จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,248.82652.0079.9 %5.0563.79231.1659.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ10,114.555,436.0046.3 %5.0245.8793.0662.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,416.53849.0040.1 %5.0961.00242.9174.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,816.131,191.0057.7 %5.0830.02132.7684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ8,468.127,552.0010.8 %5.02,854.46773.3072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,706.741,228.0066.9 %5.0268.7883.8368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,445.60561.0083.7 %5.0435.2284.7280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,209.94504.0084.3 %5.0323.5584.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,263.67422.0087.1 %5.0356.9083.3976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,091.04152.0095.1 %5.0215.148.7895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,148.47147.0095.3 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,114.81191.0093.9 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,129.87216.0093.1 %5.0278.2283.9869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,096.63189.0093.9 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,137.40230.0092.7 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,092.87124.0096.0 %5.0233.8842.3381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,120.89134.0095.7 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,189.24412.0087.1 %5.0264.0084.7367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,079.69228.0092.6 %5.0189.662.7198.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,085.34246.0092.0 %5.0194.629.2695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,152.24167.0094.7 %5.0207.809.5095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,237.53523.0083.8 %5.0256.9152.0979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,222.90320.0090.1 %5.0246.9583.9966.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ9,886.562,214.0077.6 %5.0876.78573.8034.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,229.09451.0079.8 %5.0505.95190.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,324.57597.0074.3 %5.0389.42147.2562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง3,162.03738.0076.7 %5.0360.64105.4570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,105.75324.0084.6 %5.0482.69226.1053.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,054.952,015.5250.3 %5.01,134.271,010.7910.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,073.91517.0083.2 %5.0819.75323.0060.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,852.271,061.4062.8 %5.0358.04340.225.0 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ14,821.774,383.0070.4 %5.03,177.742,537.2920.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1,897.126,036.68-218.2 %0.0534.791,447.62-170.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,193.324,106.6520.9 %5.01,751.561,384.9720.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,419.111,802.3459.2 %5.01,495.58334.6877.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ12,613.586,941.5745.0 %5.01,324.43494.9862.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,230.941,228.0071.0 %5.0971.88386.7960.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,477.95875.0040.8 %5.065.2771.88-10.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,380.66632.0081.3 %5.0849.031,379.82-62.5 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,650.28286.0089.2 %5.0677.89378.9944.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,263.323,126.604.2 %2.0666.66607.228.9 %4.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,633.033,987.2613.9 %5.01,457.55222.2084.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,014.275,936.00-18.4 %0.01,390.25446.1867.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,186.661,201.0062.3 %5.01,028.93506.6250.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ14,594.759,098.4037.7 %5.05,819.83158.6297.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,579.661,107.0069.1 %5.0715.921,035.50-44.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2,887.802,510.6013.1 %5.0914.83335.1863.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,429.754,745.3312.6 %5.01,542.34135.7291.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,102.151,830.5877.4 %5.0456.08114.9574.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,484.212,141.9052.2 %5.0753.9541.4194.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,167.821,947.9980.8 %5.0990.90432.5656.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 30,990.1316,094.5048.1 %5.0936.10537.5042.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,372.86615.0074.1 %5.0591.56174.6070.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,832.802,341.9217.3 %5.0838.77378.1554.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,461.27453.0081.6 %5.0629.68162.1674.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,745.003,828.5719.3 %5.01,123.99311.9372.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ3,703.422,232.0039.7 %5.01,257.14329.0073.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ1,956.796,447.85-229.5 %0.0851.25757.9011.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 112,957.0612,859.170.8 %0.52,328.81441.0081.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 235,125.3210,803.2269.2 %5.01,090.481,402.23-28.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 38,036.371,773.9877.9 %5.0230.83623.59-170.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 410,688.917,009.4434.4 %5.01,468.59345.5876.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)92,546.2214,000.0084.9 %5.02,796.37377.1686.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,201.254,102.00-86.3 %0.0293.78128.2556.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ107,496.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,152.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ36,508.8379,464.00-117.7 %0.01,243.271,821.85-46.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ21,868.9712,291.0243.8 %5.0892.75641.9928.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์36,678.1717,161.1353.2 %5.01,047.812,834.24-170.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ39,689.7920,612.0048.1 %5.0880.07471.4946.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ105,374.0027,730.9973.7 %5.0864.631,003.00-16.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ16,991.3619,003.99-11.8 %0.02,129.003,113.96-46.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,771.841,683.0039.3 %5.0734.96347.1552.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,389.48807.0066.2 %5.0379.75290.1123.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ17,370.8710,508.0039.5 %5.05,791.923,143.9045.7 %5.0
รวม 719,567 365,338 49.23 % 69,857 37,198 46.75 %