จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,264.50101.0096.9 %5.0380.79102.5273.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ8,409.396,785.2619.3 %5.058.07336.77-479.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,635.56577.0078.1 %5.0532.91176.3466.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,727.421,551.0043.1 %5.0570.95129.2477.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,283.190.000.0 %0.0196.970.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมาน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,013.441,285.0068.0 %5.0913.24783.9514.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,370.17521.0078.0 %5.0418.83329.6121.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,554.222,040.0042.6 %5.0989.31949.664.0 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,535.8312,567.00-718.3 %0.0419.27703.00-67.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,021.53816.0073.0 %5.0666.03657.401.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,385.891,763.4847.9 %5.0586.10255.3856.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ5,425.365,244.153.3 %1.5915.11256.1872.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,851.251,140.0060.0 %5.0429.7766.5084.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,148.64715.0077.3 %5.0666.0356.3091.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,549.53338.0086.7 %5.0494.89410.0817.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ5,968.67487.0091.8 %5.0837.18703.7015.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,800.001,848.0034.0 %5.0608.99362.4240.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ6,020.228,188.05-36.0 %0.01,597.820.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.00568.000.0 %0.00.00372.490.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,041.181,421.0053.3 %5.0799.17649.2818.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,072.250.000.0 %0.0875.210.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ8,592.401,017.0088.2 %5.0204.86394.58-92.6 %0.0
รจจ.อำนาจเจริญ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,571.36831.6067.7 %5.0513.91148.6571.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,149.19344.0084.0 %5.0399.81122.3969.4 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.0019.090.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน39,365.940.000.0 %0.0572.430.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,764.78795.0071.2 %5.0570.95450.7421.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,488.19194.0092.2 %5.0418.85365.6512.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ14,729.868,309.0543.6 %5.04,521.172,506.7944.6 %5.0
รวม 100,019 58,879 0.00 % 18,514 10,918 0.00 %