จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน317.53336.00-5.8 %0.0549.7045.9291.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,888.6023,063.32-133.2 %0.083.0410.5087.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน23,993.4225,718.07-7.2 %0.076.3752.0131.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,268.361,188.0063.7 %5.0834.9485.5589.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,399.36785.0067.3 %5.0796.9173.8590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,978.098,074.0037.8 %5.02,551.39466.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,214.70791.0075.4 %5.0318.9886.5472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา8,628.46481.0094.4 %5.0335.6452.2784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย2,851.64139.0095.1 %5.0343.1110.4996.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น290.93154.0047.1 %5.0360.58121.3866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,451.73342.0086.1 %5.0269.358.0197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,034.40175.0094.2 %5.0176.787.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,970.84333.0088.8 %5.0329.4971.1678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว2,727.57159.0094.2 %5.0375.1386.5576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,833.92297.0089.5 %5.0336.88113.6066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง3,432.50221.0093.6 %5.0432.509.9097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,411.58106.0095.6 %5.0494.428.1198.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,424.134,186.505.4 %2.51,026.91515.7949.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,857.584,191.33-8.7 %0.01,386.411,516.09-9.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,572.181,164.0026.0 %5.0757.12918.19-21.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,430.55598.0075.4 %5.0815.93530.0135.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,084.22451.0078.4 %5.0644.78400.6837.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,695.141,574.0066.5 %5.01,494.151,842.50-23.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,076.382,286.3943.9 %5.01,386.5579.3994.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,684.522,260.9615.8 %5.0614.861,979.51-221.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,551.182,026.0655.5 %5.01,619.681,690.58-4.4 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,393.861,337.2244.1 %5.01,374.911,150.7816.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,301.727,148.71-66.2 %0.01,291.33106.2991.8 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร56,490.3668,593.26-21.4 %0.0882.10601.9031.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,326.851,043.0068.6 %5.01,272.31340.9373.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,680.75980.0041.7 %5.076.88221.63-188.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,570.38530.0079.4 %5.0891.9953.1994.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,180.79457.0079.0 %5.0682.82480.0229.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน2,590.631,917.0026.0 %5.0949.82336.4264.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,794.3859,457.04-1,140.1 %0.01,690.651,145.6532.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,211.112,227.2169.1 %5.02,907.67224.4992.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน2,818.721,006.0064.3 %5.0968.06295.0569.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,394.635,831.00-143.5 %0.0873.08115.4586.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,616.281,175.2386.4 %5.0663.80230.3865.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,067.702,267.0026.1 %5.0704.53532.9524.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,761.171,106.0076.8 %5.0910.99300.5067.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน2,996.551,507.0049.7 %5.01,063.13432.2659.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,181.411,183.0045.8 %5.0663.8090.4586.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,958.781,302.0085.5 %5.01,062.17372.5564.9 %5.0
รจจ.น่าน 18,139.4315,564.0114.2 %5.0834.57767.378.1 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,420.77525.0078.3 %5.0606.75226.0462.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,863.541,134.6060.4 %5.0431.84267.5738.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,086.61363.0082.6 %5.0222.66193.7113.0 %5.0
สปส.จ.น่าน4,813.183,892.9319.1 %5.01,291.31356.2272.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,253.821,799.0044.7 %5.01,196.25185.1184.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,285.55614.0073.1 %5.01,237.09465.0862.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,089.614,348.68-40.8 %0.01,025.10294.0271.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 138,187.0311,903.1668.8 %5.02,653.79535.3579.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 22,504,122.007,238.4399.7 %5.02,171.5927.0098.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,522.633,400.003.5 %1.5379.09449.39-18.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน68,298.3652,429.0023.2 %5.01,773.821,163.1334.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน20,665.5611,672.0043.5 %5.01,047.38211.5479.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว46,771.58131,851.00-181.9 %0.01,075.401,192.51-10.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา40,597.679,530.7476.5 %5.0839.69418.0050.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,843.928,257.94-20.7 %0.02,171.831,709.3021.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,426.791,333.0045.1 %5.0801.99485.6539.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,277.331,707.0025.0 %5.0701.81336.0152.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,375.8313,409.0022.8 %5.04,712.681,267.2673.1 %5.0
รวม 3,031,447 521,141 82.81 % 62,516 28,363 54.63 %