จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,348.23603.0074.3 %5.0719.50121.8683.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 256,289.4420,000.0064.5 %5.0406.76586.78-44.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี28,101.447,583.0073.0 %5.0126.71175.19-38.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี69,202.4540,000.0042.2 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี271,562.0616,000.0094.1 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี2,858.961,898.0033.6 %5.0909.66170.4681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี20,996.3218,132.0013.6 %5.03,533.861,083.0069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี3,928.681,670.0057.5 %5.0405.2296.5476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,755.84528.0085.9 %5.0294.6076.6174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,314.1127.0099.2 %5.0365.0967.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,106.80232.0092.5 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,027.88227.0092.5 %5.0449.4763.0986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,171.22294.0090.7 %5.0266.6061.8876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,029.65253.0093.7 %5.0354.9360.2583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,214.49170.0094.7 %5.0373.5062.8383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,084.96439.0085.8 %5.0286.4161.8578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,369.18372.0089.0 %5.0350.0959.6483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,345.17380.0088.6 %5.0396.1460.8484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,080.07555.0082.0 %5.0498.3363.0187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น2,962.99271.0090.9 %5.0303.9063.4679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,604.83200.0094.5 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,301.63386.0088.3 %5.0190.0410.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,357.40263.0092.2 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,422.90166.0095.2 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,319.00420.0087.3 %5.0338.5660.3482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,327.7575.0097.7 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์330.20110.0066.7 %5.0148.4060.5959.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,169.45312.0090.2 %5.0194.198.5595.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,025.1626,198.00-53.9 %0.01,500.40681.1154.6 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,328.092,070.0037.8 %5.0748.11692.917.4 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,306.669,830.97-128.3 %0.01,461.122,438.43-66.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,487.872,000.0019.6 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,429.731,000.0058.8 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,406.581,000.0058.4 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,874.01762.9073.5 %5.0557.93275.0250.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,412.851,193.1050.6 %5.0584.83262.2555.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,860.22500.0082.5 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี2,881.741,952.2832.3 %5.0895.73217.1175.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,624.411,354.4162.6 %5.01,270.96713.7543.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,712.931,739.1235.9 %5.0928.68761.9218.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,195.7121,925.00-27.5 %0.06,470.603,517.7545.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 43,887.301,386.5064.3 %5.01,479.44522.9064.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี8,565.461,321.0084.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี7,435.583,000.0059.7 %5.01,080.801,900.00-75.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,314.973,624.17-9.3 %0.01,746.933,523.15-101.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี24,584.3823,090.266.1 %3.02,457.24619.5074.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี1,937.454,330.84-123.5 %0.0560.991,131.74-101.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,442.474,390.0019.3 %5.02,112.751,013.1852.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,377.564,000.008.6 %4.01,461.12555.0062.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี44,964.0010,305.3077.1 %5.02,316.84272.9688.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี185,771.25192,519.06-3.6 %0.01,280.67573.7755.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,465.3512,022.00-27.0 %0.03,916.956,196.20-58.2 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,556.328,961.37-96.7 %0.01,764.207,131.10-304.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,247.69922.0071.6 %5.01,080.80208.4280.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,600.028,925.12-147.9 %0.01,440.93521.4663.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)10,805.709,441.1512.6 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง15,863.919,189.4242.1 %5.0380.34234.5138.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี20,014.74457.0097.7 %5.0203.9351.8874.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,716.50376.0086.2 %5.01,042.7970.0093.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,970.15647.2078.2 %5.0895.73309.7265.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,253.072,844.0012.6 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี17,157.8015,000.0012.6 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,221.831,000.0069.0 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,813.651,863.9851.1 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,104.4515,000.00-193.9 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,123.942,000.0067.3 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,226.181,500.0053.5 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,415.843,205.8927.4 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,942.208,000.00-15.2 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี2,831.597,000.00-147.2 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี21,376.5111,843.3144.6 %5.0871.31702.3319.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี59,712.8216,224.0072.8 %5.0626.50701.98-12.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 85,711.2250,000.0041.7 %5.01,936.771,102.5543.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,455.90924.4262.4 %5.0719.50286.8960.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,420.402,082.8439.1 %5.01,143.78575.4149.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี18,543.5513,644.0026.4 %5.01,448.16921.8836.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,536.321,333.0047.4 %5.0500.38333.7933.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,750.734,417.6223.2 %5.01,543.10406.0073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,029.624,000.000.7 %0.51,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,713.302,979.17-9.8 %0.01,192.65441.7563.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี22,418.6612,461.7644.4 %5.010,018.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,296.9010,000.00-132.7 %0.01,764.2092.5094.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี11,174.655,000.0055.3 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1100,868.2930,000.0070.3 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 239,264.8810,000.0074.5 %5.01,472.14475.0067.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3264,534.6310,989.4895.8 %5.01,742.9133,155.00-1,802.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4100,759.968,976.6591.1 %5.03,086.55574.7581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 540,634.761,648.0095.9 %5.01,848.69751.7459.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม47,540.9040,000.0015.9 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี47,540.9030,000.0036.9 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี87,132.1030,000.0065.6 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี53,073.0225,000.0052.9 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี45,813.0240,000.0012.7 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ64,569.2320,000.0069.0 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล74,497.2825,000.0066.4 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ64,569.2320,000.0069.0 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี24,549.5630,000.00-22.2 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,159.0822,204.20-172.1 %0.03,778.841,655.6556.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี15,256.3116,991.00-11.4 %0.01,111.06348.0068.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,592.921,111.0057.2 %5.0605.97114.0081.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี22,565.6724,721.00-9.6 %0.02,934.07902.3569.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2,962.512,740.007.5 %3.51,042.77587.1043.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 2,908.626,542.00-124.9 %0.0890.6458.1693.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,908.621,000.0065.6 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี58,736.0916,588.9271.8 %5.06,449.687,066.30-9.6 %0.0
รวม 2,420,319 1,087,836 55.05 % 132,534 104,812 20.92 %