จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,341.18831.0075.1 %5.0293.1791.9168.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี1,303.341,443.00-10.7 %0.0636.8189.8285.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี1,082.421,069.001.2 %0.5503.7079.4884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,054.8514,449.73-2.8 %0.02,632.33562.6978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 218,116.6527,395.10-51.2 %0.04,946.19978.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,256.221,926.0063.4 %5.0342.35150.3756.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,792.921,324.0072.4 %5.0248.5762.3274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,395.691,158.0073.7 %5.0185.4563.9565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,193.403,043.90-38.8 %0.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,736.791,552.0067.2 %5.0258.8376.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,673.432,335.2050.0 %5.0391.1795.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,325.481,433.0073.1 %5.0379.68114.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,352.07547.0087.4 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,651.526,946.40-49.3 %0.0901.90466.6048.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,947.821,222.0275.3 %5.01,276.08599.0053.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,448.731,691.0062.0 %5.0865.01646.7425.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 17,118.413,079.4256.7 %5.0938.65661.3929.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,459.37663.0080.8 %5.0503.81651.45-29.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,622.68394.0085.0 %5.0332.56754.61-126.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,610.304,449.24-23.2 %0.0636.81658.25-3.4 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์21,144.544,656.0078.0 %5.02,048.681,277.7037.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,432.6815,900.78-192.7 %0.01,913.27705.7063.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 14,738.29175,524.00-1,090.9 %0.05,246.841,695.8967.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,513.458,283.00-50.2 %0.06,365.232,462.2861.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,296.402,378.00-83.4 %0.0283.91362.53-27.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,623.554,343.576.1 %3.0975.41660.1532.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,421.881,546.0054.8 %5.0659.30309.9553.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี6,803.1015,232.15-123.9 %0.0941.07100.3489.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,654.462,966.5055.4 %5.02,229.87252.7088.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,833.263,149.1117.8 %5.0807.96578.1828.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,490.29742.0078.7 %5.0731.840.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,975.221,607.5046.0 %5.0480.99359.4225.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,498.632,894.7617.3 %5.0693.81203.0170.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี2,819.6030,727.00-989.8 %0.01,121.03735.1634.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี17,039.7410,764.2936.8 %5.05,866.16635.5589.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,356.642,245.0033.1 %5.0541.68141.5573.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี5,774.6616,076.02-178.4 %0.01,416.4674.5394.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,570.3210,862.0013.6 %5.01,323.442,084.85-57.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,783.05337.0096.9 %5.0541.68440.1818.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,656.922,023.0044.7 %5.0693.4075.7389.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,768.751,333.0080.3 %5.0769.92257.3566.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,793.352,000.0058.3 %5.0693.86277.8860.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี3,127.693,699.00-18.3 %0.0503.7043.1191.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,699.626,288.0054.1 %5.0596.24462.6522.4 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 50,242.3644,396.1111.6 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 114,109.6388,922.6022.1 %5.01,048.06417.4760.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,339.1014,345.3921.8 %5.0373.26426.45-14.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง43,382.9234,579.0020.3 %5.0805.77503.5037.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 24,685.64303.6098.8 %5.0977.33903.547.5 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,613.87494.0086.3 %5.0339.34312.457.9 %3.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี5,333.537,708.14-44.5 %0.01,283.36323.9474.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,081.604,351.3214.4 %5.0769.87492.0236.1 %5.0
สปส.จ.ปทุมธานี12,697.8115,996.00-26.0 %0.02,215.14658.7770.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,496.822,412.5056.1 %5.0541.73276.4549.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,029.14127,290.00-285.4 %0.01,798.25481.4473.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,288.943,601.00-9.5 %0.0385.13112.0570.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 111,045.5312,364.00-11.9 %0.0257.20400.46-55.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 215,090.9112,994.7113.9 %5.0858.22315.6863.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)52,312.8823,514.1655.1 %5.0717.11409.5942.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,364.464,648.00-96.6 %0.0165.48327.07-97.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี78,512.0021,204.0073.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 73,992.4354,572.0026.2 %5.01,419.381,432.55-0.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี12,112.8070,203.35-479.6 %0.0429.63607.80-41.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,361.8721,296.00-533.5 %0.01,185.211,198.00-1.1 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี337,799.63152,540.0054.8 %5.09,105.281.85100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,517.702,719.2022.7 %5.0712.87370.6348.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,103.58363.0082.7 %5.0275.50191.9030.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี13,534.581,989.3285.3 %5.02,037.312,394.00-17.5 %0.0
รวม 1,197,349 1,125,337 6.01 % 84,010 34,995 58.34 %