จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,398.05364.0084.8 %5.0467.00180.9161.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,541.420.000.0 %0.0562.070.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,573.661,244.0051.7 %5.0657.1554.9691.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,781.089,272.0037.3 %5.03,337.55730.9078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,139.201,340.0067.6 %5.0381.1499.5673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,331.49390.0088.3 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,036.18430.0085.8 %5.0316.3877.9875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,723.53447.0088.0 %5.0277.8280.2271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,020.75284.0090.6 %5.0278.8610.3596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,317.88325.0090.2 %5.0226.479.5695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,174.21144.0095.5 %5.0210.1679.6362.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,242.35377.0088.4 %5.0392.5596.6875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,844.33417.0089.2 %5.0321.1580.6674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,076.74159.0094.8 %5.0158.829.5894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช0.00117.000.0 %0.00.0079.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,308.410.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,130.04655.0079.1 %5.0866.33445.2648.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,687.74651.0075.8 %5.0457.970.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,545.72778.0069.4 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,141.612,616.9063.4 %5.02,710.881,087.5859.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,721.402,487.5747.3 %5.01,607.951,182.3326.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,221.621,224.0062.0 %5.0934.49248.7473.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,013.518,295.90-65.5 %0.01,132.55217.8280.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,402.44193.0086.2 %5.058.17111.16-91.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,576.61456.0082.3 %5.0463.9645.2690.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,329.82331.0085.8 %5.0562.07459.0418.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,040.402,380.1621.7 %5.0771.25254.9266.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,354.2525,511.00-485.9 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,429.729,098.40-22.5 %0.02,157.5074.3296.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,223.410.000.0 %0.0475.870.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,247.993,170.0025.4 %5.0980.430.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,457.182,046.0062.5 %5.01,379.74408.8970.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,008.542,120.2764.7 %5.01,056.7233.2996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,081.261,635.0083.8 %5.0904.36310.3765.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,557.770.000.0 %0.0600.110.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,635.243,620.000.4 %0.5681.86447.9134.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,453.051,413.0042.4 %5.0562.0838.0093.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,324.695,688.00-71.1 %0.0904.34404.9355.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,170.90926.0070.8 %5.0771.25382.6850.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,078.940.000.0 %0.0478.040.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)24,345.459,285.2761.9 %5.01,798.45113.2793.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 18,390.500.000.0 %0.01,345.66293.2378.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,407.352,597.0072.4 %5.0339.00174.5848.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม70,609.9438,534.0045.4 %5.01,545.651,151.9525.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม0.0030,481.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม7,073.8417,546.00-148.0 %0.01,756.240.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,821.721,102.0060.9 %5.0695.19505.4327.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,662.50487.0081.7 %5.0619.12356.2542.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม36,639.0012,303.3466.4 %5.05,940.504,039.0532.0 %5.0
รวม 295,193 172,344 0.00 % 39,100 16,584 0.00 %