จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,084.02366.0082.4 %5.0591.63103.1182.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย28,777.2519,598.0131.9 %5.077.53241.54-211.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,274.312,518.0023.1 %5.0990.96259.5873.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย17,881.238,147.8054.4 %5.02,816.50968.4165.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,425.590.000.0 %0.0389.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน836.49808.003.4 %1.5316.1096.1369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย0.00719.000.0 %0.00.0090.530.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,976.18786.0073.6 %5.0418.1189.7278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.00313.000.0 %0.00.0080.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,634.19243.0090.8 %5.0344.9878.2277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง0.00430.000.0 %0.00.0080.370.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,729.98287.0089.5 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย0.00428.000.0 %0.00.0077.130.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย397.450.000.0 %0.0261.270.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,344.93239.0092.9 %5.0177.1173.3858.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย51,840.0234,269.6033.9 %5.02,532.75334.5686.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน0.005,041.000.0 %0.00.00528.280.0 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,205.3418,387.69-733.8 %0.01,227.70343.4772.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.004,741.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,850.672,094.5045.6 %5.0724.75204.9171.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.001,071.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,280.043,201.24-40.4 %0.0723.73309.3457.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,337.401,209.9272.1 %5.01,823.171,159.4836.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,895.701,998.1848.7 %5.01,485.38292.1380.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.009,366.000.0 %0.00.0016.130.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,574.221,645.0036.1 %5.0914.901,081.90-18.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,705.745,427.4129.6 %5.03,683.49924.3574.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย0.004,600.000.0 %0.00.00103.810.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,956.38299.0096.2 %5.0477.5331.2293.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,489.04389.0084.4 %5.0895.8966.2692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย0.00498.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,068.982,533.0017.5 %5.01,105.07332.4569.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,963.757,083.3649.3 %5.02,807.02160.3694.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.0025,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,468.601,442.0058.4 %5.0741.62838.51-13.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,982.002,642.8055.8 %5.01,673.41496.4870.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,421.581,892.3021.9 %5.0781.7950.9793.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,095.308,924.0019.6 %5.0555.74464.5016.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,203,257.0086,047.0196.1 %5.025,286.841,607.5493.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,972.08718.4075.8 %5.0629.66497.7021.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,627.423,249.4951.0 %5.02,340.61674.2271.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,600.601,099.5057.7 %5.0393.81398.30-1.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย0.005,982.570.0 %0.00.00535.850.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย0.00865.200.0 %0.00.00373.210.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.003,976.960.0 %0.00.00570.030.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.002,262.600.0 %0.00.00340.620.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)0.003,075.000.0 %0.00.00577.440.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.007,340.730.0 %0.00.001,207.640.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 223,766.258,425.2064.5 %5.01,690.63602.7064.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 421,385.005,699.8673.3 %5.01,553.811,207.4622.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.003,125.200.0 %0.00.001,094.880.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.0047,382.000.0 %0.00.00783.430.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย21,671.6620,460.005.6 %2.5951.15862.749.3 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย95,503.2940,660.0057.4 %5.01,097.611,622.07-47.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,718.0111,896.0049.8 %5.0831.981,111.50-33.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.0013,517.670.0 %0.00.00634.980.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.007,248.000.0 %0.00.00666.320.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,617.721,577.0039.8 %5.0914.90868.905.0 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.00773.480.0 %0.00.00143.500.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 39,161.197,407.6581.1 %5.04,880.414,061.4516.8 %5.0
รวม 2,636,954 313,672 0.00 % 68,722 22,553 0.00 %