์2,882.921,908.0033.8 %5.0945.64389.4658.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์2,570.66872.0066.1 %5.0793.543,314.44-317.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,363.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ396.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,022.562,152.00-6.4 %0.0527.31920.17-74.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,119.678,543.2823.2 %5.01,554.18227.0585.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์9,775.993,463.4864.6 %5.0945.66875.107.5 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,946.51747.0084.9 %5.01,555.59186.1588.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,689.874,900.4613.9 %5.01,459.09633.5356.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์2,378.302,152.009.5 %4.5698.46934.86-33.8 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,025.192,930.00-44.7 %0.0527.3175.4685.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์53,743.078,397.0084.4 %5.0863.10532.5838.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 13,533.0825,246.42-86.6 %0.0482.54386.2420.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,090.55643.0869.2 %5.0603.60251.1858.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,408.341,725.0028.4 %5.0717.47352.1150.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,859.365,738.9316.3 %5.0945.66418.2855.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์2,615.451,431.1045.3 %5.0812.55546.9032.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,311.389,018.90-290.2 %0.01,135.82372.1967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 166,232.4510,162.0084.7 %5.01,094.56728.7533.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 239,849.411,431.1096.4 %5.02,541.81546.9078.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 324,084.8510,313.3057.2 %5.02,559.23267.4889.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 417,696.418,711.0150.8 %5.02,586.80667.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)18,913.225,891.4168.9 %5.02,488.34330.2586.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์16,124.061.00100.0 %5.0171.890.9599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,048.2820,280.00-124.1 %0.0688.39546.1920.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์14,674.7865,181.00-344.2 %0.0635.521,414.64-122.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์8,666.711.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์9,140.851.00100.0 %5.0620.280.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง71,983.301.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก77,944.3717,056.0078.1 %5.0948.91710.0625.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์15,997.6922,172.80-38.6 %0.02,676.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,809.871,918.0031.7 %5.0907.65498.1745.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,454.16672.0472.6 %5.0641.41398.0337.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์13,172.8620,400.00-54.9 %0.05,467.245,004.528.5 %4.0
รวม 1,245,826 369,258 70.36 % 65,061 36,168 44.41 %