จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,086.81842.0059.7 %5.0474.17170.2064.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,869.346,244.3029.6 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์2,785.662,200.0021.0 %5.0702.37102.4285.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,878.121,033.0064.1 %5.0721.370.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์23,074.3511,767.6549.0 %5.04,201.29705.1283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,132.13480.0084.7 %5.0305.8367.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,051.29385.0090.5 %5.0211.77104.5050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,600.05583.0083.8 %5.0182.47104.2342.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,083.31357.0088.4 %5.0274.8136.5486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,616.86168.0095.4 %5.0264.40104.4360.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,393.05310.0090.9 %5.0325.46102.1668.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,348.06104.0096.9 %5.0451.51104.0677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,095.47310.0090.0 %5.0595.76104.4182.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,079.884,028.2266.7 %5.01,501.041,812.60-20.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,194.21579.5073.6 %5.0617.40318.2548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,368.811,946.0042.2 %5.01,006.62514.7448.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,151.511,322.0058.1 %5.01,524.96421.8572.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,662.051,061.0060.1 %5.0740.40311.3557.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,100.95789.0062.4 %5.0436.14202.9253.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,278.561,988.8362.3 %5.0798.76948.62-18.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,677.962,231.0016.7 %5.0496.84520.20-4.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,368.343,281.0048.5 %5.02,413.801,224.0049.3 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,255.711,690.3467.8 %5.0974.6893.4490.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,467.4810,498.00-24.0 %0.01,559.40106.4093.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)9,746.134,703.2851.7 %5.01,740.201,246.4028.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,057.131,617.0021.4 %5.0455.14517.75-13.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,511.40387.0074.4 %5.062.2268.10-9.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,638.54833.0068.4 %5.0825.0057.0893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,599.29432.0083.4 %5.0626.31443.6529.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,136.892,306.6077.2 %5.0571.58647.26-13.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,016.703,775.0065.7 %5.01,272.831,106.8113.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์5,898.044,475.0024.1 %5.01,120.72480.1557.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,414.113,072.0070.5 %5.01,006.63633.8937.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,942.536,335.7346.9 %5.01,691.2092.7794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,467.97547.0084.2 %5.01,025.62573.1144.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,095.492,006.0035.2 %5.04,171.33426.8989.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,749.062,184.0054.0 %5.01,234.81423.1465.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,957.85600.0079.7 %5.0854.48315.3263.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,884.502,900.0025.3 %5.0270.4176.8171.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,795.771,040.0089.4 %5.0740.40386.3547.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 33,707.9329,173.0213.5 %5.0870.04306.0664.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,168.761,012.0053.3 %5.0512.20156.6069.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,064.971,851.0039.6 %5.0778.4416,230.35-1,985.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,547.77848.5066.7 %5.0588.28193.0067.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,036.813,202.8020.7 %5.01,026.95536.5647.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,764.93894.0067.7 %5.0779.67249.3868.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,294.414,111.2122.3 %5.0987.61209.6478.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์11,799.643,159.0073.2 %5.0359.01420.48-17.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1131,726.0212,800.1190.3 %5.01,394.89465.6066.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 225,169.966,189.4475.4 %5.01,882.17430.1977.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,338.423,729.98-178.7 %0.0286.61181.2236.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์53,882.2356,028.66-4.0 %0.01,319.20974.3826.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์63,674.9529,279.0054.0 %5.0888.38822.257.4 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์243,458.5020,250.7791.7 %5.0736.59955.05-29.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย32,677.939,936.0069.6 %5.0773.40961.55-24.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์25,488.3312,239.1852.0 %5.02,285.021,607.3129.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,905.612,151.0044.9 %5.0778.44496.8336.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,696.93674.0075.0 %5.0626.31207.2866.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์37,755.899,371.0075.2 %5.06,119.833,811.0337.7 %5.0
รวม 903,691 298,313 66.99 % 61,510 44,892 27.02 %