จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,886.86465.0088.0 %5.0490.56196.9859.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร11,460.5011,139.002.8 %1.0169.0035.2179.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,496.421,130.0054.7 %5.0509.58112.9177.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,137.78768.0075.5 %5.0566.6252.0490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร11,985.927,552.0037.0 %5.01,593.47632.7060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,938.33925.0076.5 %5.0365.85136.6662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,246.78284.0093.3 %5.0256.81114.9555.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,127.22237.0079.0 %5.0343.6085.4075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,647.330.000.0 %0.0302.550.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,832.61276.0092.8 %5.0243.2785.2065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,331.61172.0094.8 %5.0218.5976.4065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง326.86191.0041.6 %5.0284.7310.2896.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,804.722,577.038.1 %4.0680.70221.3567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.58104.5061.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ640.75303.0052.7 %5.0468.77190.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,366.08507.0078.6 %5.0380.72255.5532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,526.53699.0080.2 %5.0851.85788.407.4 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,612.391,337.0048.8 %5.0604.66764.75-26.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร2,963.78668.0077.5 %5.0547.59378.2230.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,047.111,296.0057.5 %5.0794.80846.38-6.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,102.923,204.84-52.4 %0.0401.501,029.89-156.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,026.441,111.3972.4 %5.01,213.15835.0131.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,898.472,756.0429.3 %5.0889.88239.3873.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,837.588,573.50-123.4 %0.0908.900.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,019.39538.0082.2 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร2,902.28580.0080.0 %5.0680.7171.1089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร2,978.42595.0080.0 %5.0547.59597.33-9.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร2,943.392,276.0022.7 %5.0718.74473.8834.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,495.081.00100.0 %5.01,308.231,611.40-23.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,039.751,538.0024.6 %5.01,118.07450.0259.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.002,901.000.0 %0.00.00327.270.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร3,892.085,572.00-43.2 %0.0966.0654.4994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,926.72905.0077.0 %5.0680.72404.5540.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,381.671,149.0066.0 %5.0832.83181.1078.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,701.832,351.0036.5 %5.0870.8662.4492.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,187.782,310.2862.7 %5.01,022.99367.8764.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,754.312,062.0025.1 %5.0509.5869.4086.4 %5.0
สพ.ยโสธร9,962.561,266.0087.3 %5.0642.67465.9427.5 %5.0
รจจ.ยโสธร 30,101.9517,452.1242.0 %5.0724.72362.5550.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,344.42555.0076.3 %5.0433.5144.2889.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,247.081,070.0067.0 %5.0661.70382.7142.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,310.58637.0072.4 %5.0433.51152.3564.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,251.673,334.58-2.5 %0.0813.82443.8545.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร2,898.89845.0070.9 %5.0642.6717.3597.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,028.789,264.3516.0 %5.03,837.45505.4486.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 14,779.529,948.66-108.2 %0.01,600.22581.5763.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,012.9998.6598.6 %5.01,307.98828.4036.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,779.223,670.00-32.1 %0.0272.14253.656.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร77,223.059,815.9387.3 %5.01,667.151,313.6021.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.002,052.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,673.0011,976.00-79.5 %0.01,549.791,443.056.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,913.53103.7096.4 %5.0661.68616.136.9 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,418.86390.0083.9 %5.0433.50174.8059.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร24,549.3110,284.0058.1 %5.03,879.222,739.6829.4 %5.0
รวม 317,316 146,760 53.75 % 41,722 21,864 47.60 %