จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,675.62424.0088.5 %5.0592.85109.8781.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,584.686,596.3837.7 %5.082.05178.14-117.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,479.363,030.93-22.2 %0.0706.95113.7583.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ2,943.811,290.0056.2 %5.0663.6443.8893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,613.717,600.0044.2 %5.02,627.56831.6868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,570.211,133.0068.3 %5.0337.1059.8582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,340.60183.0094.5 %5.0346.93105.4669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,244.00302.0090.7 %5.0319.7144.4486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,106.97317.0089.8 %5.0463.2131.3893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,724.51205.0094.5 %5.0422.3765.3884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,136.56261.0091.7 %5.0307.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,066.34383.0087.5 %5.0203.9841.8779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,062.18245.0092.0 %5.0381.2934.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,605.63383.0089.4 %5.0461.9469.5484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,349.27330.0090.1 %5.0334.7664.1380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,225.54298.0090.8 %5.0507.4376.1285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,053.21239.0092.2 %5.0260.6134.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,976.13198.0095.0 %5.0392.0089.2377.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,802.463,401.9010.5 %5.0840.061,421.47-69.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,552.551.00100.0 %5.0531.36475.7210.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,278.36884.0061.2 %5.0490.76254.6048.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,349.27569.0075.8 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,860.352,873.2825.6 %5.01,068.25321.9569.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,722.7996.0096.5 %5.0840.06461.2645.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,573.081,082.0057.9 %5.0592.84447.4524.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,488.353,899.0047.9 %5.03,064.931,733.5043.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ1,970.381,499.3223.9 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,452.392,547.9442.8 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,140.262,676.4814.8 %5.01,030.22116.2288.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ4,557.957,273.48-59.6 %0.01,198.79120.2490.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ3,543.781,674.0052.8 %5.01,049.23196.9481.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,409.81430.0069.5 %5.075.8365.9213.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,866.21681.0076.2 %5.0954.1562.1393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,445.69508.0079.2 %5.0707.13796.72-12.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,124.872,613.0016.4 %5.0603.32340.9843.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,308.0924,908.00-478.2 %0.01,353.492,372.06-75.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,247.313,575.0015.8 %5.01,543.831,061.4431.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ2,919.38751.0074.3 %5.0935.32166.9682.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,441.607,768.32-125.7 %0.01,144.3162.9794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,062.45130.0096.8 %5.0973.17608.8037.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,527.582,179.9038.2 %5.01,125.30555.1250.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,543.59736.0083.8 %5.01,163.33526.1054.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,260.062,526.3440.7 %5.01,144.28632.6444.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,439.51332.0190.3 %5.0763.993.6599.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ2,825.822,879.00-1.9 %0.0916.12479.0847.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ31,014.772,343.0092.4 %5.01,021.49669.4134.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ1,874.56542.0071.1 %5.01,586.9193.4394.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,015.602,100.0030.4 %5.0973.16364.6362.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,544.53730.5071.3 %5.0725.96303.1958.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,841.803,960.8618.2 %5.01,277.42403.8868.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ8,713.902,304.0073.6 %5.0973.17314.3667.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ5,936.494,332.0027.0 %5.01,144.3131.3597.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1576,923.8812,512.0097.8 %5.01,846.77311.3283.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 29,701.267,313.4024.6 %5.01,771.231,039.0641.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 326,035.7710,114.2661.2 %5.01,557.6614.0099.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,193.841,650.0024.8 %5.0234.78316.54-34.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ66,124.9369,504.00-5.1 %0.01,675.00536.5768.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ36,927.0916,280.0155.9 %5.01,029.842,260.00-119.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ23,555.2714,060.0040.3 %5.01,019.68365.9264.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ25,072.311,195.9595.2 %5.0951.14760.6420.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์24,124.0311,978.7650.3 %5.0929.77888.034.5 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,172.128,402.75-62.5 %0.02,399.702,310.323.7 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,591.241,575.0039.2 %5.0821.04273.6066.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,411.69506.0079.0 %5.0413.14469.79-13.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ40,668.2422,013.7845.9 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 1,068,916 295,332 72.37 % 63,613 30,523 52.02 %