จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,872.09350.0081.3 %5.0445.43140.0068.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,295.404,792.0023.9 %5.046.38168.84-264.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,486.54767.0069.2 %5.0470.10116.2375.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,482.341,345.6045.8 %5.0673.6292.3386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,143.995,717.0020.0 %5.01,871.63465.4675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,103.391,148.0063.0 %5.0328.69121.9262.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,944.06547.0081.4 %5.0402.07102.6674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้2,782.08427.0084.7 %5.0249.8768.9372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,664.74286.0089.3 %5.0276.22101.8963.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,789.65250.0091.0 %5.0448.53103.2777.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,544.94363.0085.7 %5.0188.5989.2552.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,725.70135.0095.0 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,811.88173.0093.8 %5.0479.0585.7182.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,097.741,380.0066.3 %5.01,187.05943.3520.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา2,920.31954.0067.3 %5.01,035.43316.6669.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,344.971,086.0053.7 %5.0654.60273.5058.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา1,852.39674.0063.6 %5.0483.45315.3134.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,732.071,132.0058.6 %5.0939.841,599.87-70.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,728.321,980.34-14.6 %0.0572.021,087.75-90.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,961.955,418.9322.2 %5.01,453.27198.8786.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา2,908.871,704.0041.4 %5.0996.89210.0778.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา6,272.025,708.099.0 %4.51,187.05132.6388.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา2,939.002,632.4010.4 %5.01,050.19176.7083.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,216.42574.0052.8 %5.057.7653.507.4 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,449.87504.0079.4 %5.0806.7317.4897.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,307.89993.0057.0 %5.0616.57389.5036.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,799.341,299.8153.6 %5.0844.7677.9090.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,527.0522,540.00-539.1 %0.01,377.212,034.23-47.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,202.353,879.00-21.1 %0.01,110.99276.0275.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,531.86900.0064.5 %5.0749.68266.0064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,849.934,422.628.8 %4.01,149.02181.3784.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,295.59721.0068.6 %5.0404.32262.1935.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,789.211,574.2043.6 %5.0958.86331.4265.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,559.171,418.0044.6 %5.0692.63260.9662.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,630.651,477.0043.9 %5.0863.77187.7178.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,030.762,479.00-22.1 %0.0514.1474.1985.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,636.891,394.0083.9 %5.0677.05401.2940.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา22,190.79693.0096.9 %5.0762.14275.5063.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา1,995.83480.0075.9 %5.0523.05212.0559.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,253.811,585.0829.7 %5.0673.61208.9069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,048.13400.0080.5 %5.0578.54127.5678.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,566.882,441.8831.5 %5.01,187.05620.1247.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,276.741,030.0054.8 %5.0711.65227.2968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,459.651,744.0029.1 %5.0749.68229.2069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114,153.295,606.0560.4 %5.01,193.82399.0266.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2158,839.861,345.6099.2 %5.02,101.88199.0690.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,781.643,413.00-22.7 %0.0280.0710.0096.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา106,942.6736,543.0165.8 %5.01,029.91568.1044.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา22,393.0327,787.54-24.1 %0.0867.35230.4073.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ19,363.0112,280.0036.6 %5.0858.38373.5256.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,125.7021,152.65-10.6 %0.0630.37769.50-22.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,174.94750.0065.5 %5.01,159.47219.2381.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,307.331,275.0044.7 %5.0730.67596.5718.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,957.61620.0068.3 %5.0483.46221.4454.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา11,752.51863.0092.7 %5.03,969.0180.7598.0 %5.0
รวม 519,815 203,156 60.92 % 45,240 17,373 61.60 %