จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,425.86603.0075.1 %5.0472.98121.8674.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 252,664.580.000.0 %0.0363.920.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี0.001,898.000.0 %0.00.00170.460.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี51,030.5818,132.0064.5 %5.03,552.881,083.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,058.561,670.0058.9 %5.0405.220.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,880.00528.0086.4 %5.0294.600.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม0.0027.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม0.00232.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,127.97227.0092.7 %5.0449.470.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ0.00294.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร0.00253.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,320.75170.0094.9 %5.0373.500.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,186.94439.0086.2 %5.0286.4161.8578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล0.00372.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่0.00380.000.0 %0.00.0068.050.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,181.89555.0082.6 %5.0498.330.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,060.94271.0091.1 %5.0303.900.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย0.00200.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม0.00386.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร0.00263.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง0.00166.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร0.00420.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,437.7675.0097.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์341.11110.0067.8 %5.0148.400.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,274.22312.0090.5 %5.0194.191.0099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,449.039,830.97-121.0 %0.01,461.122,438.43-66.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,969.02762.9074.3 %5.0557.93275.0250.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี0.001,952.280.0 %0.00.00217.110.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี0.001,354.410.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,760.921,739.1237.0 %5.0909.66761.9216.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,764.1721,925.00-23.4 %0.06,470.603,517.7545.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,424.553,624.17-5.8 %0.01,746.93532.3969.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,397.0823,090.269.1 %4.52,457.24619.5074.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี0.001.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,719.944,390.0023.3 %5.02,112.751,013.1852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี0.0010,305.300.0 %0.00.00272.960.0 %0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี191,912.44192,519.06-0.3 %0.01,280.67573.7755.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)0.008,961.370.0 %0.00.007,131.100.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี0.00922.000.0 %0.00.00208.420.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,806.31376.0086.6 %5.01,042.7970.0093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,068.331,000.0067.4 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี0.002,844.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี0.001,863.980.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี0.003,205.890.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี22,083.1811,843.3146.4 %5.0871.31702.3319.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี0.0016,224.000.0 %0.00.00701.980.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 88,544.650.000.0 %0.01,936.770.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี0.00924.420.0 %0.00.00286.890.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,533.472,082.8441.1 %5.01,143.78575.4149.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,620.171,047.0060.0 %5.0500.38333.7933.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,940.834,417.6225.6 %5.01,543.10406.0073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,803.002,979.17-6.3 %0.01,192.65441.7563.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 50.001,648.000.0 %0.00.00751.740.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี0.0022,204.200.0 %0.00.001,655.650.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี15,760.650.000.0 %0.01,111.060.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,678.641,111.0058.5 %5.0605.97114.0081.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี0.0024,721.000.0 %0.00.00902.350.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,060.442,740.0010.5 %5.052,157.19587.1098.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 0.006,542.000.0 %0.00.0058.160.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี0.0016,588.920.0 %0.00.007,066.300.0 %0.0
รวม 387,318 308,570 0.00 % 81,667 14,706 0.00 %