จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.4969.1062.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน37,918.9753,067.00-39.9 %0.0443.99136.3969.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,671.592,038.9844.5 %5.0753.4652.3393.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,733.561,232.0054.9 %5.0734.4734.5495.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,524.738,823.0023.4 %5.03,035.41585.7380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,234.021,665.0060.7 %5.0360.3953.7785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,555.44284.0088.9 %5.0213.8734.0984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ5,685.94240.0095.8 %5.0185.4434.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,212.40466.0085.5 %5.0193.46104.0846.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,079.96442.0085.6 %5.0276.9970.0174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,757.26419.0088.8 %5.0491.6486.4182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,588.83162.0095.5 %5.0180.9635.0380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,585.02135.0096.2 %5.0394.5186.5878.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,428.032,141.8011.8 %5.0398.4358.4185.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,167.413,899.296.4 %3.01,038.72732.0529.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,313.211,676.0049.4 %5.0981.650.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,661.631,037.0071.7 %5.0696.41182.4573.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,351.49488.0079.2 %5.0328.82218.2933.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,404.182,006.0041.1 %5.0544.311,577.30-189.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,911.161,705.0010.8 %5.0443.19507.99-14.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,597.961,547.6457.0 %5.01,133.78479.0357.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,924.831,046.0073.3 %5.0943.65156.7483.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน7,892.928,251.33-4.5 %0.01,609.20102.1593.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,664.771,293.0051.5 %5.0715.45341.0552.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,617.493,146.00-94.5 %0.050.6667.80-33.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,762.32401.0085.5 %5.0693.1536.1094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,359.79760.0067.8 %5.0563.32282.1949.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,705.812,383.0035.7 %5.0634.12303.1252.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,890.992,171.4255.6 %5.01,323.961,844.73-39.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,713.181,272.0073.0 %5.01,228.89306.7675.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,711.082,849.0023.2 %5.0696.44229.2167.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน3,859.448,234.96-113.4 %0.01,266.9135.0697.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,608.331,227.0066.0 %5.0696.41774.59-11.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,022.382,703.8110.5 %5.0848.57345.9959.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,162.092,461.0022.2 %5.0753.48368.9451.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,475.47881.2874.6 %5.0981.50330.4966.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน2,825.243,115.00-10.3 %0.0647.2438.5894.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,020.342,082.0076.9 %5.0439.36142.5067.6 %5.0
รจจ.ลำพูน 44,296.2733,783.0023.7 %5.0965.26486.8349.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,499.74137.0094.5 %5.0306.84383.47-25.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,476.722,742.00-85.7 %0.0584.97218.5062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,236.741,592.00-28.7 %0.0402.90320.0220.6 %5.0
สปส.จ.ลำพูน4,830.335,195.00-7.5 %0.01,190.85293.5375.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,795.491,277.0454.3 %5.0734.47114.0084.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,135.132,661.0015.1 %5.0772.50182.2976.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 153,319.9911,106.9379.2 %5.01,069.67424.2460.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 228,796.238,299.7471.2 %5.01,445.26831.8142.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน2,772.592,879.00-3.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน56,528.9343,118.9323.7 %5.01,319.15657.3550.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน0.0012,131.670.0 %0.00.001,241.020.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 13,312.788,095.0139.2 %5.0612.41807.97-31.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง14,811.9012,761.0013.8 %5.0598.331,003.32-67.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน7,415.0410,198.00-37.5 %0.01,419.6026.8698.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2,719.372,656.002.3 %1.0715.45563.7221.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,333.84606.0074.0 %5.0430.18265.5838.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน12,638.638,350.0033.9 %5.03,692.183,156.1214.5 %5.0
รวม 432,519 283,210 34.52 % 43,367 20,581 52.54 %