จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,160.04101.0096.8 %5.0380.79102.5273.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ13,540.8911,531.1014.8 %5.062.20336.77-441.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,551.22577.0077.4 %5.0532.91176.3466.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,640.141,551.0041.3 %5.0570.95129.2477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ6,331.803,839.0039.4 %5.01,692.90451.0873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,112.25464.0088.7 %5.0213.6262.2070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,033.85242.0092.0 %5.0239.8869.3571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม2,989.13131.0095.6 %5.0337.1351.7784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,150.06245.0092.2 %5.0212.0960.9071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,146.13154.0096.3 %5.0196.9770.1464.4 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,885.011,285.0066.9 %5.0913.24783.9514.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,949.25691.0076.6 %5.0761.11579.0223.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,733.69447.0083.6 %5.0608.99553.609.1 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,305.99521.0077.4 %5.0418.83329.6121.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,440.492,040.0040.7 %5.0989.31949.664.0 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,550.743,146.34-102.9 %0.0419.28641.25-52.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,924.84816.0072.1 %5.0666.03657.401.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,277.541,763.4846.2 %5.0586.10255.3856.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,594.155,244.15-14.1 %0.0856.19256.1870.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,760.011,140.0058.7 %5.0628.0066.5089.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,047.88715.0076.5 %5.0666.0356.3091.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,468.21338.0086.3 %5.0494.89410.0817.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,804.511,120.0060.1 %5.0647.02339.4047.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,226.5881.6098.1 %5.01,312.582,033.00-54.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ5,777.67487.0091.6 %5.0837.18703.7015.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,710.401,848.0031.8 %5.0608.99362.4240.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ5,827.588,188.05-40.5 %0.01,597.820.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ5,938.06568.0090.4 %5.0475.87372.4921.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ2,943.861,421.0051.7 %5.0799.17649.2818.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,841.70815.0071.3 %5.0666.03177.7073.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ2,973.941,177.0060.4 %5.0875.21129.1985.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,293.491,709.0125.5 %5.0437.84101.1076.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ9,924.201,017.0089.8 %5.0678.08394.5841.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 28,183.5824,692.4512.4 %5.0694.86485.1030.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,229.84688.1069.1 %5.0380.79123.5067.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,489.08831.6066.6 %5.0513.91148.6571.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,080.42344.0083.5 %5.0399.81122.3969.4 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ3,239.331,886.4041.8 %5.0818.16445.2745.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,219.38564.0086.6 %5.0589.97123.0379.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,874.483,522.00-22.5 %0.0685.05256.3962.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ65,709.3112,496.0081.0 %5.01,437.84967.0832.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,336.718,888.60-280.4 %0.0294.94167.7543.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญไม่ครบ38,723.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19.09ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน38,106.235,824.0084.7 %5.0572.431,089.93-90.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,149.329,604.605.4 %2.51,444.142,333.27-61.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,676.30795.0070.3 %5.0570.95450.7421.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,408.57194.0091.9 %5.0418.85365.6512.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ14,258.518,309.0541.7 %5.04,521.172,506.7944.6 %5.0
รวม 310,816 134,054 56.87 % 34,726 21,899 36.94 %