จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,789.941,228.0856.0 %5.02,108.5774.0696.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,128.548,615.38-40.6 %0.01,279.70445.0965.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,770.60609.0083.8 %5.0766.62156.9179.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น22,748.8221,229.496.7 %3.0148.22316.25-113.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,271.184,351.4030.6 %5.052.6293.80-78.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 149,618.3362,633.0058.1 %5.0348.081,633.22-369.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,765.158,765.99-84.0 %0.01,736.44175.3389.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,777.001,562.0043.8 %5.0823.6734.8795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น16,532.6416,980.00-2.7 %0.04,417.691,558.4664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,734.051,220.0067.3 %5.0429.83105.9775.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 23,958.631,295.0067.3 %5.0314.47130.9458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,945.94321.0091.9 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,899.77344.0091.2 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,662.12267.0092.7 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,645.00876.0076.0 %5.0490.4583.7582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,508.43222.0093.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง3,882.65361.0090.7 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,618.32361.0090.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,382.18371.0089.0 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่3,856.14731.0081.0 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล3,911.60660.0083.1 %5.0460.3269.7084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,586.84346.0090.4 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,637.22483.0086.7 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,625.70310.0091.4 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,327.16302.0090.9 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,283.09276.0091.6 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,180.38182.0094.3 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,307.72314.0090.5 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,228.88155.0095.2 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,302.532,893.5412.4 %5.01,070.94815.8723.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,228.61486.0078.2 %5.0428.08159.1162.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,493.21497.0080.1 %5.0467.61107.2577.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,070.41472.0077.2 %5.0414.38157.8661.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,470.82801.0067.6 %5.0531.58212.6760.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,842.162,351.0017.3 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,947.402,950.0025.3 %5.01,375.13735.5946.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,186.24988.0069.0 %5.01,315.34522.8960.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 616,697.0739,923.00-139.1 %0.07,510.664,245.2043.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,522.26471.0081.3 %5.0747.610.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,028.502,340.0070.9 %5.03,314.77564.9383.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,572.403,777.6717.4 %5.01,679.392,843.81-69.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,063.0414,880.50-110.7 %0.02,670.091,628.1939.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,130.514,682.11-13.4 %0.02,063.30314.5384.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,138.593,591.6441.5 %5.02,268.89707.7568.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,111.372,894.4529.6 %5.01,318.09385.7570.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,853.871,657.0041.9 %5.01,242.613,294.53-165.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น41,543.96202,012.00-386.3 %0.0615.79786.41-27.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)0.0012,014.830.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,269.827,436.3647.9 %5.02,367.95224.2090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,189.232,030.0080.1 %5.01,051.470.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,488.525,075.00-45.5 %0.01,495.55152.0089.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,440.319,987.96-83.6 %0.02,510.771,378.0245.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,693.653,466.6948.2 %5.03,058.921,582.9348.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,599.368,772.5152.8 %5.0323.08219.2232.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,391.99524.0062.4 %5.071.0052.5426.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,561.73682.0080.9 %5.01,108.9169.3593.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,826.71591.0079.1 %5.0804.65636.2620.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,603.152,281.1436.7 %5.01,108.91432.7161.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,157.3024,763.00-246.0 %0.02,192.822,958.53-34.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,221.452,953.0043.4 %5.01,850.532,377.65-28.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,117.6913,243.00-86.1 %0.01,907.64135.3892.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,476.983,141.00-26.8 %0.0576.463,857.80-569.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,763.612,295.0039.0 %5.01,280.05267.1679.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,542.622,580.5043.2 %5.01,358.07585.0456.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,353.513,944.009.4 %4.51,375.1356.6395.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,015.075,268.6062.4 %5.0767.59525.4531.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,983.2111,760.0021.5 %5.0531.38306.6042.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น 74,617.1456,531.6724.2 %5.01,591.05483.3369.6 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 31,999.315,541.0082.7 %5.0919.42307.0766.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,348.805,131.0161.6 %5.03,279.071,359.1758.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,788.02832.0070.2 %5.0880.33193.0278.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,580.6324,113.005.7 %2.51,881.90146.3292.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,873.192,173.0024.4 %5.0918.75452.8750.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น7,526.364,629.0038.5 %5.01,850.53636.4165.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,614.061,830.0049.4 %5.01,146.94275.5976.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น3,779.412,651.0029.9 %5.01,665.77193.8288.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,807.437,612.81-99.9 %0.01,184.97516.3356.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น21,555.886,750.7668.7 %5.01,669.55246.3185.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 142,135.1112,087.0071.3 %5.01,002.09949.955.2 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 28,131.817,393.789.1 %4.5734.99890.18-21.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 313,339.697,557.6943.3 %5.01,367.30654.3752.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 422,409.1610,779.6351.9 %5.01,689.681,474.0512.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 532,837.737,930.3075.9 %5.0821.491,044.34-27.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)18,474.895,963.5867.7 %5.02,568.3922,152.50-762.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,568.3314,696.15-163.9 %0.0366.92649.40-77.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น35,401.9013,532.5561.8 %5.0359.95606.82-68.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่42,875.2913,344.0068.9 %5.0942.20757.5719.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล33,439.7617,888.0046.5 %5.01,008.301,148.14-13.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น76,820.4630,620.0060.1 %5.01,946.241,648.8015.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง25,795.2219,680.0023.7 %5.01,083.47926.5114.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น139,813.5260,508.4656.7 %5.01,151.94663.7642.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น26,262.0932,708.99-24.5 %0.01,071.232,163.67-102.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น26,730.6517,752.0733.6 %5.0975.96367.0362.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน58,343.7117,883.0069.3 %5.01,015.391,032.94-1.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ93,223.4329,215.0068.7 %5.01,164.681,056.479.3 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,722.3824,280.00-214.4 %0.01,540.411,491.963.1 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น16,017.08117,832.81-635.7 %0.04,828.392,643.4045.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น16,580.2621,200.80-27.9 %0.0805.84350.6856.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,503.47390.0084.4 %5.01,021.64334.9267.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น102,577.9849,754.0051.5 %5.02,159.781,091.4649.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,193.642,272.0028.9 %5.0899.73173.3280.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,591.868,657.00-88.5 %0.02,153.4493.1095.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,222.15839.0062.2 %5.01,378.730.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,602.81880.0066.2 %5.0785.64228.1971.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 486,039.3157,872.2332.7 %5.031,641.864,042.8087.2 %5.0
รวม 1,678,627 1,255,147 25.23 % 154,758 92,288 40.37 %