จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,280.68215.0090.6 %5.0442.9680.7581.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่9,159.912,697.0070.6 %5.061.68103.16-67.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,775.4413,848.30-17.6 %0.093.4587.196.7 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,452.081,184.0051.7 %5.0431.8869.8583.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,163.63998.0068.5 %5.0690.1741.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,180.886,542.0053.9 %5.01,926.21575.7070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่814.33898.00-10.3 %0.0288.0347.5083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,192.76454.0085.8 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,081.24349.0088.7 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,410.18612.0086.1 %5.0361.9549.4086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,090.64362.0088.3 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,203.19369.0088.5 %5.0289.9847.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น2,950.70309.0089.5 %5.0510.4628.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,054.77289.0090.5 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่4,336.783,464.9720.1 %5.0937.391,858.20-98.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,548.811,594.00-2.9 %0.01,013.44683.9232.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,423.27624.0074.2 %5.0690.15423.7038.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,259.66571.0074.7 %5.0519.01361.9530.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,940.831,572.0077.4 %5.01,132.621,323.18-16.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,835.782,084.00-13.5 %0.0513.73962.46-87.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่61,894.811,559.5097.5 %5.04,610.52777.0283.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,128.886,420.8136.6 %5.01,374.74380.5172.3 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,540.3311,826.35-24.0 %0.03,895.635,782.65-48.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,182.891,376.00-16.3 %0.0605.94611.79-1.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)10,018.7313,467.00-34.4 %0.04,026.81310.8892.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่1,461.90185.0087.3 %5.057.9675.06-29.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,376.95545.0077.1 %5.0728.2135.1595.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,280.76341.0085.0 %5.0576.07203.3064.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่2,950.941,410.1552.2 %5.0842.3093.5388.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,045.6217,193.52-55.7 %0.01,393.761,154.9717.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่3,895.36636.0083.7 %5.0861.31135.9484.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,109.414,332.2229.1 %5.02,317.9050.6697.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,720.21702.0092.8 %5.0861.31945.35-9.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,976.571,517.5061.8 %5.01,051.46390.7662.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,232.29662.0079.5 %5.0809.35655.1219.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,663.763,250.0011.3 %5.0937.38414.8255.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่0.002,446.000.0 %0.00.0048.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,629.681,673.0082.6 %5.0823.29301.1563.4 %5.0
รจจ.แพร่ 29,972.4915,745.8547.5 %5.0848.74408.8251.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,773.58434.0084.4 %5.0303.73223.8426.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,867.94698.0075.7 %5.0531.90173.8967.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,838.97572.0079.9 %5.0576.07177.2769.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่11,220.774,895.9056.4 %5.01,374.74802.7541.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,789.361,900.2631.9 %5.0765.26203.4473.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,026.9312,739.49-58.7 %0.03,181.25154.1395.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 32,481.278,388.4774.2 %5.01,456.83474.1367.5 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 228,335.035,340.1681.2 %5.01,568.43825.3547.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)8,287.656,864.6117.2 %5.03,244.24281.6491.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,011.402,944.64-46.4 %0.0297.68291.672.0 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่86,812.0658,917.0032.1 %5.01,555.59424.9572.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่97,359.8627,957.0071.3 %5.0861.53356.5958.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่23,259.7822,670.002.5 %1.0891.871,665.86-86.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่18,248.7512,879.0029.4 %5.0790.37891.31-12.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง31,125.5010,933.0064.9 %5.0729.761,444.43-97.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง27,516.2710,795.0760.8 %5.0754.79600.0520.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,885.561,922.0085.1 %5.01,876.601,573.5516.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,877.711,896.2834.1 %5.0842.31428.1849.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,395.42397.0093.8 %5.0261.89291.82-11.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่33,529.5210,845.0067.7 %5.04,203.7510,087.70-140.0 %0.0
รวม 710,880 325,868 54.16 % 63,517 40,932 35.56 %