จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4969.1062.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน47,767.2953,067.00-11.1 %0.096.46136.39-41.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,514.682,038.9842.0 %5.0753.4652.3393.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,616.741,232.0052.9 %5.0734.4734.5495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,032.228,823.0020.0 %5.03,035.41585.7380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,053.081,665.0058.9 %5.0360.3953.7785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,446.23284.0088.4 %5.0213.8734.0984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ5,442.95240.0095.6 %5.0185.4434.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,075.12466.0084.8 %5.0193.46104.0846.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง2,948.34442.0085.0 %5.0276.9970.0174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,527.00419.0088.1 %5.0491.6486.4182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,441.91162.0095.3 %5.0180.9635.0380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,431.81135.0096.1 %5.0394.5186.5878.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,324.272,141.807.9 %3.5398.4358.4185.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน3,989.323,899.292.3 %1.01,038.72732.0529.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,171.621,676.0047.2 %5.0981.650.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,505.151,037.0070.4 %5.0696.41182.4573.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,251.00488.0078.3 %5.0328.82218.2933.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,258.702,006.0038.4 %5.0544.311,577.30-189.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,829.481,705.006.8 %3.0443.19507.99-14.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,444.201,547.6455.1 %5.01,133.78479.0357.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,757.101,046.0072.2 %5.0943.65156.7483.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,555.628,251.33-9.2 %0.01,609.20102.1593.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,550.891,293.0049.3 %5.0715.45341.0552.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,548.373,146.00-103.2 %0.050.6667.80-33.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,644.27401.0084.8 %5.0693.1536.1094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,258.94760.0066.4 %5.0563.32282.1949.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,547.442,383.0032.8 %5.0634.12303.1252.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,681.972,171.4253.6 %5.01,323.961,844.73-39.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,511.761,272.0071.8 %5.01,228.89306.7675.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,552.492,849.0019.8 %5.0696.44229.2167.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน3,694.518,234.96-122.9 %0.01,266.9135.0697.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,454.131,227.0064.5 %5.0696.41774.59-11.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน2,893.222,703.816.5 %3.0848.57345.9959.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,026.962,461.0018.7 %5.0753.48368.9451.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,326.95881.2873.5 %5.0981.50330.4966.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน2,704.503,115.00-15.2 %0.0677.4238.5894.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,634.852,082.0075.9 %5.0439.36142.5067.6 %5.0
รจจ.ลำพูน 42,520.3733,783.0020.5 %5.0974.72465.2752.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,392.92137.0094.3 %5.0306.84383.47-25.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,413.612,742.00-94.0 %0.0584.97218.5062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,183.891,592.00-34.5 %0.0402.90320.0220.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน4,623.915,195.00-12.4 %0.01,190.85293.5375.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,676.031,277.0452.3 %5.0734.47114.0084.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,001.152,661.0011.3 %5.0772.50182.2976.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 151,041.3611,106.9378.2 %5.01,069.67424.2460.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 227,565.628,299.7469.9 %5.01,445.26831.8142.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน2,654.102,879.00-8.5 %0.0330.300.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน54,113.1743,118.9320.3 %5.01,319.15657.3550.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ12,131.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,241.02ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 12,743.868,095.0136.5 %5.0612.41807.97-31.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง13,062.1312,761.002.3 %1.0598.331,003.32-67.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน7,098.1610,198.00-43.7 %0.01,419.6026.8698.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2,603.152,656.00-2.0 %0.0715.45563.7221.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,234.10606.0072.9 %5.0430.18265.5838.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน12,098.518,350.0031.0 %5.03,692.183,156.1214.5 %5.0
รวม 424,441 283,210 33.27 % 43,389 20,560 52.61 %