จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,171.64842.0061.2 %5.0474.17170.2064.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,229.886,244.3032.3 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์2,898.902,200.0024.1 %5.0702.37102.4285.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,992.901,033.0065.5 %5.0721.370.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์24,012.3411,767.6551.0 %5.04,201.29705.1283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,259.45480.0085.3 %5.0305.8367.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,215.98385.0090.9 %5.0211.77104.5050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,755.46583.0084.5 %5.0201.49104.2348.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,208.65357.0088.9 %5.0274.8136.5486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,763.88168.0095.5 %5.0264.40104.4360.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,530.98310.0091.2 %5.0325.46102.1668.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,484.16104.0097.0 %5.0451.51104.0677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,221.30310.0090.4 %5.0595.76104.4182.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,570.944,028.2268.0 %5.01,501.041,812.60-20.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,283.41579.5074.6 %5.0617.40318.2548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,505.761,946.0044.5 %5.01,006.62514.7448.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,279.621,322.0059.7 %5.01,524.96421.8572.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,770.261,061.0061.7 %5.0740.40311.3557.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,186.35789.0063.9 %5.0436.14202.9253.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,786.822,231.0019.9 %5.0496.84520.20-4.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,627.213,281.0050.5 %5.02,413.801,224.0049.3 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,469.351,690.3469.1 %5.0974.6893.4490.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,811.6910,498.00-19.1 %0.01,559.40106.4093.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,142.314,703.2853.6 %5.01,740.201,246.4028.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,143.031,617.0024.5 %5.0455.14517.75-13.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,572.84387.0075.4 %5.062.2268.10-9.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,745.80833.0069.7 %5.0825.0057.0893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,704.95432.0084.0 %5.0626.31443.6529.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,378.182,306.6077.8 %5.0495.52647.26-30.6 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,464.533,775.0067.1 %5.01,272.831,106.8113.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,137.804,475.0027.1 %5.01,120.72480.1557.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,837.453,072.0071.7 %5.01,006.63633.8937.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,428.006,335.7349.0 %5.01,691.2092.7794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,608.95547.0084.8 %5.01,025.62573.1144.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,264.012,006.0038.5 %5.0951.87426.8955.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,942.112,184.0055.8 %5.01,234.81423.1465.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,078.09600.0080.5 %5.0854.48315.3263.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,042.412,900.0028.3 %5.0270.4176.8171.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,193.981,040.0089.8 %5.0740.40386.3547.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,078.1729,173.0216.8 %5.0870.04306.0664.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,256.921,012.0055.2 %5.0512.20156.6069.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,189.561,851.0042.0 %5.0778.4416,230.35-1,985.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,651.34848.5068.0 %5.0588.28193.0067.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,200.903,202.8023.8 %5.01,026.95536.5647.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,877.33894.0068.9 %5.0779.67249.3868.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,597.304,111.2126.6 %5.01,025.64209.6479.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1137,080.7312,800.1190.7 %5.01,394.89465.6066.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 226,193.136,189.4476.4 %5.01,882.17430.1977.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์1,231.803,729.98-202.8 %0.0286.61181.2236.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์56,072.5656,028.660.1 %0.51,319.20974.3826.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์66,263.3629,279.0055.8 %5.0888.38822.257.4 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์253,355.1920,250.7792.0 %5.0736.59955.05-29.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์26,524.4412,239.1853.9 %5.02,285.021,607.3129.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,064.372,151.0047.1 %5.0778.44496.8336.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,721.17674.0075.2 %5.0588.28207.2864.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,290.689,371.0076.1 %5.06,119.833,811.0337.7 %5.0
รวม 888,370 283,229 68.12 % 55,581 42,561 23.43 %