จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,181.14430.0080.3 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม257,282.2819,161.0092.6 %5.02,040.59287.6385.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม0.001,536.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม0.001,159.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม17,367.927,920.0054.4 %5.02,203.57942.2157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,561.16180.0096.1 %5.0285.1290.9668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก0.00118.000.0 %0.00.00136.220.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า2,931.000.000.0 %0.0294.680.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,390.12185.0094.5 %5.0281.6224.6891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,293.91332.0093.7 %5.0399.18117.1370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,758.50172.0095.4 %5.0351.7489.1674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์0.0098.000.0 %0.00.0023.560.0 %0.0
ด่านศุลกากรนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 0.003,615.900.0 %0.00.001,337.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,361.541.00100.0 %5.0397.02241.6239.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,128.99720.0077.0 %5.0929.49533.4742.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.00415.050.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม0.00893.000.0 %0.00.00208.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม0.001,137.000.0 %0.00.00187.340.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม0.0011,799.860.0 %0.00.00299.670.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม0.00915.000.0 %0.00.0017.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,782.88627.0064.8 %5.058.62257.60-339.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)888.530.000.0 %0.024.910.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,214.820.000.0 %0.0549.180.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,118.04961.0069.2 %5.0891.46194.7578.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.00423.260.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม0.005,818.600.0 %0.00.0081.420.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม0.00800.000.0 %0.00.00680.200.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.002,168.000.0 %0.00.00229.990.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,311.642,359.21-2.1 %0.0549.18119.4578.2 %5.0
สพ.นครพนม40,779.686,364.0084.4 %5.0699.35664.984.9 %2.0
รจก.นครพนม 71,236.0646,354.0034.9 %5.01,330.581,233.987.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.002,306.370.0 %0.00.00172.180.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,706.623,240.00-89.8 %0.0872.45502.0842.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม0.00312.240.0 %0.00.00607.800.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.0014,058.000.0 %0.00.002,020.880.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,656.791,296.0051.2 %5.0625.24581.946.9 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 422,917 90,302 0.00 % 12,370 5,883 0.00 %