จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,232.56215.0090.4 %5.0442.9680.7581.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่8,966.662,697.0069.9 %5.061.68103.16-67.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,527.0113,848.30-20.1 %0.093.4587.196.7 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,400.351,184.0050.7 %5.0431.8869.8583.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,096.89998.0067.8 %5.0690.1741.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,881.706,542.0052.9 %5.01,926.21575.7070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,359.46898.0073.3 %5.0288.0347.5083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,125.40454.0085.5 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,016.23349.0088.4 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,317.13612.0085.8 %5.0361.9549.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,025.43362.0088.0 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,135.61369.0088.2 %5.0289.9847.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น2,888.45309.0089.3 %5.0510.4628.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่2,990.33289.0090.3 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่9,858.253,464.9764.9 %5.0937.391,858.20-98.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,516.141,594.00-5.1 %0.01,013.44683.9232.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,372.15624.0073.7 %5.0690.15423.7038.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,211.99571.0074.2 %5.0519.01361.9530.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,794.401,572.0076.9 %5.01,132.621,323.18-16.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,800.402,084.00-15.8 %0.0513.73962.46-87.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่96,818.141,559.5098.4 %5.04,610.52777.0283.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่9,915.196,420.8135.2 %5.01,374.74796.3842.1 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่38,744.8219,744.2049.0 %5.0475.76142.4070.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,339.0611,826.35-26.6 %0.03,895.635,782.65-48.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่2,774.671,376.0050.4 %5.0605.94611.79-1.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,661.8213,467.00-39.4 %0.03,864.88310.8892.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,431.05185.0087.1 %5.057.9675.06-29.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,326.81545.0076.6 %5.0728.2135.1595.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,232.64341.0084.7 %5.0576.07203.3064.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่2,888.681,410.1551.2 %5.0842.3093.5388.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่10,812.5916,673.34-54.2 %0.01,393.761,154.9717.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่3,981.272,260.0043.2 %5.01,047.56289.7572.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่3,813.18636.0083.3 %5.0861.31135.9484.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,980.524,332.2227.6 %5.02,317.9050.6697.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,515.14702.0092.6 %5.0861.31946.25-9.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,892.681,517.5061.0 %5.01,051.46391.6662.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,164.09662.0079.1 %5.0809.35655.1219.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,586.463,250.009.4 %4.5937.38414.8255.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,292.292,446.00-6.7 %0.0325.9148.9585.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,426.521,673.0082.3 %5.0823.29302.0563.3 %5.0
รจจ.แพร่ 29,340.1615,745.8546.3 %5.0848.74408.8251.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,715.07434.0084.0 %5.0303.73225.7425.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,807.43698.0075.1 %5.0531.90173.8967.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,779.08572.0079.4 %5.0576.07177.2769.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่10,984.044,895.9055.4 %5.01,374.74802.7541.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,730.511,900.2630.4 %5.0765.26203.4473.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,021.0312,739.49-321.7 %0.0804.25154.1380.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 31,796.018,388.4773.6 %5.01,456.83474.1367.5 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 227,737.245,340.1680.7 %5.01,568.43825.3547.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,112.816,864.6115.4 %5.03,244.24281.6491.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่1,968.972,944.64-49.6 %0.0297.68292.571.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคแพร่84,980.5958,917.0030.7 %5.01,555.59424.9572.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่95,305.8527,957.0070.7 %5.0861.53356.5958.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่22,769.0622,670.000.4 %0.5891.871,665.86-86.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่23,888.4112,879.0046.1 %5.0790.37891.31-12.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง30,468.8410,933.0064.1 %5.0729.761,445.33-98.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง26,935.7610,795.0759.9 %5.0754.79600.0520.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,613.711,922.0084.8 %5.01,876.601,573.5516.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,817.001,896.2832.7 %5.0842.31428.1849.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,260.49397.0093.7 %5.0261.89291.82-11.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่32,822.1410,845.0067.0 %5.04,203.7510,087.70-140.0 %0.0
รวม 787,968 349,798 55.61 % 62,827 41,835 33.41 %