จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,425.86603.0075.1 %5.0719.50121.8683.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 252,664.5820,000.0062.0 %5.0363.92475.00-30.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี29,030.425,000.0082.8 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี71,490.1440,000.0044.0 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี280,539.3416,000.0094.3 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี2,953.471,898.0035.7 %5.0909.66170.4681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี51,030.5818,132.0064.5 %5.03,552.881,083.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,058.561,670.0058.9 %5.0405.2296.5476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,880.00528.0086.4 %5.0294.6076.6174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,284.4427.0099.2 %5.0365.0967.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,209.50232.0092.8 %5.0430.031.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,127.97227.0092.7 %5.0449.4763.0986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,276.06294.0091.0 %5.0266.6061.8876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,162.86253.0093.9 %5.0354.9360.2583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,320.75170.0094.9 %5.0373.5062.8383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,186.94439.0086.2 %5.0286.4161.8578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,480.56372.0089.3 %5.0350.0959.6483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,504.56380.0089.2 %5.0396.1461.9084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,181.89555.0082.6 %5.0498.3363.0187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,060.94271.0091.1 %5.0303.9063.4679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,724.00200.0094.6 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,410.78386.0088.7 %5.0190.0410.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,468.39263.0092.4 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,536.06166.0095.3 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,428.72420.0087.8 %5.0336.4161.3481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,437.7675.0097.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์341.11110.0067.8 %5.0148.4060.5959.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,274.22312.0090.5 %5.0194.198.5595.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก14,593.2530,000.00-105.6 %0.01,500.40475.0068.3 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,438.114,000.00-16.3 %0.0748.11142.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,449.039,830.97-121.0 %0.01,461.122,438.43-66.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,570.112,000.0022.2 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,510.061,000.0060.2 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,451.691,000.0059.2 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,969.02762.9074.3 %5.0557.93275.0250.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,492.611,000.0059.9 %5.0584.83285.0051.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,954.78500.0083.1 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี2,977.001,952.2834.4 %5.0895.73217.1175.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,744.221,354.4163.8 %5.01,270.96950.0025.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,760.921,739.1237.0 %5.0909.66761.9216.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,764.1721,925.00-23.4 %0.06,470.603,517.7545.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,015.811,386.5065.5 %5.01,479.44522.9064.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี8,848.613,000.0066.1 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี7,681.393,000.0060.9 %5.01,080.801,900.00-75.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,424.553,624.17-5.8 %0.01,746.933,523.15-101.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,397.0823,090.269.1 %4.52,457.24619.5074.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,001.504,330.84-116.4 %0.0560.991,131.74-101.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,719.944,390.0023.3 %5.02,112.751,013.1852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,522.284,000.0011.5 %5.01,461.12555.0062.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี46,450.4210,305.3077.8 %5.02,316.84272.9688.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี191,912.44192,519.06-0.3 %0.01,280.67573.7755.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,192.9215,000.00-63.2 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,706.948,961.37-90.4 %0.01,764.207,131.10-304.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,355.06922.0072.5 %5.01,080.80208.4280.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,593.945,000.00-39.1 %0.01,383.88475.0065.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,162.9210,000.0010.4 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง16,388.3310,000.0039.0 %5.0380.34380.000.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี20,676.39500.0097.6 %5.0203.9357.0072.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,806.31376.0086.6 %5.01,042.7970.0093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,068.331,000.0067.4 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,360.612,844.0015.4 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี17,725.0015,000.0015.4 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,328.331,000.0070.0 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,939.721,863.9852.7 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,273.1915,000.00-184.5 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,326.392,000.0068.4 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,332.831,500.0055.0 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,561.823,205.8929.7 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,171.698,000.00-11.5 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี2,925.207,000.00-139.3 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี22,083.1811,843.3146.4 %5.0871.31702.3319.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี61,686.8016,224.0073.7 %5.0626.50701.98-12.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 88,544.6550,000.0043.5 %5.01,936.771,040.0046.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,535.86924.4263.5 %5.0719.50286.8960.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,533.472,082.8441.1 %5.01,143.78575.4149.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,093.9710,000.0050.2 %5.01,449.76565.0061.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,620.171,047.0060.0 %5.0500.38333.7933.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,940.834,417.6225.6 %5.01,543.10406.0073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,162.834,000.003.9 %1.51,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,803.002,979.17-6.3 %0.01,192.65441.7563.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี23,159.7810,000.0056.8 %5.010,018.320.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,438.9410,000.00-125.3 %0.01,764.2092.5094.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี11,544.065,000.0056.7 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1104,202.7810,000.0090.4 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 240,562.8910,000.0075.3 %5.01,472.14475.0067.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3273,279.5610,000.0096.3 %5.01,742.91950.0045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4104,202.7810,000.0090.4 %5.03,105.02950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 541,978.061,648.0096.1 %5.01,848.69751.7459.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม49,112.5040,000.0018.6 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี49,112.5030,000.0038.9 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี90,012.5030,000.0066.7 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี54,827.5025,000.0054.4 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี47,327.5040,000.0015.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ66,703.7520,000.0070.0 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล76,960.0025,000.0067.5 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ66,703.7520,000.0070.0 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี25,361.1130,000.00-18.3 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี3,593.9422,204.20-517.8 %0.01,080.801,655.65-53.2 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี15,760.6520,000.00-26.9 %0.01,111.06190.0082.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,678.641,111.0058.5 %5.0605.97114.0081.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี10,809.4424,721.00-128.7 %0.02,879.03902.3568.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,060.442,740.0010.5 %5.01,042.77587.1043.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 2,907.226,542.00-125.0 %0.0890.6458.1693.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,907.221,000.0065.6 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี17,549.7216,588.925.5 %2.56,449.687,066.30-9.6 %0.0
รวม 2,460,797 1,069,941 56.52 % 131,245 71,965 45.17 %