จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,224.66479.0085.1 %5.0234.5434.3385.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี2,921.541,927.0034.0 %5.0399.3480.3579.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี2,948.401,654.0043.9 %5.0500.7735.9392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 415,609.1834,000.00-117.8 %0.04,450.64359.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 138,831.5124,000.0038.2 %5.03,285.12871.1573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 234,739.1321,756.0037.4 %5.02,518.46655.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,134.88572.0086.2 %5.0259.73105.4559.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 14,658.841,453.0068.8 %5.0333.3692.1572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,487.092,761.0057.4 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,344.971,304.0075.6 %5.0309.2294.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 25,657.323,252.0042.5 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,092.23868.0078.8 %5.0217.14104.5051.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,775.303,202.0044.6 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,780.141,963.0058.9 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,141.2910,000.00-62.8 %0.01,432.551,250.7312.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,880.402,401.0016.6 %5.01,072.92774.2127.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,851.922,507.0034.9 %5.0938.16342.0063.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,620.311,019.0061.1 %5.0386.67178.2953.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,469.92994.0059.8 %5.0336.7258.2082.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,440.741,781.0048.2 %5.0580.68837.44-44.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,150.401,920.0010.7 %5.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,088.091,182.0071.1 %5.0957.15377.7360.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,390.8919,112.00-67.8 %0.01,660.7768.4595.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,097.811,206.0061.1 %5.0493.59152.0469.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,634.807,578.00-108.5 %0.0974.34561.7142.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,316.07760.0077.1 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,511.04709.0071.8 %5.0329.62153.8153.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,829.263,898.00-113.1 %0.0715.87107.2585.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,072.5217,111.00-88.6 %0.01,527.661,735.19-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,785.753,232.0032.5 %5.0843.08460.2745.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,186.352,247.0029.5 %5.0614.89230.4962.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,077.6013,354.00-119.7 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,021.681,146.0089.6 %5.0609.06258.4757.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,084.981,981.0035.8 %5.0520.48185.0364.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี4,886.042,146.0056.1 %5.0728.96122.0383.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,830.814,159.0028.7 %5.01,214.27510.9457.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,218.757,643.00-5.9 %0.01,140.9674.8693.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,155.885,331.0047.5 %5.0358.96666.68-85.7 %0.0
รจก.บางขวาง 155,194.45140,351.009.6 %4.51,927.49464.5375.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี51,185.1635,741.0030.2 %5.0836.64455.3545.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,333.23555.0076.2 %5.0253.5657.0077.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,224.491,260.0070.2 %5.0976.17364.9762.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,258.351,400.0057.0 %5.0500.77155.9368.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี8,955.3311,633.00-29.9 %0.01,622.71427.5073.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี2,884.561,160.0059.8 %5.0443.74133.0270.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,328.823,074.0029.0 %5.0544.91247.0054.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 159,997.109,859.0083.6 %5.0345.06241.0230.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 230,811.1314,494.0053.0 %5.0617.64178.8971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)29,164.6113,308.0054.4 %5.01,407.02307.1778.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี3,882.862,790.0028.1 %5.0294.90199.3032.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,291.4811,599.00-84.4 %0.0328.02178.0445.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี45,066.9019,237.0057.3 %5.0424.44668.30-57.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี13,391.1213,039.002.6 %1.02,122.15909.8757.1 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ211,603.2788,000.0058.4 %5.0348.55519.33-49.0 %0.0
สถาบันทันตกรรม83,088.4748,000.0042.2 %5.0234.32197.4515.7 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก677,208.00553,053.0018.3 %5.011,782.991,106.5690.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0507.6453.1089.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,164.402,507.0020.8 %5.0618.74448.1127.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,685.81602.0077.6 %5.0272.57166.7038.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี10,504.1330,000.00-185.6 %0.05,098.047,096.00-39.2 %0.0
รวม 1,667,172 1,214,270 27.17 % 65,150 26,547 59.25 %