จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย2,771.18146.0094.7 %5.0394.90104.5073.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,297.8024,098.22-8.1 %0.094.27252.28-167.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,605.241,944.0025.4 %5.0451.95390.4513.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,495.18748.0070.0 %5.0553.6069.7787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,150.1911,230.0030.5 %5.02,600.76439.8583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ3,982.26401.0089.9 %5.0306.44104.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,862.11600.0084.5 %5.0343.45106.4069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,757.78411.1089.1 %5.0430.68133.0069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,158.91511.0087.7 %5.0303.6395.9568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,737.16411.0089.0 %5.0355.08104.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,884.12231.0094.1 %5.0442.20114.0074.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23,943.055,310.00-34.7 %0.01,079.48126.2588.3 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย48,696.1439,035.7719.8 %5.02,055.74409.4980.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,923.583,836.5822.1 %5.01,219.16912.0025.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,875.171,823.8052.9 %5.0718.17135.7181.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,339.672,847.0014.8 %5.0794.24893.95-12.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,660.83582.0078.1 %5.0656.46365.4844.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,319.42612.0085.8 %5.0528.0195.0082.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,284.261,620.0074.2 %5.01,668.991,463.9512.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,544.691,450.0043.0 %5.0652.55802.75-23.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,217.941,936.5239.8 %5.0800.80557.4030.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,043.661,850.0854.2 %5.0815.20118.5085.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,392.462,610.0051.6 %5.01,231.61256.7079.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,130.781,240.0060.4 %5.0699.1652.2592.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,362.86501.0063.2 %5.060.6042.7529.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,691.54716.0073.4 %5.0642.0762.1790.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,756.18411.0085.1 %5.0528.01439.8516.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,527.923,832.00-8.6 %0.0870.30546.0637.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,763.808,400.00-123.2 %0.0946.37485.4548.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,046.702,524.0050.0 %5.01,478.81243.1283.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,371.288,134.59-86.1 %0.01,079.4873.2793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,853.233,821.00-33.9 %0.0547.03429.4021.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,177.852,954.007.0 %3.5718.17351.1051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,319.792,253.0047.8 %5.0832.27272.2967.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,769.551,392.9149.7 %5.0489.98189.4561.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,703.052,298.0076.3 %5.0667.69145.8078.2 %5.0
รจจ.หนองคาย 245,694.8123,482.9390.4 %5.0678.33407.5039.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,354.97542.0077.0 %5.0394.8984.3278.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,053.991,981.9635.1 %5.0899.72774.6413.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,607.00654.0074.9 %5.0489.98390.4520.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย3,944.154,100.00-4.0 %0.0870.30296.4065.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,148.181,400.0055.5 %5.0699.16199.5071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,628.152,000.0044.9 %5.0775.22390.4549.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 110,975.449,539.0413.1 %5.01,438.31718.8650.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 259,123.0129,439.6650.2 %5.01,503.131,261.2216.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)11,790.207,001.0040.6 %5.01,377.97390.4571.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,736.773,012.00-10.1 %0.0345.9426.1092.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย68,719.2858,741.0014.5 %5.01,273.591,178.957.4 %3.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย24,066.5712,400.0048.5 %5.0699.55400.9042.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย55,969.2816,400.0070.7 %5.0586.62200.4565.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,847.6211,247.78-27.1 %0.01,596.501,645.00-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 0.001,285.000.0 %0.00.00251.760.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 719,077 324,664 54.85 % 41,687 19,751 52.62 %