จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,943.07350.0082.0 %5.0445.43140.0068.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,534.084,792.0026.7 %5.046.38156.06-236.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,580.82767.0070.3 %5.0470.10116.2375.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,576.461,345.6047.8 %5.0673.6293.4286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,414.855,717.0022.9 %5.01,871.63465.4675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,221.051,148.0064.4 %5.0328.69121.9262.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,055.680.000.0 %0.0402.070.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้2,887.56427.0085.2 %5.0249.8768.9372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,765.78286.0089.7 %5.0276.22101.8963.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,895.42250.0091.4 %5.0448.53103.2777.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,641.43363.0086.3 %5.0188.5989.2552.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,829.04135.0095.2 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,918.49173.0094.1 %5.0479.0585.7182.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,253.100.000.0 %0.01,187.05943.3520.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,031.03954.0068.5 %5.01,035.43316.6669.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,433.881,086.0055.4 %5.0654.60273.5058.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา1,922.63674.0064.9 %5.0483.45315.3134.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,835.661,132.0060.1 %5.0939.840.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,793.851,980.34-10.4 %0.0572.021,087.75-90.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,225.915,418.9325.0 %5.01,453.27198.8786.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,019.161,704.0043.6 %5.0996.89210.0778.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา6,509.825,708.0912.3 %5.01,187.05132.6388.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,079.632,632.4014.5 %5.01,050.19176.7083.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,262.54574.0054.5 %5.057.7653.507.4 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,542.76504.0080.2 %5.0806.7317.4897.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,395.40993.0058.5 %5.0616.57389.5036.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,905.471,299.8155.3 %5.0844.7677.9090.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,660.7822,540.00-515.7 %0.01,377.212,034.23-47.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,323.763,879.00-16.7 %0.01,110.99276.0275.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,627.85900.0065.8 %5.0749.68266.0064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,033.814,422.6212.1 %5.01,149.02181.3784.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,382.62721.0069.7 %5.0404.32262.1935.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,894.961,574.2045.6 %5.0958.86331.4265.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,656.201,418.0046.6 %5.0692.63260.9662.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,730.391,477.0045.9 %5.0863.77187.7178.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,283.54957.0058.1 %5.0559.52266.0052.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,964.351,394.0084.4 %5.0677.05401.2940.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา23,032.14693.0097.0 %5.0762.14275.5063.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,071.50480.0076.8 %5.0523.05212.0559.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,339.261,585.0832.2 %5.0673.61208.9069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,125.78400.0081.2 %5.0578.54127.5678.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา0.002,441.880.0 %0.00.00620.120.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,363.061,030.0056.4 %5.0711.65227.2968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,552.911,744.0031.7 %5.0749.68229.2069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114,689.915,606.0561.8 %5.01,193.82399.0266.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2164,862.231,345.6099.2 %5.02,101.88199.0690.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,887.103,413.00-18.2 %0.0280.0710.0096.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา110,997.3636,543.0167.1 %5.01,029.91568.1044.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา23,242.0527,787.54-19.6 %0.0867.35230.4073.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ20,097.1512,280.0038.9 %5.0858.38373.5256.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้0.0021,152.650.0 %0.00.00769.500.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา0.00750.000.0 %0.00.00219.230.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,394.811,275.0046.8 %5.0730.67596.5718.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,031.83620.0069.5 %5.0483.46221.4454.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,198.11863.0092.9 %5.03,969.0180.7598.0 %5.0
รวม 506,609 175,362 65.39 % 40,967 14,242 65.24 %