จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,811.75424.0088.9 %5.0592.85109.8781.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,976.706,596.3839.9 %5.082.05178.14-117.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,052.841,290.0057.7 %5.0663.6443.8893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ8,553.787,600.0011.2 %5.02,627.56831.6868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,702.440.000.0 %0.0337.100.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,464.330.000.0 %0.0346.93105.4669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,364.14302.0091.0 %5.0319.7144.4486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,222.040.000.0 %0.0463.2131.3893.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,862.45205.0094.7 %5.0422.3765.3884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,252.73261.0092.0 %5.0307.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,179.90383.0088.0 %5.0203.9841.8779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,175.59245.0092.3 %5.0381.2934.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,473.32330.0090.5 %5.0334.7664.1380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,345.01298.0091.1 %5.0507.4376.1285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,166.30239.0092.5 %5.0260.6134.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,123.390.000.0 %0.0392.0089.2377.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,901.273,589.598.0 %3.5821.041,421.47-73.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,647.091.00100.0 %5.0531.36475.7210.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,362.75884.0062.6 %5.0490.76254.6048.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,436.28569.0076.6 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,003.332,873.2828.2 %5.01,068.25321.9569.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,823.6396.0096.6 %5.0840.06461.2645.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,668.381,082.0059.5 %5.0592.84447.4524.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,765.693,899.0049.8 %5.03,064.931,733.5043.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,650.652,547.9430.2 %5.0917.950.000.0 %0.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,256.572,676.4817.8 %5.01,030.22116.2288.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ0.007,273.480.0 %0.00.00120.240.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ3,675.030.000.0 %0.01,049.230.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,462.02430.0070.6 %5.075.8365.9213.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,972.37681.0077.1 %5.0954.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,467.6524,908.00-457.5 %0.01,353.492,372.06-75.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,404.620.000.0 %0.01,543.831,061.4431.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ0.00751.000.0 %0.00.00166.960.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,569.067,768.32-117.7 %0.01,144.3162.9794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,212.91130.0096.9 %5.0973.17608.8037.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,417.840.000.0 %0.01,144.280.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ2,930.482,879.001.8 %0.5916.12479.0847.7 %5.0
รจจ.ชัยภูมิ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ1,943.98542.0072.1 %5.01,586.9193.4394.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,638.78730.5072.3 %5.0725.96303.1958.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,021.130.000.0 %0.01,277.420.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ9,036.640.000.0 %0.0973.170.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,156.360.000.0 %0.01,144.310.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1598,291.4412,512.0097.9 %5.0647.15311.3251.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,060.567,313.4027.3 %5.0568.921,039.06-82.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.00171.760.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ0.0014,060.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ26,000.910.000.0 %0.0951.140.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์25,017.5111,978.7652.1 %5.0929.77888.034.5 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ68,574.0069,504.00-1.4 %0.01,675.00536.5768.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,687.210.000.0 %0.0821.040.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ13,274.6222,013.78-65.8 %0.04,817.681,554.1167.7 %5.0
รวม 828,146 197,782 0.00 % 34,896 16,646 0.00 %