จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย1,963.37542.0072.4 %5.0570.36101.3682.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย18,648.879,577.3148.6 %5.074.04242.94-228.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,738.649,893.10-13.2 %0.051.7353.67-3.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,082.201,242.0040.4 %5.0627.41152.5675.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,453.141,350.0045.0 %5.0339.3039.7988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย13,322.0810,116.0024.1 %5.03,061.46836.2072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,158.18400.0087.3 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,818.11360.0090.6 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม2,837.40399.0085.9 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,067.99500.0083.7 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,071.01286.0090.7 %5.0453.6890.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว546.347.0098.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,163.04871.0072.5 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,010.63551.0081.7 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว833.3442.0095.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,690.72490.0086.7 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,197.428,433.68-2.9 %0.01,479.18785.5846.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,599.983,162.60-21.6 %0.0835.55458.8445.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,647.213,398.606.8 %3.01,407.071,151.6618.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,203.97613.0072.2 %5.01,529.33180.4988.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย2,815.181,215.0056.8 %5.0988.72153.9084.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,437.90600.0075.4 %5.0760.52380.0050.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,327.51300.0087.1 %5.01,605.39427.5073.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,582.871,494.0058.3 %5.0969.91223.9976.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,702.801,654.002.9 %1.0562.52457.9018.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,128.151,432.1465.3 %5.01,635.25775.2252.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,531.701,595.0054.8 %5.01,235.92105.6391.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,487.017,560.00-68.5 %0.01,377.51202.3585.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย47,352.45316,160.00-567.7 %0.0570.10688.12-20.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย2,957.941,549.5047.6 %5.01,026.7395.0090.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,489.76580.0076.7 %5.0836.1169.9091.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,405.14379.0084.2 %5.0703.47306.0656.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,683.111,625.5639.4 %5.0568.33204.5864.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,466.531,890.0057.7 %5.01,376.062,995.69-117.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,215.001,546.0051.9 %5.01,102.79766.8030.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,907.42801.0072.4 %5.0931.66186.3880.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,800.355,130.64-35.0 %0.01,254.93104.3191.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,223.591,443.0084.4 %5.0912.65817.4410.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,504.711,443.9042.4 %5.0817.56116.9685.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,311.121,761.0046.8 %5.014,642.88368.7397.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,474.821,183.7165.9 %5.01,159.88494.6657.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,415.711,687.0030.2 %5.0684.4651.0592.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,029.911,988.0078.0 %5.0931.66463.4850.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย30,952.5917,382.7243.8 %5.01,003.37270.6073.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,305.41319.0086.2 %5.01,508.83126.6691.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,787.91784.0071.9 %5.0893.63302.6766.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย611.71520.0015.0 %5.0684.45277.7359.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,682.772,870.5022.1 %5.0988.72309.3768.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย2,886.991,524.0047.2 %5.0931.66200.7478.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย3,742.071,524.6359.3 %5.0558.331,496.84-168.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 120,223.298,743.7156.8 %5.01,694.35636.8162.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 211,710.4842,050.00-259.1 %0.01,586.17340.5178.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 38,795.556,069.2331.0 %5.01,643.781,181.8028.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย25,736.322,072.7891.9 %5.0336.81296.4112.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย65,559.9942,764.7334.8 %5.0993.94659.3433.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย3,604.1113,599.00-277.3 %0.0777.41645.7416.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,848.61183.0093.6 %5.0950.68309.1567.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 403,752 547,660 -35.64 % 63,817 22,036 65.47 %