จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,133.23505.0076.3 %5.0472.07137.0371.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์43,353.214,755.0089.0 %5.0337.04180.5046.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,217.592,863.0011.0 %5.0719.27150.1079.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,912.29791.0072.8 %5.0681.27172.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์15,891.218,484.0046.6 %5.05,092.971,166.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,376.11291.0091.4 %5.0294.7269.2976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง16,552.130.000.0 %0.0402.0971.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,679.07161.0095.6 %5.0255.1050.8980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,186.25289.0090.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,353.40234.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,448.58343.0092.3 %5.0274.6951.6381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,566.78939.0083.1 %5.0312.8531.7589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,748.23238.0093.7 %5.0304.2869.2077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,369.52777.0076.9 %5.0237.0969.8070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,814.17409.0089.3 %5.0179.9070.0661.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,616.13228.0093.7 %5.0387.3870.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,096.714,046.561.2 %0.51,308.771,052.4919.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,741.610.000.0 %0.01,080.60888.3417.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.002,884.000.0 %0.00.00410.500.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์0.002,231.970.0 %0.00.00597.860.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์0.00482.000.0 %0.00.00434.300.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,482.561,603.3364.2 %5.01,289.85931.4927.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,513.624,668.03-208.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,718.171,420.1569.9 %5.01,575.09482.3269.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,801.172,012.0047.1 %5.01,164.5175.3893.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,207.208,245.72-58.4 %0.01,289.850.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.001,417.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์967.42249.0074.3 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์0.00366.200.0 %0.00.0091.570.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,551.62198.2692.2 %5.0643.3198.1684.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,050.192,385.5021.8 %5.0814.38303.3862.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,745.970.000.0 %0.01,194.69685.1942.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.00100.030.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,382.601,241.6576.9 %5.01,263.45376.8370.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,703.352,034.0045.1 %5.0909.45680.5525.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,079.121,381.0072.8 %5.01,257.61426.8266.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.001,625.000.0 %0.00.00549.490.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.0033,167.120.0 %0.00.001,035.080.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,466.091,906.8057.3 %5.0757.76324.7357.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,500.57593.4076.3 %5.0584.91333.2743.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,175.642,543.3750.9 %5.01,274.17764.1340.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)27,816.786,964.7575.0 %5.02,057.48419.5679.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 134,510.3113,183.5061.8 %5.02,076.521,007.0051.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 220,638.636,233.2269.8 %5.0991.35571.9942.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30.007,060.440.0 %0.00.00712.500.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,744.030.000.0 %0.0366.730.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์0.0040,320.000.0 %0.00.001,359.560.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,580.620.000.0 %0.02,021.040.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,765.522,272.0017.8 %5.0757.32559.0026.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 249,093 84,489 0.00 % 31,009 12,342 0.00 %