จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,099.36399.0081.0 %5.0667.1751.9792.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,851.876,923.4736.2 %5.074.24167.59-125.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,449.419,450.0017.5 %5.092.4968.4925.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,012.6023,642.19-114.7 %0.0168.25285.28-69.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,816.791.0099.9 %5.071.2550.2829.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,263.39641.0071.7 %5.0271.27148.0545.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,955.531,253.0057.6 %5.0781.260.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน16,524.225,450.0067.0 %5.01,114.65645.0342.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,061.80341.0088.9 %5.0699.66102.0385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,995.99500.0083.3 %5.0281.400.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,543.91195.0094.5 %5.0262.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย339.55160.0052.9 %5.0404.5995.6476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง7,579.612,451.0067.7 %5.0967.67520.2746.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,756.422,553.0032.0 %5.0506.92301.1540.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน2,800.972,657.725.1 %2.51,009.45904.9110.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง1,999.751.0099.9 %5.0869.280.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,331.141.00100.0 %5.0185.230.9599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,689.051.00100.0 %5.01,066.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,460.99546.0077.8 %5.0895.3658.8593.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,141.22330.0084.6 %5.0686.18373.0645.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,614.241,468.0059.4 %5.01,408.78906.3835.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,512.091,791.00-18.4 %0.0408.52148.2063.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,374.38998.5870.4 %5.0774.73757.222.3 %1.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,163.501,107.0065.0 %5.0648.1567.4089.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,837.683,812.01-34.3 %0.0489.4984.0382.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 56,847.8634,469.0039.4 %5.0447.45620.50-38.7 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 9,157.394,748.0048.2 %5.0630.06256.6059.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,245.261.0099.9 %5.01,028.47237.5076.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,565.851,290.0049.7 %5.058.6835.1340.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,511.61383.0084.8 %5.0876.3411.4098.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,136.65534.0075.0 %5.0686.18151.9477.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,539.961,873.0026.3 %5.0524.2016.2096.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,597.291.00100.0 %5.0749.882.8599.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,231.671.00100.0 %5.0204.250.9599.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,627.191.00100.0 %5.0933.390.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,908.272,296.5421.0 %5.0914.3755.1094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,596.991,890.0027.2 %5.01,009.45168.3883.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,649.271.00100.0 %5.0876.34169.4680.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,722.50868.0068.1 %5.0952.41299.7368.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,208.75861.0061.0 %5.0554.8667.5687.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,135.801,030.0067.2 %5.0319.24156.5551.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,317.9312,285.6629.1 %5.0807.33601.9425.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน458.45492.00-7.3 %0.0629.13172.9472.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,088.49999.0067.7 %5.0838.31292.3765.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน1,961.45425.0078.3 %5.0208.42112.3446.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,604.752,148.1253.3 %5.0933.39446.6552.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,447.93840.0065.7 %5.0838.31163.9880.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,922.811,487.4949.1 %5.0620.22137.9977.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,933.236,708.9751.8 %5.02,118.07204.2590.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 221,171.228,163.1661.4 %5.02,243.26600.7273.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน920.191,741.80-89.3 %0.0258.47258.400.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน34,064.4112,875.8862.2 %5.0840.74422.3649.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง31,200.208,190.0073.8 %5.01,204.82490.4559.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,804.686,486.10-11.7 %0.0607.951,009.37-66.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,610.351,047.0059.9 %5.0876.34320.0663.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน368.681.0099.7 %5.0162.901.8598.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน35,509.955,990.0083.1 %5.04,552.005,367.21-17.9 %0.0
รวม 390,243 186,802 52.13 % 43,310 18,594 57.07 %