จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,181.14430.0080.3 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม257,282.2819,161.0092.6 %5.02,040.59287.6385.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,812.951,536.0045.4 %5.0382.9662.0883.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,181.111,159.0063.6 %5.0682.29106.9384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม17,367.927,920.0054.4 %5.02,203.57942.2157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,561.16180.0096.1 %5.0285.1290.9668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก0.00118.000.0 %0.00.00136.220.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า2,931.000.000.0 %0.0294.680.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,390.12185.0094.5 %5.0281.6224.6891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,293.91332.0093.7 %5.0399.18117.1370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,758.50172.0095.4 %5.0351.7489.1674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์2,951.9998.0096.7 %5.0261.4223.5691.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม11,816.968,446.0028.5 %5.01,348.26492.1963.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 2,607.423,615.90-38.7 %0.0365.261,337.60-266.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,361.541.00100.0 %5.0397.02241.6239.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,633.951,399.3946.9 %5.0401.6388.3578.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,178.44262.0088.0 %5.0525.21166.2568.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,128.99720.0077.0 %5.0929.49533.4742.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม838.840.000.0 %0.0336.13415.05-23.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,441.01893.0063.4 %5.0342.76208.0039.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,375.993,775.6740.8 %5.01,842.271,125.6038.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,019.792,401.4652.2 %5.01,671.101,169.4530.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,340.301,137.0066.0 %5.0634.78187.3470.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,065.3511,799.86-94.5 %0.01,024.57299.6770.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม21,763.4694,862.41-335.9 %0.0370.43606.40-63.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,035.85915.0069.9 %5.0853.4417.0098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)888.530.000.0 %0.024.910.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,782.88627.0064.8 %5.058.62257.60-339.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม1,274.20647.0049.2 %5.0623.0335.0094.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,214.82859.1973.3 %5.0549.18433.0921.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม44,501.5045,650.00-2.6 %0.018,272.081,950.8089.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,118.04961.0069.2 %5.0891.46194.7578.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม2,132.532,165.00-1.5 %0.0416.07423.26-1.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม3,313.545,818.60-75.6 %0.01,024.5881.4292.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม0.00800.000.0 %0.00.00680.200.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.002,168.000.0 %0.00.00254.600.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,311.642,359.21-2.1 %0.0549.18119.4578.2 %5.0
สพ.นครพนม40,779.686,364.0084.4 %5.0699.35664.984.9 %2.0
รจก.นครพนม 71,236.0646,354.0034.9 %5.01,330.581,233.987.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.002,306.370.0 %0.00.00172.180.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,706.623,240.00-89.8 %0.0872.45502.0842.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,601.79882.0066.1 %5.0549.17314.9242.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.001,245.000.0 %0.00.00132.580.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,128.857,720.00-146.7 %0.0623.03627.95-0.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)21,598.208,146.9562.3 %5.01,376.75937.8731.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 18,323.070.000.0 %0.0587.140.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.0011,700.000.0 %0.00.001,096.300.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม46,759.35312.2499.3 %5.01,147.68607.8047.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม43,464.1616,645.0061.7 %5.0508.040.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.0014,058.000.0 %0.00.002,020.880.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,656.791,296.0051.2 %5.0625.24581.946.9 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม21,487.4117,624.0018.0 %5.01,674.983,079.00-83.8 %0.0
รวม 692,618 329,073 0.00 % 49,669 20,679 0.00 %