จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,666.872,484.726.8 %3.02,043.640.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 348,721.1639,867.9318.2 %5.0217.97223.94-2.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,277.6221.0099.1 %5.0863.25136.2584.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,113.2438,818.4325.5 %5.0271.37262.143.4 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่49,948.836,072.5787.8 %5.0152.53216.50-41.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,809.127,758.20-13.9 %0.063.2287.62-38.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่30,515.4328,620.386.2 %3.0144.0150.0665.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่16,532.0914,307.7413.5 %5.02,023.23471.6776.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,496.892,397.414.0 %2.01,516.2452.0896.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,856.851.00100.0 %5.01,091.44190.6482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 821,321.8622,552.70-5.8 %0.03,588.98216.6094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 113,498.0012,712.015.8 %2.54,602.131,311.0071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,614.216,332.0016.8 %5.02,758.59614.6577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง3,484.121,275.9063.4 %5.0285.12100.8364.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,434.53617.0082.0 %5.0270.30101.5362.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด2,671.84706.0073.6 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,159.12697.0077.9 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,066.40449.0085.4 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,605.38857.0076.2 %5.0664.65137.7579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,333.51422.0068.4 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,646.22153.0094.2 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง2,911.8665.0097.8 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ2,981.48100.0096.6 %5.0453.4995.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,814.13180.0095.3 %5.03,989.94137.7596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,400.962,931.0045.7 %5.0412.7663.9384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,501.593,413.0047.5 %5.0355.78106.4470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,016.41391.0087.0 %5.0314.9992.5170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,448.291,339.0061.2 %5.0255.7250.3180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง656.71638.002.8 %1.0300.3592.1869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,038.79310.0089.8 %5.0350.9888.0474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า2,894.17310.0089.3 %5.0479.82123.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,354.74256.0094.1 %5.0384.0166.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,336.5799.0097.0 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,383.02162.0095.2 %5.0229.3691.1160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม2,926.29195.0093.3 %5.0708.2595.7886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,656.40100.0097.3 %5.0259.869.5096.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,458.112,798.0648.7 %5.03,079.84365.9788.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,644.791,526.9442.3 %5.01,025.1946.9195.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,671.12941.0064.8 %5.0803.15237.6170.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 55,586.645,261.675.8 %2.52,444.16563.2077.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,989.238,395.00-20.1 %0.02,650.753,186.48-20.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,052.243,119.20-2.2 %0.01,165.05374.0067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,364.261,580.0063.8 %5.01,291.01812.4337.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,421.102,639.0022.9 %5.01,953.60592.6169.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,988.471,999.0033.1 %5.0897.90697.2122.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 128,851.0644,796.00-55.3 %0.013,128.085,085.1061.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 72,882.451,230.5157.3 %5.01,067.81851.2220.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,130.43366.0067.6 %5.01,072.43461.9256.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,207.392,574.0038.8 %5.01,681.843,900.00-131.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,330.692,362.0145.5 %5.02,448.02967.3160.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,025.388,513.60-69.4 %0.02,449.45908.6862.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,101.4017,147.7549.7 %5.02,360.68772.7067.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,154.102,936.8829.3 %5.02,702.16207.0292.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,270.346,855.98-109.6 %0.0784.801,095.16-39.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,343.655,122.2938.6 %5.03,373.361,211.2564.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,495.72511.0085.4 %5.01,357.67390.3571.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 13,913.072,387.7239.0 %5.02,330.062,053.9811.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,464.9457,385.03-271.1 %0.03,620.571,082.7170.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 12,432.1522,927.00-84.4 %0.05,682.137,136.50-25.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)4,726.755,954.00-26.0 %0.02,447.68764.7568.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่6,859.83592.0091.4 %5.01,015.38190.0081.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 4,715.013,007.0036.2 %5.01,719.02232.6686.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,583.9915,906.00-66.0 %0.03,997.29185.1295.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ19,151.9910,445.4745.5 %5.0414.3894.6677.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,511.391,480.5041.0 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,181.70624.0080.4 %5.0641.0169.5589.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,239.361,952.0054.0 %5.0570.96526.817.7 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่2,867.13200.0093.0 %5.0882.27190.0178.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่14,956.4069,376.00-363.9 %0.02,289.451,877.6018.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่2,959.934,350.00-47.0 %0.01,833.07436.7476.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,598.651,710.0069.5 %5.01,262.59304.9475.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่11,239.9413,156.00-17.0 %0.02,960.96146.3095.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,303.891,468.0089.0 %5.01,452.75789.7045.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่3,906.443,533.759.5 %4.51,300.62270.5479.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,210.262,275.0046.0 %5.01,803.48339.6381.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,666.062,769.3051.1 %5.02,118.31677.3668.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,424.376,348.00-85.4 %0.01,357.67104.6992.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่34,440.8514,771.3457.1 %5.01,208.16835.1530.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,584.829,158.0037.2 %5.0844.63479.9543.2 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 114,983.93116,185.01-1.0 %0.02,569.912,397.936.7 %3.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 42,392.6134,920.2017.6 %5.01,542.24467.3069.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 512,758.0413,225.80-3.7 %0.03,222.601,013.1368.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,197.04750.0065.9 %5.0825.22309.1562.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,427.901,040.0076.5 %5.01,357.67271.7080.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,107.74530.0082.9 %5.01,262.59454.8964.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่6,783.274,740.0030.1 %5.02,802.881,612.9742.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,050.23825.0073.0 %5.01,244.4758.1095.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,000.796,143.41-53.6 %0.01,680.94597.6864.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,383.496,924.65-104.7 %0.01,281.6095.0092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 673,980.355,830.3292.1 %5.01,720.90891.4948.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 122,411.9622,172.191.1 %0.52,699.19375.3986.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 230,910.896,135.8180.2 %5.01,617.921,386.1814.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 38,737.927,566.0013.4 %5.04,545.10837.2881.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 464,517.5713,008.5779.8 %5.01,035.64483.8353.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 552,567.599,771.2581.4 %5.02,933.651,197.9559.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)3,926.353,639.007.3 %3.54,400.42320.6892.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,272.137,519.44-129.8 %0.0485.33200.8358.6 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร14,458.8420,084.00-38.9 %0.0503.52294.3141.5 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,499.1720,000.0027.3 %5.0474.9595.0080.0 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,688.9413,381.08-38.1 %0.0437.89486.40-11.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่76,396.7476,128.000.4 %0.52,102.62778.9763.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง18,603.514,800.0074.2 %5.01,038.15608.8041.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่148,665.841,000.0099.3 %5.01,396.4595.0093.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่51,781.8345,734.0011.7 %5.01,463.992,228.60-52.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่27,916.2116,436.0041.1 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง41,264.3912,185.0070.5 %5.01,148.561,085.375.5 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,256.251,547.0031.4 %5.0806.20234.9870.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่29,806.4320,990.0029.6 %5.02,962.451,445.9051.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่29,729.419,998.0966.4 %5.010,675.516,152.6442.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่31,044.1727,336.0011.9 %5.02,022.31387.0980.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,418.86835.0065.5 %5.01,573.2687.6694.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่77,225.1855,076.3828.7 %5.04,219.752,939.9830.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,376.784,961.00-13.3 %0.01,414.71610.2356.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,308.7512,873.09-142.5 %0.02,638.18552.2779.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่5,540.064,520.0018.4 %5.01,902.90227.8088.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,204.21642.0070.9 %5.01,756.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,713.29825.0069.6 %5.0920.30561.6139.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 552,040.6921,940.0057.8 %5.019,641.423,611.6581.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่72,664.497,791.7489.3 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 1,865,016 1,210,074 35.12 % 236,401 93,796 60.32 %