จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,133.23505.0076.3 %5.0472.07137.0371.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์43,353.214,755.0089.0 %5.0337.04180.5046.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,217.592,863.0011.0 %5.0719.27150.1079.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,912.29791.0072.8 %5.0681.27172.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์15,891.218,484.0046.6 %5.05,092.971,166.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,566.78939.0083.1 %5.0312.8531.7589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,748.23238.0093.7 %5.0304.2869.2077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,369.52777.0076.9 %5.0237.0969.8070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,814.17409.0089.3 %5.0179.9070.0661.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,616.13228.0093.7 %5.0387.3870.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,376.11291.0091.4 %5.0294.7269.2976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง16,552.1312.3599.9 %5.0402.0971.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,679.07161.0095.6 %5.0255.1050.8980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,186.25289.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,353.40234.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,448.58343.0092.3 %5.0274.6951.6381.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,096.714,046.561.2 %0.51,308.771,052.4919.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,741.61144.0096.2 %5.01,080.60888.3417.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 79,593.102,884.0069.9 %5.01,438.48410.5071.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,964.222,231.9724.7 %5.0833.47597.8628.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,314.09482.0079.2 %5.0548.13434.3020.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,482.561,603.3364.2 %5.01,289.85931.4927.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,513.624,668.03-208.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,718.171,420.1569.9 %5.01,575.09482.3269.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,801.172,012.0047.1 %5.01,164.5175.3893.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,207.208,245.72-58.4 %0.01,289.85198.0984.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,110.831,417.0054.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์967.42249.0074.3 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,786.38366.2086.9 %5.0719.2791.5787.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,535.15198.2692.2 %5.0643.3198.1684.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,050.192,385.5021.8 %5.0814.38303.3862.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,646.2939,308.27-746.0 %0.01,565.122,264.16-44.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,745.97334.0091.1 %5.01,194.69685.1942.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,176.3684.0098.0 %5.0852.39100.0388.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,382.601,241.6576.9 %5.01,263.45376.8370.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,885.55494.8089.9 %5.0871.40659.1524.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,703.352,034.0045.1 %5.0909.45680.5525.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,789.912,406.3249.8 %5.01,080.59572.0547.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,079.121,381.0072.8 %5.01,257.61426.8266.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์31,063.101,625.0094.8 %5.0838.42549.4934.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 41,870.1633,167.1220.8 %5.0896.431,035.08-15.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,215.43232.0089.5 %5.0491.1048.6790.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,466.091,906.8057.3 %5.0757.76324.7357.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,500.57593.4076.3 %5.0584.91333.2743.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,175.642,543.3750.9 %5.01,274.17764.1340.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,081.8712.3499.6 %5.0795.36136.7382.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,433.735,361.851.3 %0.5909.46119.5286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)27,816.786,964.7575.0 %5.02,057.48419.5679.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 134,510.3113,183.5061.8 %5.02,076.521,007.0051.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 220,638.636,233.2269.8 %5.0991.35571.9942.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 352,831.617,060.4486.6 %5.01,303.45712.5045.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,744.035,285.00-92.6 %0.0366.73237.5035.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์70,625.6740,320.0042.9 %5.01,579.681,359.5613.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.0012,203.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์27,506.1923,029.5816.3 %5.0888.801,266.35-42.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,589.6514,536.0055.4 %5.0865.80862.210.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี36,170.5718,421.6049.1 %5.0826.08744.169.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,580.6217,865.30-14.7 %0.02,021.042,781.93-37.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,765.522,272.0017.8 %5.0757.32559.0026.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,362.971,135.0052.0 %5.0567.15280.9250.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์41,619.778,949.8678.5 %5.06,370.904,927.2522.7 %5.0
รวม 678,078 311,655 54.04 % 58,928 32,732 44.45 %