จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์549.000.000.0 %0.0239.97191.4020.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์25,014.5711,182.0055.3 %5.099.14243.30-145.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,261.053,224.731.1 %0.5977.11220.1877.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,325.94835.0064.1 %5.0708.8635.3195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์16,995.1113,480.0020.7 %5.02,001.95996.2950.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,730.89685.0081.6 %5.0320.5179.9275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,699.67397.0089.3 %5.0191.1313.3893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,755.96503.0086.6 %5.0329.7669.8478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,863.551,298.0066.4 %5.0255.660.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,832.33399.0089.6 %5.0307.8055.8981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,699.67311.0091.6 %5.0234.6922.9590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,668.45271.0092.6 %5.0246.3810.5895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,699.67307.0091.7 %5.0242.0413.2194.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,674.61283.0092.3 %5.0195.1813.3493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,730.89397.0089.4 %5.0311.3253.7682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,637.23351.0090.3 %5.0345.5312.6996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,739.89299.0092.0 %5.0283.0213.3895.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม9,471.195,023.7047.0 %5.01,451.93359.3475.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,086.654,780.75-54.9 %0.0918.04815.7111.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0520.13203.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,255.68410.0081.8 %5.0488.85431.6511.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,375.62667.0071.9 %5.0546.69539.571.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,701.931,016.8062.4 %5.0784.92602.0323.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,785.59832.0070.1 %5.0670.831,155.67-72.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,303.495,000.0031.5 %5.02,781.61942.7866.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,523.30774.0069.3 %5.0692.59678.302.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,644.393,418.0226.4 %5.01,697.691,470.6013.4 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,056.191,951.2051.9 %5.01,355.40108.3092.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,623.519,688.00-46.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,627.591,410.0061.1 %5.01,165.24225.9380.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1450.6033.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7571.51-21.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)979.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.5364.953.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์2,969.66754.0074.6 %5.0838.7959.8592.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,318.82251.0089.2 %5.0613.78446.2027.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,047.002,582.6415.2 %5.0899.02367.4059.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,946.7213,960.62-101.0 %0.01,692.822,604.30-53.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์52.062,624.00-4,940.3 %0.023.08417.24-1,707.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,309.041,481.0055.2 %5.0937.05148.6884.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์9,868.717,453.2824.5 %5.03,694.37153.2795.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,391.403,600.00-158.7 %0.0638.0810,844.25-1,599.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,206.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ5,254.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ358.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,512.852,578.0042.9 %5.01,268.32441.3965.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,515.601,650.0034.4 %5.0626.8447.7692.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,797.801,526.0084.4 %5.0841.97450.5846.5 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์77.9423,640.78-30,232.0 %0.0248.61490.98-97.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,144.95563.0073.8 %5.0518.70261.7649.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,201.501,890.0641.0 %5.0937.05438.4853.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,315.82789.0065.9 %5.0275.39226.9817.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,386.754,085.6124.2 %5.0766.03374.1251.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,057.351,682.0845.0 %5.0956.074.5099.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,038.693,552.65-16.9 %0.0937.05257.5272.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,297.802,329.0077.4 %5.01,373.54162.7088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 120,734.0312,793.0038.3 %5.01,295.38510.3460.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 217,945.857,818.0656.4 %5.01,234.38178.0985.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,333.907,896.00-7.7 %0.01,595.13186.1288.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,200.217,442.7439.0 %5.02,215.54170.7092.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,619.232,682.2152.3 %5.0363.30200.6044.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,336.2111,225.24-8.6 %0.0382.36335.4012.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์85,792.3474,238.0013.5 %5.01,693.92997.5941.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์105,663.2736,210.9965.7 %5.01,046.481,911.60-82.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์48,206.2716,238.0066.3 %5.0876.04852.642.7 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบ18,157.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ982.04ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท52,001.2916,630.9968.0 %5.0807.13459.8743.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ34,711.1012,324.4464.5 %5.0854.67778.878.9 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ77,267.766,262.3791.9 %5.0898.361,144.94-27.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์10,055.6821,548.28-114.3 %0.02,361.334,305.28-82.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,164.721,422.5955.0 %5.0841.97347.7758.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,372.67379.0084.0 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์26,524.1914,589.0045.0 %5.07,754.877,654.951.3 %0.5
รวม 739,964 395,888 46.50 % 63,507 48,002 24.41 %