จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,343.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0503.61103.4279.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด11,686.925,061.8056.7 %5.0145.92211.82-45.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด38,240.714,664.7087.8 %5.0118.0376.0035.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด2,950.452,812.004.7 %2.0450.76132.4170.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,632.681,618.0038.5 %5.0471.2652.9288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด18,858.415,256.1772.1 %5.03,375.04802.6876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,726.421,473.0060.5 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,352.591,217.0063.7 %5.0312.2868.4978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,167.57311.0090.2 %5.0235.0554.6376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,189.08199.0093.8 %5.0177.2515.6691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี2,955.52171.0094.2 %5.0123.8143.9064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,117.09333.0089.3 %5.0346.0168.6580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร3,839.69306.0092.0 %5.0349.7327.1392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,738.61178.0093.5 %5.0239.2151.5478.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,598.0842.0097.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,271.88372.0088.6 %5.0273.3768.4275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,015.3179.0097.4 %5.0161.0415.8890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,709.81296.0092.0 %5.0185.6657.0069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,943.25766.0080.6 %5.0231.2870.0369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,166.00324.0089.8 %5.0290.8770.4575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,088.68184.0094.0 %5.0265.6259.0877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ303.46192.0036.7 %5.0211.1226.6387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,595.113,682.43-2.4 %0.0998.031,576.05-57.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,461.763,682.43-49.6 %0.0250.4862.4375.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,145.99597.0072.2 %5.0320.59322.05-0.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,175.65602.0072.3 %5.0524.39228.0056.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,233.81515.0076.9 %5.0517.16161.5068.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,448.701,045.0069.7 %5.0803.95536.0633.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,719.131,044.0061.6 %5.0731.81347.6052.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,586.13497.0086.1 %5.0769.84379.8050.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,337.472,395.0028.2 %5.01,563.381,581.75-1.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด1,874.654,368.33-133.0 %0.0585.43844.43-44.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด4,829.773,323.0031.2 %5.01,100.14934.9515.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,642.742,107.0042.2 %5.01,058.01101.5990.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,216.5917,216.53-109.5 %0.01,667.2370.8695.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด23,050.8138,105.00-65.3 %0.0116.33555.15-377.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด2,890.501,450.8049.8 %5.0857.38269.9968.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,734.561,290.0025.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,046.79411.0060.7 %5.039.0633.4514.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,930.89525.0082.1 %5.0807.8752.9293.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,745.37304.0088.9 %5.0674.76250.7762.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,410.472,416.00-0.2 %0.0636.73636.94-0.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,061.4324,198.01-299.2 %0.02,852.401,772.3337.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,434.112,712.0038.8 %5.01,226.23359.0370.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,843.702,061.0073.7 %5.03,127.821,170.6962.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,014.512,107.0058.0 %5.01,128.23152.0086.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,683.911,649.0083.0 %5.01,055.08427.5059.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,524.112,304.0034.6 %5.01,169.181,063.409.0 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,300.082,853.0013.5 %5.0704.06787.78-11.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,233.202,447.7242.2 %5.01,359.31761.0544.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,024.873,054.00-1.0 %0.0541.9841.3692.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,438.667,778.007.8 %3.5274.89468.62-70.5 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,302.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0386.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 43,034.3324,750.5742.5 %5.0997.61121.6987.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด515.12318.0038.3 %5.0238.9690.2062.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,389.72701.0070.7 %5.0750.83312.8758.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,448.151,791.0026.8 %5.0693.78258.0262.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,008.425,163.24-28.8 %0.01,169.18410.8264.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,506.981,009.0071.2 %5.01,074.10325.9069.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,547.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0919.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 169,403.8312,824.0081.5 %5.01,194.02173.8085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 28,417.3010,068.00-19.6 %0.01,170.73807.8331.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 320,842.485,762.6072.4 %5.01,445.89292.6279.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,110.546,811.86-119.0 %0.02,272.66452.0080.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด1,945.323,471.00-78.4 %0.0173.30510.86-194.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด7,736.6712,713.28-64.3 %0.0188.52575.75-205.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด119,268.5370,589.0040.8 %5.01,567.262,306.51-47.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด115,800.3027,512.0076.2 %5.0876.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด34,309.3046,798.01-36.4 %0.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย19,397.2015,788.0018.6 %5.0905.30938.29-3.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร24,468.325,512.0077.5 %5.0808.56757.326.3 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง159,458.8817,630.0188.9 %5.0916.67985.79-7.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด72,415.4923,677.0067.3 %5.0760.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,434.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,007.202,384.99-18.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,681.301,088.0059.4 %5.0731.80691.415.5 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,719.50762.0072.0 %5.0655.7563.4390.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด39,040.2114,000.1064.1 %5.08,233.839,992.67-21.4 %0.0
รวม 1,016,106 471,336 53.61 % 64,490 40,927 36.54 %