จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,323.705,980.0061.0 %5.080.50373.26-363.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.001,481.930.0 %0.00.0070.350.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,177.6310,056.0047.6 %5.02,695.13877.5967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.00116.390.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง0.00274.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00380.000.0 %0.00.0052.910.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง0.00869.000.0 %0.00.0035.050.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00383.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.00270.000.0 %0.00.0034.450.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,201.98457.0085.7 %5.0367.38119.4067.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด0.00453.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00269.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ0.00543.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00315.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00456.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์0.00200.000.0 %0.00.0051.440.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00513.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00171.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ0.00107.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.00105.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00271.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00255.000.0 %0.00.0015.970.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์1,268.151,814.28-43.1 %0.0945.661,171.35-23.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,530.631,160.5554.1 %5.0504.7690.2582.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,566.47646.0074.8 %5.0581.00209.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,604.86918.0064.8 %5.0539.880.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,768.15581.0079.0 %5.0520.18427.5017.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,518.101,251.7464.4 %5.01,135.820.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.001,031.520.0 %0.00.00821.590.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,404.81633.0073.7 %5.0679.42709.80-4.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.002,665.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,238.732,196.001.9 %0.5605.291,426.90-135.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,815.622,684.0029.7 %5.01,287.95587.7654.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์0.009,752.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์568,623.5646,904.8491.8 %5.04,355.780.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,384.331,597.6952.8 %5.0869.58337.2561.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.00453.000.0 %0.00.0084.390.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์1,841.77660.7264.1 %5.0527.3142.5291.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,370.41507.0078.6 %5.0660.42299.3554.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์2,968.071,908.0035.7 %5.0945.64389.4658.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,448.108,543.2825.4 %5.01,554.18227.0585.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,064.733,463.4865.6 %5.0945.66875.107.5 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,857.924,900.4616.3 %5.01,459.09633.5356.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0025,246.420.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,479.471,725.0030.4 %5.0717.47352.1150.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,061.965,738.9318.7 %5.0945.66418.2855.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 168,188.6810,162.0085.1 %5.01,094.56728.7533.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก80,246.5217,056.0078.7 %5.0948.91710.0625.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,892.861,918.0033.7 %5.0907.65498.1745.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,526.65672.0473.4 %5.0641.41398.0337.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์13,561.9320,400.00-50.4 %0.05,467.245,004.528.5 %4.0
รวม 844,936 154,535 0.00 % 25,952 16,907 0.00 %