จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,872.04364.0080.6 %5.0366.74114.0068.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,139.2210,978.509.6 %4.5228.22102.6355.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,055.39751.0063.5 %5.0461.82135.8570.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,380.931,070.0055.1 %5.0575.9281.1985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,334.905,463.61-2.4 %0.01,469.67620.2957.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู2,956.641,058.0064.2 %5.0236.5847.9079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,798.69226.0091.9 %5.0277.1676.9872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,761.37243.0091.2 %5.0280.5469.6675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,833.42194.0093.2 %5.0249.4889.9963.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,733.0697.0096.5 %5.0237.2422.2890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,741.68179.0093.5 %5.0325.58133.3259.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�2,948.611,333.0054.8 %5.0918.21654.7328.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู123,329.881,032.0099.2 %5.063,005.45872.7098.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,281.09550.0075.9 %5.0575.92300.8647.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,286.70547.7976.0 %5.0575.92463.8619.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,428.152,557.0025.4 %5.01,165.41324.2572.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,481.571,212.9618.1 %5.0450.97530.13-17.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,987.111,471.8663.1 %5.0849.19564.7633.5 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�3,365.931,525.1454.7 %5.01,127.38153.9086.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,159.595,118.52-23.1 %0.0994.27132.2386.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,386.411,058.0055.7 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,280.82175.0086.3 %5.047.5424.1649.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,326.57541.0076.7 %5.0456.38108.3076.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,088.57260.0087.6 %5.0471.84419.6411.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,486.151,182.0052.5 %5.0671.0086.8987.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,799.8235,137.72-824.7 %0.01,355.571,080.2320.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,517.216,783.00-169.5 %0.0690.011,007.00-45.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู7,012.04690.0090.2 %5.0848.72120.0985.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,677.918,838.92-89.0 %0.01,798.04133.3492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,660.33815.0090.6 %5.0575.92592.72-2.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,645.501,384.5047.7 %5.0747.06681.258.8 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู2,923.581,364.0053.3 %5.0861.16458.1446.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,684.361,020.0072.3 %5.0591.68141.8976.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,130.291,849.0013.2 %5.0480.840.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู25,506.491,830.0092.8 %5.0626.36263.5657.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�31,806.3920,432.1935.8 %5.0747.31672.9310.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,826.34531.0070.9 %5.0385.76131.2066.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,544.61871.0065.8 %5.0651.98134.3279.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,091.00478.0077.1 %5.0480.84205.8957.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,172.452,579.0018.7 %5.0747.06591.2420.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,405.361,101.0054.2 %5.0632.97114.2981.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,591.893,033.96-17.1 %0.0709.03779.00-9.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 7,507.8017,844.00-137.7 %0.01,052.86816.5822.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 217,507.647,017.6059.9 %5.01,071.68893.1616.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,106.412,126.93-1.0 %0.0286.74190.0033.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู29,338.3029,796.00-1.6 %0.0896.831,175.15-31.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง37,284.491,233.5496.7 %5.0622.15316.7649.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�5,656.9412,607.00-122.9 %0.01,479.851,023.9130.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,735.00927.0066.1 %5.0651.98557.9614.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู1,902.74494.0074.0 %5.0385.76202.6547.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,681.252,537.4282.7 %5.04,062.315,109.34-25.8 %0.0
รวม 427,161 202,510 52.59 % 100,092 23,592 76.43 %