จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,675.121,228.0854.1 %5.02,108.5774.0696.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 15,876.348,615.38-46.6 %0.01,279.70445.0965.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,615.44609.0083.2 %5.0766.62156.9179.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น21,812.6621,229.492.7 %1.0148.22316.25-113.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,013.114,351.4027.6 %5.052.6293.80-78.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 143,461.2062,633.0056.3 %5.0348.081,633.22-369.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,569.058,765.99-91.9 %0.01,736.44175.3389.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,662.721,562.0041.3 %5.0823.6734.8795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น15,852.2816,980.00-7.1 %0.04,417.691,558.4664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,580.381,220.0065.9 %5.0429.83105.9775.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 23,795.731,295.0065.9 %5.0314.47130.9458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,783.56321.0091.5 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,739.29344.0090.8 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,511.41267.0092.4 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,495.00876.0074.9 %5.0490.4583.7582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,364.05222.0093.4 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง3,722.87361.0090.3 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,469.42361.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,243.00371.0088.6 %5.0297.7476.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่3,697.45731.0080.2 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล3,750.63660.0082.4 %5.0460.3269.7084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,439.24346.0089.9 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,487.54483.0086.2 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,476.49310.0091.1 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,190.24302.0090.5 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,147.99276.0091.2 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,049.50182.0094.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,171.60314.0090.1 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,096.00155.0095.0 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,166.632,893.548.6 %4.01,070.94815.8723.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,136.89486.0077.3 %5.0428.08159.1162.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,390.61497.0079.2 %5.0467.61107.2577.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ1,985.21472.0076.2 %5.0414.38157.8661.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,369.14801.0066.2 %5.0531.58212.6760.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,725.192,351.0013.7 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,784.962,950.0022.1 %5.01,375.13735.5946.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,106.721,420.0054.3 %5.01,740.54307.7582.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,055.12988.0067.7 %5.01,315.34522.8960.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 616,009.9539,923.00-149.4 %0.07,510.664,245.2043.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,418.46471.0080.5 %5.0747.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,384.233,777.6713.8 %5.01,679.392,843.81-69.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น7,698.112,340.0069.6 %5.03,314.77564.9383.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 56,772.3814,880.50-119.7 %0.02,670.091,955.1426.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น22,038.8712,413.0043.7 %5.0972.54431.5555.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,960.534,682.11-18.2 %0.02,063.30314.5384.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,601.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0524.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,885.973,591.6439.0 %5.02,268.89707.7568.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)3,942.182,894.4526.6 %5.01,318.09385.7570.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,736.431,657.0039.4 %5.01,242.613,294.53-165.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ36,448.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,113.40ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น39,834.33202,012.00-407.1 %0.0615.79786.41-27.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,751.3912,014.835.8 %2.55,273.414,819.808.6 %4.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,682.597,436.3645.7 %5.02,367.95224.2090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น9,769.922,030.0079.2 %5.01,051.470.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,344.965,075.00-51.7 %0.01,495.55232.7584.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)45,573.696,341.9686.1 %5.021,854.351,629.8292.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,216.439,987.96-91.5 %0.02,510.771,378.0245.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,418.193,466.6946.0 %5.03,058.921,582.9348.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.17,833.958,772.5150.8 %5.0323.08219.2232.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,334.70524.0060.7 %5.071.0052.5426.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,415.16682.0080.0 %5.01,108.9169.3593.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,710.39591.0078.2 %5.0804.65636.2620.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,454.872,281.1434.0 %5.01,108.91432.7161.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น6,862.7624,763.00-260.8 %0.02,192.822,958.53-34.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,006.572,953.0041.0 %5.01,850.532,377.65-28.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น6,824.7813,243.00-94.0 %0.01,907.64135.3892.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น2,375.053,141.00-32.2 %0.0576.463,857.80-569.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,546.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,608.732,295.0036.4 %5.01,280.05267.1679.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,355.682,580.5040.8 %5.01,358.07585.0456.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,258.353,944.00-21.0 %0.012,226.6556.6399.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,438.325,268.6060.8 %5.0767.59525.4531.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,366.6211,760.0018.1 %5.0531.38306.6042.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น 71,546.4756,531.6721.0 %5.01,591.05483.3369.6 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 30,987.005,541.0082.1 %5.0943.08307.0767.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 412,799.475,131.0159.9 %5.03,279.071,445.5855.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,178.63832.0061.8 %5.0633.51193.0269.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น24,503.1924,113.001.6 %0.51,881.90146.3292.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,754.952,173.0021.1 %5.0918.75452.8750.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น7,216.634,629.0035.9 %5.01,850.53636.4165.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,485.851,830.0047.5 %5.01,184.97275.5976.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น3,623.872,651.0026.8 %5.01,665.77193.8288.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,683.997,612.81-106.6 %0.01,184.97516.3356.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น20,668.816,750.7667.3 %5.01,669.55246.3185.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 140,401.1612,087.0070.1 %5.01,002.09949.955.2 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 27,797.177,393.785.2 %2.5734.99890.18-21.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 320,744.577,557.6963.6 %5.01,367.30654.3752.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 421,486.9710,779.6349.8 %5.01,689.681,474.0512.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 531,486.387,930.3074.8 %5.0821.491,044.34-27.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)17,714.605,963.5866.3 %5.02,568.391,073.1558.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,339.1814,696.15-175.3 %0.0366.92649.40-77.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น33,945.0313,532.5560.1 %5.0359.95606.82-68.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่41,110.8813,344.0067.5 %5.0942.20757.5719.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล32,063.6417,888.0044.2 %5.01,008.301,148.14-13.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น73,659.1330,620.0058.4 %5.01,946.241,650.7015.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง24,733.6919,680.0020.4 %5.01,083.47926.5114.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น134,059.8860,508.4654.9 %5.01,151.94663.7642.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น25,181.3532,708.99-29.9 %0.01,071.232,163.67-102.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น25,630.6317,752.0730.7 %5.0975.96978.41-0.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน55,942.7317,883.0068.0 %5.01,015.391,032.94-1.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ89,387.0829,215.0067.3 %5.01,164.68691.9140.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,404.5824,280.00-227.9 %0.01,540.411,491.963.1 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น15,357.94117,832.81-667.2 %0.04,828.392,643.4045.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น17,092.4521,200.80-24.0 %0.01,015.89368.4263.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,400.44390.0083.8 %5.01,021.64334.9267.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น98,356.6749,754.0049.4 %5.02,159.781,091.4649.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,062.212,272.0025.8 %5.0899.73173.3280.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,402.908,657.00-96.6 %0.02,153.4493.1095.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,130.71839.0060.6 %5.01,378.730.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,495.70880.0064.7 %5.0785.64228.1971.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 482,498.5957,872.2329.9 %5.031,641.864,042.8087.2 %5.0
รวม 1,701,090 1,287,337 24.32 % 196,854 79,159 59.79 %