จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี0.001,443.000.0 %0.00.0089.820.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.0079.480.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,054.8514,449.73-2.8 %0.02,632.33562.6978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 218,116.6527,395.10-51.2 %0.04,946.19978.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,256.221,926.0063.4 %5.0342.35150.3756.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,792.921,324.0072.4 %5.0248.5762.3274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก0.001,158.000.0 %0.00.0063.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,193.403,043.90-38.8 %0.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,673.432,335.2050.0 %5.0391.1795.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา0.000.000.0 %0.00.00114.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,352.07547.0087.4 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,651.526,946.40-49.3 %0.0901.90466.6048.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,947.821,222.0275.3 %5.01,276.08599.0053.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,448.731,691.0062.0 %5.0865.01646.7425.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 17,118.413,079.4256.7 %5.0938.65661.3929.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,459.37663.0080.8 %5.0503.81651.45-29.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี0.004,449.240.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,432.6815,900.78-192.7 %0.01,913.27705.7063.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,296.402,378.00-83.4 %0.0283.91362.53-27.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,623.554,343.576.1 %3.0975.41660.1532.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,421.881,546.0054.8 %5.0659.30309.9553.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,654.462,966.5055.4 %5.02,229.87252.7088.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,490.29742.0078.7 %5.0731.840.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,975.221,607.5046.0 %5.0480.99349.4227.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,498.630.000.0 %0.0693.810.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี0.0010,764.290.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี5,774.6616,076.02-178.4 %0.01,416.4674.5394.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,783.05337.0096.9 %5.0541.68440.1818.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,722.050.000.0 %0.0750.910.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,793.352,000.0058.3 %5.0693.86277.8860.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี0.003,699.000.0 %0.00.0043.110.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,699.626,288.0054.1 %5.0596.24462.6522.4 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.00711.730.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,339.1014,345.3921.8 %5.0373.26426.45-14.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สปส.จ.ปทุมธานี12,697.8115,996.00-26.0 %0.02,215.14658.7770.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,496.822,412.5056.1 %5.0541.73276.4549.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี0.00152,540.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,517.702,719.2022.7 %5.0712.87370.6348.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,103.58363.0082.7 %5.0275.50191.9030.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 183,166 154,644 0.00 % 28,273 10,866 0.00 %