จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,030.64433.0078.7 %5.0588.43148.9274.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.064.61163.43-153.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง907.211.0099.9 %5.020.740.9595.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,428.67560.0076.9 %5.0740.56132.6582.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,582.08987.0061.8 %5.0835.6449.7894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง10,158.036,353.0037.5 %5.03,212.641,256.8360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,621.721,756.0051.5 %5.0362.2449.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,954.48917.0076.8 %5.0315.9934.1189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,352.98284.0091.5 %5.0254.0548.5680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,023.54338.0088.8 %5.0223.1486.2061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,974.11279.0090.6 %5.0260.4634.6386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,970.71460.0084.5 %5.0484.45103.3278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,887.6898.0096.6 %5.0239.5512.6294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,249.50337.0089.6 %5.0441.2187.5480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,922.96239.0091.8 %5.0221.7295.1557.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,913.30287.0090.1 %5.0450.070.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ2,910.89299.0089.7 %5.0440.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,669.874,311.4524.0 %5.01,596.282,269.55-42.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,413.901,540.0054.9 %5.01,253.99638.6049.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,586.02933.0063.9 %5.0854.66672.6021.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,153.3410,516.005.7 %2.55,340.473,167.4040.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง5,250.47383.0092.7 %5.01,976.60413.6479.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,989.491,010.0079.8 %5.01,577.251,554.201.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,012.231,650.0018.0 %5.0548.231,039.30-89.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,876.51602.0084.5 %5.01,482.19412.7272.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,899.801,254.0056.8 %5.0987.77313.5068.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง6,512.956,518.00-0.1 %0.01,900.54332.5082.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง30,425.0373,003.00-139.9 %0.0144.56111.5022.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,385.251,960.0042.1 %5.01,215.96631.7548.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,597.432,878.0320.0 %5.01,465.61123.5091.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง6,897.691.00100.0 %5.03,731.145,350.45-43.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,619.342,389.4634.0 %5.02,123.5217.5899.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง1,235.581,546.00-25.1 %0.075.232.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,709.292,151.5720.6 %5.0873.6735.1596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,137.38312.2485.4 %5.0683.51726.40-6.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,038.592,350.0022.7 %5.0930.72402.4756.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,948.5827,903.00-463.9 %0.01,672.351,427.6014.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,751.732,604.0045.2 %5.01,852.11509.4872.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,609.261,186.0054.5 %5.0778.59141.5281.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,822.576,570.23-36.2 %0.01,180.00168.5185.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง13,224.835,626.0057.5 %5.02,150.00162.0092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,227.86751.0076.7 %5.01,120.88265.0076.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,214.331,572.0051.1 %5.01,139.90485.0157.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,050.301,788.0041.4 %5.01,025.80210.1079.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,925.161,882.8261.8 %5.01,425.14437.1069.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,114.612,814.009.7 %4.5968.7589.2390.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง20,505.964,198.0079.5 %5.0608.97199.5067.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,365.004,340.0019.1 %5.0506.78682.56-34.7 %0.0
รจก.ลำปาง 47,715.8129,604.8138.0 %5.01,246.39630.0449.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 21,794.981.00100.0 %5.0873.211.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,299.29578.0074.9 %5.0328.48124.4562.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,913.311,205.0058.6 %5.0567.27339.7640.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง18,209.601.00100.0 %5.01,594.750.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,351.38857.0063.6 %5.0740.54198.5273.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,007.143,377.0015.7 %5.01,501.19387.5674.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,135.161,440.0054.1 %5.01,025.80157.1984.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง8,203.922,073.0074.7 %5.03,497.88474.6286.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,362.624,475.00-33.1 %0.02,348.1030.0098.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง27,223.454,494.5483.5 %5.01,530.7799.8593.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 129,111.5810,455.0064.1 %5.01,706.11638.6062.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 254,460.084,132.0092.4 %5.0682.50944.54-38.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3397.381.0099.7 %5.0150.900.9599.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง6.471.0084.5 %5.010.630.9591.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง235.511.0099.6 %5.0632.591.8599.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง46,598.2042,513.008.8 %4.01,050.04580.4544.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,798.4410,355.0038.4 %5.0901.83953.62-5.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา44,842.4812,952.0071.1 %5.0910.87517.6743.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,005.4418,939.79-11.4 %0.01,040.891,327.24-27.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง1,070.4312,465.00-1,064.5 %0.01,433.070.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,920.772,790.0043.3 %5.01,120.88466.3358.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,284.80722.0068.4 %5.0702.53244.3965.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง21,447.097,319.7565.9 %5.07,123.0214,855.37-108.6 %0.0
รวม 612,454 360,925 41.07 % 83,635 48,276 42.28 %