จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน13,325.718,074.0039.4 %5.02,551.39466.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,476.180.000.0 %0.0494.428.1198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,300.81791.0076.0 %5.0318.9886.5472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา3,117.24481.0084.6 %5.0335.6452.2784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย0.00139.000.0 %0.00.0010.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,517.400.000.0 %0.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,106.740.000.0 %0.0176.780.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.004,191.330.0 %0.00.001,516.090.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,614.291,164.0027.9 %5.0757.12918.19-21.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,140.05451.0078.9 %5.0644.78400.6837.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน3,926.381,574.0059.9 %5.01,429.521,842.50-28.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,673.092,026.0656.6 %5.01,619.681,690.58-4.4 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,452.211,337.2245.5 %5.01,374.911,150.7816.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,415.961,043.0069.5 %5.01,272.31340.9373.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,725.77980.0043.2 %5.076.88221.63-188.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน0.00530.000.0 %0.00.0053.190.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,239.20457.0079.6 %5.0682.82480.0229.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน0.001,917.000.0 %0.00.00336.420.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,922.8159,457.04-1,107.8 %0.01,690.651,145.6532.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน0.001,006.000.0 %0.00.00295.050.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,458.785,831.00-137.2 %0.0873.08115.4586.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน0.001,175.230.0 %0.00.00230.380.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,149.882,267.0028.0 %5.0704.53532.9524.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,076.811,507.0051.0 %5.01,063.13432.2659.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,228.191,183.0046.9 %5.0663.8090.4586.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,198.751,302.0085.8 %5.01,062.17372.5564.9 %5.0
รจจ.น่าน 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,940.241,134.6061.4 %5.0499.69267.5746.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,142.50363.0083.1 %5.0222.66193.7113.0 %5.0
สปส.จ.น่าน4,076.593,892.934.5 %2.01,025.08356.2265.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,346.77614.0073.8 %5.01,047.26465.0855.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,172.364,348.68-37.1 %0.01,025.10294.0271.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.0011,903.160.0 %0.00.00535.350.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน0.008,257.940.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,491.790.000.0 %0.0801.99484.7539.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.001,707.000.0 %0.00.00336.010.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 15,822.670.000.0 %0.04,712.680.000.0 %0.0
รวม 81,644 100,279 0.00 % 22,507 12,417 0.00 %