จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,006.47399.0080.1 %5.0667.1751.9792.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,371.706,923.4733.2 %5.074.24167.59-125.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,942.809,450.0013.6 %5.092.4968.4925.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,525.3223,642.19-124.6 %0.0168.25285.28-69.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,736.401.0099.9 %5.071.2550.2829.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,163.24641.0070.4 %5.0271.27148.0545.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,824.751,253.0055.6 %5.0781.260.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน15,793.065,450.0065.5 %5.01,114.65645.0342.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,926.32341.0088.3 %5.0699.66102.0385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,863.43500.0082.5 %5.0281.400.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,387.10195.0094.2 %5.0394.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,844.53160.0094.4 %5.0552.7695.6482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,952.60161.0094.5 %5.0697.78104.3585.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,188.792,451.0041.5 %5.01,192.55520.2756.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,590.212,553.0028.9 %5.0506.92301.1540.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,914.342,657.7270.2 %5.01,009.45904.9110.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง1,911.261.0099.9 %5.0869.280.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,227.991,053.0052.7 %5.0373.810.9599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,525.821,652.0053.1 %5.01,066.50298.0572.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,357.02546.0076.8 %5.0895.3658.8593.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,046.48330.0083.9 %5.0686.18373.0645.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,454.321,468.0057.5 %5.01,408.78906.3835.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,445.181,791.00-23.9 %0.0408.52148.2063.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,225.07998.5869.0 %5.0963.30757.2221.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,023.521,107.0063.4 %5.0648.1567.4089.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,712.123,812.01-40.6 %0.0489.4984.0382.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 54,332.4734,469.0036.6 %5.0447.45620.50-38.7 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 8,752.204,748.0045.8 %5.0630.06256.6059.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,190.161.0099.9 %5.01,028.47237.5076.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,452.321,290.0047.4 %5.058.6835.1340.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,400.48383.0084.0 %5.0876.3411.4098.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,042.11534.0073.9 %5.0686.18151.9477.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,427.581,873.0022.8 %5.0524.2016.2096.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,438.121.00100.0 %5.0749.882.8599.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,132.931.00100.0 %5.0392.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,510.941.00100.0 %5.0933.390.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,779.582,296.5417.4 %5.0914.3755.1094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,082.763,112.00-187.4 %0.0563.97790.76-40.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,482.081,890.0023.9 %5.01,009.45168.3883.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,532.051,496.0040.9 %5.0876.34169.4680.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,602.03868.0066.6 %5.0952.41299.7368.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,111.02861.0059.2 %5.0554.8667.5687.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน2,997.041,030.0065.6 %5.0319.24156.5551.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 16,551.6512,285.6625.8 %5.0807.33601.9425.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน438.17492.00-12.3 %0.0629.13172.9472.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,987.86999.0066.6 %5.0857.33292.3765.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน1,874.66425.0077.3 %5.0629.13112.3482.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,401.002,148.1251.2 %5.0933.39446.6552.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,339.62840.0064.1 %5.0838.31163.9880.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,721.431,487.4945.3 %5.0582.19137.9976.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,258.476,708.9749.4 %5.02,100.75204.2590.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 220,234.448,163.1659.7 %5.02,243.26600.7273.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน879.481,741.80-98.0 %0.0258.47258.400.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน32,557.1412,875.8860.5 %5.0840.74422.3649.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง28,563.288,190.0071.3 %5.01,204.82490.4559.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,522.886,486.10-157.1 %0.01,199.121,009.3715.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,458.821,047.0057.4 %5.0857.32320.0662.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,911.70505.0073.6 %5.0316.7680.7574.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,506.845,990.0069.3 %5.04,180.413,962.715.2 %2.5
รวม 365,433 194,777 46.70 % 46,382 18,461 60.20 %