จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,918.011,286.0055.9 %5.0439.0768.1984.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,549.092,673.6089.1 %5.081.05459.79-467.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร2,793.7010,112.00-262.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,171.091,712.0046.0 %5.0515.11155.3469.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,004.141,450.0051.7 %5.0686.27112.6083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร12,313.9310,328.0016.1 %5.02,207.55456.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,058.771.00100.0 %5.0318.88124.2161.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,477.76244.0093.0 %5.0207.1878.0662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,478.6968.0098.0 %5.0232.8369.1270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,515.52138.0096.1 %5.0314.74102.9767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,456.6958.0098.3 %5.0266.5068.9874.1 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร20,235.5930,143.51-49.0 %0.01,708.87299.4482.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,415.861,636.0052.1 %5.01,047.58965.557.8 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,176.591,654.0024.0 %5.0458.0844.2990.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,657.931,549.0057.7 %5.01,009.55289.0871.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,494.611,399.0043.9 %5.0610.21297.4751.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,607.00693.0073.4 %5.0553.16295.5746.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,859.461,630.0043.0 %5.0781.331,537.15-96.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,720.324,584.00-166.5 %0.0489.64567.82-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร10,285.831,027.0090.0 %5.0880.01163.4081.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,218.421,421.0066.3 %5.0895.45223.7575.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร10,495.595,592.4046.7 %5.01,142.66418.2963.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,543.93812.0068.1 %5.0629.20439.4530.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,334.25561.0058.0 %5.049.9119.1561.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,648.04474.0082.1 %5.0686.2764.5290.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,291.12326.0085.8 %5.0515.13166.9867.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,099.222,387.0023.0 %5.0876.44377.8256.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,596.3133,953.56-638.7 %0.01,256.751,724.76-37.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,853.852,182.0055.0 %5.01,313.80346.3073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31104.2586.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร3,853.708,088.60-109.9 %0.01,104.6351.7595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,197.75664.0044.6 %5.0719.14617.5014.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,826.541,350.0052.2 %5.0762.31422.7544.5 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,357.871,796.0023.8 %5.0401.0035.1591.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,269.59463.0085.8 %5.0952.47326.3865.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,245.211,588.0029.3 %5.0477.0785.0882.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร26,155.941,200.0095.4 %5.0664.17391.4041.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร32,803.9718,489.8643.6 %5.0768.70734.354.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,227.381,082.0051.4 %5.0439.07119.2572.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,430.162,028.0040.9 %5.0819.36361.4855.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,298.68475.0079.3 %5.0515.13250.5351.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,916.271,018.6774.0 %5.0838.41593.2529.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร2,419.40664.0072.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,066.9323,258.59-188.3 %0.02,951.69296.9189.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,817.181,753.2582.1 %5.01,346.82318.3576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร19,630.877,983.4659.3 %5.01,671.91849.3649.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,416.5623,911.40-441.4 %0.0464.10161.5065.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,107.863,300.72-197.9 %0.0221.1180.4963.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร107,955.5143,567.0059.6 %5.0760.31387.0049.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย15,325.3811,273.0026.4 %5.0558.90802.24-43.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,604.036,421.20-14.6 %0.01,623.601,701.76-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,721.741,770.5034.9 %5.0629.20538.0414.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,734.20831.0069.6 %5.0458.090.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร17,830.1412,310.0031.0 %5.04,063.413,168.0022.0 %5.0
รวม 437,484 295,382 32.48 % 44,146 22,335 49.41 %