จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,064.80447.0078.4 %5.0569.75136.4576.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร13,507.955,614.0058.4 %5.0191.57158.7717.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร21,507.1526,194.00-21.8 %0.0110.0866.7339.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,626.81962.0063.4 %5.0893.0256.3393.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,531.48390.0084.6 %5.0471.1769.7385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร12,092.516,988.0042.2 %5.02,794.621,185.1757.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,178.25238.0092.5 %5.0251.3972.8671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,877.89606.0084.4 %5.0320.24102.3368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,052.22834.0072.7 %5.0373.84125.4666.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,053.19527.0082.7 %5.0336.1374.2977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,129.14238.0092.4 %5.0299.7576.3474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ2,913.96163.0094.4 %5.0191.1815.3991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,146.65369.0091.1 %5.0414.6075.6081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว601.683.0099.5 %5.0141.9815.7088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์480.4025.0094.8 %5.0329.1515.7195.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,739.20194.0092.9 %5.0172.2115.2491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ2,861.02265.0090.7 %5.0271.3280.2970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง590.86168.0071.6 %5.0394.5085.1678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว461.2517.0096.3 %5.0379.2357.3684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย360.87250.0030.7 %5.0300.2569.5076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,337.69126.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า299.41302.00-0.9 %0.0347.5415.5495.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,902.962,191.7724.5 %5.0931.03965.12-3.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,102.051,043.0066.4 %5.01,083.18682.2337.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,363.011,407.0040.5 %5.0721.88596.6117.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,692.39420.0084.4 %5.0639.94456.0028.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,502.631,576.0037.0 %5.0931.052,153.92-131.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,018.471,773.0041.3 %5.0695.54456.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,887.892,317.0040.4 %5.01,539.591,575.36-2.3 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,494.181,584.0054.7 %5.01,198.26208.7882.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,346.248,412.90-32.6 %0.01,024.16418.9559.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร39,761.4641,666.40-4.8 %0.0520.62302.0042.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)7,850.6412,361.61-57.5 %0.03,758.897,000.35-86.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,443.28563.0089.7 %5.0836.70158.6581.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,339.566,035.00-80.7 %0.080.52112.62-39.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)854.78497.0041.9 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,638.49397.0089.1 %5.0557.9418.5396.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,287.47287.0087.5 %5.0683.83454.8233.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,585.911,864.0027.9 %5.0874.00555.7536.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,543.963,318.0056.0 %5.01,597.592,418.35-51.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,319.2010,735.00-148.5 %0.01,383.86794.3442.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,196.792,177.0031.9 %5.0689.7630.4995.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร3,831.286,492.00-69.4 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,383.8511,568.706.6 %3.02,939.313,016.85-2.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร8,824.551,038.0088.2 %5.0797.92370.1053.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร2,749.862,071.8024.7 %5.01,007.12296.4370.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร2,800.543,121.00-11.4 %0.0949.95139.8685.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,606.201,351.6670.7 %5.01,368.40282.8179.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,211.032,012.889.0 %4.5556.8026.4695.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร8,856.261,119.0087.4 %5.0816.95392.4052.0 %5.0
รจจ.สกลนคร 49,279.6062,992.00-27.8 %0.01,046.96714.6231.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,217.37394.0082.2 %5.0569.75165.4471.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร3,749.381,413.5162.3 %5.0912.02551.5939.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,635.35536.0093.8 %5.0702.86260.3663.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร3,893.582,559.3834.3 %5.01,064.16632.3540.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร2,843.361,790.0037.0 %5.01,575.72226.1585.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,484.316,559.42-341.9 %0.0703.59387.6044.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 119,953.327,212.0063.9 %5.01,517.20452.0370.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 233,414.8412,742.0061.9 %5.02,636.39917.0665.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 321,039.367,936.0962.3 %5.0339.79876.09-157.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2361,354.493,144.0094.9 %5.02,394.83657.7072.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,467.572,491.2028.2 %5.0299.79508.16-69.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร72,708.8559,813.0017.7 %5.01,839.661,191.8235.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร22,892.776,176.8373.0 %5.0925.26611.6733.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม10,021.1714,345.28-43.1 %0.0797.95722.199.5 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน105,949.8835,154.0066.8 %5.01,165.01959.7017.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,028.1911,469.69-42.9 %0.02,106.512,218.15-5.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,809.921,147.0059.2 %5.0950.07482.1749.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร656.17625.004.8 %2.0729.93367.9049.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร36,177.016,569.4181.8 %5.05,823.694,427.8724.0 %5.0
รวม 718,386 419,391 41.62 % 66,910 43,909 34.38 %