จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,746.361,286.0053.2 %5.0439.0768.1984.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร23,105.032,673.6088.4 %5.081.05459.79-467.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร2,629.3610,112.00-284.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,984.551,712.0042.6 %5.0515.13155.3469.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,827.431,450.0048.7 %5.0686.27112.6183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร11,589.5910,328.0010.9 %5.02,207.55456.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร4,761.191.00100.0 %5.0318.88124.2161.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,273.19244.0092.5 %5.0207.1878.0662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,274.0668.0097.9 %5.0232.8369.1270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,308.73138.0095.8 %5.0314.74102.9767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,253.3558.0098.2 %5.0266.5068.9874.1 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร19,045.2630,143.51-58.3 %0.01,708.87299.4482.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,214.921,636.0049.1 %5.01,047.58965.557.8 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,048.551,654.0019.3 %5.0458.0844.2990.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,442.761,549.0055.0 %5.01,009.55289.0871.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,347.871,399.0040.4 %5.0610.21297.4751.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,453.65693.0071.8 %5.0553.16295.5746.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,691.261,630.0039.4 %5.0781.331,537.15-96.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,619.124,584.00-183.1 %0.0489.64567.82-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร9,680.781,027.0089.4 %5.0880.01163.4081.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,970.281,421.0064.2 %5.0895.45223.7575.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร9,878.205,592.4043.4 %5.01,142.66418.2963.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,394.29812.0066.1 %5.0629.20439.4530.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,255.77561.0055.3 %5.049.9119.1561.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,492.27474.0081.0 %5.0686.2764.5290.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,156.35326.0084.9 %5.0515.13166.9867.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร2,931.852,387.0018.6 %5.0876.44377.8256.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,325.9433,953.56-684.9 %0.01,256.751,724.76-37.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,568.332,182.0052.2 %5.01,313.80346.3073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31104.2586.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร3,627.018,088.60-123.0 %0.01,104.6351.7595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,127.29664.0041.1 %5.0719.14617.5014.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,660.271,350.0049.3 %5.0762.31422.7544.5 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,219.171,740.0021.6 %5.0401.007.6098.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,077.26463.0085.0 %5.0952.47326.3865.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,113.141,588.0024.9 %5.0477.0785.0882.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร24,617.351,200.0095.1 %5.0664.17391.4041.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร30,874.3218,489.8640.1 %5.0768.70734.354.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,096.361,082.0048.4 %5.0439.07119.2572.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,228.392,028.0037.2 %5.0819.36361.4855.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,163.46475.0078.0 %5.0515.13250.5351.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,685.901,018.6772.4 %5.0838.41593.2529.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,277.08664.0070.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร7,592.4123,258.59-206.3 %0.02,951.69296.9189.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,239.701,753.2581.0 %5.01,346.82318.3576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร16,960.387,983.4652.9 %5.01,671.91849.3649.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,042.703,300.72-216.6 %0.0221.1180.4963.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,070.3623,911.40-487.5 %0.0337.77161.5052.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร101,605.1843,567.0057.1 %5.0760.31387.0049.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย14,423.899,360.0035.1 %5.0558.90802.24-43.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,274.386,421.20-21.7 %0.01,623.601,701.76-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,561.641,770.5030.9 %5.0629.20538.0414.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,573.36831.0067.7 %5.0458.090.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร16,781.3112,310.0026.6 %5.04,063.413,168.0022.0 %5.0
รวม 410,163 293,413 28.46 % 44,020 22,307 49.32 %