จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,394.38479.0085.9 %5.0234.5434.3385.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,075.301,927.0037.3 %5.0399.3480.3579.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,103.581,654.0046.7 %5.0500.7735.9392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 415,733.8234,000.00-116.1 %0.04,450.64359.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 140,875.2724,000.0041.3 %5.03,285.12871.1573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 236,567.5021,756.0040.5 %5.02,518.46655.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,352.51572.0086.9 %5.0259.73105.4559.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 14,904.041,453.0070.4 %5.0333.3692.1572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,828.522,761.0059.6 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,626.291,304.0076.8 %5.0309.2294.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 25,955.073,252.0045.4 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,307.61868.0079.8 %5.0217.14104.5051.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,079.273,202.0047.3 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,031.721,963.0061.0 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,464.5210,000.00-54.7 %0.01,432.551,250.7312.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,032.002,401.0020.8 %5.01,072.92774.2127.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,054.652,507.0038.2 %5.0938.16342.0063.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,758.221,019.0063.1 %5.0386.67178.2953.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,599.91994.0061.8 %5.0336.7258.2082.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,621.831,781.0050.8 %5.0580.68837.44-44.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,263.581,920.0015.2 %5.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,303.261,182.0072.5 %5.0957.15397.6158.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,990.4119,112.00-59.4 %0.01,660.7768.4595.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,826.117,578.00-98.1 %0.0974.34561.7142.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,260.851,206.0063.0 %5.0493.59152.0469.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,490.60760.0078.2 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,643.20709.0073.2 %5.0329.62153.8153.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,925.543,898.00-102.4 %0.0715.87107.2585.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,550.0217,111.00-79.2 %0.01,527.661,735.19-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,037.633,232.0035.8 %5.0843.08460.2745.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,354.062,247.0033.0 %5.0614.89230.4962.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,397.4713,354.00-108.7 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,601.771,146.0090.1 %5.0609.06258.4757.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,247.351,981.0039.0 %5.0520.48185.0364.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,143.202,500.0051.4 %5.0728.96190.0073.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,137.694,159.0032.2 %5.01,214.27510.9457.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,598.697,643.00-0.6 %0.01,140.9674.8693.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,690.405,331.0050.1 %5.0358.96666.68-85.7 %0.0
รจก.บางขวาง 163,362.58140,351.0014.1 %5.01,927.49464.5375.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี53,879.1135,741.0033.7 %5.0836.64455.3545.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,456.04555.0077.4 %5.0253.5657.0077.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2,693.011,260.0053.2 %5.0367.65364.970.7 %0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,429.841,400.0059.2 %5.0500.77155.9368.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,426.6711,633.00-23.4 %0.01,622.71427.5073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,036.381,160.0061.8 %5.0443.74133.0270.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,588.703,074.0033.0 %5.0542.49247.0054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 163,154.849,859.0084.4 %5.0345.06241.0230.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,432.7714,494.0055.3 %5.0617.64178.8971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)30,699.5913,308.0056.7 %5.01,407.02307.1778.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,622.6111,599.00-75.1 %0.0328.02178.0445.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,087.222,790.0031.7 %5.0294.90199.3032.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี47,438.8519,237.0059.4 %5.0424.44668.30-57.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,028.1013,039.007.1 %3.52,093.96909.8756.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ222,740.2888,000.0060.5 %5.0348.5514,068.50-3,936.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม83,309.1548,000.0042.4 %5.0234.32197.4515.7 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก712,850.50553,053.0022.4 %5.011,782.991,106.5690.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0507.6455.7989.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,330.952,507.0024.7 %5.0618.74448.1127.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,827.17602.0078.7 %5.0272.57166.7038.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี11,056.9830,000.00-171.3 %0.05,098.047,096.00-39.2 %0.0
รวม 1,748,279 1,214,624 30.52 % 64,511 40,186 37.71 %