จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,356.22652.0080.6 %5.0563.79231.1659.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ10,448.925,436.0048.0 %5.0245.8793.0662.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,463.36849.0042.0 %5.0961.00242.9174.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,867.531,191.0058.5 %5.0811.00132.7683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ7,744.007,552.002.5 %1.02,264.97773.3065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,725.281,228.0067.0 %5.0268.7883.8368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,559.50561.0084.2 %5.0435.2284.7280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,316.06504.0084.8 %5.0323.5584.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,339.17422.0087.4 %5.0337.8883.3975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,193.22152.0095.2 %5.0215.148.7895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,252.56147.0095.5 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,217.78191.0094.1 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,233.33216.0093.3 %5.0278.2283.9869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,199.00189.0094.1 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,241.11230.0092.9 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,195.11124.0096.1 %5.0233.8842.3381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,224.06134.0095.8 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,294.67412.0087.5 %5.0264.0084.7367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,181.50228.0092.8 %5.0189.662.7198.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,187.33246.0092.3 %5.0194.629.2695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,256.44167.0094.9 %5.0207.809.5095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,344.56523.0084.4 %5.0256.9152.0979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,297.06320.0090.3 %5.0227.9383.9963.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,213.392,214.0078.3 %5.0876.78573.8034.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง3,266.56738.0077.4 %5.0360.64105.4570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,175.36324.0085.1 %5.0482.69226.1053.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,302.78451.0080.4 %5.0505.95190.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,400.75597.0075.1 %5.0389.42147.2562.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,189.002,015.5251.9 %5.01,134.271,010.7910.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,175.53517.0083.7 %5.0819.75323.0060.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,946.561,061.4064.0 %5.0358.04340.225.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,311.754,383.0071.4 %5.03,177.742,537.2920.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ0.006,036.680.0 %0.00.001,447.620.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,365.004,106.6523.5 %5.01,751.561,384.9720.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,565.191,802.3460.5 %5.01,495.58334.6877.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,030.566,941.5746.7 %5.01,324.43494.9862.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,370.811,228.0071.9 %5.0971.88386.7960.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,526.81875.0042.7 %5.065.2771.88-10.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,492.42632.0081.9 %5.0849.031,379.82-62.5 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,737.89286.0089.6 %5.0677.89378.9944.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,371.193,126.607.3 %3.5666.66607.228.9 %4.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,786.193,987.2616.7 %5.01,457.55222.2084.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,180.035,936.00-14.6 %0.01,390.25446.1867.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,000.141,201.0060.0 %5.0895.82506.6243.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ15,077.229,098.4039.7 %5.05,819.83158.6297.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,698.001,107.0070.1 %5.0715.921,035.50-44.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2,983.272,510.6015.8 %5.0914.83335.1863.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,609.254,745.3315.4 %5.01,542.34135.7291.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,369.991,830.5878.1 %5.0456.08114.9574.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,632.442,141.9053.8 %5.0753.9541.4194.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,503.941,947.9981.5 %5.0990.90432.5656.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 33,060.2016,094.5051.3 %5.01,011.81537.5046.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,451.31615.0074.9 %5.0591.56174.6070.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,926.442,341.9220.0 %5.0838.77378.1554.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,542.64453.0082.2 %5.0629.68162.1674.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,901.864,737.003.4 %1.51,123.99568.1749.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ3,825.842,232.0041.7 %5.01,257.14329.0073.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,021.476,447.85-219.0 %0.0851.25757.9011.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 113,385.3912,859.173.9 %1.52,328.81441.0081.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 20.0010,803.220.0 %0.00.001,402.230.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 38,302.041,773.9878.6 %5.0230.83623.59-170.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 411,042.277,009.4436.5 %5.01,468.59345.5876.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)95,605.5914,000.0085.4 %5.02,796.37377.1686.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,274.024,102.00-80.4 %0.0293.78128.2556.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ111,049.630.000.0 %0.02,152.590.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ37,715.7479,464.00-110.7 %0.01,243.271,821.85-46.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ0.0012,291.020.0 %0.00.00641.990.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์37,890.6717,161.1354.7 %5.01,047.812,834.24-170.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ41,001.8520,612.0049.7 %5.0880.07471.4946.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ108,857.4427,730.9974.5 %5.0864.631,003.00-16.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ17,553.0619,003.99-8.3 %0.0932.043,113.96-234.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,863.471,683.0041.2 %5.0734.96347.1552.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,468.47807.0067.3 %5.0379.75290.1123.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ17,945.1110,508.0041.4 %5.05,791.923,143.9045.7 %5.0
รวม 682,055 337,115 50.57 % 65,438 33,963 48.10 %