จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,282.02364.0084.0 %5.0467.00180.9161.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม20,517.7911,590.9043.5 %5.0140.58118.6015.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,418.44919.0062.0 %5.0562.0751.4690.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,449.131,244.0049.2 %5.0657.1554.9691.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,065.869,272.0034.1 %5.03,338.39730.9078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,938.921,340.0066.0 %5.0381.1499.5673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,170.29390.0087.7 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน2,889.27430.0085.1 %5.0316.3877.9875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,543.36447.0087.4 %5.0277.8280.2271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก2,874.58284.0090.1 %5.0278.8610.3596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,157.34325.0089.7 %5.0226.479.5695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,081.77144.0095.3 %5.0248.1979.6367.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,085.46377.0087.8 %5.0392.5596.6875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,658.31417.0088.6 %5.0321.1580.6674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ2,927.87159.0094.6 %5.0158.829.5894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช2,994.21117.0096.1 %5.0327.4379.9575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง2,931.51140.0095.2 %5.0184.629.4094.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,617.382,659.6526.5 %5.0809.28206.1574.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,196.71635.7071.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม2,978.58655.0078.0 %5.0866.33445.2648.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,557.69651.0074.5 %5.0676.15345.4148.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,422.54778.0067.9 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,796.052,616.9061.5 %5.02,710.881,087.5859.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,211.792,913.44-31.7 %0.0576.62801.61-39.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,492.941,472.7067.2 %5.01,607.951,418.2711.8 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,065.741,224.0060.1 %5.0934.49248.7473.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม4,810.288,295.90-72.5 %0.01,151.57217.8281.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม2,765.191,801.7234.8 %5.0771.25606.4221.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,334.58193.0085.5 %5.058.17111.16-91.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,451.94456.0081.4 %5.0463.9645.2690.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,217.09331.0085.1 %5.0562.07459.0418.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม2,893.282,380.1617.7 %5.0771.25254.9266.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,143.5625,511.00-515.7 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม3,623.106,907.00-90.6 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,099.721,797.0014.4 %5.0409.95233.3043.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,070.229,098.40-28.7 %0.02,157.5074.3296.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,164.21705.0039.4 %5.0475.87518.70-9.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,336.441,908.0042.8 %5.0775.77536.6330.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,042.443,170.0021.6 %5.0980.43246.0574.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,193.132,046.0060.6 %5.01,379.74408.8970.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,717.812,120.2762.9 %5.01,056.7233.2996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,593.451,635.0083.0 %5.0904.36310.3765.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 31,952.0427,524.6013.9 %5.0834.721,217.78-45.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,434.002,260.007.1 %3.5600.11392.9734.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,459.343,620.00-4.6 %0.0681.86447.9134.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,334.351,413.0039.5 %5.0562.0838.0093.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,163.825,688.00-79.8 %0.0904.34404.9355.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,017.47926.0069.3 %5.0771.25382.6850.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม2,753.463,365.60-22.2 %0.0533.27452.1515.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ไม่ครบ7,506.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,035.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)23,167.459,285.2759.9 %5.01,798.45113.2793.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 124,993.8213,127.0047.5 %5.01,345.66293.2378.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 241,866.699,151.0078.1 %5.018,708.5316,490.0011.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม8,952.162,597.0071.0 %5.0339.00174.5848.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม67,193.3338,534.0042.7 %5.01,545.651,151.9525.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม151,917.3130,481.0079.9 %5.0846.71456.9546.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม28,322.6235,190.00-24.2 %0.0910.653,825.61-320.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม14,444.38179.0698.8 %5.0692.21697.50-0.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย58,931.0719,343.0067.2 %5.0798.15492.5038.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม69,493.7011,160.0083.9 %5.0732.46379.1548.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม6,731.5617,546.00-160.7 %0.01,756.241,632.237.1 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,685.181,102.0059.0 %5.0695.19505.4327.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,533.67487.0080.8 %5.0619.12356.2542.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม34,866.1412,303.3464.7 %5.05,940.504,039.0532.0 %5.0
รวม 757,996 355,205 53.14 % 73,137 47,351 35.26 %