จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง1,961.51433.0077.9 %5.0588.43148.9274.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.064.61163.43-153.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง23,132.6921,609.686.6 %3.098.4070.3928.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,356.03560.0076.2 %5.0740.56132.6582.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,494.18987.0060.4 %5.0835.6449.7894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง9,812.236,353.0035.3 %5.03,212.641,256.8360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,498.421,756.0049.8 %5.0362.2449.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,819.86917.0076.0 %5.0315.9934.1189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,238.84284.0091.2 %5.0254.0548.5680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร2,920.61338.0088.4 %5.0223.1486.2061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,872.86279.0090.3 %5.0260.4634.6386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,869.58460.0084.0 %5.0484.45103.3278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,789.3898.0096.5 %5.0239.5512.6294.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,138.88337.0089.3 %5.0441.2187.5480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,823.45239.0091.5 %5.0221.7295.1557.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,814.12287.0089.8 %5.0450.070.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ2,811.80299.0089.4 %5.0440.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,476.854,311.4521.3 %5.01,596.282,269.55-42.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,297.681,540.0053.3 %5.01,253.99638.6049.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,497.98933.0062.6 %5.0854.66672.6021.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 210,773.6510,516.002.4 %1.05,340.473,167.4040.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,345.92383.0083.7 %5.0607.45413.6431.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,819.641,010.0079.0 %5.01,577.251,554.201.5 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,943.731,650.0015.1 %5.0548.231,039.30-89.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,744.54602.0083.9 %5.01,482.19412.7272.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,801.081,254.0055.2 %5.0987.77313.5068.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง6,291.236,518.00-3.6 %0.01,900.54332.5082.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง29,625.0473,003.00-146.4 %0.0144.56111.5022.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,474.972,878.0317.2 %5.01,465.61123.5091.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,270.011,960.0040.1 %5.01,215.96631.7548.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,180.447,064.001.6 %0.53,731.145,350.45-43.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,496.132,389.4631.7 %5.02,123.5217.5899.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง1,280.911,546.00-20.7 %0.075.232.8596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,617.062,151.5717.8 %5.0873.6735.1596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,064.62312.2484.9 %5.0683.51726.40-6.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,935.152,350.0019.9 %5.0930.72402.4756.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,780.1227,903.00-483.7 %0.01,672.351,427.6014.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,589.972,604.0043.3 %5.01,852.11509.4872.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,520.431,186.0052.9 %5.0778.59141.5281.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,658.396,570.23-41.0 %0.01,180.00168.5185.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง12,774.625,626.0056.0 %5.02,150.00162.0092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,117.98751.0075.9 %5.01,120.88265.0076.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,104.911,572.0049.4 %5.01,139.90485.0157.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง2,946.461,788.0039.3 %5.01,025.80210.1079.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,757.491,882.8260.4 %5.01,425.14437.1069.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,008.582,814.006.5 %3.0968.7589.2390.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง19,807.884,198.0078.8 %5.0608.97199.5067.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,182.364,340.0016.3 %5.0506.78682.56-34.7 %0.0
รจก.ลำปาง 46,091.4429,604.8135.8 %5.01,246.39630.0449.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 22,116.5617,534.7120.7 %5.0888.89313.4064.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,221.02578.0074.0 %5.0328.48124.4562.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,814.131,205.0057.2 %5.0567.27339.7640.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง17,734.7113,862.0021.8 %5.01,594.75720.1054.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,271.34857.0062.3 %5.0740.54198.5273.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง3,870.733,377.0012.8 %5.01,501.19387.5674.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,028.431,440.0052.5 %5.01,025.80157.1984.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,040.882,073.0031.8 %5.01,044.82474.6254.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,248.144,475.00-37.8 %0.02,348.1030.0098.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง26,296.704,494.5482.9 %5.01,530.7799.8593.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 128,120.5510,455.0062.8 %5.01,706.11638.6062.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 252,606.124,132.0092.1 %5.0682.50944.54-38.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 35,703.486,670.80-17.0 %0.01,545.18762.2650.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง276.333,230.53-1,069.1 %0.0297.68758.86-154.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง70,170.2561,842.8811.9 %5.01,938.151,852.454.4 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง45,011.8842,513.005.6 %2.51,050.04580.4544.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,226.5710,355.0036.2 %5.0901.83953.62-5.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา43,315.9312,952.0070.1 %5.0910.87517.6743.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน16,426.5318,939.79-15.3 %0.01,040.891,327.24-27.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,346.1112,465.00-96.4 %0.02,233.631,647.1026.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,753.252,790.0041.3 %5.01,120.88466.3358.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,207.02722.0067.3 %5.0702.53244.3965.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง20,716.987,319.7564.7 %5.07,123.0214,855.37-108.6 %0.0
รวม 689,155 492,732 28.50 % 85,126 54,393 36.10 %