จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,297.8024,098.22-8.1 %0.094.27252.28-167.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,495.18748.0070.0 %5.0553.6069.7787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย0.0039,035.770.0 %0.00.00409.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,923.583,836.5822.1 %5.01,219.16912.0025.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,875.171,823.8052.9 %5.0718.17135.7181.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,660.83582.0078.1 %5.0656.46365.4844.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,319.420.000.0 %0.0528.010.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,544.691,450.0043.0 %5.0652.55802.75-23.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,217.941,936.5239.8 %5.0800.80557.4030.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,043.661,850.0854.2 %5.0815.20118.5085.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,392.460.000.0 %0.01,231.610.000.0 %0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,691.54716.0073.4 %5.0642.0762.1790.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย0.003,832.000.0 %0.00.00546.060.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย1,935.442,524.00-30.4 %0.0738.15243.1267.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,371.288,134.59-86.1 %0.01,079.4873.2793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,319.792,253.0047.8 %5.0832.27272.2967.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย0.001,392.910.0 %0.00.00189.450.0 %0.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,703.052,298.0076.3 %5.0667.69404.7439.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 0.0023,482.930.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,354.97542.0077.0 %5.0394.8984.3278.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,053.991,981.9635.1 %5.0899.72774.6413.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,607.00654.0074.9 %5.0489.980.000.0 %0.0
สปส.จ.หนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 110,975.449,539.0413.1 %5.01,438.31718.8650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 259,123.0129,439.6650.2 %5.01,503.131,261.2216.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย55,969.280.000.0 %0.0586.620.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,847.6211,247.78-27.1 %0.01,596.501,645.00-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 0.001,285.000.0 %0.00.00251.760.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 156,042 105,655 0.00 % 15,302 8,754 0.00 %