จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,043.67430.0079.0 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม241,067.0219,161.0092.1 %5.02,040.59287.6385.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,635.661,536.0041.7 %5.0382.9662.0883.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม2,980.621,159.0061.1 %5.0682.29106.9384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม16,273.307,920.0051.3 %5.02,203.57942.2157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,743.64321.0094.4 %5.0542.6390.2583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,273.70180.0095.8 %5.0285.1290.9668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก779.86118.0084.9 %5.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า2,746.27155.0094.4 %5.0294.6821.1792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,176.46185.0094.2 %5.0281.6224.6891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,960.26332.0093.3 %5.0399.18117.1370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,814.12282.0092.6 %5.0251.4697.4561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,521.62172.0095.1 %5.0351.7489.1674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์2,765.9498.0096.5 %5.0261.4223.5691.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม11,072.208,446.0023.7 %5.01,348.26492.1963.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,933.303,615.908.1 %4.0606.231,337.60-120.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,068.991.00100.0 %5.0397.02241.6239.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,482.511,399.3943.6 %5.0401.6388.3578.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,041.14262.0087.2 %5.0525.21166.2568.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,043.36720.0076.3 %5.0986.54533.4745.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,478.211,307.0070.8 %5.0359.65415.05-15.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,287.16893.0061.0 %5.0342.76208.0039.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม5,974.153,775.6736.8 %5.01,842.271,125.6038.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,532.042,580.00-1.9 %0.0611.40810.56-32.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,703.422,401.4648.9 %5.01,671.101,169.4530.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,129.781,137.0063.7 %5.0634.78187.3470.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,683.0811,799.86-107.6 %0.01,024.57299.6770.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม57,102.7794,862.41-66.1 %0.0370.43606.40-63.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,844.51915.0067.8 %5.0853.4417.0098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,670.52627.0062.5 %5.058.62257.60-339.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)832.531.0099.9 %5.024.9183.68-235.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,803.75647.0076.9 %5.0796.3935.0095.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,012.21859.1971.5 %5.0549.18433.0921.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,030.821,694.0044.1 %5.0682.29684.60-0.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม39,764.1229,505.0025.8 %5.018,272.082,150.0588.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,144.672,605.7517.1 %5.01,005.56194.7580.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม2,630.381,488.0043.4 %5.0739.34423.2642.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม7,635.505,818.6023.8 %5.01,880.3081.4295.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม8,925.15800.0091.0 %5.0606.23680.20-12.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,046.752,168.0028.8 %5.0853.44254.6070.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม3,865.531,588.0058.9 %5.0861.86266.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม3,981.911,265.3168.2 %5.0967.53399.2758.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,688.072,359.2112.2 %5.0549.18119.4578.2 %5.0
สพ.นครพนม38,209.536,364.0083.3 %5.0699.35664.984.9 %2.0
รจก.นครพนม 66,746.3946,354.0030.6 %5.01,330.581,233.987.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,052.372,306.3724.4 %5.0796.39172.1878.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,361.203,240.003.6 %1.5872.45502.0842.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,437.81882.0063.8 %5.0549.17314.9242.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม3,564.462,812.1421.1 %5.0815.41742.978.9 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,895.781,245.0057.0 %5.0720.33132.5881.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,935.475,461.84-86.1 %0.0623.03555.5710.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 19,970.5270.0099.3 %5.0953.14590.2638.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 255,469.525,271.3690.5 %5.01,519.93936.1438.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)20,236.978,146.9559.7 %5.01,376.75937.8731.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,627.222,682.00-64.8 %0.0220.19204.437.2 %3.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม43,812.33312.2499.3 %5.01,147.68607.8047.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง78,088.4716,871.0078.4 %5.0814.771,026.00-25.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม67,256.806,645.0090.1 %5.0721.13351.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม6,075.5114,058.00-131.4 %0.01,510.462,020.88-33.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,489.351,296.0047.9 %5.0625.24581.946.9 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม2,966.791,041.0064.9 %5.01,319.35507.6161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม23,723.4621,761.838.3 %4.03,969.123,079.0022.4 %5.0
รวม 932,111 364,411 60.90 % 69,353 31,015 55.28 %