จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร0.000.000.0 %0.00.00112.910.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,650.00768.0071.0 %5.0566.6352.0490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร11,985.927,552.0037.0 %5.01,593.47632.7060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,938.33925.0076.5 %5.0365.85136.6662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,127.22237.0079.0 %5.0343.6085.4075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,832.61276.0092.8 %5.0243.2785.2065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,331.61172.0094.8 %5.0218.5976.4065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง326.86191.0041.6 %5.0284.7310.2896.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,804.722,577.038.1 %4.0680.70221.3567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,241.360.000.0 %0.0137.18104.5023.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ640.750.000.0 %0.0468.770.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,366.08507.0078.6 %5.0380.72255.5532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,526.53699.0080.2 %5.0851.85788.407.4 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.001,337.000.0 %0.00.00764.750.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,047.111,296.0057.5 %5.0794.80846.38-6.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,026.441,111.3972.4 %5.01,213.15835.0131.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร0.002,756.040.0 %0.00.00239.380.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,837.588,573.50-123.4 %0.0908.900.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,019.39538.0082.2 %5.0756.760.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร2,978.42595.0080.0 %5.0547.59597.33-9.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.001,611.400.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.002,901.000.0 %0.00.00327.270.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร3,892.085,572.00-43.2 %0.0966.0654.4994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,926.17905.0076.9 %5.0680.700.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,381.671,149.0066.0 %5.0832.83181.1078.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.0062.440.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,187.782,310.2862.7 %5.01,022.99367.8764.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.ยโสธร9,962.561,266.0087.3 %5.0642.67465.9427.5 %5.0
รจจ.ยโสธร 30,101.9517,452.1242.0 %5.0724.72362.5550.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,344.42555.0076.3 %5.0433.510.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,247.081,070.0067.0 %5.0661.69382.7142.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,310.58637.0072.4 %5.0433.51152.3564.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,251.673,334.58-2.5 %0.0813.82443.8545.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร2,898.89845.0070.9 %5.0642.6717.3597.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร77,223.059,815.9387.3 %5.01,667.151,313.6021.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.002,052.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,673.0011,976.00-79.5 %0.01,549.791,443.056.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,871.61103.7096.4 %5.0642.67616.134.1 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 211,071 83,010 0.00 % 18,823 10,528 0.00 %