จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,758.832,484.729.9 %4.52,043.640.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 350,401.2039,867.9320.9 %5.0217.97223.94-2.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,356.1621.0099.1 %5.0863.25136.2584.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่53,910.2538,818.4328.0 %5.0271.37262.143.4 %1.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่51,671.207,750.4785.0 %5.0152.53216.50-41.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,043.927,758.20-10.1 %0.063.2287.62-38.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่31,567.6910,000.0068.3 %5.0144.0147.5067.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่17,102.1614,307.7416.3 %5.02,023.23471.6776.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,582.992,397.417.2 %3.51,516.2452.0896.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,955.361.00100.0 %5.01,091.44190.6482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 819,398.5122,552.70-16.3 %0.02,434.82216.6091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 113,803.6712,712.017.9 %3.54,602.131,311.0071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,876.776,332.0019.6 %5.02,758.59614.6577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,587.202,931.0047.5 %5.0412.7663.9384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,725.793,413.0049.3 %5.0355.78106.4470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,120.43391.0087.5 %5.0314.9992.5170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,567.201,339.0062.5 %5.0255.7250.3180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง679.36638.006.1 %3.0300.3592.1869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,143.57310.0090.1 %5.0350.9888.0474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า2,993.97310.0089.6 %5.0479.82123.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,504.91256.0094.3 %5.0384.0166.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,451.6399.0097.1 %5.0678.93180.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,499.68162.0095.4 %5.0229.3691.1160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,027.20195.0093.6 %5.0708.2595.7886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,782.48100.0097.4 %5.0259.869.5096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง3,604.271,275.9064.6 %5.0285.12100.8364.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,552.96617.0082.6 %5.0270.30101.5362.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด2,763.97706.0074.5 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,268.05697.0078.7 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,172.13449.0085.8 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,729.71857.0077.0 %5.0664.65137.7579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,379.49422.0069.4 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,737.47153.0094.4 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,012.2765.0097.8 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,084.29100.0096.8 %5.0453.4995.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,945.65180.0095.4 %5.03,989.94137.7596.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,646.322,798.0650.4 %5.03,079.84365.9788.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,735.991,526.9444.2 %5.01,025.1946.9195.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,763.23941.0065.9 %5.0803.15237.6170.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 55,779.285,261.679.0 %4.02,444.16563.2077.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,230.248,395.00-16.1 %0.02,650.753,186.48-20.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,157.493,119.201.2 %0.51,165.05374.0067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,074.451,580.0061.2 %5.01,081.84812.4324.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,573.814,230.00-18.4 %0.01,972.62592.6170.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,091.521,999.0035.3 %5.0897.90697.2122.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 130,282.4044,796.00-47.9 %0.013,128.085,085.1061.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 72,981.841,230.5158.7 %5.01,067.81851.2220.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,169.41366.0068.7 %5.0495.73461.926.8 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,352.472,574.0040.9 %5.01,681.843,900.00-131.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,480.032,362.0147.3 %5.02,448.02112.3195.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,198.678,513.60-63.8 %0.02,449.45908.6862.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 35,277.3117,147.7551.4 %5.02,360.68772.7067.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,297.352,936.8831.7 %5.02,702.16207.0292.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่2,929.996,855.98-134.0 %0.0784.801,327.42-69.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,551.315,122.2940.1 %5.03,335.331,211.2563.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,616.27511.0085.9 %5.01,357.67390.3571.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,048.002,387.7241.0 %5.02,330.062,144.428.0 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,998.2257,385.03-258.7 %0.03,620.571,082.7170.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 12,860.8522,927.00-78.3 %0.05,682.137,672.00-35.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)4,889.755,954.00-21.8 %0.02,447.68805.0067.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่7,096.37592.0091.7 %5.01,015.38190.0081.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 4,877.603,007.0038.4 %5.01,719.02232.6686.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,994.4815,906.00-59.1 %0.04,399.76402.8590.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ19,812.4010,445.4747.3 %5.0414.3894.6677.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,597.991,480.5043.0 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,291.41624.0081.0 %5.0641.0169.5589.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,385.551,952.0055.5 %5.0570.96525.917.9 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่2,966.00200.0093.3 %5.0882.27190.0178.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,472.1369,376.00-348.4 %0.02,289.451,877.6018.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,062.004,350.00-42.1 %0.01,833.07436.7476.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,791.711,710.0070.5 %5.01,262.59304.9475.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่13,588.8313,156.003.2 %1.53,892.74146.3096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,762.641,468.0089.3 %5.01,452.75789.7045.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่4,041.153,533.7512.6 %5.01,300.62270.5479.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,355.442,275.0047.8 %5.01,803.48339.6381.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,861.442,769.3052.8 %5.02,118.31677.3668.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,542.456,348.00-79.2 %0.01,357.67104.6992.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่231,708.4714,771.3493.6 %5.01,208.16835.1530.9 %5.0
สพ.เชียงใหม่15,087.749,158.0039.3 %5.0844.63479.9543.2 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 118,948.90116,185.012.3 %1.02,569.912,397.936.7 %3.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 43,854.4234,920.2020.4 %5.01,542.24467.3069.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,178.8813,225.80-0.4 %0.03,222.601,013.1368.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,272.80750.0067.0 %5.0825.22309.1562.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,580.591,040.0077.3 %5.01,357.67271.7080.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,214.91530.0083.5 %5.01,262.59454.8964.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่6,865.174,740.0031.0 %5.02,228.001,612.9727.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,155.41825.0073.9 %5.01,244.4758.1095.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,138.756,143.41-48.4 %0.01,680.94597.6864.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,500.166,924.65-97.8 %0.01,281.6095.0092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 676,531.395,830.3292.4 %5.01,720.90891.4948.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)4,061.743,639.0010.4 %5.04,400.42320.6892.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,872.4322,172.19-31.4 %0.01,010.24375.3962.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 231,976.786,135.8180.8 %5.01,617.921,386.1814.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 39,039.238,200.009.3 %4.54,545.101,296.0071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 466,742.3113,008.5780.5 %5.01,035.64483.8353.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 554,380.279,771.2582.0 %5.02,933.651,197.9559.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,384.967,519.44-122.1 %0.0485.331,465.13-201.9 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร14,922.7020,084.00-34.6 %0.0484.37294.3139.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่28,447.4220,000.0029.7 %5.0474.9595.0080.0 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,023.0413,381.08-33.5 %0.0437.89486.40-11.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่79,031.1176,128.003.7 %1.52,102.62778.9763.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง19,245.014,800.0075.1 %5.01,038.15608.8041.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่153,792.25100.0099.9 %5.01,396.4595.0093.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่53,567.4110,000.0081.3 %5.01,463.9995.0093.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่28,878.8316,436.0043.1 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง42,687.3012,185.0071.5 %5.01,148.561,085.375.5 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,302.061,547.0032.8 %5.0806.20234.9870.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่30,834.2420,862.0032.3 %5.02,962.451,445.9051.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่30,754.569,998.0967.5 %5.010,675.516,152.6442.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่32,114.6627,336.0014.9 %5.02,022.31387.0980.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,502.27835.0066.6 %5.01,573.2687.6694.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่79,888.1255,076.3831.1 %5.04,219.752,939.9830.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,527.714,961.00-9.6 %0.01,414.71610.2356.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,491.8112,873.09-134.4 %0.02,638.18552.2779.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่5,771.124,520.0021.7 %5.01,921.91227.8088.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,280.21642.0071.8 %5.01,756.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,806.85825.0070.6 %5.0920.30561.6139.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 553,835.2021,940.0059.2 %5.019,641.423,611.6581.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่75,170.167,791.7489.6 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,117,618 1,158,595 45.29 % 233,513 93,643 59.90 %