จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,174.12831.0073.8 %5.0293.1791.9168.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,148.191,443.0065.2 %5.0922.0589.8290.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,896.681,069.0063.1 %5.0503.7079.4884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 113,247.8313,149.730.7 %0.52,709.55562.6979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 231,601.6627,395.1013.3 %5.04,968.77978.5080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี4,993.411,926.0061.4 %5.0342.35150.3756.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,553.271,324.0070.9 %5.0248.5762.3274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,175.901,158.0072.3 %5.0185.4563.9565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,145.683,043.9040.8 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,154.981,935.0053.4 %5.0277.8471.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,405.302,335.2047.0 %5.0372.1595.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,268.271,433.0066.4 %5.0379.68114.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,134.47547.0086.8 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,418.946,946.40-57.2 %0.0979.10466.6052.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,700.431,222.0274.0 %5.01,276.08599.0053.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,226.301,691.0060.0 %5.0865.01646.7425.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,762.493,079.4254.5 %5.0938.65661.3929.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,286.40663.0079.8 %5.0503.81651.45-29.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,491.55394.0084.2 %5.0332.56754.61-126.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,429.794,449.24-29.7 %0.0636.81658.25-3.4 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์12,771.406,092.0052.3 %5.01,895.211,338.5329.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,368.655,154.784.0 %2.01,913.27705.7063.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 13,891.08175,524.00-1,163.6 %0.05,250.731,195.3977.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,315.807,531.01-41.7 %0.06,365.232,689.4157.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,645.541,635.000.6 %0.5369.68362.531.9 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,392.384,343.571.1 %0.5975.41660.1532.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,250.791,546.0052.4 %5.0659.30309.9553.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี7,029.6415,232.15-116.7 %0.01,017.13100.3490.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,321.742,966.5053.1 %5.02,229.87252.7088.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,643.252,681.2026.4 %5.0807.96378.0653.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,315.78742.0077.6 %5.0731.840.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,826.461,607.5043.1 %5.0480.99359.4225.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,323.704,954.14-49.1 %0.0693.86272.7060.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี2,678.6230,727.00-1,047.1 %0.01,121.03735.1634.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี16,187.7610,764.2933.5 %5.05,866.16635.5589.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,188.812,245.0029.6 %5.0541.68141.5573.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี5,906.9116,076.02-172.2 %0.01,485.7974.5395.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี11,941.8010,862.009.0 %4.51,323.441,382.80-4.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,243.90337.0096.7 %5.0541.68440.1818.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,474.082,023.0041.8 %5.0693.4075.7389.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,548.951,333.0070.7 %5.0769.92257.3566.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,553.681,932.0857.6 %5.0693.86277.8860.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,104.403,095.000.3 %0.5560.7543.1192.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,014.646,288.0051.7 %5.0596.24462.6522.4 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 47,730.2444,396.117.0 %3.5717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 108,404.1588,922.6018.0 %5.01,048.06417.4760.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,422.1514,345.3917.7 %5.0373.26426.45-14.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง41,213.7734,579.0016.1 %5.0805.77504.4037.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 23,451.36303.6098.7 %5.0977.33903.547.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,433.17494.0085.6 %5.0339.34312.457.9 %3.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี5,806.105,783.400.4 %0.51,283.36323.9474.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,827.524,351.329.9 %4.5769.87492.0236.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี12,535.8112,425.000.9 %0.52,215.14658.7770.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,221.982,412.5053.8 %5.0541.73276.4549.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต31,387.94101,580.00-223.6 %0.01,998.99537.9073.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,124.503,036.002.8 %1.0465.6793.7679.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)49,630.2916,838.7766.1 %5.01,769.64842.7652.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 137,341.469,164.0075.5 %5.0696.33316.5754.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 214,336.379,576.7833.2 %5.0858.22463.6746.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,246.234,648.00-106.9 %0.0165.48160.952.7 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี74,586.4021,204.0071.6 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 72,228.9054,572.0024.4 %5.01,419.381,432.55-0.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี13,883.4370,203.35-405.7 %0.0429.63359.1016.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,193.7721,296.00-566.8 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี320,909.66152,540.0052.5 %5.09,105.281,297.4385.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,549.422,719.2023.4 %5.0712.87370.6348.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,087.12363.0082.6 %5.0313.54191.9038.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี13,159.087,601.0442.2 %5.02,501.212,394.004.3 %2.0
รวม 1,183,866 1,075,082 9.19 % 86,885 35,326 59.34 %