จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,463.28237.0090.4 %5.0503.61103.4279.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,283.690.000.0 %0.0145.92211.82-45.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด40,193.434,664.7088.4 %5.0118.0376.0035.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,101.112,812.009.3 %4.5450.76132.4170.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,767.111,618.0041.5 %5.0471.2652.9288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด19,821.395,256.1773.5 %5.03,375.04802.6876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,916.711,473.0062.4 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,523.781,217.0065.5 %5.0312.2868.4978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,329.31311.0090.7 %5.0235.0554.6376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,351.93199.0094.1 %5.0177.2515.6691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,074.44171.0094.4 %5.0104.7943.9058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,276.26333.0089.8 %5.0346.0168.6580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,035.76306.0092.4 %5.0349.7327.1392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,878.46178.0093.8 %5.0239.2151.5478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,679.6842.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,438.95372.0089.2 %5.0273.3768.4275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,169.2879.0097.5 %5.0161.0415.8890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,899.25296.0092.4 %5.0185.6657.0069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,144.61766.0081.5 %5.0231.2870.0369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,327.67324.0090.3 %5.0290.8770.4575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,246.40184.0094.3 %5.0265.6259.0877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ318.96192.0039.8 %5.0211.1226.6387.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,778.693,682.432.5 %1.0998.031,576.05-57.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,587.463,682.43-42.3 %0.0250.4862.4375.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,255.58597.0073.5 %5.0320.59322.05-0.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,350.97602.0074.4 %5.0524.39228.0056.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ564.75515.008.8 %4.0276.55161.5041.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,624.811,045.0071.2 %5.0803.95536.0633.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,857.981,044.0063.5 %5.0731.81347.6052.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,769.25497.0086.8 %5.0769.84379.8050.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,507.892,395.0031.7 %5.01,563.381,581.75-1.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด1,970.374,368.33-121.7 %0.0585.43844.43-44.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,076.403,323.0034.5 %5.01,100.14934.9515.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,831.112,107.0045.0 %5.01,058.01101.5990.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,636.1617,216.53-99.4 %0.01,667.2370.8695.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด24,227.8738,105.00-57.3 %0.0116.33555.15-377.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,038.101,450.8052.2 %5.0857.38269.9968.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,100.25411.0062.6 %5.039.0633.4514.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,823.131,290.0029.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,041.50525.0082.7 %5.0788.8552.9293.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,885.56304.0089.5 %5.0674.76250.7762.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,533.562,416.004.6 %2.0636.73636.94-0.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,370.9524,198.01-279.8 %0.02,852.401,772.3337.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,619.342,712.0041.3 %5.01,207.21359.0370.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,244.232,061.0075.0 %5.03,127.821,170.6962.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,270.572,107.0060.0 %5.01,128.23152.0086.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,178.411,649.0083.8 %5.01,055.08427.5059.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,704.072,304.0037.8 %5.01,169.181,063.409.0 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,468.592,853.0017.7 %5.0704.06787.78-11.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,449.372,447.7245.0 %5.01,359.31761.0544.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,179.333,054.003.9 %1.5541.9841.3692.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,869.577,778.0012.3 %5.0274.89468.62-70.5 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,420.500.000.0 %0.0386.580.000.0 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 45,231.8324,750.5745.3 %5.0997.61121.6987.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด541.42318.0041.3 %5.0238.9690.2062.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,511.74701.0072.1 %5.0750.83312.8758.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,573.161,791.0030.4 %5.0693.78258.0262.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,213.115,163.24-22.6 %0.01,169.18410.8264.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,686.061,009.0072.6 %5.01,074.10325.9069.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,269.376,811.86-108.4 %0.02,272.66452.0080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 172,947.8512,824.0082.4 %5.01,194.020.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 28,847.1210,068.00-13.8 %0.0288.930.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,906.785,762.6073.7 %5.01,445.89292.6279.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,044.653,471.00-69.8 %0.0173.30510.86-194.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,131.7312,713.28-56.3 %0.0188.52575.75-205.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด125,358.8470,589.0043.7 %5.01,567.260.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด121,713.5027,512.0077.4 %5.0876.940.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด36,061.2646,798.01-29.8 %0.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย20,387.6915,788.0022.6 %5.0905.30938.29-3.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร25,717.765,512.0078.6 %5.0808.56757.326.3 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง167,601.4517,630.0189.5 %5.0916.67985.79-7.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด76,113.3023,677.0068.9 %5.0760.180.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,813.9813,728.00-75.7 %0.02,007.202,384.99-18.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,818.221,088.0061.4 %5.0731.80691.415.5 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,858.37762.0073.3 %5.0655.7563.4390.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด41,033.750.000.0 %0.08,233.830.000.0 %0.0
รวม 1,023,123 466,239 54.43 % 52,026 27,646 46.86 %