จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,084.02366.0082.4 %5.0591.63103.1182.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย28,777.2519,598.0131.9 %5.077.53241.54-211.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,529.0321,377.57-15.4 %0.0104.1417.4483.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,274.312,518.0023.1 %5.0990.96259.5873.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย1,924.621,245.0035.3 %5.0629.7097.9684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย17,881.238,147.8054.4 %5.02,816.50968.4165.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,425.591,332.6061.1 %5.0389.03143.3263.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน836.49808.003.4 %1.5316.1096.1369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,590.67719.0080.0 %5.0399.8990.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,976.18786.0073.6 %5.0418.1189.7278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า2,949.32313.0089.4 %5.0544.2580.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,191.02336.0089.5 %5.0552.00106.1180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,634.19243.0090.8 %5.0344.9878.2277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,219.36228.0092.9 %5.0419.3377.6481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,949.32430.0085.4 %5.0450.3080.3782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,729.98287.0089.5 %5.0263.4337.5585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,590.67428.0088.1 %5.0267.0677.1371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย397.45314.0021.0 %5.0261.2781.3568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,675.88331.0087.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,219.361,000.0068.9 %5.0439.3195.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,344.93239.0092.9 %5.0177.1173.3858.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย51,840.0234,269.6033.9 %5.02,532.75334.5686.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,994.285,041.0049.6 %5.01,294.07528.2859.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,205.3418,387.69-733.8 %0.01,227.70343.4772.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย2,083.304,741.00-127.6 %0.0629.670.9599.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,850.672,094.5045.6 %5.0724.75204.9171.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,124.602,516.00-18.4 %0.0610.651,104.34-80.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,811.481,071.0061.9 %5.0914.9099.5089.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,302.861,158.0064.9 %5.01,295.232,171.28-67.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,280.043,201.24-40.4 %0.0723.73309.3457.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,337.401,209.9272.1 %5.01,823.171,159.4836.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,895.701,998.1848.7 %5.01,485.38292.1380.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 3,853.009,366.00-143.1 %0.01,390.3116.1398.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,574.221,645.0036.1 %5.0914.901,081.90-18.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,705.745,427.4129.6 %5.03,683.49924.3574.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,038.364,600.00-51.4 %0.073.87103.81-40.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,956.38299.0096.2 %5.0477.5331.2293.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,489.04389.0084.4 %5.0895.8966.2692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,558.86498.0080.5 %5.0781.80492.3437.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,068.982,533.0017.5 %5.01,105.07332.4569.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,686.6542,650.72-650.0 %0.02,341.111,705.7627.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,035.656,392.00-58.4 %0.01,301.801,323.23-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,963.757,083.3649.3 %5.02,807.02160.3694.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย926.0125,000.00-2,599.8 %0.0781.79525.5832.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,468.601,442.0058.4 %5.0741.62838.51-13.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,011.121,669.0044.6 %5.01,067.04168.6884.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,982.002,642.8055.8 %5.01,673.41496.4870.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,421.581,892.3021.9 %5.0781.7950.9793.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,095.308,924.0019.6 %5.0555.74464.5016.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,203,257.0086,047.0196.1 %5.025,286.841,607.5493.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,972.08718.4075.8 %5.0629.66497.7021.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,627.423,249.4951.0 %5.02,340.61674.2271.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,600.601,099.5057.7 %5.0393.81398.30-1.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,808.485,982.57-24.4 %0.01,561.45535.8565.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,124.60865.2059.3 %5.0610.65373.2138.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย6,486.013,976.9638.7 %5.01,295.23570.0356.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,133.752,262.6068.3 %5.01,567.36340.6278.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)31,165.543,075.0090.1 %5.03,261.74577.4482.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 138,443.187,340.7380.9 %5.02,674.451,207.6454.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 223,766.258,425.2064.5 %5.01,690.63602.7064.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,492.1010,710.00-12.8 %0.01,319.56979.7825.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 421,385.005,699.8673.3 %5.01,553.811,207.4622.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,050.963,125.20-197.4 %0.0310.421,094.88-252.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,665.4247,382.00-274.1 %0.0808.91783.433.2 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย22,706.4220,460.009.9 %4.5951.15862.749.3 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย95,503.2940,660.0057.4 %5.01,097.611,622.07-47.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,718.0111,896.0049.8 %5.0831.981,111.50-33.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,375.0813,517.6722.2 %5.0851.18634.9825.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง78,965.397,248.0090.8 %5.0778.62666.3214.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,011.538,135.2737.5 %5.02,308.062,920.87-26.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,617.721,577.0039.8 %5.0914.90868.905.0 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,124.60773.4863.6 %5.0610.65143.5076.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 39,161.197,407.6581.1 %5.04,880.414,061.4516.8 %5.0
รวม 2,955,924 560,824 81.03 % 103,619 42,569 58.92 %