จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,195.61447.0079.6 %5.0569.75136.4576.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร14,363.665,614.0060.9 %5.0191.57158.7717.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร22,869.5926,194.00-14.5 %0.0110.0866.7339.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,793.21713.0074.5 %5.0893.02231.0374.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,691.85390.0085.5 %5.0471.1769.7385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร12,858.556,988.0045.7 %5.02,794.621,185.1757.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย383.73250.0034.9 %5.0300.2569.5076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,609.76126.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,123.55606.0085.3 %5.0320.24102.3368.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,245.57834.0074.3 %5.0373.84125.4666.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,246.60527.0083.8 %5.0336.1374.2977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,327.37238.0092.8 %5.0299.7576.3474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,098.55163.0094.7 %5.0191.1815.3991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,409.33369.0091.6 %5.0414.6075.6081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว639.803.0099.5 %5.0141.9815.7088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์510.8425.0095.1 %5.0329.1515.7195.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,912.72194.0093.3 %5.0172.2115.2491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,042.26265.0091.3 %5.0271.3280.2970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง628.29168.0073.3 %5.0394.5085.1678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว490.4717.0096.5 %5.0379.2357.3684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า318.37302.005.1 %2.5347.5415.5495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,379.59238.0093.0 %5.0251.3972.8671.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,086.862,191.7729.0 %5.0931.03965.12-3.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,298.561,043.0068.4 %5.01,083.18682.2337.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,512.701,407.0044.0 %5.0721.88596.6117.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,862.95420.0085.3 %5.0639.94456.0028.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,661.171,576.0040.8 %5.0931.052,153.92-131.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,783.03850.0069.5 %5.0588.33209.0064.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,134.192,317.0044.0 %5.01,539.591,575.36-2.3 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,715.531,584.0057.4 %5.01,198.26157.5386.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,748.268,412.90-24.7 %0.01,024.16418.9559.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร42,280.2841,666.401.5 %0.5520.62302.0042.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,347.9712,361.61-48.1 %0.03,758.897,000.35-86.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,788.10563.0090.3 %5.0836.70158.6581.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)908.93497.0045.3 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,551.116,035.00-69.9 %0.080.52112.62-39.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,677.78397.0089.2 %5.01,001.1118.5398.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,432.38287.0088.2 %5.0683.83454.8233.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,749.721,864.0032.2 %5.0874.00555.7536.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,021.863,318.0058.6 %5.01,597.592,418.35-51.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,592.8110,735.00-133.7 %0.01,383.86794.3442.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,399.302,177.0036.0 %5.0689.7630.4995.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,073.996,492.00-59.4 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,168.3411,568.7012.1 %5.02,939.313,016.85-2.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,383.581,038.0088.9 %5.0797.92370.1053.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร2,924.062,071.8029.1 %5.01,007.12296.4370.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร2,977.953,121.00-4.8 %0.0949.95139.8685.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,898.001,351.6672.4 %5.01,368.40282.8179.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,351.102,012.8814.4 %5.0556.8026.4695.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,417.291,119.0088.1 %5.0816.95392.4052.0 %5.0
รจจ.สกลนคร 52,401.3862,992.00-20.2 %0.01,046.96714.6231.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,357.83394.0083.3 %5.0569.75165.4471.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร3,986.901,413.5164.5 %5.0912.02551.5939.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,182.39536.0094.2 %5.0702.86260.3663.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,140.232,559.3838.2 %5.01,064.16632.3540.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,023.481,790.0040.8 %5.01,575.72226.1585.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,578.346,559.42-315.6 %0.0703.59387.6044.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 121,217.347,212.0066.0 %5.01,517.20452.0370.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 235,531.6212,742.0064.1 %5.02,636.39917.0665.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 322,372.177,936.0964.5 %5.0339.79876.09-157.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2365,241.203,144.0095.2 %5.02,394.83657.7072.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,687.242,491.2032.4 %5.0299.79508.16-69.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร77,314.8459,813.0022.6 %5.01,839.661,191.8235.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร22,958.726,176.8373.1 %5.0925.26611.6733.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม10,656.0014,345.28-34.6 %0.0797.95722.199.5 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน112,661.6435,154.0068.8 %5.01,165.01959.7017.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,536.7711,469.69-34.4 %0.02,106.512,218.15-5.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,987.921,147.0061.6 %5.0950.07482.1749.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร697.74625.0010.4 %5.0729.93367.9049.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร38,468.776,569.4182.9 %5.05,823.694,427.8724.0 %5.0
รวม 761,890 418,219 45.11 % 67,246 43,785 34.89 %