จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย2,621.70146.0094.4 %5.0394.90104.5073.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,345.7524,098.22-7.8 %0.0104.98252.28-140.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,464.711,944.0021.1 %5.0451.95390.4513.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,360.59748.0068.3 %5.0553.6069.7787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย15,279.018,492.0044.4 %5.02,600.76630.3175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ3,767.45401.0089.4 %5.0306.44104.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,653.78600.0083.6 %5.0343.45106.4069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,555.08411.1088.4 %5.0430.68133.0069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,934.57511.0087.0 %5.0303.6395.9568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,535.57411.0088.4 %5.0355.08104.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,674.60231.0093.7 %5.0442.20114.0074.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23,730.364,083.87-9.5 %0.01,079.4862.7094.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย46,069.3839,035.7715.3 %5.02,055.74409.4980.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,657.993,836.5817.6 %5.01,219.16912.0025.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,666.141,823.8050.3 %5.0718.17135.7181.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,161.142,847.009.9 %4.5794.24893.95-12.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,517.30582.0076.9 %5.0656.46365.4844.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,086.42612.0085.0 %5.0528.0195.0082.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,945.281,620.0072.8 %5.01,668.991,463.9512.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,407.431,450.0039.8 %5.0652.55802.75-23.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,044.361,936.5236.4 %5.0800.80557.4030.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,825.541,850.0851.6 %5.0815.20118.5085.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,101.582,610.0048.8 %5.01,231.61256.7079.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,961.901,079.0063.6 %5.0699.16234.8466.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,289.34420.0067.4 %5.060.6042.7529.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,546.35716.0071.9 %5.0642.0762.1790.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,607.51411.0084.2 %5.0528.01439.8516.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,337.623,832.00-14.8 %0.0870.30546.0637.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,962.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,231.611,465.73-19.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,560.788,400.00-135.9 %0.0946.37485.4548.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,774.472,524.0047.1 %5.01,478.81243.1283.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,135.498,134.59-96.7 %0.01,079.4873.2793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,699.323,821.00-41.6 %0.0547.03429.4021.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,006.432,954.001.7 %0.5718.17351.1051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,086.772,253.0044.9 %5.0832.27272.2967.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,665.012,000.0057.1 %5.0699.16313.5055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,620.151,392.9146.8 %5.0489.98189.4561.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,179.652,298.0075.0 %5.0667.69145.8078.2 %5.0
รจจ.หนองคาย 48,582.3823,482.9351.7 %5.0678.33333.2850.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,227.94542.0075.7 %5.0394.8984.3278.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย2,889.251,981.9631.4 %5.0899.72774.6413.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,466.38654.0073.5 %5.0489.98390.4520.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย3,731.403,090.6117.2 %5.0870.30430.2850.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,978.361,400.0053.0 %5.0699.16199.5071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,432.442,000.0041.7 %5.0775.22390.4549.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 111,827.409,539.0419.3 %5.01,438.31718.8650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 255,933.809,480.0083.1 %5.01,503.131,261.2216.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)11,154.227,001.0037.2 %5.01,377.97577.8058.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,533.133,012.00-18.9 %0.0251.1926.1089.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย65,012.4358,741.009.6 %4.51,273.591,178.957.4 %3.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย22,768.3812,400.0045.5 %5.0699.55400.9042.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย52,950.1916,400.0069.0 %5.0586.62429.2026.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,370.3611,247.78-34.4 %0.01,596.501,241.5622.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,450.161,285.0047.6 %5.0585.06251.7657.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,667.22733.0072.5 %5.0489.98475.003.1 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย32,569.5015,000.0053.9 %5.02,864.503,579.50-25.0 %0.0
รวม 541,421 318,507 41.17 % 47,473 26,218 44.77 %