จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,922.86364.0081.1 %5.0366.74114.0068.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู5,452.9410,978.50-101.3 %0.047.46102.63-116.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,288.35751.0067.2 %5.0461.82135.8570.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,445.571,070.0056.2 %5.0575.9281.1985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,479.735,463.610.3 %0.51,469.67608.8858.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,036.911,058.0065.2 %5.0236.5847.9079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,874.68226.0092.1 %5.0277.1676.9872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,977.58243.0091.8 %5.0214.2969.6667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,910.34194.0093.3 %5.0249.4889.9963.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,807.2697.0096.5 %5.0237.2422.9590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,957.36179.0093.9 %5.0325.58133.3259.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,040.361,333.0056.2 %5.0918.21654.7328.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู126,678.211,032.0099.2 %5.063,005.45872.7098.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู748.57550.0026.5 %5.0575.92300.8647.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,348.78547.7976.7 %5.0575.92463.8619.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,521.222,557.0027.4 %5.01,165.41324.2572.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,521.791,212.9620.3 %5.0450.97530.13-17.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,095.361,471.8664.1 %5.0849.19564.7633.5 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�3,684.311,525.1458.6 %5.01,127.38153.9086.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,272.525,118.52-19.8 %0.0994.27132.2386.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,451.201,058.0056.8 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,315.59175.0086.7 %5.047.5424.1649.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,389.73541.0077.4 %5.0456.38108.3076.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,145.28260.0087.9 %5.0471.84419.6411.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,553.651,182.0053.7 %5.0493.3486.8982.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,902.9935,137.72-800.3 %0.01,355.571,080.2320.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,585.566,783.00-162.3 %0.0690.011,007.00-45.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู7,202.41690.0090.4 %5.0848.72120.0985.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,804.9112,077.92-151.4 %0.01,798.04133.3492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,895.45815.0090.8 %5.0575.92592.72-2.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,717.321,384.5049.0 %5.0747.06681.258.8 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,002.961,364.0054.6 %5.0861.16442.1848.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,784.391,020.0073.0 %5.0591.68141.8976.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,188.131,849.0015.5 %5.0480.840.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู26,198.971,830.0093.0 %5.0824.09263.5668.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�32,669.9120,432.1937.5 %5.0747.31672.9310.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,875.93531.0071.7 %5.0385.76131.2066.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,613.69871.0066.7 %5.0651.98134.3279.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,147.77478.0077.7 %5.0480.84205.8957.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,790.062,579.0032.0 %5.0747.06591.2420.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,470.671,101.0055.4 %5.0632.97114.2981.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,662.263,033.96-14.0 %0.0709.03779.00-9.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 7,711.6317,844.00-131.4 %0.01,052.86816.5822.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 217,982.967,017.6061.0 %5.01,071.68893.1616.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,163.602,126.931.7 %0.5286.74190.0033.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู30,134.8129,796.001.1 %0.5896.831,175.15-31.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง38,296.741,233.5496.8 %5.0622.15316.7649.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�5,810.5212,607.00-117.0 %0.01,055.271,023.913.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,809.26927.0067.0 %5.0651.98557.9614.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,042.97494.0075.8 %5.0385.76202.6547.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,079.842,537.4283.2 %5.04,062.315,109.34-25.8 %0.0
รวม 431,466 205,749 52.31 % 99,440 23,565 76.30 %