จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,889.181.0099.9 %5.0535.56129.4975.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี9,418.356,698.4928.9 %5.081.15163.16-101.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี12,310.3814,010.21-13.8 %0.085.6524.2171.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี86,715.193,640.9395.8 %5.04,610.52189.2695.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 472,589.122,079.9297.1 %5.04,641.7990.7598.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,876.021,083.0062.3 %5.0877.8572.3791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1010,982.2325,357.00-130.9 %0.03,658.72825.9777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี14,647.8912,538.0814.4 %5.04,871.21873.2482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,818.552,372.9350.8 %5.0514.8863.5287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ2,903.66244.0091.6 %5.0251.0080.6567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี646.43658.00-1.8 %0.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน2,814.6680.0097.2 %5.0218.6674.5965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,691.94287.0093.9 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง225.441.0099.6 %5.0350.870.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,661.7912.3599.7 %5.0993.45104.1889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,715.9493.0096.6 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,076.38449.0085.4 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ2,956.02405.0086.3 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,550.07220.0095.2 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,015.38240.0092.0 %5.0442.0157.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ2,895.78337.0088.4 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,150.96137.0095.7 %5.0298.769.5696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,528.2595.0097.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,144.7369.0097.8 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,182.98270.0091.5 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,218.096,160.19-46.0 %0.02,363.371,568.3633.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี2,739.523,679.37-34.3 %0.0953.91523.7545.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,972.681,292.0034.5 %5.0343.6969.8479.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี1,954.62282.5085.5 %5.0433.25197.7954.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,052.89534.0074.0 %5.0477.57232.0851.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,053.39318.0084.5 %5.0447.08145.7867.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,446.59880.0064.0 %5.0744.73373.8549.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,133.833,405.43-8.7 %0.01,224.05821.0832.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,276.12975.0057.2 %5.0725.721,077.83-48.5 %0.0
สำนักชลประทานที่ 534,080.3017,248.0049.4 %5.06,864.055,874.5014.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,885.091,297.0055.0 %5.01,590.10379.7576.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี515.05459.0010.9 %5.0630.64193.7369.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,238.853,499.0051.7 %5.03,178.791,650.5548.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,839.452,369.87-28.8 %0.0584.77656.15-12.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี4,292.893,248.0024.3 %5.01,733.561,032.6340.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,149.913,219.00-49.7 %0.01,410.3087.4193.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,271.771,172.0064.2 %5.01,722.172,029.01-17.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี12,010.7912,431.00-3.5 %0.01,885.70639.2566.1 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี152,965.45434,572.84-184.1 %0.0662.27258.4061.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,728.73703.0074.2 %5.0953.91196.1779.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)8,709.653,557.7659.2 %5.01,151.60135.9488.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)7,872.978,222.22-4.4 %0.03,704.5491.8197.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 38,997.375,313.9240.9 %5.04,449.795,273.06-18.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี1,802.861,631.009.5 %4.577.5552.7831.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,143.22426.0062.7 %5.0877.8535.1996.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,256.77403.0082.1 %5.0763.75152.0080.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,767.073,281.0012.9 %5.01,201.12646.0546.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,443.191.00100.0 %5.01,581.440.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,427.675,737.53-136.3 %0.01,253.10721.2742.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,032.70918.0069.7 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,438.1916,186.14-71.5 %0.02,231.71176.6792.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,712.451,350.0063.6 %5.01,201.12600.2950.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,177.132,023.0036.3 %5.01,068.00413.0861.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี4,978.132,037.0059.1 %5.01,904.71392.7079.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี3,885.222,274.0041.5 %5.01,429.31442.9569.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,172.273,893.00-232.1 %0.0456.3836.4992.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี17,824.496,910.0061.2 %5.0540.01356.2534.0 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 68,287.8235,222.0048.4 %5.01,662.391,052.5036.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,081.69969.0053.5 %5.0630.642.8799.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,254.171,892.3041.8 %5.01,125.06364.0367.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,193.311,326.0089.1 %5.05,144.70447.2991.3 %5.0
สปจ.อุดรธานี6,937.435,874.0015.3 %5.01,570.59728.1653.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,815.731,513.0060.3 %5.0915.88328.8064.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี4,610.8740,755.59-783.9 %0.01,169.99509.6756.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 110,245.117,971.8122.2 %5.01,402.701,437.00-2.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 227,271.072,031.0292.6 %5.01,443.22828.6542.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 38,689.789,850.66-13.4 %0.01,355.92753.2644.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 439,641.606,461.9183.7 %5.01,514.43500.5067.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)4,988.15119.3497.6 %5.02,653.571,493.7843.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี6,935.874,371.4237.0 %5.0357.80104.6270.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,459.4313,831.61-32.2 %0.0444.99306.4531.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี68,901.75858.0698.8 %5.01,821.18376.7779.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี64,638.1029,363.9954.6 %5.01,089.66791.5427.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี102,278.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,171.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี54,516.6053,265.992.3 %1.01,023.62797.1422.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี28,161.8819,463.0030.9 %5.01,023.62507.4050.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี53,806.2021,643.0059.8 %5.01,006.541,220.49-21.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ54,828.2611,104.0079.7 %5.01,017.80939.757.7 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน72,955.3337,847.8448.1 %5.01,025.301,420.50-38.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี22,778.1417,336.0023.9 %5.04,199.782,998.4128.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี37,459.5121,215.8043.4 %5.01,332.09311.8976.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,047.06494.0075.9 %5.01,209.29342.0471.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,784.722,362.0037.6 %5.01,061.95474.4755.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)3,846.955,275.00-37.1 %0.01,706.50290.7183.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,604.34991.0061.9 %5.01,423.36605.4457.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,495.033,098.8863.5 %5.02,693.241,570.3541.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,760.07265.0090.4 %5.0858.83253.4470.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี27,449.6311,034.4059.8 %5.03,136.091,256.1059.9 %5.0
รวม 1,321,320 1,001,096 24.24 % 127,539 54,070 57.61 %