จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,029.59505.0075.1 %5.0472.07137.0371.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์41,246.984,755.0088.5 %5.0337.04180.5046.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,061.272,863.006.5 %3.0719.27150.1079.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,770.81791.0071.5 %5.0681.27172.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์15,119.178,484.0043.9 %5.05,092.971,166.1677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์3,943.77939.0076.2 %5.0312.8531.7589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,566.13238.0093.3 %5.0304.2869.2077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,205.82777.0075.8 %5.0237.0969.8070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,628.87409.0088.7 %5.0179.9070.0661.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,440.45228.0093.4 %5.0387.3870.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,212.08291.0090.9 %5.0420.5469.2983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,354.0049.3998.5 %5.0402.0971.3682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,500.33161.0095.4 %5.0248.3950.8979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,031.45289.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,141.90234.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,232.45343.0091.9 %5.0274.6951.6381.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์3,989.394,046.56-1.4 %0.01,308.771,052.4919.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,559.83144.0096.0 %5.01,080.60888.3417.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 79,125.472,884.0068.4 %5.01,438.48410.5071.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,820.212,231.9720.9 %5.0833.47597.8628.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,201.66482.0078.1 %5.0548.13434.3020.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,264.781,603.3362.4 %5.01,289.85931.4927.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,440.084,668.03-224.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,488.941,420.1568.4 %5.01,575.09482.3269.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,616.492,012.0044.4 %5.01,164.5175.3893.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,954.228,245.72-66.4 %0.01,289.85198.0984.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์2,959.691,417.0052.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์920.42249.0072.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,651.01366.2086.2 %5.0719.2791.5787.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,411.99198.2691.8 %5.0643.3198.1684.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์2,902.002,385.5017.8 %5.0814.38303.3862.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,420.5639,308.27-789.2 %0.01,565.122,264.16-44.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,563.98334.0090.6 %5.01,194.69685.1942.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,973.4684.0097.9 %5.0852.39100.0388.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,121.091,241.6575.8 %5.01,346.90376.8372.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,648.20494.8089.4 %5.0871.40659.1524.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,523.432,034.0042.3 %5.0909.45680.5525.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,557.202,406.3247.2 %5.01,080.59572.0547.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,832.361,381.0071.4 %5.01,257.61426.8266.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,724.982,904.00-6.6 %0.0662.9861.7590.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์29,553.971,625.0094.5 %5.0838.42549.4934.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 39,835.9833,167.1216.7 %5.0896.431,035.08-15.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,107.79232.0089.0 %5.0491.1048.6790.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,249.111,906.8055.1 %5.0757.76324.7357.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,379.09593.4075.1 %5.0584.91333.2743.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์4,924.192,543.3748.3 %5.01,274.17764.1340.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์2,932.1512.3499.6 %5.0795.36136.7382.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,169.745,361.85-3.7 %0.0909.46119.5286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 132,833.7013,183.5059.8 %5.02,076.521,007.0051.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 219,635.946,233.2268.3 %5.0991.35571.9942.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,264.897,060.4486.0 %5.01,303.45712.5045.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)26,465.366,964.7573.7 %5.02,057.48419.5679.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,610.725,285.00-102.4 %0.0366.73237.5035.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์67,194.4740,320.0040.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง21,030.2112,203.0042.0 %5.0947.36950.00-0.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์26,169.8623,029.5812.0 %5.0888.801,266.35-42.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง31,006.3514,536.0053.1 %5.0865.80862.200.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี34,413.3018,421.6046.5 %5.0826.08744.169.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง32,991.2411,437.0065.3 %5.0818.36414.4949.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์14,823.6717,865.30-20.5 %0.02,021.042,781.93-37.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,631.162,272.0013.7 %5.0757.32557.1526.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,208.971,135.0048.6 %5.0548.13280.9248.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์39,595.838,949.8677.4 %5.06,370.904,927.2522.7 %5.0
รวม 688,184 338,236 50.85 % 59,904 32,795 45.25 %