จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,229.886,244.3032.3 %5.066.700.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์2,898.902,200.0024.1 %5.0702.37102.4285.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์24,012.3411,767.6551.0 %5.04,201.29705.1283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,259.45480.0085.3 %5.0305.8367.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,215.98385.0090.9 %5.0211.77104.5050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล0.00583.000.0 %0.00.00104.230.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,208.65357.0088.9 %5.0274.810.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,221.300.000.0 %0.0595.760.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,570.944,028.2268.0 %5.01,501.041,812.60-20.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,283.41579.5074.6 %5.0617.40318.2548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,505.761,946.0044.5 %5.01,006.62514.7448.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,279.621,322.0059.7 %5.01,524.96421.8572.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,770.261,061.0061.7 %5.0740.40311.3557.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,186.35789.0063.9 %5.0436.14202.9253.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,786.822,231.0019.9 %5.0496.84520.20-4.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์0.003,281.000.0 %0.00.001,224.000.0 %0.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,469.351,690.3469.1 %5.0974.6893.4490.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,811.6910,498.00-19.1 %0.01,559.40106.4093.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,142.310.000.0 %0.01,740.201,246.4028.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์2,143.030.000.0 %0.0455.14517.75-13.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,572.84387.0075.4 %5.062.2268.10-9.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,745.80833.0069.7 %5.0825.0057.0893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,704.95432.0084.0 %5.0626.31443.6529.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.001,106.810.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,137.804,475.0027.1 %5.01,120.72480.1557.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์2,383.083,072.00-28.9 %0.0595.83633.89-6.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,428.006,335.7349.0 %5.01,691.2092.7794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,264.012,006.0038.5 %5.0951.87426.8955.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,942.112,184.0055.8 %5.01,234.81423.1465.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,078.09600.0080.5 %5.0854.48315.3263.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,042.412,900.0028.3 %5.0270.4176.8171.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,193.981,040.0089.8 %5.0740.40386.3547.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 35,078.170.000.0 %0.0870.040.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,256.921,012.0055.2 %5.0512.200.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์0.001,851.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์0.00848.500.0 %0.00.00193.000.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,877.33894.0068.9 %5.0779.67249.3868.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,597.304,111.2126.6 %5.01,025.64209.6479.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1137,080.7312,800.1190.7 %5.01,394.89465.6066.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 20.006,189.440.0 %0.00.00430.190.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์56,072.560.000.0 %0.01,319.20974.3826.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์66,263.3629,279.0055.8 %5.0888.38822.257.4 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์253,355.1920,250.7792.0 %5.0736.59955.05-29.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์0.0012,239.180.0 %0.00.001,607.310.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,064.372,151.0047.1 %5.0778.44496.8336.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์0.00674.000.0 %0.00.00207.280.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์39,290.689,371.0076.1 %5.06,119.833,811.0337.7 %5.0
รวม 654,768 149,713 0.00 % 38,557 18,435 0.00 %