จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,762.48465.0087.6 %5.0490.56196.9859.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร11,093.7611,139.00-0.4 %0.0169.0035.2179.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,612.821,130.0056.8 %5.0509.58112.9177.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,036.99768.0074.7 %5.0566.6252.0490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร11,602.377,552.0034.9 %5.01,593.47632.7060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,812.31925.0075.7 %5.0365.85136.6662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,110.88284.0093.1 %5.0256.81114.9555.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,091.15237.0078.3 %5.0343.6085.4075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,498.62236.0094.8 %5.0302.5586.4971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,709.97276.0092.6 %5.0243.2785.2065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,225.00172.0094.7 %5.0218.5976.4065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง316.40191.0039.6 %5.0284.7310.2896.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,714.972,577.035.1 %2.5680.70221.3567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.58104.5061.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ620.25303.0051.1 %5.0468.77190.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,290.37507.0077.9 %5.0380.72255.5532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,413.68699.0079.5 %5.0851.85788.407.4 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,528.791,337.0047.1 %5.0604.66764.75-26.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร2,868.94668.0076.7 %5.0547.59378.2230.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,070.681,296.0057.8 %5.0851.85846.380.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,035.623,204.84-57.4 %0.0401.501,029.89-156.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,897.601,111.3971.5 %5.01,213.15835.0131.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร3,773.722,756.0427.0 %5.0889.88239.3873.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,714.7810,323.50-177.9 %0.0908.90142.1884.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร2,922.77538.0081.6 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร2,809.40580.0079.4 %5.0680.7171.1089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร2,883.11595.0079.4 %5.0547.59597.33-9.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร2,849.202,276.0020.1 %5.0718.74473.8834.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,351.241.00100.0 %5.01,308.231,611.40-23.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร1,974.481,538.0022.1 %5.01,118.07450.0259.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ2,901.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร3,767.545,572.00-47.9 %0.0966.0654.4994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,801.07905.0076.2 %5.0680.72404.5540.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,273.451,149.0064.9 %5.0832.83181.1078.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,583.372,351.0034.4 %5.0870.8662.4492.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,989.772,310.2861.4 %5.01,022.99367.8764.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,666.172,062.0022.7 %5.0509.5869.4086.4 %5.0
สพ.ยโสธร9,643.751,266.0086.9 %5.0642.67465.9427.5 %5.0
รจจ.ยโสธร 29,138.6917,452.1240.1 %5.0724.72362.5550.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,269.40555.0075.5 %5.0433.5144.2889.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,143.181,070.0066.0 %5.0661.70382.7142.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,236.64637.0071.5 %5.0433.50152.3564.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,147.613,334.58-5.9 %0.0813.82443.8545.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร2,806.12845.0069.9 %5.0642.6717.3597.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร4,298.949,264.35-115.5 %0.01,260.67505.4459.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 14,626.579,948.66-115.0 %0.01,600.22581.5763.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,788.5898.6598.5 %5.01,307.98828.4036.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,690.293,670.00-36.4 %0.0272.14253.656.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร74,751.9133,548.0055.1 %5.01,667.151,313.6021.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร41,129.3517,705.0057.0 %5.01,187.341,653.00-39.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ13,171.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,525.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,459.4611,976.00-85.4 %0.01,549.791,443.056.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,823.84103.7096.3 %5.0661.68616.136.9 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,341.46390.0083.3 %5.0433.50174.8059.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร23,763.7310,284.0056.7 %5.03,879.222,739.6829.4 %5.0
รวม 346,733 190,183 45.15 % 41,601 23,746 42.92 %