จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์25,948.7211,182.0056.9 %5.099.14243.30-145.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,382.833,224.734.7 %2.0977.11220.1877.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,412.81835.0065.4 %5.0708.8635.3195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,316.5613,480.0026.4 %5.02,268.17996.2956.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,007.831,298.0067.6 %5.0255.660.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,975.44399.0090.0 %5.0307.8055.8981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,837.83311.0091.9 %5.0234.6922.9590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,805.44271.0092.9 %5.0246.3810.5895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,837.83307.0092.0 %5.0242.0413.2194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,811.83283.0092.6 %5.0195.1813.3493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,870.22397.0089.7 %5.0311.3253.7682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,773.06351.0090.7 %5.0345.5312.6996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,870.22685.0082.3 %5.0320.5179.9275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,837.83397.0089.7 %5.0191.1313.3893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,896.22503.0087.1 %5.0329.7669.8478.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม9,824.897,297.0025.7 %5.01,451.93659.5754.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,201.924,780.75-49.3 %0.0918.04815.7111.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0520.13203.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,339.92410.0082.5 %5.0488.85431.6511.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,464.33667.0072.9 %5.0546.69539.571.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,802.831,016.8063.7 %5.0784.92602.0323.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,889.61832.0071.2 %5.0670.831,155.67-72.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,576.235,000.0034.0 %5.02,781.61942.7866.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,617.531.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,817.833,418.0229.1 %5.01,697.691,470.6013.4 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,207.671,951.2053.6 %5.01,355.40108.3092.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,870.869,688.00-41.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,763.061,410.0062.5 %5.01,165.24225.9380.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,015.831.0099.9 %5.058.7571.51-21.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1450.6033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,080.56754.0075.5 %5.0838.7959.8592.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,405.421.00100.0 %5.0613.780.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,160.792,582.6418.3 %5.0899.02367.4059.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,206.1413,960.62-93.7 %0.01,692.822,604.30-53.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,107.501,896.00-71.2 %0.0568.74348.6238.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,237.257,453.2827.2 %5.03,694.37153.2795.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,443.363,600.00-149.4 %0.0638.0810,844.25-1,599.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์0.001,206.130.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์0.005,254.000.0 %0.00.00358.080.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,681.382,578.0044.9 %5.01,268.32441.3965.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,609.551,650.0036.8 %5.0626.8444.4292.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,163.691,526.0085.0 %5.0841.97450.5846.5 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์0.00563.000.0 %0.00.00261.760.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,321.061,890.0643.1 %5.0937.05438.4853.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,402.31789.0067.2 %5.0275.39226.9817.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,587.924,085.6126.9 %5.0766.03374.1251.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,171.531,682.0847.0 %5.0956.074.5099.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์0.003,552.650.0 %0.00.00257.520.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,682.362,287.0078.6 %5.01,373.54220.9683.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)0.007,442.740.0 %0.00.00170.700.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 121,508.3312,793.0040.5 %5.01,295.38510.3460.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 28,324.369,189.16-10.4 %0.01,234.3895.2492.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,607.787,896.00-3.8 %0.01,595.13186.1288.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,722.211.00100.0 %5.0382.362.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์0.0036,210.990.0 %0.00.001,911.600.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์50,006.5016,238.0067.5 %5.0876.04708.4919.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท53,943.251.00100.0 %5.0807.13459.8743.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ0.0012,324.440.0 %0.00.00778.870.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ80,153.286,262.3792.2 %5.0898.361,144.94-27.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์8,441.8821,548.28-155.3 %0.02,045.613,037.01-48.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,282.901,422.5956.7 %5.0841.97347.7758.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,461.28379.0084.6 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์27,514.7214,589.0047.0 %5.07,754.870.000.0 %0.0
รวม 492,205 207,451 0.00 % 46,842 32,195 0.00 %