จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย1,987.98366.0081.6 %5.0591.63103.1182.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย27,451.1119,598.0128.6 %5.077.53241.54-211.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,675.1621,377.57-20.9 %0.0104.1417.4483.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,123.422,518.0019.4 %5.0990.96259.5873.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย1,835.931,245.0032.2 %5.0629.7097.9684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย17,057.218,147.8052.2 %5.02,816.50968.4165.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,267.731,332.6059.2 %5.0389.03143.3263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,551.04808.0077.2 %5.0316.1096.1369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,425.21719.0079.0 %5.0399.8990.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,839.03786.0072.3 %5.0418.1189.7278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า2,813.41313.0088.9 %5.0544.2580.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,043.97336.0089.0 %5.0552.00106.1180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,512.80243.0090.3 %5.0344.9878.2277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,071.01228.0092.6 %5.0419.3377.6481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,813.41430.0084.7 %5.0450.3080.3782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,604.18287.0089.0 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,425.21428.0087.5 %5.0267.0677.1371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย379.13314.0017.2 %5.0261.2781.3568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,552.56265.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,071.01121.0096.1 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,190.79239.0092.5 %5.0177.1173.3858.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย49,451.0834,269.6030.7 %5.02,532.75334.5686.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,533.715,041.0047.1 %5.01,294.07528.2859.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,103.7118,387.69-774.1 %0.01,227.70343.4772.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย4,438.434,741.00-6.8 %0.01,979.802,374.05-19.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,673.222,094.5043.0 %5.0724.75204.9171.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,026.691,233.7539.1 %5.0610.65968.19-58.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,681.921,071.0060.1 %5.0914.90321.6364.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,150.661,158.0063.2 %5.01,295.232,171.28-67.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,174.973,201.24-47.2 %0.0723.73556.8123.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,137.521,209.9270.8 %5.01,823.171,159.4836.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,716.181,998.1846.2 %5.01,485.38292.1380.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 3,675.459,366.00-154.8 %0.01,390.3116.1398.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,455.601,645.0033.0 %5.0914.901,081.90-18.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,350.645,427.4126.2 %5.03,683.49924.3574.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,898.354,600.00-58.7 %0.073.87103.81-40.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,589.72299.0096.1 %5.0477.5331.2293.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,374.34389.0083.6 %5.0895.8966.2692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,440.94498.0079.6 %5.0781.80492.3437.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย2,927.562,533.0013.5 %5.01,105.07332.4569.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,424.6042,650.72-686.2 %0.02,341.111,705.7627.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย3,849.676,392.00-66.0 %0.01,301.801,323.23-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,320.257,083.3646.8 %5.02,807.02160.3694.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย883.3425,000.00-2,730.2 %0.0781.79525.5832.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,308.761,442.0056.4 %5.0741.62838.51-13.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย2,872.361,540.0046.4 %5.01,067.04168.6884.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,706.342,642.8053.7 %5.01,673.41496.4870.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,309.981,892.3018.1 %5.0781.7950.9793.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,583.998,924.0015.7 %5.0555.74464.5016.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,101,724.5086,047.0195.9 %5.025,286.841,607.5493.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,835.12718.4074.7 %5.0629.66497.7021.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,322.013,249.4948.6 %5.02,340.61674.2271.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,480.761,099.5055.7 %5.0819.82398.3051.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,586.895,982.57-30.4 %0.01,561.45535.8565.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,221.41865.2061.1 %5.0724.75373.2148.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย6,187.123,976.9635.7 %5.01,295.23570.0356.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,805.012,262.6066.8 %5.01,567.36340.6278.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 136,671.607,340.7380.0 %5.02,674.451,207.6454.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 222,671.038,425.2062.8 %5.01,690.63602.7064.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,054.6810,710.00-18.3 %0.01,319.561,204.468.7 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 420,399.525,699.8672.1 %5.01,553.811,207.4622.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)61,471.683,075.0095.0 %5.03,262.89577.4482.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,002.533,125.20-211.7 %0.0310.421,094.88-252.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,081.7647,382.00-292.2 %0.0808.91783.433.2 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย21,660.0420,460.005.5 %2.5951.15862.749.3 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย91,102.2240,660.0055.4 %5.01,097.611,622.07-47.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย22,625.0111,896.0047.4 %5.0831.981,111.50-33.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง16,574.3913,517.6718.4 %5.0851.18634.9825.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง75,326.437,248.0090.4 %5.0778.62666.3214.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย12,411.928,135.2734.5 %5.02,308.062,920.87-26.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,497.091,577.0036.8 %5.0914.90868.905.0 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,026.69773.4861.8 %5.0610.65143.5076.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 37,356.537,407.6580.2 %5.04,880.414,061.4516.8 %5.0
รวม 2,856,847 558,467 80.45 % 105,510 45,420 56.95 %