จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,972.041.0099.9 %5.0535.56129.4975.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี129,917.016,698.4994.8 %5.062.48163.16-161.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี12,850.3114,010.21-9.0 %0.085.6524.2171.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี90,518.493,640.9396.0 %5.04,610.52189.2695.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 475,772.852,079.9297.3 %5.04,641.7990.7598.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,997.401,083.0063.9 %5.0877.8572.3791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 109,983.0225,357.00-154.0 %0.03,658.72355.6490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี14,735.0012,538.0814.9 %5.04,871.21873.2482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,029.892,372.9352.8 %5.0514.8863.5287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,031.01244.0091.9 %5.0251.0080.6567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี674.78658.002.5 %1.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน2,938.1180.0097.3 %5.0218.6674.5965.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,897.72287.0094.1 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,866.2512.3599.7 %5.0993.45104.1889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,835.0693.0096.7 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,211.31449.0086.0 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,085.67405.0086.9 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,749.63220.0095.4 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,147.63240.0092.4 %5.0442.0157.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,022.78337.0088.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,289.16137.0095.8 %5.0298.769.5696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,683.0095.0097.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,282.6569.0097.9 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,291.75270.0091.8 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,403.106,160.19-39.9 %0.02,363.371,568.3633.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี2,859.683,679.37-28.7 %0.0953.91523.7545.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,059.201,292.0037.3 %5.0343.6969.8479.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,040.35282.5086.2 %5.0433.25197.7954.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,142.93534.0075.1 %5.0477.57232.0851.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,143.45318.0085.2 %5.0447.08145.7867.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,553.90880.0065.5 %5.0742.85373.8549.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,271.283,405.43-4.1 %0.01,224.05821.0832.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,375.95975.0059.0 %5.0725.721,077.83-48.5 %0.0
สำนักชลประทานที่ 53,875.8317,248.00-345.0 %0.01,296.205,808.95-348.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,011.631,297.0056.9 %5.01,590.10379.7576.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี524.23459.0012.4 %5.0247.53193.7321.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,556.343,499.0053.7 %5.03,178.791,650.5548.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,920.132,369.87-23.4 %0.0584.77656.15-12.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี4,481.173,248.0027.5 %5.01,733.561,032.6340.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.003,219.000.0 %0.00.0087.410.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,415.271,172.0065.7 %5.01,722.172,029.01-17.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี12,537.5812,431.000.9 %0.51,885.70639.2566.1 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,848.41703.0075.3 %5.0953.91196.1779.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,091.653,557.7660.9 %5.01,151.60135.9488.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,218.278,222.22-0.0 %0.03,704.5491.8197.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,392.005,313.9243.4 %5.04,449.795,273.06-18.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี1,881.931,631.0013.3 %5.017.3852.78-203.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,193.36426.0064.3 %5.0437.3735.1992.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,355.75403.0082.9 %5.0763.75152.0080.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,932.293,281.0016.6 %5.01,201.12646.0546.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,055.571.00100.0 %5.01,581.440.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,534.140.000.0 %0.01,253.100.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,165.72918.0071.0 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,852.1416,186.14-64.3 %0.02,231.71176.6792.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,875.271,350.0065.2 %5.01,201.12600.2950.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,316.482,023.0039.0 %5.01,068.00413.0861.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี4,817.072,037.0057.7 %5.01,771.60392.7077.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี0.002,274.000.0 %0.00.00442.950.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี18,606.277,500.0059.7 %5.0540.01356.2534.0 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 71,282.9035,222.0050.6 %5.01,662.391,052.5036.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,172.99969.0055.4 %5.0630.642.8799.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,396.891,892.3044.3 %5.01,125.06364.0367.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,728.111,326.0089.6 %5.05,144.70447.2991.3 %5.0
สปจ.อุดรธานี7,241.705,874.0018.9 %5.01,570.59728.1653.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี3,983.091,513.0062.0 %5.0915.88328.8064.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.00509.670.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,206.93119.3497.7 %5.02,653.571,493.7843.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 110,694.467,971.8125.5 %5.01,402.701,437.00-2.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 228,467.172,031.0292.9 %5.01,443.22828.6542.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 441,380.276,461.9184.4 %5.01,514.43500.5067.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,240.074,371.4239.6 %5.0357.80104.6270.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,918.180.000.0 %0.0444.990.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี71,923.75858.0698.8 %5.01,821.18376.7779.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี67,473.1029,363.9956.5 %5.01,089.66791.5427.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี106,764.780.000.0 %0.01,171.970.000.0 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี56,907.6853,265.996.4 %3.01,023.62797.1422.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี29,397.0519,463.0033.8 %5.01,023.62507.4050.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี56,166.1221,643.0061.5 %5.01,006.541,220.49-21.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ57,233.0111,104.0080.6 %5.01,017.80939.757.7 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน73,329.8537,847.8448.4 %5.01,016.541,420.50-39.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,874.4917,336.0027.4 %5.04,199.782,998.4128.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี25,974.3921,215.8018.3 %5.01,332.09311.8976.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,136.84494.0076.9 %5.01,209.29342.0471.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,950.722,362.0040.2 %5.01,061.95474.4755.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,015.685,275.00-31.4 %0.01,706.50290.7183.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,715.98991.0063.5 %5.01,423.36605.4457.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,867.623,098.8865.1 %5.02,693.241,570.3541.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,881.12265.0090.8 %5.0858.83253.4470.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี28,653.5611,034.4061.5 %5.03,136.091,256.1059.9 %5.0
รวม 1,252,852 487,551 61.08 % 112,373 50,417 55.13 %