จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย1,911.48542.0071.6 %5.0570.36101.3682.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย18,155.959,577.3147.2 %5.074.04242.94-228.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,507.679,893.10-16.3 %0.051.7353.67-3.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,655.864,113.7711.6 %5.0126.19121.194.0 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,027.161,242.0038.7 %5.0627.41152.5675.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,388.301,350.0043.5 %5.0339.3039.7988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย12,969.9510,116.0022.0 %5.03,061.46890.3570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,717.20360.0090.3 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม2,762.40399.0085.6 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,986.90500.0083.3 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,989.84286.0090.4 %5.0453.6890.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว531.907.0098.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,079.44871.0071.7 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,931.05551.0081.2 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว811.3242.0094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,593.17490.0086.4 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,074.70491.0084.0 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่7,980.758,433.68-5.7 %0.01,479.18785.5846.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน2,531.263,162.60-24.9 %0.0835.55458.8445.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,550.813,398.604.3 %2.01,407.071,151.6618.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,145.71613.0071.4 %5.01,529.33180.4988.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย2,740.771,215.0055.7 %5.0988.72153.9084.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,373.47600.0074.7 %5.0760.52380.0050.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,265.99300.0086.8 %5.01,605.39427.5073.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,488.171,494.0057.2 %5.0969.91223.9976.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,657.791,654.000.2 %0.5562.52457.9018.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,019.031,432.1464.4 %5.01,635.25775.2252.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,438.351,595.0053.6 %5.01,235.92105.6391.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,368.417,560.00-73.1 %0.01,377.51202.3585.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย46,100.8527,920.0039.4 %5.0570.10688.12-20.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย2,879.751,549.5046.2 %5.01,026.73480.6953.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,423.95580.0076.1 %5.0836.1169.9091.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,341.57379.0083.8 %5.0703.47306.0656.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,612.201,625.5637.8 %5.0568.33204.5864.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,348.471,890.0056.5 %5.01,376.062,995.69-117.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,130.021,546.0050.6 %5.01,102.79766.8030.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,830.57801.0071.7 %5.0931.66186.3880.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,699.905,130.64-38.7 %0.01,254.93104.3191.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย8,979.791,443.0083.9 %5.0912.65817.4410.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,438.501,443.9040.8 %5.0817.56116.9685.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,223.601,761.0045.4 %5.014,642.88368.7397.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,382.971,183.7165.0 %5.01,159.88494.6657.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,351.861,687.0028.3 %5.0684.4651.0592.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,049.951,988.0078.0 %5.0931.66463.4850.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย30,134.4617,382.7242.3 %5.01,003.37270.6073.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,244.48319.0085.8 %5.01,508.83126.6691.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,714.22784.0071.1 %5.0893.63302.6766.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย595.55520.0012.7 %5.0684.45273.6060.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,585.432,870.5019.9 %5.0988.72309.3768.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย2,810.681,524.0045.8 %5.0931.66200.7478.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย3,643.161,524.6358.2 %5.0558.331,496.84-168.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 312,296.634,835.3160.7 %5.01,628.781,264.4522.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 119,688.768,743.7155.6 %5.01,694.35636.8162.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 211,400.9534,650.95-203.9 %0.01,586.17340.5178.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)117,120.725,069.8195.7 %5.0344.21399.23-16.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย25,056.062,072.7891.7 %5.0336.81296.4112.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย63,827.1342,764.7333.0 %5.0993.94659.3433.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย3,508.8513,599.00-287.6 %0.0777.41645.7416.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย6,808.6210,196.00-49.8 %0.02,162.721,484.2031.4 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,773.32183.0093.4 %5.0950.68309.1567.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย1,899.891,064.0044.0 %5.0646.41126.0980.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 527,558 271,322 48.57 % 67,082 24,685 63.20 %